Hotărârea nr. 3/2011

Hotararea nr. 3 - privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.02.201 1;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 4449/26.01.2011 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2;

-    Adresa nr. 2065572/26.01.2011 a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 28 și 29 din Legea nr. 155/2010 privind poliția locală;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. I) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.ly Pe data prezentei se înființează la nivelul Sectorului 2 al Municipiului o hSZ • •

BucureștLComisia locală de ordine publică având componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Comisia locală va funcționa în baza unui Regulament de organizare și funcționare ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Comisia locală de ordine publică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la

sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.