Hotărârea nr. 109/2015

Hotararea nr. 109 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Instalare lift exterior la Centrul de îngrijire și

Asistență nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Instalare lift exterior la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 77092/02.12.2015 precum și Nota de fundamentare nr. 77093/02.12.2015 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 10.12.2015 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere reglementările cuprinse în:


-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile si regulamentul cadru de organizare si funcționare ale Direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 101/2013 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2”, potrivit anexei co,,cuDrinde un număr de 93 file si face parte integrantă din prezenta hotărâre.


(2) Valoarea totala a investiției este de 274.720 lei, exclusiv TVA și va fi finanțată integral din bugetul local al Sectorului 2.

Art. 2 (1) Lucrările de execuție cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor fi atribuite spre execuție unor operatori economici specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

(2)    Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3)    Se deleagă Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

PREȘEDINTE DE SANDU
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.