Hotărârea nr. 109/2011

Hotararea nr. 109 - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de recreere şi educaţie Mihai Eminescu”, situat în şoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2âlQNet-


¥

ntoauma. rj»ctu wroe


,ps2.ro - Strada Chinstigiilor nr 11-13. Tel:+<40211209 60 00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „ Centru de recreere și educație Mihai Eminescu ”, situat în șoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 21.10.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico — economice pentru obiectivul de investiții„ Centru de recreere și educație Mihai Eminescu ”, situat în șoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 București-,

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 69715/17.10.2011 prezentat de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 70242/18.10.2011 prezentat de către Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 18.10.2011 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare',

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții „Centru de recreere și educație Mihai Eminescu", situat în șoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 București conform anexei ce cuprinde un număr de 31 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 109 București, 21.10.2011

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de 21.10.201 / cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.