Hotărârea nr. 22/2011

Hotararea nr. 22 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

H O TA RARE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2011

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.03.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2017;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 12903/02.03.2011 întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică. Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 11 alin. (2) din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/22.10.2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art.l. Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, se modifică și se completează conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Anexa nr. 1.1 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției de Evidență Persoane Sector 2 pe anul 2011, se modifică și se completează conform anexei nr. 1.1. la prezenta hotărâre.

Art.3. Anexa nr. 1.2 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Direcției Venituri Buget Local Sector 2 pe anul 2011. se modifică și se completează conform anexei nr. 1.2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 1.3 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pe anul 2011. se modifică și se completează conform anexei nr. 1.3 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 1.4 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Poliției Locale Sector 2 pe anul 2011, se modifică și se completează conform anexei nr. 1.4 la prezenta hotărâre.

Art.6. Anexele nr. 1. nr. 1.1, nr. 1.2. nr. 1.3 și nr. 1.4 conțin un număr de 10 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local Sector 2, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot

fi consultate la sediul Primăriei Sector 2.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local at Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de 31.03.201l cu respectarea prevederilor an. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.