Hotărârea nr. 14/2011

Hotararea nr. 14 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.02.201 1;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 46/ 27.01.2011 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    H.C.G.M.B. nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul București;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 65/2001 privind constituirea Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

-    Dispoziția nr. 4040/2007 privind reactualizarea Componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor procedurale privind elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

1 J£l

!-art. 32 și art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu precum și Avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului Sector 2 prevăzute în anexele nr. 1 - 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 26 poziții.

(2) Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 - 4 reprezintă regulament de urbanism și nu dau dreptul la construire.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor și persoanelor fizice interesate și pot

fi consultate la sediuCPrimăriei Sectorului 2.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ SECRETAR,Hotărârea nr. 14 București, 03.02.2011

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului fucurești in ședința ordinară din

data de 03.02.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.


TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT----

AL PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE    VIZAT

Spre ne<hinibare,

secretar,

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)

0.

1.

2.

3.

4.

1.

115 CA 10/1 din 28.09.2010

Mansardare locuință unifamilială - P+M

Intr. Varna nr. 3

200,00

(197,00)

2.

132 CA 10/21 din 28.09.2010

Acces din exterior - schimbare destinație - birouri

Șos. Mihai Bravu nr.

174. bl.229, sc. B. ap. 34 - parter

80,07

3.

145 CA 11/10 din 19.10.2010

Imobil de locuințe și birouri -S+P+3E+Eth

Bd. Gării Obor nr. 24A

72

o

o

3

4.

148 CA 11/13 din 19.10.2010

Imobil de locuințe -S+P+2E+3Er(M)

Str. Ghiță Pădureanu nr. 4

280,8'

5

5.

159 CA 12/9 din 02.11.2010

Extindere și supraetajare imobil de locuit - P+1E+M - intrare în legalitate

Str. Crapului nr. 74

200,0(

3

6.

170 CA 13/7 din 23.11.2010

Locuință unifamilială -’ P+1E

Str. Mrenei nr. 6

100,0

122,0

0

7.

175 CA 14/1 din 16.12.2010

Extindere și supraetajare parțială locuință - P+M - intrare în legalitate

Str. Dumitru Secăreanu nr. 15

189,0<

3

8.

178 CA 14/5 din 16.12.2010

Extindere și supraetajare parțială locuință - P+2E

Str. Velicu Ștefan nr. 17

189,0(

)

9.

181 CA 14/8 din 16.12.2010

Extindere locuință unifamilială parter - lot 1 - intrare în legalitate

Str. Știucii nr. 39C

91,38

10.

182 CA 14/9 din 16.12.2010

PUD modificator - Supraetajare imobil de locuințe - D+P+3E+4Er

Str. Cerna nr. 6

201,5'

1

11.

183 CA 14/10 din 16.12.2010

Imobil de locuințe -S+P+2E+3Er

Str. W.A. Mozart nr. 51A

300,0(

)

12.

184 CA 14/11 din 16.12.2010

Imobil de locuit - P+lE -intrare în legalitate

Str. Comarnic nr. 57B

97,56

13.

1 CA 1/1 din 27.01.2011

Balcoane - acces direct din exterior și schimbare destinație - servicii medicale

Șos. Colentina nr. 2D, bl. 5, sc. A, ap. 1, parter

-

14.

2 CA 1/2 din 27.01.2011

Reactualizare PUD - Imobil de locuințe și restaurant -S+D+P+2E+3Er

Str. Gheorghe Țițeica nr. 158

300,0(

)

15.

3 CA 1/3 din 27.01.2011

P.U.D. modificator -Transformare etaj tehnic în etaj curent - S+P+5E

Str. Dâmbovicioarei nr. 17-17A

326,00

16.

5 CA 1/5 din 27.01.2011

PUD reactualizare - Imobil de locuințe și sediu firmă - S+P+2E+M

Str. Savu Marin nr.52

180,00

17.

7 CA 1/7 din 27.01.2011

Supraetajare locuință -P+2E

Str. Gheorghe Șerban nr.95A

109,39

18.

8 CA 1/8 din 27.01.2011

Extindere și supraetajare locuință -P+1E+M

Str. Mătăsari nr.ll

365,00

(347,55)

19.

9 CA 1/9 din 27.01.2011

Locuință - P+1E+M

Str. Maior Băcilă nr. 54 C

298,00

20.

10 CA 1/10 din 27.01.2011

Imobil de birouri și cabinet medical - 2S+P+2E+M(3Er)

Str. Frunzei nr. 33-35

713,00

21.

11 CA 1/11 din 27.01.2011

Locuință - S+P+l E+M

Str. Plugușor nr. 103

253,00

(257,00)

22.

