Hotărârea nr. 20/2011

Hotararea nr. 20 - privind acceptarea ofertei de donaţie a unor terenuri situate în Bucureşti, str. Baia de Aramă nr. 1, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonal”


ROMANIAMunicipiul București Consiliul Local Sector 2    .—L,


H O TÂ R A R E    zW

privind acceptarea ofertei de donație a unor terenuri situate în București, str. Baia de Aramă nr. I, Sector 2, cu destinația de „alee'rfe acdes auto și pietonal "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.03.201 1;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unor terenuri situate în București, str. Baia de Aramă nr. 1, Sector 2, cu destinația de „ alee de acces auto și pietonal

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 11116/22.02.2011 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 11974/28.02.2011 al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Oferta de donație a S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., autentilicată sub nr. 2644/14.12.2010 la Biroul Notarilor Publici Asociați „Luca și Dumitrescu”;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 801. 813. 814 din Codul Civil:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările idterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se acceptă oferta de donație a terenurilor în suprafață totală de 1256,01 m.p., situate în București, str. Baia de Aramă nr. 1. Sector 2, formulată de către S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., cu sediul în București, strada Baia de Aramă nr. 1, parter, camera 3, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub numărul J40/11273/2004, CUI 16596300. în calitate de proprietar majoritar și de mandatar al persoanelor fizice și juridice, potrivit anexei nr. 1.

(2) Terenurile se identifică conform planurilor de amplasament și delimitare prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre, având destinația de ..alee de acces auto și pietonal".

Art.2 (1) Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2 a terenurilor menționate în anexele nr. 2 și 3.

(2) Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul General al Municipiului București spre a fi însușită.

Art.3 (1) Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de donație.

(2)    /Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3)    Anexele nr. 1 - 3 conțin un nr. de 14 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea prevederilor ari 47 din Legea nr. 215- 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.