Hotărârea nr. 100/2011

Hotararea nr. 100 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 30.09.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 201/;

Analizând:

•    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

•    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordinul comun nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011 se rectifică și se stabilește conform anexei nr.l , astfel:

-    venituri -    825.922 mii lei

-    cheltuieli- 1.016.488 mii lei;

-    deficit - 190.566 mii lei;

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011 (anexa nr.2), se rectifică și se stabilește la:

-    venituri la suma de 784.383 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 589.227 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 195.156 mii lei (din care 134.541 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare).

-    cheltuieli la suma de 973.395 mii lei. din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare- 587.839 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare- 384.656 mii lei;

excedent secțiunea funcționare- 1.388 mii lei rezultat ca diferență între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun MAI și M.F.P. nr.7/57/2011 modificat prin Ordinul nr.35/825/2011;

-    deficit secțiunea dezvoltare - 189.500 mii lei finanțat din excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L.S.2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2011.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2

București rectificate la suma de 972.495 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli

(titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 - 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.2;    2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2.1.2.2.2;    2.1.3; 2.1.3.1; 2.3.1.1;

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1,1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 -

2.1.3.1.4; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2;

2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 - 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1;

2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.5.1.2; 2.1.6-2.1.9 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanțate din împrumuturi externe și interne în anul 2010 la suma de 8.002 mii lei. conform anexelor nr. 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1 la prezenta hotărâre, prin modificarea următoarelor programe:

- A) programe finanțate din credite externe- 4.388 mii lei, din care:

*♦* 2.280 mii lei - pentru programul de reabilitare sistem rutier sector 2.

-    B) programe finanțate din credite interne - 3.614 mii lei, din care:

♦♦♦ 3.587 mii Iei - pentru programul de reabilitare sistem rutier sector 2. Celelalte programe rămân nemodificate .

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2011, conform anexelor nr. . 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1 astfel:

-    Total venituri în sumă de 37.140 mii lei. din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 27.642 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare -    9.505 mii lei (din care

1.809 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    Total cheltuieli la suma de 39.594 mii lei. din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare    - 27.642 mii lei.

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare    - 11.959 mii lei;

■    deficit secțiunea dezvoltare    - 2.454 mii lei finanțat din

excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor art.5 din FI.C.L.S.2 nr. 12/2011 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2011.

Art.6_ Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2011, conform anexelor nr. 5; 5.1 - 5.79 Ordonatorii de credite vor derula programul de investiții pe anul 2011 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2011.

Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanțate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament și credite bugetare în limitele prevăzute în programul de investiții și în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă rectificarea fișelor programelor multianuale finanțate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor 7; 7.1; 7.1.1; 7.1.1.1-7.1.1.2; 7.1.2; 7.1.2.1 - 7.I.2.3.

Art.9 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 București pentru derularea programului multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinație de la bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul național.

Art.10 Anexele nr. 2;    2.1;    2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 la prezenta hotărâre

modifică anexele nr. 1; 1.1; 1.1.1 ; 1.1.1.1; 1.1.1.LI din Nota nr.53.074/2011 privind virarea de credite bugetare între subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 2011.

Art.ll Anexele nr. 1; 2.1.1.1.2 - 2.1.1.1.3 ; 2.1.1.2 ; 2.1.2 ; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2.1.2.2.2; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.3.1.1; 2.13.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a;

2.1.3.1.2;    2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.4; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3;

2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 - 2.1.3.4.6;

2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.5.1.2; 2.1.6-

2.1.9 ; 3 ; 3.1 ; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.LI; 4.1.1.1.1; 4.1.LI.1.1 ; 5 ; 5.1 ; 5.2 ; 5.9 ; 5.25-

5.27; 5.29; 5.30; 5.32; 5.35; 5.37 -5.40; 5.44; 5.78; 5.79; 6; 7;    7.1; 7.1.1;

7.1.1.1-7.1.1.2; 7.1.2; 7.1.2.1 - 7.1.2.3 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 2.1.1.1.2 - 2.1.1.1.3 ; 2.1.1.3 ; 2.1.2 ; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.3; 2.1.3;

2.1.3.1; 2.3.1.1; 2.1.3.1.1.1;    2.I.3.I.1.1.1; 2.1.3.1.1,l.l.a; 2.1.3.1.2;    2.1.3.1.2.1 -

2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.4 - 2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1;

2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.3.4; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 - 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7;

2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.5.1.2; 2.1.6-2.1.9 ; 3 ; 3.1 ; 4; 4.1;

4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.2 ; 5 ; 5.1 ; 5.2; 5.9; 5.69-5.71 ; 5.74-5.76; 5.78;

5.79 -5.81 ; 5.87 ; ; 5.83 ; -5.85 ; 6 ; 8 ;8.1 ; 8.1.1 ; 8.1.1.1 ; 8.1.1.2 ; 8.1.2 ; 8.1.2.1-

8.1.2.3 din H.C.L. Sector 2 nr.88/2011    privind rectificarea bugetului general al

Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011.

Art.12 Anexele nr. 5.35 ; 5.41 ; 5.45-5.62 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 3.5 ; 3.6 ; 3.18-3.20 ; 3.50 ; 3.62 ; 3.68 ; 3.71 ; 3.76 ; 3.84 ; 3.86 ; 3.87 ; 3.89 ; 3.92 ; 3.95 ; 3.99 ; 3.102 ; 3.103 ; 3.111 din H.C.L. Sector 2 nr.68/2011 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011.

Art.13 Anexele nr. 5.3 ; 5.34 ; 5.36 ; 5.66-5.77 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 4.12 ; 4.319 ; 4.321 ; 4.332 ; 4.338 ; 4.339 ; 4.340 ; 4.343 ; 4.348 - 4,354 din H.C.L. Sector 2 nr.48/2011 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011.

Art.14 Anexele nr. 3.1.1 ; 3.1.1.1 ; 3.2 ; 3.2.1 ; 3.2.1.1 ; 5.4-5.8 ; 5.10-5.24 ; 5.28 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 3.1.2 ; 3.1.2.1 ; 3.2 ; 3.2.2 ; 3.2.2.1 ; 5.149 ; 5.151 ; 5.153-5.155 ; 5.177-5.179 ; 5.181 ; 5.183 ; 5.191 ; 5.205-5.208 ; 5.224 ;

5.226 ; 5.236 ; 5.272 ; 5.280 ; 5.405 din H.C.L. Sector 2 nr. 12/2011 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011.

Art.15 Anexele nr. 5.42 ; 5.43 ; 5.62-5.64 la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 12/2011 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011.

Art.16 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2. Sumele aprobate pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre și pe centrele de execuție bugetară de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite - directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Art.17 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2011, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art.18 Anexele nr. 1; 2; 2.12.1,1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1,1 - 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.2

2.1.2.1; 2.1.2.1.1;    2.1.2.1.1.1;    2.1.2.2.2;    2.1.3;    2.1.3.1;    2.3.1.1;    2.1.3.1.1.1 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.4 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4 2.1.3.4.1 - 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1 2.1.5.1.1; 2.1.5.1.2; 2.1.6-2.1.9; 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1 ; 4; 4.1; 4.1.1;

4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1 ; 5; 5.1 - 5.79 ; 6 ; 7; 7.1; 7.1.1; 7.1.1.1-7.1.1.2; 7.1.2,

7.1.2.1 - 7.1.2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 30.09.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.

5