13 CA 1/13 din 27.01.2011

Supraetajare locuință-S+P+l E+M

Str. Sfânta Treime nr. 5 bis (5)

209,0

(179,00)

23.

14 CA 1/14 din 27.01.2011

Locuință - S+P+1E

Str. Opanez nr. 12B (fost nr. 66)

204,2

4

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,


ȘEDINȚA,

TANTIN


VIZAT

Spre neschimbate, SECRETAR,


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL PERSOANELOR F1ZICE/JURIDICE CE SE EXTIND PE TEREN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)

Suprafața

conccsionată(mp)

0.

1.

2.

3.

4.

1.

4 CA 1/4 din 27.01.2011

Extindere locuință parter - intrare în legalitate

Str. Gheorghe Țițeica nr. 134 ’

96.44

26.00

NOTĂ:

/. Imobilul situat in intravilanul Municipiului București format din construcții și teren in supra față totală de 96.44,OOmp. este proprietate privată persoane fizice, suprafața de 26,0mp necesară extinderii aparține domeniului privat al municipiului București(numai in baza unei expertize topografice, in caz contrar este necesar numai acordul vecinilor), ce urmează a se concesiona direct

Autoritatea emitentă îșt decimă orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect a! aplicăm legilor de retrocedare.


VIZAT | Spre neschimbare, |

: SECRETAR, J

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVA T

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)

0.

1.

2.

3.

4.

1.

177 CA 14/3 din 16.12.2010

Imobil de locuit -S+P+2E+M

Str. Aromei nr. 84

268,66

NOTĂ:

/. Imobilul situat in intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții in suprafață totală de 268.66mp, este domeniul privat al municipiului București, intabulat in cartea funciară sub nr. 96063 cu nr. cadastral 18779. ce urmează a se concesiona conform legislației in vigoare.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în căzut modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect a! aplicăm legilor de retrocedare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PE TEREN DOMENIUL PUBLIC AL STA TULUI TRANSMIS ÎN FOLOSINȚĂ GRA TUITĂ FEDERA ȚIEI ROMÂNE DE TENIS

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafațî studiată (m

i

P)

0.

1.

2.

3.

4.

1.

180 CA 14/7 din 16.12.2010

Extindere sală de sport cu un corp de clădire parter

B-dul Pierre de Coubertin nr. 11

17 740,20

NOTĂ:

/. Imobilul situat in intravilanul municipiului București, format din construcții și teren în suprafață totală de 17740,20mp. aparține domeniului public al statului și a fost transmis in folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani Federației Române de Tenis, conform Hotărârii Guvernului României nr. 97 din 07.02.2002 publicată in Monitorul Oficial nr. 188 din 20.03.2002.

Autoritatea emilenlă iși declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației pindice a terenului, ca efect a! aplicării legilor de retrocedare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

DIRECȚIA URBANISM ȘI GESTIONARE TERITORIU SERVICIUL AVIZE ȘI INFORMAȚII URBANE Nr. 46/27.01.2011

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE APROBARE A UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

în acest sens, prin Hotărârea nr. 65/05.07.2001 a Consiliului Local Sector 2 s-a constituit Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și s-a aprobat “Regulamentul de organizare și funcționare și procedura de avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului”.

Urmare a activității Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Sectorului 2, următoarele Planuri Urbanistice de Detaliu au primit aviz favorabil condiționat de respectarea normelor sanitare, de protecția mediului și de coabitare cu vecinătățile, prescrise de legislația în vigoare:

1.    P.U.D. - Intr. Varna nr. 3 - Mansardare locuință unifamilială - P+M

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcție cu destinația locuință și teren în suprafață totală de 200,00mp (197,00mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice. Se avizează mansardarea pe contur a locuinței unifamiliale existente rezultând regim de înălțime P+M, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent=P.O.T.menținut=Tnax.58,40%; C.U.T.=max. 1,3; regim de înălțime H =max.l0,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L2a2”.

2.    P.U.D. - Șos. Mihai Bravu nr. 174, bl.229, sc. B. ap. 34 - parter - Acces din exterior - schimbare destinație

- birouri

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 34 situat la parterul blocului nr. 229, sc.B, compus din 3 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 80,07mp, precum și terenul în cotă indiviză aferent apartamentului este proprietate privată persoană juridică. Se avizează executarea unui acces direct din exterior și schimbare destinație birouri.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

3.    P.U.D. - Bd. Gării Obor nr. 24A - Imobil de locuințe și birouri - S+P+3E+Eth

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții și teren în suprafață totală de 140,00mp este proprietate privată persoană fizică conform Sentinței Civile nr. 4478/04.06.2007. Se avizează edificarea unui imobil de locuințe și birouri având regim de înălțime S+P+3E+Eth, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.=max.70%; C.U.T.admis=max.3,0; regim de înălțime H = max. 15,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2b”.

