Hotărârea nr. 65/2015

Hotararea nr. 65 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2001


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2001

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2001;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 50200/14.08.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Referatul nr. 49883/06.08.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa înaintată de Parohia Parc Plumbuita prin Preot Paroh Ilie Cormoș, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 33717/02.06.2015.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) și j), art. 120 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică articolul unic al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr.55/2001:

„Art. unic: Art.l al Hotărârii nr.55/2001 a Consiliului Local al Sectorului 2 se modifică având următorul conținut:

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe termen de 49 de ani a terenului în suprafață de 3500,00 mp, situat în Șos. Colentina nr. 503 bis, către Arhiepiscopia Bucureștilor, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul realizării unei Catedrale Creștin-Ortodoxe pe raza Sectorului 2 al Municipiului București cu amenajări exterioare (alei, spații verzi adiacente, grupuri sanitare) și funcțiuni conexe (clopotniță, așezământ social, anexe). ”

Art. II Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședință ordinară din data de 27.08.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.