Hotărârea nr. 95/2015

Hotararea nr. 95 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigii lor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 09.11.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 70470/03.11.2015 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 4 și art. 19 lit. a) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată prin Legea nr.158/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 5 din Anexa 4 la H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de investiții;

-    Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Pozițiile 8-15 din Anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr.71/2015, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, se modifică și se completează potrivit anexei, ce conține 1 filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 71/2015, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. III (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SANDU tfvftL


Hotărârea nr. 95 București, 09.11.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 09.11.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.