Hotărârea nr. 47/2015

Hotararea nr. 47 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
wwwps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60 00


HO TÂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015;

Analizând:

-    Raportul nr. 31062/20.05.2015, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 31096/20.05.2015, întocmită de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015 se rectifică și se stabilește la:

-    venituri la suma de 1.005.421 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 682.41 lmii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare    - 323.010 mii lei (din care

272.282 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    cheltuieli la suma de 1.256.412 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare    - 682.411 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare    - 574.001 mii lei;

-    deficit secțiunea dezvoltare -250.991 mii lei finanțat din excedentul anului 2014, utilizat conform prevederilor din H.C.L. Sector 2 nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2015.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București, rectificate la suma de 1.256.412 mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1. - 2.52 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2015, conform anexelor nr. 3; 3,1 - 3.7, astfel:

-    Total venituri în sumă de 46.616 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 38.261 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 8.355 mii lei (din care 233 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    Total cheltuieli la suma de 46.616 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare    - 38.261 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare    - 8.355 mii lei;

Art. 4 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 al Municipiului București finanțat din fonduri bugetare în anul 2015, conform anexelor nr.

5 ; 5.1- 5.61.

Art. 5 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Hotărârea nr. 47 București, 29.05.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.05.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.