Hotărârea nr. 77/2011

Hotararea nr. 77 - privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului public al Municipiului București situat în București, șos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcției

Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 29.07.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului public al Municipiului București situat în București, șos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare'.

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 43743/07.07.2011 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 1186/05.07.2011 a Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările:

-    Art. 12 alin. (1) - (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 339 din 29 aprilie 1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2006 privind reorganizarea activității Centrului Pilot de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe Umane “Gavroche” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

In temeiul art. 45 coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) precum și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă transmiterea terenului aparținând domeniului public al Municipiului București situat in București, șos. Colentina, nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea realizării unei „piețe agroalimentare”.

(2)    Terenul se identifică conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se aprobă realizarea „pieței agroalimentare" pe baza unui contract de concesiune de lucrări publice prin aplicarea procedurii de licitație publică.

Art.2. Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în calitate de predător și Administrația Piețelor Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Schimbarea destinației terenului tară acordul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București atrage de drept revocarea prezentei hotărâri.

(2) Revocarea se constată prin hotărâre a consiliului local la propunerea Primarului Sectorului 2.

Art.4. Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 va lua măsurile necesare înscrierii în evidențele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dreptului de administrarea asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5. Se împuternicește Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 să întocmească Raportul de evaluare, Studiul de Fezabilitate, Caietul de sarcini incluzând redevența minimă anuală și modelul Contractului - cadru de concesiune de lucrări publice, urmând să fie supuse ulterior aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.