Proces verbal din 29.03.2018

Proces verbal sedinta ordinara 29.03.2018


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.5 din 29.03.2018


PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29 Martie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Dispoziția nr. 1011/23.03.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1, pentru o perioada de 3 (trei) luni - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

2.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105” în perioada 16-21 aprilie 2018 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

3.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București si Societatea civilă Asociația Sportiva Academia Rapid București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

4.    Proiect de hotărâre prin care se solicita Consiliului General al Municipiului București imputemicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația Play Kids Academy in vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Cupa Intercartiere“- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 63/2008 privind prevenirea, combaterea și sancționarea contravențiilor la nivelul asociațiilor de proprietari și locatari - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2017- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului educațional „Viitorii campioni ai atletismului” - Grupul Consilierilor Locali USR;

9.    Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii de Consiliu Local nr. 271/22.12.2010 prin care s-a aprobat închirierea spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu modificările și completările ulterioare- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 10 (zece) ani a spațiului în suprafață de 56mp. din cadrul Școlii Gimnaziale nr.179, cu sediul în București, strada Ardealului nr.34, Sector 1, către "Asociația părinților din Școala 179 București”, pentru funcționarea și organizarea activităților Asociației. — propus de Grupul Consilierilor Locali USR cu modificări aduse de către AUIPUSP SI;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "împrejmuire locuri de joacă de pe raza sectorului 1” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției publice Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare

9    3    5    3    5

Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a sălii SI3, în suprafață de 22 mp, aflată la demisol, în cadrul Colegiului Național ”Sfântul Sava”, situat în str. G-ral Berthelot, nr. 23, Sector 1, București, către Asociația Sportivă "Gheorghe Moceanu” a Colegiului Național ”Sfântul Sava”, în curs de constituire, în vederea stabilirii sediului asociației sportive și a funcționării corespunzătoare a acesteia- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

15.    Proiect de hotărâre privind virarea sumelor din “Excedentul anilor precedenți aferent contribuției de întreținere a persoanelor asistate” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la bugetul Sectorului 1 al Municipiului București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea lista serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 3/31.01.2018 a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administrație” ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 -subordonata Consiliului Local Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 pentru semestrul al Il-lea al anului școlar 2017 -2018- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

20.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării activității “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaționale a romilor- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

22.    Proiect de hotărâre privind stabilirea situației juridice a imobilului, teren + construcție, aflat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și în administrarea Poliției Locale Sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

23.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, complex social de servicii de tip creșă și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

24.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistență pentru persoanele cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

25.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în cadrul Centrului Multifuncțional Phoenix din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în

A.

cadrul Centrului de zi “Un Pas împreună” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

28.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi in structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

29.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind admiterea beneficiarilor în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - componenta pentru persoane vârstnice - și Complexul Social de Servicii Străulești din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

30.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România” -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

31.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării Programului „SOS Satul Copiilor București - SOS comunități de tineri” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

32.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația „Viață și Lumină”, în vederea derulării Proiectului „Centrul de Plasament Viață și Lumină” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Vasilache Manuela Monica, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

34.    Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.900 lei, pentru participarea a 3 persoane cu handicap și a unui însoțitor, la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Reglementărilor de autorizare a construcțiilor in Sectorul 1 prin corelarea specificațiilor legale din domeniul urbanismului, al mediului, sanatatii si siguranței in exploatare a construcțiilor, in concordanta cu Planul Urbanistic General al Municipiului București, aprobat cu HCGMB nr.269/2000, precum și cu alte documentații de urbanism aprobate, aflate în vigoare sau care au produs efecte juridice, a Legii nr. 350/2001 republicata privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

OMS nr.l 19/2014, HCGMB 66/2016, Legea locuinței nr. 114/1996, republicată- Grupul Consilierilor Locali USR;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aeromodelului nr. 25, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi nr.22, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dărmănești nr. 11A, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Sold. Dobre D. Ioan nr. 8 (fost nr. 14, nr. 14A), sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fluviului nr. 7, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Navigației nr. 78, sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Rareș nr. 15, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru și Pavel nr. 44A, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru și Pavel nr. 67, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 46-48,sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Straulești nr. 69F, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 16, sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

49.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Trotușului nr. 13, sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Diverse

1.    Informare transmisa de Comisia de disciplină constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

2.    Solicitarea Instituției Prefectului privind hotărârea Consiliului Local nr. 437 din 18.12.2018 și încadrarea în numărul maxim de posturi

3.    Sesizarea domnului Andreescu Traian Ion Emil transmisă spre știința Consiliului Local al Sectorului 1.

4.    Sesizarea doamnei Adriana Ogrezeanu transmisă spre știința Consiliului Local al Sectorului 1.

5.    Sesizarea domnului Horia Bănescu transmisă spre știința Consiliului Local al Sectorului 1.

6.    Reclamația domnului Emil Vladuța formulată împotriva funcționarilor publici angajați ai Poliției Locale Sector 1

7.    Plângerea prealabilă a doamnei Luminița Stoian adresată Consiliului Local al Sectorului 1

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat General, Audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 23.03.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind atașată în Anexa nr. 1 la prezentul document.

în data de 23.03.2018, Ordinea de zi a ședinței si materialele aferente au fost postate pe site-ul instituției, fiind aduse la cunoștință publică a cetățenilor Sectorului 1 al Municipiului București conform prevederilor art. 39 alin.(6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada fiind atașată în Anexa nr. 2 la prezentul document.

în data de 29.03.2018, s-a transmis către consilierii locali, prin e-mail, Ordinea de zi suplimentară, dovada fiind atașată prezentului document.

1 Asumare/Adeziune Declarație de Unire

3

2.    Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Sectorului 1 al municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București; (K2/157)

3.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Clubului Sportul Studențesc în vederea acordării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului sportiv “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!”, în perioada aprilie - noiembrie 2018- Centrul Cultural al Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București; (K2/153)

4.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii, în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week, în perioada 01 - 03.06.2018- Centrul Cultural al Sectorului 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București; (K2/154)

5.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea desfășurării proiectului “Trofeul Micilor Campioni Grivița - Primăria Sectorului 1”, în luna mai, 2018 -Centrul Cultural al Sectorului 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București; (K2/155)

6.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația

A

Unităților de învățământ Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea

9    9    9    9    J

încheierii unui contract de comodat cu Asociația Sportivă ”Gheorghe Moceanu” a Colegiului Național "Sfântul Sava”, în curs de constituire - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București; (K2/160)

7.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea

9    9    9    9    7

încheierii unui contract de comodat cu Asociația Părinților din Școala 179 București-

9    9    9    9

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București; (K2/159)

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 171/29.09.2016 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă prin

A

Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1

9    9    9    9    9

punerea la dispoziția Liceului Greco - Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a spațiului dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării, nr. 5, Sector 1, pentru reamenajare, reutilare si folosință comună a celor două unităti de învățământ- Primarul Sectorului 1 al

9    9    9    9

Municipiului București;

DIVERSE

1.    Sesizarea doamnei Luminița Stoian adresată Consiliului Local al Sectorului -modificări aduse parterului imobilului

2.    Raport tehnic de progres (12 luni) pentru Proiectul “Extinderea conceptului de educație RODACIE în creșele din sectorul 1” pentru perioada 14.03.2017-28.02.2018

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali din numărul total de 27.

A lipsit: domnul Gheorghiță-Liviu Goncea.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, domnul Daniel Tudorache, Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela-Nicoleta Cefalan, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 29 Martie 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 26 de consilieri în funcție, considerăm că există cvorum, drept pentru care deschidem lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din 21 Martie 2018. Dacă aveți obiecții? Da ?

