Hotărârea nr. 5/2015

Hotararea nr. 5 - privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părți din imobilul situat în București, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Sectorului 2 și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 12.01.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părți din imobilul situat în București, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Sectorului 2 și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 659/08.01.2015 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 838/09.01.2015 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 714/14.07.2010 privind schimbarea dreptului de administrare a unei părți dintr-un mobil aflat în proprietatea publică a statului;

-    Hotărârea Guvernului nr. 107/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 103/2010 privind aprobarea preluării unei părți din imobilul situat în str. Fabrica de Glucoză nr. 2 - 4 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 116/2010 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unei părți dintr-un imobil situat în București, str. Fabrica de Glucoză nr. 2 - 4 (fostă nr. 1), Sector 2, în vederea realizării de locuințe pentru tineri și locuințe sociale pentru persoanele evacuate din locuințe retrocedate;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se solicită Guvernului României trecerea unei părți din imobilul situat în București, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Sectorului 2 și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea atragerii de investiții pentru realizarea de locuințe și dotări aferente.

(2) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se obligă să transmită un procent, stabilit prin hotărâre de guvern, din numărul total de locuințe

construite către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și pentru Serviciul Român de Informații.

(3) Datele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în anexa ce cuprinde o filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 5 București, 12.01.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 12.01.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.