Hotărârea nr. 56/2015

Hotararea nr. 56 - privind aprobarea transmiterii în administrare către Administrația Domeniului Public Sector 2 a „terenului de minifotbal” situat în zona Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în administrare către Administrația Domeniului Public Sector 2 a „ terenului de minifotbal ” situat în zona

Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Administrația Domeniului Public Sector 2 a „terenului de minifotbal” situat în zona Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 4833/21.05.2015 al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 35513/18.06.2015 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 36 alin. (5) lit. a) precum și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 861 și 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului București a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 - Etapa a XIII - a;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 112/2011 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului București și Federața Română de Fotbal;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 107/2014 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/201 1 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului București a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 - Etapa a XIII - a;

-    Procesul verbal de predare primire încheiat în data de 25.09.2012 între Federația Română de Fotbal și Sectorul 2 al Municipiului București pentru predarea terenului de minifotbal realizat în zona Marian Cristescu și strada Drăgușin Deleanu;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2155/28.06.2012 privind constituirea Comisiei de predare - primire a terenului situat în zona prelungirii str. Marian Cristescu și a străzii Drăgușin Deleanu, Sector 2, de la Federația Română de Fotbal;

-    încheierea nr. 60101 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București -Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 din Dosarul nr. 60101/16.12.2014;

în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, a „terenului de minifotbal” realizat în zona Marian Cristescu și a străzii Drăgușin Deleanu, identificat conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Predarea - primirea „terenului de minifotbal” prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Local Sector 2 în calitate de predător și Administrația Domeniului Public Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. începând cu data predării - primirii „terenului de minifotbal”, Administrația Domeniului Public, Sector 2 are obligația de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanță, întreținere și reparații.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Administrației Domeniului Public, Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.