Doamna Munteanu Cristina Simona: Doamna Secretar vă rog, o rugăminte de îndreptare eroare materială, deci la pagina patru apare numele meu Munteanu Cristina Simona și de fapt este vorba de colega mea Manuela Mureșan, mulțumesc.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, vom face îndreptarea. Mulțumesc. Mai aveți alte obiecțiuni pe marginea procesului verbal ?

Doamna Ilinca Macarie: Am de făcut două interpelări, le fac după ce se aprobă ordinea de zi ?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, le înscrieți pe ordinea de zi, deci după aprobarea ordinii de zi. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 21 Martie 2018.

Cine este “pentru” ? Cu “unanimitate” de voturi procesul verbal a fost adoptat și prin urmare descărcat.

De asemenea, se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București ales în ședința extraordinară din 21 Martie 2018 potrivit hotărârii Consiliului Local nr. 71/2017, drept pentru care, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, solicit formularea propunerilor în vederea alegerii noului președinte de ședință, pentru această ședință ordinară. Vă rog să formulați.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Din partea grupului USR îl propun pe domnul Oliver Păiuși.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da.

Domnul Zamfir Victor; Din partea ALDE, Alexandru Deaconu.

Doamna Porumb Ramona: Grupul PNL nu are nici o propunere.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Alte propuneri ?

Domnul Zamfir Victor: Am spus, din partea ALDE Alexandru Deaconu.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Gata? Supun la vot prima propunerea -domnul Oliver Păiuș.

Cine este ”pentru” ? Da. Paisprezece voturi “pentru”. împotrivă? Vă rog să ridicați mâinile

cine este ”împotrivă”? 2 voturi. Și abțineri? 10

Domnul Alexandru Deaconu? Cine este "pentru”? Doisprezece. Da.

Cu paisprezece voturi "pentru” domnul Oliver Păiuși a fost ales președinte de ședință. Aplauze.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna secretar, dacă îmi permiteți, procedura de vot nu a fost dusă la final. Ați întrebat doar cine este "pentru”? Haideți să o ducem, știm care e rezultatul, dar haideți să o ducem până la final, da? Mulțumesc frumos.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine este ”pentru” președinte Oliver Păiuși? La domnul Deaconu? "împotrivă” la domnul Deaconu, îmi cer mii de scuze, da , îmi cer mii de scuze. Cine este "împotrivă” pentru domnul Deaconu? Abțineri? 14 voturi

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bună ziua. Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră, mă onorează. Aș dori să dau cuvântul domnului Primar pentru o declarație.

5

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Mai întâi se anunță proiectele retrase, se aprobă ordinea de zi...

Domnul Oliver-Leon Păiuși Președinte de ședință: Se retrag de pe ordinea de zi mai multe puncte și vi le citesc. Deci din ordinea de zi inițială, este poziția numărul 3, proiectul de hotărâre prin care se solicită , da, deci de pe ordinea de zi se retrag mai multe puncte, punctul trei este: proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 al

Municipiului București......, se retrage punctul zece care este: proiect de hotărâre privind

aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de zece ani a unui spațiu, punctul treisprezece se retrage, punctul paisprezece se retrage, punctul șaisprezece se retrage, punctul șaptesprezece se retrage, punctul optsprezece, punctul treizecișicinci și punctul patruzecișitrei.

Doamna Munteanu Cristina Simona: Domnul președinte am și eu o interpelare, aș vrea să retrag punctul opt de pe ordinea de zi, da , este propunerea mea, finanțare proiectului

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: la inițiativa grupului se retrage și punctul opt.

Doamna Munteanu Cristina Simona: Este inițiativa USR, mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: supun Consiliului Local spre vot Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ați spus și punctul opt?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: punctul opt este retras de către inițiator. Supun spre aprobarea ordinea de zi, cine este "pentru”? Ordinea de zi. Constatăm unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE.

Supun votului Consiliului Local ordinea suplimentară, cine este "pentru”. Constatăm unanimitate.

