Hotărârea nr. 115/2011

Hotararea nr. 115 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei – Sfântul Pantelimon”


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +<4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții,, amenajare gard ornamental parc

Strada Ciocârliei - Sfântul Pantelimon ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei - Sfântul Pantelimon ”;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14712/22.11.2011 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 81366/02.12.2011 întocmit de Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 22.11.2011 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului „amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei - Sfântul Pantelimon", obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând „amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei - Sfântul Pantelimon" din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexelor nr. 2 și 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Valoarea totală a lucrărilor „amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei - Sfântul Pantelimon" este de 452,33 mii lei cu TVA, din care C+M = 415,15 mii lei cu TVA.

(4)    Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 43 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 - 3 vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții publice, exceptându-se suprafețele de teren revendicate, până la clarificarea regimului juridic al acestora.

(2)    Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3)    Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența organizării procedurii și a încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3 Primarul Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al MunicipTLJTffT^LÎcurești in ședința extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.