Hotărârea nr. 25/2015

Hotararea nr. 25 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021 )209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentației - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentației -cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 461/03.02.2015 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 17678/20.03.2015 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

Ordinul nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2002 privind Metodologia de închiriere a bunurilor imobile disponibile (terenuri și clădiri) în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2002 privind Metodologia de închiriere a bunurilor imobile disponibile (terenuri și clădiri) în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2003 privind stabilirea documentației cadru de licitație și a prețurilor minime pentru pornirea licitațiilor destinate închirierii spațiilor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea Documentației -cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea Documentației - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. i) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Anexa I din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea Documentației - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2014, se înlocuiește cu anexa I ce conține un număr de 32 file și face parte din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea Documentației - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2014, rămân aplicabile.

Art. III (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 25 București, 31.03.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.