ORDINEA SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: doamna secretar, doamna secretar, permiteți Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: referitor la proiectele retrase, primul pe care îl avem pe listă este numărul trei, referitor la Asociația Play Kids Academy.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu. Trei din ordinea inițială, trei din ordinea inițială, da?

j    3    j    3

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: trei din...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: înainte de rectificare, de asta s-a dat citire.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doamna secretar, după care ordine de zi ne luăm, pentru că dumneavoastră ați trimis ceva pe mail și acum avem toți în față altă ordine de zi. Care o votăm de fapt? Haideți să luăm punct cu punct.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ordinea de zi rectificată, ordinea de zi rectificată, o să vă prezinte tot ce aveți pe mail. De aceea, s-a dat citire și dumneavoastră.... , ca să se integreze..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Solicit Consiliului Local să mutăm punctul unul de pe ordinea suplimentară, să devină punctul unu pe ordinea de zi. Este vorba de Declarație... Nu

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: punctul doi să devină, pentru că punctul unul tocmai ce ați fost ales. Domnule președinte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: da, este vorba de declarația de Unire Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnul președinte, la punctul unul tocmai ce ați fost ales președinte. Punctul doi, vă repet.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu. Este punctul unul de pe ordinea suplimentară.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu este numerotat...

Doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1: Stimați colegi, dorim să marcăm astăzi momentul istoric 27 martie 1918 când Sfatul Tării din Basarabia a cerut Unirea cu

5

România. Astfel vă dau citire declarației de Unire:” Având în vedere momentul istoric al

J

anul 2018, în care sărbătorim Centenarul României Mari, pornind de la realitatea istorică a unității de limbă, de cultură și de credință a populației românești majoritare în cele două state situate în dreapta și stânga Prutului, România și Republica Moldova, ținând cont de aspirațiile istorice ale tuturor românilor de a trăi într-o singură țară și de a fi cetățeni ai aceluiași stat, luând în considerare declarația de Unire a Basarabiei cu România votată de Sfatul Țării de la Chișinău din 27 martie 1918 și Legea de ratificare a Unirii, adoptată de Parlamentul României la București în 29 decembrie 1919, în conformitate cu declarația Parlamentul României din 24 iunie 1991 privind condamnarea Pactului Ribentrov-Molotov, 11

înțelegerea celor două puteri totalitare, URSS și Germania, prin care României i-a fost răpit prin amenințările cu războiul actualul teritoriu al Republicii Moldova, în temeiul actului final de la Helsinki din 13 august 1975 care, la capitolul 8 stipulează că toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să-și hotărască statutul politic intern și extern, fără ingerințe exterioare, dat fiind faptul că Sectorul 1 prin Consiliul Local și domnul Primar sunt autorități administrative ale Capitalei României și care și-au asumat deja, ca politică, întărirea legăturilor instituționale cu entități similare din Republica Moldova, noi, consilierii locali ai Sectorului 1 și Primarul Sectorului 1 ne exprimăm dorința de reunificare a României cu Basarabia. Ne angajăm să depunem toate eforturile permise de lege , înțelegeri de cooperare cu entități administrativ teritoriale de peste Prut, acțiuni concrete de susținere a dezvoltării economice, sociale și culturale a acestora, pentru a sprijini înfăptuirea Unirii României cu Republica Moldova. Ne exprimăm solidaritatea cu toate consiliile locale ale comunităților din România și din Republica Moldova, care și-au exprimat prin vot, dorința de unire, îndemnăm toate consiliile locale din România și din Republica Moldova să adopte declarații de reunire care constituie acte de manifestare a aspirațiilor și demnității naționale, solicităm Parlamentului României și Parlamentului Republicii Moldova să adopte o proclamație comună de reîntregire a țării. Adoptăm prezenta declarație de Reunire privind atât la exemplul înaintașilor noștri care acum 100 de ani au realizat Unirea, cât și la viitorul copiilor noștri care merită să trăiască într-o țară unită, puternică și demnă''’. Rog consilierii locali și pe domnul Primar să semneze declarația de Reunire. Vă aștept.