4.    P.U.D. - Str. Ghiță Pădureanu nr. 4 - Imobil de locuințe - S+P+2E+3Er(M)

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață de 280,86mp, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui imobil de locuințe având regim de înălțime S+P+2E+3Er(M), amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis=max.45%; C.U.T.propus=max. 1,8; regim de înălțime Hmax.= 17,00 - fără depășirea înălțimii blocurilor adiacente. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L3a2”.

5.    P.U.D. - Str. Crapului nr. 74 - Extindere și supraetajare imobil de locuit - P+l E+M - intrare în legalitate

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire de locuit executată fără autorizație de construire și sancționată contravențional cu P.V. de amendă seria 003224 nr. 17058/13.03.2007 și teren în suprafață totală de 200,Omp este proprietate privată persoană fizică. Se intrarea în legalitate privind extinderea și supraetajarea pe contur a locuinței existentă parter, executată fără autorizație de construire și sancționată contravențional cu P.V. de amendă seria 003224 nr.17058/13.03.2007, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: POT admis = 60%; C.U.T. admis= 1,56; regim de înălțime Hadmis = max.10,0 m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lle”.

6.    P.U.D. - Str. Mrenei nr. 6 - Locuință unifamilială - P+l E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcție existent parter cu destinație locuință și teren în suprafață totală de 100,Omp (122,00mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime P+1E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis=max.60%; C.U.T.admis=max.l .2; regim de înălțime H= max.l0,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lle”.

7.    P.U.D. - Str. Dumitru Secăreanu nr. 15 - Extindere și supraetajare parțială locuință - P+M - intrare în legalitate

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire de locuit (pentru care s-au executat lucrări de extindere și supraetajare fără autorizație de construire, conform P.V de amendă seria B 214 nr.68707/01.10.2010) și teren în suprafață totală de 189,Omp, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează intrarea în legalitate cu lucrările de extindere și supraetajare a imobilului de locuit existent, rezultând imobil cu regim de înălțime P+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max. 44%; C.U.T. = 0,7; regim de înălțime Hcornișă = 6.Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LI a”.

8.    P.U.D. - Str. Velicu Ștefan nr. 17- Extindere și supraetajare parțială locuință - P+2E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire de locuit și teren în suprafață totală de 189,Omp, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează extinderea și supraetajarea parțială cu două nivele a imobilului de locuit existent rezultând regim de înălțime P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max. 60%; C.U.T. = 2,3; regim de înălțime Hcornișă = +10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

9.    P.U.D. - Str. Știucii nr. 39 - Extindere locuință unifamilială parter - lot 1 - intrare în legalitate

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții și teren în suprafață totală de 91,38mp, rezultat din loturile 2 și 3 ce au fost dezmembrate din parcela inițială în suprafață totală de 170,Omp (155,86mp conform măsurătorilor cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează intrarea în legalitate cu lucrările executate fără autorizație de construire privind extinderea pe orizontală a locuinței unifamiliale existente cu regim de înălțime parter, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.=max.60%; C.U.T.=max.0,6; regim de înălțime H = max.7,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lle”.

10.    P.U.D. modificator - Str. Cerna nr. 6 - Supraetajare imobil de locuințe -D+P+3E+4Er

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcție aflată în curs de execuție în baza A.C. nr. 502/59 C/01.06.2010 emisă pentru edificarea unui imobil cu destinația locuință având regim de înălțime D+P+2E+3Er și teren în suprafață totală de 201,54mp, este proprietate privată persoane fizice. Se avizează modificarea soluției de urbanism aprobată anterior prin H.C.L.S. 2 nr. 192/14.12.2009 cu A.U. nr. 172 CA 15/10 din 07.10.2009, prin care s-a avizat edificarea unui imobil cu destinație mixtă - birouri și locuință având regim de înălțime D+P+2E+3E, prin supraetajarea construcției cu destinația locuință aflată în curs de execuție cu un nivel rezultând regim de înălțime D+P+3E+4Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent=P.O.T.menținut=max.60%; C.U.T.propus=max.2,8; regim de înălțime H=max.l7,50m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

11.    P.U.D. - Str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 51A - Imobil de locuințe - S+P+2E+3Er

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață de 300,00mp, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui imobil de locuințe colective având

regim de înălțime S+P+2E+3Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.aprobat anterior nr. 5iB=max.50%; P.O.T.adinis=max.45%; C.U.T.aprobatanteriornr 51B=2; C.U.T.admjs=rnax.2; regim de înălțime Hmax.= H cornișa blocurilor alăturate. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L3a2”.

