Hotărârea nr. 58/2011

Hotararea nr. 58 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare 163 parcaje de reşedinţă”


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada C’hinstigiilor nr 11-13, Tel: +(4021)209.60 00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „amenajare 163 parcaje de reședință"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 02.06.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „amenajare 163 parcaje de reședință ”;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 5752/19.05.2011 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 24.05.2011 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând „amenajare 163 parcaje de reședință" din Sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 35 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de „amenajare 163 parcaje de reședință" este de 1058,18 mii lei fără TVA, din care C+M 955,50 mii lei fără TVA.

Art.2 (1) Lucrările de amenajare parcări de reședință, cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

(2)    Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3)    Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența organizării procedurii și a încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3 Primarul Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 02.06.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.