Consilierii și invitații se ridică în picioare și aplaudă. Se intonează Imnul României. Aplauze.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: stimați colegi, sunt câteva interpelări, pe care doresc să le facă colegii noștri consilieri. Doamna Ilinca Macarie aveți cuvântul. Doamna Ilinca Macarie: aș dori să fac două interpelări, și anume prima,

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: două secunde, haideți să semnăm si după aceea continuăm. în ordine alfabetică vine doamna, și mergem la fiecare consilier și semnează. Doamnă, în ordine alfabetică. E o ordine alfabetică.

Se semnează declarația.

J

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier Ilinca Macarie. Doamna Ilinca Macarie: am două interpelări, prima interpelare se referă la programul Centenar pentru toți și îi adresez în mod special, doamnei Viceprimar, am fost contactată de operatori culturali care doresc să se înscrie la acel program și nu au găsit actualizările pe site, mâine fiind ultima zi de înscriere, 30, și doresc să vă rog, le-am spus să fie atenți la această ședință să se amâne termenul de predare pentru a putea să se adapteze, deci se poate confirma că să stea liniștiți, că se amână predarea. Ok. Vă mulțumesc. Și a doua interpelare se referă la dezbaterea publică care este pe site la proiectul pe care eu l-am depus pentru dezbaterea cu populația, am constat o eroare materială cred, este scris că se pot trimite notificări de către populație, până în data de 2 aprilie, ceea ce cred că e greșit și vă referiți la 2 mai. Dacă puteți să verificați și să corectați. Da? Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vreau să supun Consiliului Local aprobarea de a permite reprezentanților străzii Brote, Eugen Brote să aibă cuvântul trei minute. Vă mulțumesc. Sunteți de acord? Cine este ”pentru”? Vă mulțumesc! Reprezentanții străzii Eugen Brote vă rog să poftiți la pupitru.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Hai, vino, vino în sală, să vină că te-a chemat, hai 12

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: Domnule consilier, am avut o discuție înainte de ședință cu toți reprezentanții străzii Eugen Brote.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: da, aveți ceva să ne explicați? Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: Da, tot ce am spus și cetățenilor din zonă Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog, păi exact situația și rezultatul Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: Păi, le-am expus exact, tot ceea ce am făcut ca măsuri

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: dar vreau să spui și consilierilor Domnul Cosmin Fodoroiu — Director Investiții: da, normal, le-am expus asociației de proprietari din zonă, exact toate demersurile făcute până în momentul de față, cum am obținut cadastrarea străzii, am obținut intabularea străzii, am demarat obținerea certificatului de urbanism pentru stradă, le-am explicat care sunt cadastrele și suprapunerile pe trama stradală și acolo avem două opțiuni, opțiunea în care ei împreună cu vecinii își modifică de bună voie cadastrul, astfel încât să nu mai avem suprapuneri pe trama stradală și atunci vom putea demara proiectarea sistemului rutier în conformitate cu certificatul de urbanism pe care să-l obținem sau dacă nu vom înainta către Capitală dacă există proprietari care nu vor să-și retragă de bunăvoie cadastrarea, cadastrele fiind suprapuse vom înainta către Primăria Municipiului București cererea de expropriere dar, atunci o să dureze foarte foarte mult. Dacă nu va fi vorba de expropriere se poate face realizarea sistemului rutier undeva la sfârșitul anului acesta, dacă nu, va fi cazul acesta și va fi vorba de exproprieri nu depinde de noi, pentru că e vorba de expropriere la nivelul Primăriei Municipiului București.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: perfect, vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi, vă supun spre aprobare proiectul numărul 4,

4. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicire expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Play Kids Academy în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun ”Cupa Intercartiere”. Cine este ”pentru”?

Abțineri? Da, încă o dată vă rog să numărăm. Cine este „pentru”?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: îmi cer scuze dar proiectul nu a fost retras, proiectul numărul patru referitor la Asociația Play Kids, Play Kids Academy??

