Hotărârea nr. 22/2015

Hotararea nr. 22 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România- filiala Interjudeţeană Bucureşti


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind scutirea de Ia plata impozitului pe clădiri, pentru Asociația Nevăzătorilor din România- filiala Interjudețeană București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru Asociația Nevăzătorilor din România- filiala Interjudețeană București;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 8144/10.02.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Referatul nr. 9937/16.01.2015 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Declarația notarială autentificată sub nr. 28/07.01.2015 și rectificată sub nr. 7/06.02.2015 de Societatea Profesională Notarială Bucur și Asociații;

-    Cererea de acordare a înlesnirilor la plata pentru impozite și taxe locale nr. 4/07.01.2015 depusă de „Asociația Nevăzătorilor din România - filiala Interjudețeană București ”;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum total de 18.000 lei, aferent anului 2015, pentru clădirile aparținând „Asociației Nevăzătorilor din România - filiala Interjudețeană București “, situate în București, Sector 2, B-dul Chișinău nr.ll, bl.A3bis, sc.A, ap.l, B-dul Chișinău nr. 19, bl.A5, sc.l, ap.l, B-dul Chișinău nr.19, bl.A5, sc.2, ap.46 și Str. Pescărușului nr.l, bl.B 23, sc.A, ap.4, cu condiția menținerii destinației actuale a acestor imobile și anume, „cazarea persoanelor nevăzătoare încadrate în muncă“.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.