Hotărârea nr. 94/2011

Hotararea nr. 94 - privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei)


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiri stigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00


HOTÂRARE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 30.09.201 1:

Luând în considerare proiectid de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei);

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) și alin.(4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin.ț 1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 1 15 alin.( 1) lit. b), alin.(3), (5) și (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând scama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, releritoare la contracte sau convenții:

Analizând:

- Raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat de ordonatorul principal de credite Primarul Sectorului 2 București. înregistrat sub nr. 60165/09.09.201 1;

- Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din eadrul Consiliului Focal al Sectorului 2 al Municipiului București;

Constatând necesitatea de a asigura resursele Financiare pentru realizarea unor investiții, a căror documentații tehnico-eeonomiee au fost aprobate prin:

x Ilotararea Consiliului Focal Sector 2 nr. 163/13.12.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnieo-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București,

> Hotărârea Consiliului Focal Sector 2 nr. 44/31.03.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnieo-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

^Hotărârea Consiliului Focal Sector 2 nr. 61/02.06.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnieo-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 313/20.1 1.2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții.

In temeiul art. 45 alin (2) lit. b), art.63 alin. (I) Ut. c), art.63 alin. (4) lit. c) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂ RĂ$TE

Art.l. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 60.000.000 euro (sau echivalent în lei), cu o perioadă de maturitate de până la 20 de ani și o perioadă de grație de până la 4 ani.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.l se face pentru realizarea investițiilor de interes public prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul general al Sectorului 2 București se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte costuri legate de contractarea, avizarea și aprobarea acestei finanțări rambursabile.

Art.4.( 1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite arc obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 2:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia:

b)    valoarea finanțării rambursabile eontraetate/garantate în valută de contract;

e) gradul de îndatorare a Sectorului 2 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 2 al Municipiului București contractul de împrumut, acordul/acordurile de garantare a împrumutului, precum și toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul l.ocal a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din dala de 30.09 2011 cu respectarea prevederilor ari 47 din Legea nr. 215 200/, republicată, cu modificările și completările ulterioare

3