Hotărârea nr. 48/2015

Hotararea nr. 48 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigii lor nr 11-13, Tel: +{4021)209,60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 31539/21.05.2015 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

-    Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism menționate în anexa hotărârii, întocmite de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele emise de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 menționate în anexa hotărârii;

-    Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București privind îndreptarea erorii materiale din Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 48 alin. (l)-(3) și art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2013;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 835 din 30 mai 2014 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a „Procedurii privind analizarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.27/31.03.2015;

în temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu și Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 10 poziții.

(2)    Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)    Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism și dau dreptul la construire numai în baza unei autorizații de construire eliberată conform legislației în vigoare.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor și persoanelor fizice/juridice interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.