Hotărârea nr. 40/2015

Hotararea nr. 40 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică',

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 2161/13.05.2015 prezentat de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 30702/19.05.2015 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 1 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 53/2004 privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în fața instanțelor de judecată.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 21 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unor servicii de asistență și reprezentare juridică a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în fața instanțelor de judecată, atât în fond, cât și în căile ordinare și extraordinare de atac, precum și în etapa de executare a hotărârilor judecătorești.

Art. 2 Contractele prevăzute la art. 1 vor fi încheiate și semnate de către Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, însoțite de o Notă de fundamentare a Biroului Juridic și Resurse Umane, cu aprobarea prealabilă a Primarului Sectorului 2, în baza justificării temeinice a situațiilor litigioase.

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.