ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
VIZAT

Spre neschimbare, ȘECRETAR,


PROCES^ VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 30.09.2011

Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu „1. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. II- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

Domnul Neculai Onțanu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna Cândea Muntean Nicoleta- Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier Peter Alexandrina - Președinte de ședință.

In deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 22 consilieri din totalul de 27 de consilieri în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Albani Laura Maria, Iliescu Cătălin Lucian, Lăzăroiu Ioana, Măndescu Silviu, și Mihai Elena. Doamna consilier Mihai Elena, prin cererea cu nr. 749/30.09.201 1 înregistrată la Cabinet Secretar, își exprimă votul „pentru” cu privire la punctele nr. 1 - 12 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 2.

Domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian și-au exprimat votul deschis, prin ridicare de mână la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data. ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 11.08.2011.

2.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2011.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 Euro (sau echivalent în lei). Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractul nr. 12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 și S.C. Supercom S.A.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren situat în str. fămâioarei, Sector 2, București, în vederea extinderii și modernizării infrastructurii urbane în zonă. Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2011 privind atestarea dreptului de administrare al Administrației Domeniului Public Sector 2 asupra unor terenuri din domeniul public al Municipiului București în vederea înscrierii în cartea funciară și a realizării de „parcaje supraetajate”.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând lucrări de intervenție la unități de învățământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind evaluarea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Este supusă la vot ordinea de zi aprobată de către consilierii locali cu următorul cvorum: 22- DA, 0- NU, 0- ABȚ

Este prezentat primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 11.08.2011.

Consilierii locali aprobă procesul-verbal cu următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Propun în funcția de președinte de ședință pe doamna consilier Peter Alexandrina, s-a descurcat foarte bine la ședința trecută.

Ca urmare a propunerii făcute de domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel, a fost desemnată, cu unanimitate de voturi, în calitate de președinte de ședință, doamna consilier Peter Alexandrina.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 0- APȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2011.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 0- APȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu loan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână..

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 Euro (sau echivalent în lei).

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Mi se pare un lucru deosebit faptul că putem accesa acest împrumut, dar am văzut că Sectorul 1 împrumută aproape 120 de milioane de Euro! Nu putem face și noi la fel?

Domnul Primar Neculai Onțanu: Acest împrumut contractat de Sectorul 1 va duce la realizarea a 350 de blocuri. în momentul de față noi avem în execuție un număr de 248 de blocuri la care vom adăuga un număr de 245 de blocuri aferente acestui împrumut. Toate programele care au ca bază economisirea de energie sunt sprijinite de către Banca Europeană de Investiții.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Legat de acest lucru, vreau să menționez că sunt multe blocuri în Sectorul 2 începute dar neterminate, sunt multe firme care am înțeles că au intrat în insolvență și care au lăsat blocurile neterminate.

Domnul Primar Neculai Onțanu: Există o hotărâre de guvern care stipulează că nu se poate depăși suma de 55 de euro pe metrul pătrat. La licitații sunt multe firme care vin cu mult sub acest preț!

Doamna consilier Măcăruș Ana Luminița: Am și eu o întrebare pentru Executiv! Ce se întâmplă cu firmele care nu execută toate prevederile menționate în caietul de sarcini? Cunosc o firmă care, la reabilitarea blocurilor, refuză să reabiliteze subsolurile!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Nu sunt asemenea situații! Poate ar putea exista o situație în care să se fi amânat pentru o anumită perioadă, sau să nu fie în grafic cu executarea lucrării generală. însă nu există asemenea situații în care să nu se respecte prevederile caietului de sarcini!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Domnule Primar, nu sunt apărătorul nici unei firme de construcții, însă în momentul accesării acestui împrumut, legat de firmele care execută lucrările de reabilitare la timp și își văd de treabă, ar fi bine să putem da banii mai repede, întrucât, datorită contextului economic actual, rnulți ajung să dea faliment!

Domnul Primar Neculai Onțanu: în momentul în care purtăm această discuție, Primăria Sectorului 2 are achitate, la zi, toate plățile către firmele de construcții. Modul în care se fac plățile este la maximum o lună de zile! Noi nu plătim lucrări în avans, nu există cadru legal și nici nu am face așa ceva vreodată!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână..

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractul nr. 12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 și S.C. Super corn S.A.

Domnul consilier lliescu Constantin Cristinel: Domnule Primar, legat de proiectul numărul 5, eu cred că este bine așa cum este acum. Oamenii s-au obișnuit cu ideea că li se ridică mașinile dacă parchează aiurea și nu mai avem intersecții blocate în sector. Eu propun să rămânem așa cum suntem acum, este foarte bună situația actuală! Oricum, am înțeles că se află în lucru un proiect de act normativ care prevede că sumele rezultate din activitatea de ridicare a mașinilor să se facă în totalitate parte la bugetul local.

