Hotărârea nr. 8/2011

Hotararea nr. 8 - privind acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind acordarea unei subvenții de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.02.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenții de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 3848/24.01.2011 întocmit de Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenției pentru construirea unei locuințe proprietate personală prin credit ipotecar constituită, prin Dispoziția nr. 1222/17.05.2010 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 166/216/2007 al ministrului internelor și reformei administrative și al

’ fi

ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor, privind aprobarea Normelor cONsiuiU>"Metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea

construirii de locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

In baza art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă acordarea unei subvenții de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare, persoanei nominalizate în anexa ce conține o filă și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenției pentru construirea unei locuințe proprietate personală prin credit ipotecar și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ SECRETA


Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 03.02.201 / cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cit modificările și completările

ulterioare.