Hotărârea nr. 5/2011

Hotararea nr. 5 - privind redistribuirea sumei de 123.306 lei în cadrul a 4 programe finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind redistribuirea sumei de 123.306 lei în cadrul a 4 programe finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.02.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind redistribuirea sumei de 123.306 lei în cadrul a 4 programe finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007;

Având în vedere reglementările cuprinse in O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată:

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte;

Analizând:

-    Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrat sub nr.4728/26.01.2011;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin: Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 99/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

1

oV

economici și a devizelor generale pentru realizarea obiectivelor de investiții pentru extinderea rețelelor publice de apă și canalizare pe străzi din sectorul 2, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții de interes local din Sectorul 2, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 117/2009 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „reabilitare sistem rutier alei 60.000 m.p.", prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice privind executarea unor lucrări aferente proiectului Piața Morarilor, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în zona Plumbuita" și , Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 134/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru „Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare în zona Andronache - Rețele publice de apă și canalizare pentru străzile din bazinul hidrografic al străzii Gherghiței”.

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă redistribuirea sumei de 123.306 lei în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale în valoare totală de 233.738.875 lei, astfel:

Extindere rețele de apă și canalizare din Sectorul 2-34.476.239 lei (Anexa nr. 1);

Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2 - 136.286.914 lei (Anexa nr.

2);

-    Amenajări și reabilitări Parcuri, Scuaruri și Platbande în Sectorul 2 -25.343.588 lei (Anexa nr. 3);

-    Construcție Piața Morarilor - 5.723.400 lei (Anexa nr.4);

Art.2 Anexele nr. 1-4 conținând 13 file, fac parte integrantă din hotărâre și modifică, în ordine, următoarele anexe:

1) Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre modifică anexa 2 de la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 115/04.1 1.2008.


2)    Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 12/15.02.2010.

3)    Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 12/15.02.2010.

4)    Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 4 de la Hotărârea Consiliului Local al Sector 2 nr. 12/15.02.2010.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract și a H. C. L. Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, cu completările ulterioare rămân nemodificate.

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 03.02.201 / cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.