Hotărârea nr. 25/2011

Hotararea nr. 25 - privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2    —1JȘ

www.ps2.ro - Strada Ctunsagiilor nr. 11

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.03.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 89/24.02.2011 al Arhitectului Șef al Sectorului 2;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Dispoziția nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor procedurale privind elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Ordinul nr. 2701/2010 emis de ministrul dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

-    O.U.G. nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. I, pct. 15 și 16 din O.U.G. nr. 7/2011 referitoare la art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările idterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă reactualizarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(2)    Componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) este prevăzută în anexa nr.3.

(3)    Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 6 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului București competența de a reactualiza componența nominală a C.T.A.T.U. în condițiile prezentului „Regulament”.

Art.3 Pe data prezentei. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2001 de constituire a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, își încetează aplicabilitatea.

Art.4 (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București și va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate.Prezenta Hotărâre a /ost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 31.03.201I cu respectarea prevederilor ari 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare