Hotărârea nr. 103/2011

Hotararea nr. 103 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2011 - 2012


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2011 - 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 21.10.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2011 - 2012\

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 3933/11.10.2011 prezentat de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 68466/12.10.2011 prezentat de Direcția Relații Comunitare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea educației naționale nr. 1/201 1;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

-    Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 16266/20.09.2011 prin care s-a aprobat în Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București completarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

- Decizia Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 3951/19.09.2011 prin care este avizată rețeaua de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2011 -2012, menționate în anexa ce cuprinde un număr de 7 file și 84 poziții.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 37/2011 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2011 - 2012, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcției Relații Comunitare precum și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PETER ALEXANDRINĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPl BLICATĂ

Hotărârea nr. București, 21.10.201

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 21.10.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.