12.    P.U.D. — Str. Comarnic nr. 57B — Imobil de locuit — P+l E — intrare în legalitate

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire de locuit executată fără autorizație de construire și teren în suprafață totală de 97,56mp reprezentând lotul 2 - lot dezmembrat din suprafața totală de teren de 290,50mp, este proprietate privată persoane fizice. Se avizează intrarea în legalitate cu lucrările executate fără autorizație de construire privind edificarea unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+1E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent=P.O.T.menținut=max.45%; C.U.T.admis=max. 1,62; regim de înălțime Hadmis=max.l0,0. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LI a”.

13.    P.U.D. - Șos. Colentina nr. 2D, bloc 2D, bl. 5, sc. A, ap. 1, parter - Balcoane - acces direct din exterior și schimbare destinație - servicii medicale

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 1 situat la parterul blocului nr. 5, sc.A, compus din 3 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 63.35mp, precum și terenul în cotă indiviză aferent apartamentului este proprietate privată persoană fizică. Se avizează executarea a două balcoane și a unui acces direct din exterior pe fațada principală prin realizarea unei scări de acces pe structură demontabilă. Nu va fi afectat domeniul public, spațiul verde adiacent blocului va fi agrementat cu arbori și arbuști

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “CB3”.

14.    P.U.D. reactualizare - Str. Gheorghe Țițeica nr. 158 -Imobil de locuințe și restaurant -S+D+P+2E+3Er

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, din teren liber de construcții în suprafață totală de 300,00mp, este proprietate privată persoane fizice. Se avizează reactualizarea soluției urbanistice avizată anterior cu AU nr. 428 CA 19/20 din 25.11.2008, aprobat prin HCLS 2 nr. 161/22.12.2008, anexa 1, poziția 2, privind edificarea unui imobil de locuințe și restaurant având regim de înălțime S+D+P+2E+3Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.aprobat anterior=max.50%; C.U.T.=max.2,0; regim de înălțime H=max. 14,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L2a”.

15.    P.U.D.modificator - Str. Dâmbovicioarei nr. 17-17A - Transformare etaj tehnic în etaj curent - S+P+5E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire în curs de execuție în baza AC nr. 1298/60D din 30.12.2009 cu regim de înălțime S+P+4E-Pod tehnic și teren în suprafață totală de 326,Omp (323,71mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană juridică. Se avizează transformare sistem de acoperire din șarpantă în terasă (se transformă podul în etaj curent) la construcția în curs de execuție conform AC nr. 1298/60D din 30.12.2009 rezultând imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+5E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. aprobat anterior=max.75%%; C.U.T.aprobat anterior=max.3,5; regim de înălțime H=max.+20,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L2a”.

16.    P.U.D. reactualizare - Str. Savu Marin - Imobil de locuințe și sediu firmă - S+P+2E+M

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață totală de 180,Omp, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează reactualizarea soluției urbanistice avizată anterior cu AU nr. 11 CA 1/18 din 13.01.2008, aprobat prin HCLS 2 nr. 9/02.02.2009, anexa 1, poziția 20 privind edificarea unui imobil de locuințe și sediu firmă, având regim de înălțime S+P+2E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. aprobat anterior=60%; C.U.T.aprobat anterior=2,1; regim de înălțime Hcornișă=max.l0,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

17.    P.U.D. - Str. Gheorghe Șerban nr. 95A - Supraetajare locuință - P+2E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire de locuit parter corp CI și teren în suprafață totală de 109,39,00mp (111,51 mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează supraetajarea locuinței existentă parter, rezultând imobil de locuit cu regim de înălțime P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent = P.O.T. propus = 58%; C.U.T.admis = max.1,62; regim de înălțime Hcornișă=max.l0,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

18.    P.U.D. - Str. Mătăsari nr. 11 - Extindere și supraetajare locuință - P+l E+M

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire de locuit parter și anexe (Ac=l 17,2mp) și teren în suprafață totală de 365,00mp (347,55mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează extinderea locuinței existentă parter până pe limita posterioară și supraetajarea cu un nivel pe conturul nou creat, rezultând imobil de locuit cu regim de înălțime P+l E+M, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis=max.45%; C.U.T.=max. 1,62; regim de înălțime H=max.l0,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LI a”.

