Hotărârea nr. 33/2015

Hotararea nr. 33 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 24772/22.04.2015, precum și Nota de Fundamentare nr. 24773/22.04.2015 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministerului muncii, familiei și egalității de șanse - Autoritatea națională pentru persoanele cu handicap nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia;

-    Ordinul Ministerului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;

-    Ordinul Ministerului transporturilor nr. 505/2015 privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1(1) Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit anexei, ce conține un număr de 2 file și face parte din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 33 București, 29.05.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.