Hotărârea nr. 32/2011

Hotararea nr. 32 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/ 2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


vt-ww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel 4021)209.60 00


HOTĂRÂRE


pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/ 2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 31.03.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/ 2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 16986/18.03.2011 și Nota de Fundamentare nr. 16987/18.03.2011 întocmite de Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 16804/18.03.2011 al Directorului executiv al Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică. Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

)l    - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 privind modificarea și

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 9/2008;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001. privind aprobarea progamului de gestionare a câinilor tară stăpân, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului. 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea "Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor tară Stăpân - Sector 2 în “Centru! Teritorial Veterinar - Sector 2”;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, și Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 rămân aplicabile.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 31.03 2011 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.