Hotărârea nr. 28/2011

Hotararea nr. 28 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti


ROMANIA

Municipiul București


Consiliul Local Sector 2    —

www ps2.ro - Strada Chiristtgiilor nr. 11-13. Tel: +<40211209 60.00HOTA RARE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru Asociația Nevăzătorilor din România - filiala Interjudețeană București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.03.201 1;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru Asociația Nevăzătorilor din România - filiala Interjudețeană București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 13624/07.03.2011 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 precum și art. 285 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri aferent anului 2011 pentru imobilele    cu destinația de “cazare    a persoanelor nevăzătoare încadrate în muncă”, situate în:

-    Bulevardul    Chișinău    nr.    11.    bloc    A3 bis, scara A, apartament 1, sector 2,

-    Bulevardul    Chișinău    nr.    19.    bloc    A5, scara 1, apartament 1, sector 2,

-    Bulevardul    Chișinău    nr.    19.    bloc    A5, scara 2, apartament 46. sector 2,

Str. Pescărușului nr. 1, bloc 23, scara A, apartament 4, sector 2, utilizate de Asociația Nevăzătorilor din România - filiala interjudețeană București, cu condiția menținerii destinației actuale a acestor imobile.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRl LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 31.03,2011 cu respectarea prevederilor art 47 din Legea nr 2152001, republicata, cu modificările și completările

ulterioare.