Hotărârea nr. 112/2011

Hotararea nr. 112 - pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Română de Fotbal


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada C'hiristtgulor nr 11-13. Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal",

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 81613/02.12.2011 întocmit de către Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 78312/24.11.2011 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 80940/29.11.2011 întocmit de către Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului București a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 - Etapa a XIII - a;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă „Protocolul" nr. 76425/2011/3627/2011 privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal, conform anexei ce conține un număr de 5 fde și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează Primarul Sectorului 2 să semneze Protocolul și documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor „Protocolului" menționat la art. 1.

Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.