Hotărârea nr. 120/2011

Hotararea nr. 120 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel:+(4021)209.60 00

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 80921/29.11.2011 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 80965/29.11.2011, Nota de Fundamentare nr. 80966/29.11.2011 precum și Adresa nr. 524813/17.1 1.2011 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 814/2009 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 București;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, se modifică și se completează după cum urmează:

„Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea întregului imobil situat în București, șos.

Pantelimon nr. 301, Sector 2, aflat în proprietatea statului, din administrarea

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 2, în scopul desfășurării de activități cu caracter social.

(2) Imobilul se identifică conform anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de

2 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art.II Anexele nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 39/2011 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 rămân aplicabile.

Art.IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 120 București, 06.12.2011

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.