Hotărârea nr. 21/2015

Hotararea nr. 21 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru ,, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru,,Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 10242/19.02.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 20798/03.03.2015 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Socială Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Referatul nr. 26077/10.02.2015 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 17360/29.01.2015 emisă de Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual privind solicitarea scutirii la plată a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2015;

-    Declarația pe propria răspundere cu privire la activitatea socio-umană desfășurată în clădirile proprietate a organizației, înregistrată sub nr. 98/28.01.2015.

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum total de 17.144 lei, aferent anului 2015, pentru clădirile aparținând „Organizației Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual”, situate în București, Sector 2, Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19 ap.l; Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19, ap.2; Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19, ap.4 și Str. Delfinului nr. 3, Bl. Dl 1, ap.2, cu condiția menținerii destinației actuale a acestor imobile și anume „oferirea de servicii sociale de tip rezidențial pentru grupuri vulnerabile/persoane cu dizabilități”.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.