Hotărârea nr. 62/2015

Hotararea nr. 62 - privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2    . _____


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 23.07.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 45136 /16.07.2015 întocmit de Directorul General al Administrației Pi ețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 44952/17.07.2015 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 45300/17.07.2015 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresele nr. 5342/27.05.2014 și nr. 6693/2015 întocmite de Directorul General al Administrației Domeniului Public, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    încheierea nr. 57758/04.12.2014 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Extrasul de Carte funciară nr. 200307/10.10.2014 în care este înscris imobilul din str. Ziduri Moși nr. 4, sector 2 împreună cu referatul de admitere (dezmembrare imobil) a cererii nr. 55448/24.11.2014;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L. Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Zona Piața Obor” precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de investiții;

-    H.C.L. Sector 2 nr. 88/2014 privind aprobarea unui Act adițional la Contractul-cadru de parteneriat public - privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor.

In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafață de 8.487 mp, pe care se află amenajat Parcul „Păsărari”, identificat cu Numărul Cadastral 233343, aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, pentru realizarea unei bune întrețineri a parcului și amenajării acestuia în interesul locuitorilor Sectorului 2.

(2) Terenul se identifică conform anexelor nr. 1 și 2 ce conțin 2 file și fac

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Predarea-primirea terenului menționat la art. 1 se realizează pe bază de proces-verbal încheiat între Administrația Piețelor Sector 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2, în termen de 30 de zile de la data prezentei.

(2) Se împuternicește Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 să efectueze demersurile necesare reactualizării evidențelor cadastrale conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.’

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor și persoanelor fizice și juridice interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.