Hotărârea nr. 37/2015

Hotararea nr. 37 - privind aprobarea proiectului “Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HO TÂRÂRE

privind aprobarea proiectului

“Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ”;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 27683/06.05.2015, precum și Nota de fundamentare nr. 27685/06.05.2015 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului, nr. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2013 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ”, derulat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce cuprinde un număr de 9 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru a semna contracte, parteneriate si orice alte documente necesare în vederea derulării proiectului prevăzut la art. 1.

Art. 3 Pe data adoptării prezentei, H. C.L. Sector 2 nr. 82/2002 privind acordarea serviciilor sociale și sociomedicale la domiciliul persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției acestora și H.C.L. Sector 2 nr. 145/2005 pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 82/2002 privind acordarea serviciilor sociale și sociomedicale la domiciliul persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției acestora, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5(1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 37

București, 29.05.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.