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu, nu, este, a fost o eroare Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: este Rapidul care a fost scos, HCL-ul cu Rapidul a fost scos din ordinea de zi, nu Play Kids

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: în material, în material apar inversări de numere

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: este o eroare materială, întradevăr , adică induce în eroare, dar este HCL-ul cu Rapid, cu Rapidul care a fost

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci încă o dată, supun spre aprobare, punctul patru. Cine este „pentru”, vă rog, încă o dată

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: avem un amendament de propus pentru Play Kids, îmi cer scuze, eu nu am înțeles că vorbim de punctul patru la ora actuală și domnule președinte am un amendament de propus.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nu vă supărați, suntem în procedură de vot

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da, da, nu, majoritatea oamenilor nu au înțeles că vorbeam de punctul patru al ordinea de zi

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nu știu la ce referiți, când ziceți majoritatea? Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nici, domnul, fostul președinte, nu știa Doamna Ancuța-Sorina Comănici: pentru că n-ați fost atenți, aveți un președinte care bănuiesc....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nici colegii mei nu știau

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: că mai mult decât acuma trebuia să-l înțelegeți, suntem în procedură de vot, domnul președinte, mereu ați spus că trebuie să respectăm legea, suntem în procedură de vot, mergem în continuare

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu insist, cred că greșeala materială a indus în eroare mai multe persoane, nu știam că e vorba de punctul patru și am un amendament și cred că o să vă placă amendamentul meu

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog să formulați amendamentul dar rugămintea este ca toate aceste amendamente să le avem depuse în scris. Acuma trebuie completat

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin, adică nu avem amendamentul, numai puțin

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: conform procedurii, dacă îmi permiteți domnul președinte

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin, numai puțin

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doar în scris se fac amendamentele, din câte știu eu, că eu am stat și am scris la amendamente și a trebuit să, a trebuit să luăm pauză, deci, doar în scris se acceptă, dacă se poate. Mulțumesc frumos.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci, eram în procedură de vot, doamna secretar. Cine numără , că am votat?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Știu că eram pe procedură de vot Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mergem în continuare pe procedură de vot Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Șaisprezece voturi "pentru” Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: eram în procedură de vot, dar au fost multe erori materiale inclusiv de pe ordinea suplimentară, cu ordinea de zi, și așa mai departe, și pe aceste motive mare parte din consilieri nu știu exact despre ce punct este vorba. Eu l-am citit, l-am recitit, vă rog, dați-i acord, dați-mi acordul să o las pe doamna consilieră să-și expună amendamentul

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Am o întrebare, doamna secretar, amendamentul este scris? Cum spune legea?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Amendamentul se formulează în scris, în scris se formulează, se semnează, se distribuie consilierilor locali și se supune la vot.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci domnul președinte având în vedere că este prima dumneavoastră ședință aș vrea să văd cum conduceți această ședință din punct de vedere al legalității, mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: am posibilitatea să supun Consiliului Local spre vot, dacă avem permisiunea să facem amendamente în timpul ședinței sau nu Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul președinte, ce spune legea, vă rog Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți, regulamentul potrivit prevederilor art.36 alineatul 2:”amendamentele se formulează în scris în timpul lucrărilor ședinței”, numai în scris. Nu putem să solicităm, așa spune regulamentul

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Armând depuneți amendamentul în scris, ce este așa de greu de scris un amendament? Că eu înțeleg că poate nu vorbiți foarte bine românește dar haideți să scriem.

