Hotărârea nr. 116/2015

Hotararea nr. 116 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015


ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2.PUNCTULVtRDE


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRARE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București

pe anul 2015


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015;

Analizând:

-    Raportul nr.78247/07.12.2015 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 București;

-    Raportul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 cu modificările si

completările ulterioare;


-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru completarea OUG nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2015;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2015, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.47/2015,cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2014 se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 1 , astfel:

-    venituri -    905.499 mii lei

-    cheltuieli- 1.076.827 mii lei;

-    deficit -    171.328 mii lei.

Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015 se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 2:

-    venituri la suma de 845.569 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare -807.438 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare    - 38.131 mii lei (din care

25.213 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de

-    cheltuieli la suma de 1.016.897 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare    - 727.775 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare    - 289.122 mii lei;

-    deficit secțiunea dezvoltare -250.991 mii lei finanțat din vărsămintele secțiunii de funcționare și excedentul anului 2014, utilizat conform prevederilor din H.C.L.S.2 nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2015.

Art. 3 Se aprobă cheltuielile rectificate ale bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1; - 2.60; la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2015, conform anexelor nr. 3; 3.1. - 3.20 astfel:

-    Total venituri în sumă de 42.927 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 39.217 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 3.710 mii lei (din care 233 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    Total cheltuieli la suma de 42.927 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare    - 39.217 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare    - 3.710 mii lei.

Art. 5 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.520 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanțate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament


limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă Sinteza proiectelor finanțate din bugetul general al Sectorului 2 -Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 și fișele programelor multianuale finanțate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor 7.1 - 7.7 ; 8; fisele proiectelor multisectoriale pentru funcționarea instituției conform anexelor 9; 9.1-9.5.

Art. 8 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

Art. 9 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

Art. 10 ( 1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București”.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.