Hotărârea nr. 117/2015

Hotararea nr. 117 - privind aprobarea unor măsuri în domeniul urbanismului la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri în domeniul urbanismului la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul urbanismului la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 79462/10.12.2015 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 350/ 2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

-    Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din 12.10.2009 cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind “Reactualizarea


Regulamentul Local” de implicare a publicului în elabo urbanism și amenajarea teritoriului;

-    Hotărârea nr. 4/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a “Procedurii de analizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”;

-    Hotărârea nr. 57/30.06.2015 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat modificare și completarea HCL Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a procedurii de analizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2013;

-    Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism la nivel de plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) ale căror cereri pentru eliberarea certificatului de urbanism au fost depuse înainte de data 31.12.2015, se vor realiza în condițiile prevederilor Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2, Municipiul București, cu încadrarea în termenul de valabilitate menționat în Certificatul de Urbanism.

(2) După avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în condițiile prevăzute la alin.(l), se pot emite autorizații de construire cu respectarea termenului de valabilitate al Certificatului de Urbanism și al documentațiilor de urbanism la nivel de Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) aprobate de Consiliul Local al Sectorului

Art. 2 Cererile pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism ce vor fi depuse după data de 31.12.2015 se vor încadra în baza Regulamentului General de Urbanism -P.U.G.Municipiul București.


Art. 3 în situația cererilor depuse până la data de 30.12.2015, care nu necesită elaborarea unei documentații de urbanism, emiterea autorizației de construire se va face în condițiile prevăzute în Certificatul de Urbanism, cu încadrarea în reglementările Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2, Municipiul București.

Art. 4 (1) Se aprobă prelungirea valabilității documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul Local al Sectorului 2 în perioada de 01.01.2012-30.12.2013 până la data de 30.12.2016.

(2) Prevederile alin.(l) se aplică atât beneficiarilor care au solicitat, în termenul de valabilitate al documentațiilor de urbanism aprobate, certificate de urbanism în vederea realizării investițiilor sau pentru realizarea operațiunilor notariale, beneficiarilor care au solicitat eliberarea autorizației de construire, cât și beneficiarilor autorizațiilor de construire eliberate de Primarul Sectorului 2 al Muncipiului București și care nu au început sau finalizat investiția.

Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.