19.    P.U.D. - Str. Maior Băcilă Vasile nr. 54C - Locuință - P+l E+M

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață de 298,00mp, este proprietate privată persoane fizice. Se avizează edificarea unei locuințe având regim de înălțime P+l E+M, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis=max.45%; C.U.T.=max.l,3; regim de înălțime H=max.l0,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Llc”.

20.    P.U.D. - Str. Frunzei nr. 33-35 - Imobil de birouri și cabinet medical - 2S+P+2E+M (3Er)

Imobilele situate în intravilanul municipiului București, formate din terenuri în suprafață totală de 713,00mp, sunt proprietate privată persoană juridică. Se avizează edificarea unui imobil de birouri și cabinet medical având regim de înălțime 2S+P+2E+M(3Er), amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.=max. 45%; C.U.T.=max.l,62; regim de înălțime H=max.l5,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

21.    P.U.D. - Str. Plugușor nr. 103 - Locuință - S+P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață totală de 253,00mp(257,0mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația locuință, având regim de înălțime S+P+1E+M, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis=max.45%; C.U.T.admis=max. 1,62; regim de înălțime H=max.l0,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa’’.

22.    P.U.D. - Str. Sfânta Treime nr. 5bis (5) - Supraetajare locuință - S+P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcție parter cu destinația locuință și teren în suprafață totală de 209,00mp (179,00mp conform măsurătorilor cadastrale). Se avizează remodelarea și supraetajarea locuinței parter existente rezultând regim de înălțime S+P+1E+M, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent/menținut = 76%; C.U.T.propus= max.1,62; regim de înălțime Hcornișă=max. 10,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L2a2”.

23.    P.U.D. - Str. Opanez nr. 12B (fost nr. 66) - Locuință - S+P+l E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață de 204,24mp, este proprietate privată persoane fizice. Se avizează edificarea unei locuințe având regim de înălțime S+P+1E, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.= max. 45%; C.U.T.=max. 1,3; regim de înălțime H=max.l0,00m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L3a2”.

24.    P.U.D. - Str. Gheorghe Țițeica nr. 134 - Extindere locuință parter - intrare în legalitate

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcții și teren în suprafață totală de 96,44,00mp, este proprietate privată persoane fizice, suprafața de 26,0mp necesară extinderii aparține domeniului privat al municipiului București(numai în baza unei expertize topografice, în caz contrar este necesar numai acordul vecinilor), ce urmează a se concesiona direct. Se avizează intrarea în legalitate cu lucrările executate fără autorizație de construire și sancționate contravențional cu P.V. de amendă nr. 81600 seria A 169 din 22.10.2009, achitat cu chitanța nr. 90448/11.11.2009 privind extinderea locuinței existentă parter către limita posterioară, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.ex./parcelă= POT propus=45%; C.U.T.admis= max. 1,3; regim de înălțime H=max.l0,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L2a”. NOTA: Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului ca efect al aplicării legilor de retrocedare. Nu sunt înregistrate cereri de revendicare în baza Legii 18/1991R și Legii / 0/2001.

25.    P.U.D. - Str. Aromei nr. 84 - Imobil de locuit - S+P+2E+M

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață totală de 268,66mp, este domeniul privat al municipiului București, intabulat în cartea funciară sub nr. 96063 cu nr. cadastral 18779, ce urmează a se concesiona conform legislației în vigoare. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime S+P+2E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.=max.45%; C.U.T.=max.l,62; regim de înălțime Hcornișă et.2 = max.l0,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”. NOTĂ: Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului ca efect al aplicării legilor de retrocedare. Nu sunt înregistrate cereri de revendicare în baza Legii 18/1991R și Legii 10/2001

26.    P.U.D. - Bdul Pierre de Coubertin nr. 11 - Extindere sală de sport cu un corp de clădire parter

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții și teren în suprafață totală de 17740,20mp, aparține domeniului public al statului și a fost transmis în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani Federației Române de Tenis, conform Hotărârii Guvernului României nr. 97 din 07.02.2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 188 din 20.03.2002. Se avizează extinderea spre limita nord a sălii de sport existente cu un nou corp de clădire parter, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.propus=15%; C.U.T.propus=0,2; regim de înălțime Hmax. extindere=4,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “V3b”. NOTA: Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului ca efect al aplicării legilor de retrocedare. Nu sunt înregistrate cereri de revendicare în baza Legii 18/199/R și Legii 10/2001.

Față de cele prezentate, vă propunem să aprobați Planurile Urbanistice de Detaliu prezentate.

întocmit; Colectivul de Lucru /2 ex.

5