Hotărârea nr. 36/2011

Hotararea nr. 36 - pentru modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 şi H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada ChirisUgulor iu 11-13. Tel -+X4021 £09 60.00


HOTĂRÂRE    ev

pentru modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemftt reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 și H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.03.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modifcarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 și H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010;

Analizând:

Raportul de specialitate nr. 17479/21.03.2011 al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 17980/23.03.2011 al Direcției Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de învățământ. Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    cererea domnului consilier Chirică Petre. înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 707/21.03.2011 prin care solicită modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

-    cererea domnului consilier Iliescu Constantin Cristinel, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 708/21.03.2011 prin care solicită modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 și H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Pe data prezentei, pozițiile nr. 8 și 14 din anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 și H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010, se modifică potrivit anexei ce cuprinde o filă și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 și H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010,

rămân aplicabile.

Art.l (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. (2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul

Primăriei Sectorului 2.