Domnul consilier Chirică Petre: Nu înțeleg ceea ce dorește domnul consilier, este pentru prelungirea protocolului sau nu? Legat de acest proiect, vă reamintesc că la ultima ședință, am precizat că, oricât de optimist aș fl nu credeam că va veni cineva la licitație pentru a presta acest serviciu. Există în lucru în Parlamentul României o viitoare prevedere legislativă prin care toți banii rezultați din activitatea de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar, să se verse la bugetul local, în acest caz, întreb, cine va presta gratuit această activitate de ridicare a mașinilor? Țin să menționez că va veni iarna și se va ajunge iarăși la blocarea arterelor de circulație, nu mai vorbesc de drumurile secundare. Nici un agent economic nu își permite achiziționarea unui număr de 10 mașini, să zicem, pentru a participa la licitație. Eu propun un amendament, și anume ca actul adițional să fie prelungit până în data de 31.01.2012. Vă rog să supuneți la vot amendamentul meu! Vă mulțumesc!

Este supus la vot amendamentul formulat de către domnul consilier Chirică Petre, aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 12- DA, 6- NU, 4- ABȚ, din care au votat ÎMPOTRIVA domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 16- DA, 4- NU, 3- ABȚ, din care au votat ÎMPOTRIVA domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren situat în str. Tămâioarei, Sector 2, București, în vederea extinderii și modernizării infrastructurii urbane în zonă.

Proiectul de hotărâre a fost supus !a vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 22- DA, 0- NU, 0- ABȚ, NU VOTEAZA — I, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

VIZAT

Spre neschimbare,

secretar,_

Este parcurs punctul 7 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2011 privind atestarea dreptului de administrare al Administrației Domeniului Public Sector 2 asupra unor terenuri din domeniul public al Municipiului București in vederea înscrierii în cartea funciară și a realizării de ,,parcaje supraetajate

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 21- DA, 0- NU, 2- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 8 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând lucrări de intervenție la unități de învățământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier Georgescu Ioan: Am găsit în acest proiect de hotărâre o serie de sume care mi se par foarte mari și cu care nu sunt de acord! Va veni un timp când vom plânge după bani, să dea Dumnezeu să nu am dreptate!

Domnul Director Executiv Geangu Mihail, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Este vorba de sedii ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu o vechime foarte mare, unele sunt construite la sfârșitul anilor 1890 sau începutul anilor 1900. Valorile și soluțiile au fost date în urma unei expertize autorizate. Ne referim la C+M, nu la toată investiția. Sumele se situează în jurul valorii de 400 și ceva de euro pe metrul pătrat. Sunt, într-adevăr câteva sedii la care valoarea se ridică la 800 și ceva de euro pe metrul pătrat, sedii care au nevoie de consolidare.

Doamna consilier Măcăruș Ana Luminița: Având în vedere restructurarea rețelei de învățământ prin comasarea unor unități școlare, recomand Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să nu mai folosească în acte grădinițele care au fost desființate. Sunt o serie de grădinițe care au dispărut ca titulatură. Unele unități comasate au probleme cu plata facturilor, acestea venind pe numele unităților desființate.

Domnul Director Executiv Geangu Mihail, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Partea de contract a fost făcută înainte de apariția acestor modificări. însă referirile se fac la clădiri. în momentul în care vom trece la partea financiară se va ține cont de aceste modificări.

Domnul Primar Neculai Onțanu: Domnule Director Geangu, vă rog să țineți seama de aceste modificări, cât mai repede!

Domnul consilier Toader Mugur Mihai: în cadrul devizelor generale executate de proiectant, sunt costurile pe categorii de lucrări foarte diferite, iar diferențele sunt foarte mari de Ia o clădire la alta. Unele diferențe sunt de la simplu la dublu! Există o verificare din partea beneficiarului a documentațiilor prezentate de experți?

Domnul Director Executiv Geangu Mihail. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Ulterior, pe baza documentației făcute se va elabora proiectul de execuție, unde, într-adevăr, valoarea va fi stabilită foarte exact! Se poate să se fl strecurat niște greșeli, însă ele vor fi remediate la întocmirea proiectelor. Țin să menționez că la licitații prețurile vor scădea foarte mult, se va ajunge la prețurile pieței.

Domnul consilier Melciu Florin: Vroiam să îl rog pe domnul Geangu ca până la remedierea acestor probleme, să vină cu proiectul la ședința următoare, și îl vom discuta atunci! Este cel mai corect din toate punctele de vedere și nu cred că ar avea cineva ceva împotrivă!

Domnul consilier Toader Mugur Miliai: Vorbeam de prețuri pentru același produs, care, repet, sunt de la simplu la dublu!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Aș dori să tac două precizări! întrucât sunt anumite rezerve și chiar și cel care a promovat proiectul în consiliu nu este foarte sigur, retragem proiectul de pe ordinea de zi. A doua chestiune este legată de faptul că nu accept sume de 700 - 800 de euro pe metrul pătrat, nici chiar pentru consolidări, cu sume relativ asemănătoare realizăm construcții noi! Domnule Geangu, nu îmi mai veniți cu asemenea valori, nu le vom mai promova în consiliu! Totodată, fiind promotorul acestui proiect de hotărâre nu ar trebui să aveți dubii în nici o problemă! Este ultima oară când vă atrag atenția!

La solicitarea Executivului, proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliul Local.

Este parcurs punctul 9 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.

Domnul consilier Toader Mugur Mihai: în anexa numărul trei, printre atribuții intră și prinderea animalelor fără stăpân. Cine execută aceste atribuții și de câte mașini dispune Centrul Teritorial Veterinar Sector 2?

Doamna Nicolicescu Cecilia, Director Centrul Teritorial Veterinar Sector 2: în acest moment, Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 are 30 de angajați. Prinderile sunt efectuate de tehnicieni veterinari sau medici veterinari. Dispunem de 2 mașini, una pentru solicitările cetățenilor iar una pentru reclamații. Solicitarea din acest proiect este pentru noul punct de lucru, cel de la Butimanu, și nu poate deveni funcțional fără a avea un personal adecvat.

Domnul Primar Neculai Onțanu: Nu putem trece peste prevederile legale referitoare la angajări, ele prevăd angajarea unui singur om la 7 posturi vacantate! Noi facem o activitate complementară la ceea ce face Primăria Capitalei, și ne axăm pe castrări pe zonele cu probleme, pentru a diminua efectele înmulțirii câinilor din Sectorul 2.

Doamna consilier Andronache Elena: Vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfașurați. Sper ca angajații să nu fie timorați de așa zișii iubitori de animale care le salvează de hingheri iar apoi le lasă libere. Aici trebuie gândit ceva foarte clar!

Domnul consilier Popp Eugen: Legat de postul de șofer, consider că cel care este hingher ar trebui să și conducă mașina. Uitați-vă la americani, medicul de pe salvare este și șoferul salvării, ei nu au șoferi angajați special pentru astfel de misiuni!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Nu sunt un iubitor exagerat de câini, îmi plac animalele în general, în zona unde locuiesc chiar mă ajută, îmi păzesc mașina, dar este un chin pentru o persoană care trece cu bicicleta pe acolo!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Trebuie să precizez foarte clar, această activitate ține de Primăria capitalei, de ani de zile primarii de sector au solicitat ca această activitate să le fie transferată, însă nu au luat nici o măsură în acest sens. Noi desfășurăm o activitate de urgență, ca să zic așa! Doamna Director Nicolicescu, câte animale avem în adăposturi în momentul de față?

Doamna Nicolicescu Cecilia, Director Centrul Teritorial Veterinar Sector 2: în acest moment avem 600 de câini, iar noul adăpost va avea o capacitate de aproximativ 500. în ceea ce privește costurile, aceste sunt foarte mici, întreținerea lunară a unui câine, aici incluzând și salariile angajaților, hrană, medicamente și utilități, ridicându-se la 14 lei.

Domnul Primar Neculai Onțanu: Costurile sunt atât de mici datorită faptului că Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 are în derulare mai multe programe de sponsorizări.

Domnul consilier Popp Eugen: Și cât întreținem acești câini pe banii noștri? Nu ar trebui eutanasiați la un moment dat?

Domnul Primar Neculai Onțanu: îi eutanasiem doar dacă sunt bolnavi! Va apărea o nouă lege, într-un fel sau altul!

Doamna consilier Mioara Șufer: Doresc să intervin pentru că și în Ostrov, Dobrina, Moara lui Bucur, sunt foarte mulți câini. Știu că se amendează cei care lasă câinii liberi! Poate ar trebui inițiat un proiect care să oblige stăpânii de câini să îi vaccineze și să îi sterilizeze! Sunt mulți oameni cărora le este frică să treacă pe lângă haitele de câini!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 10 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind evaluarea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 11 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobai de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 12 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Domnul consilier Melciu Florin: înainte de a încheia această ședință doresc să mulțumesc colegilor de la Administrația Domeniului Public Sector 2 și celor de la Poliția Locală Sector 2 care tot timpul sunt în sprijinul nostru! Mulțumesc!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Peter Alexandrina declară ședința închisă, la orele 15.15, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


PREȘEDINTE Df^EDA

PETER ALE.


Prezentul proces - verbal a fost^âpTOKat cu următorul cvorum: 16 - DA, 0 - NI/, 0 - ABȚ., în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 21.102011.

SAPL-PVSCLS2/T.A.I

7