5    5

Doamna Ilinca Macarie: citit, din ce ați citit, înțeleg că se depun în scris, dar nimeni nu ne împiedică să le citim. Deci teoretic facem așa cum s-a făcut mereu, le citim, după care venim cu ele scrise și le depunem semnate, corect? Nu e nicio schimbare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule președinte, mie mi se pare că e cam bătaie de joc ce se întâmplă acuma! Domnul președinte? Domnule președinte chiar dacă sunteți coleg de partid cu doamna consilier, am o rugăminte. Sunteți președintele acestui Consiliu, îmi cer iertare, că vă deranjez domnule președinte. Domnul președinte? Știu că o fi șefa dumneavoastră de partid sau ce o mai fi, dar eu vă rog frumos ceva, avem aici consilieri locali, și vă rog frumos să ne respectați. Până acuma ați stat în bancă și tot timpul aveați ceva de comentat în ceea ce privește conducerea ședinței. Aveți regulamentul în față, nu vă certăm că nu-1 știți, puteți să-l învățați de acum, în care spune foarte clar cum se fac amendamentele. Unul , eram în procedură de vot, ați întrerupt votul, ceea ce nu este tocmai ok, este ilegal , doi amendament care nu este redactat, îl redactează acuma. Dacă vreți să vă, să, să favorizați consilierii dumneavoastră din grup vă rugăm să ne spuneți, noi ne retragem și vă lăsăm să conduceți sectorul până veți fi dumneavoastră președinte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier vă promit, că nu se vor întâmpla aceste excepții de care spuneți. Vă explic imediat. Au fost erori materiale. Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule președinte, domnule excepție de la ce? Unde scrie? Cum? Avem un regulament votat, care este lege pentru noi. Există acolo scris vreun caz de excepție? Doamna Secretar, vă rugăm frumos să ne luminați.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: nu există excepții, dar au fost foarte multe erori materiale. Trebuie să înțelegeți această situație de excepție. In momentul ăsta avem un amendament

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Excepția, fiind neatenția cumva? Noi știam la ce punct suntem, toată lumea urmărește ordinea de zi. Noi venim aici hotărâti să ne uităm, să votăm în cunoștință de cauză, ne uităm la ele când sunt publicate. Mie mi se pare că foarte mulți colegi de ai noștri, nu sunt atenți, vin doar așa să bifeze și să se filmeze.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, vă rog

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Haideți să revenim, doamna Armând să citească de pe foaie, exact de pe acel formular tipizat amendamentul, amendamentele pe care le are, le supunem la vot și să trecem mai departe doar Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: de acord, vă mulțumesc

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: conform legii și conform regulamentului, domnul președinte, fără favoritism, fără absolut nimic. Atât se solicită, altceva nimic Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul președinte, înainte de asta, am o rugăminte, vă rog, să supuneți la vot încălcarea regulamentului. Vă rog să propuneți, ca o excepție de la regulament care sunt consilierii locali care doresc să se facă această excepție, unul: să se întrerupă procedura de vot, doi: să fie depus amendament în ziua ședinței, în momentul citirii amendamentului și în același moment depus scriptic, nu înainte. Vă rog frumos să supuneți la vot, cine este de acord să întrerupă momentul votării, vă rog

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, mă repet, au fost foarte multe, au fost foarte multe erori materiale

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul președinte, vă rog să supuneți la vot, supuneți la vot solicitarea doamnei Clotilde Armând de întrerupere a votului și să citească acel amendament la un proiect pentru că nu a fost doamna atentă și alți colegi, vă rog

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna Clotilde Armând, doamna Clotilde vă rog să citiți amendamentul

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul președinte, cred că nu ați înțeles, vă rog să se consemneze, faceți o ilegalitate, eu consilier local...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu este o ilegalitate, a fost Doamna Ancuța-Sorina Comănici: cu colegii mei, vă rog să supuneți la vot Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: o confuzie pentru că era greșeală materială și această greșeală materială are consecințe

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nici nu știți ce bine e să vă arăt

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: păi doamna, nu sunteți singura care are voie să vorbească aici, înțelegeți? Ati stat si vorbiți de un sfert de oră si vă ascultăm. Putem si noi să vorbim?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna consilier, am solicitat să se supună la vot Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am înțeles dar Doamna Ancuța-Sorina Comănici: propunerea domnului preșesedinte Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ne faceți să ne pierdem cu toți timpul Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnul președinte vreți să supuneți la vot sau nu? Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier haideți să continuăm ședința, vă rog frumos

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnule președinte spuneți să rămână pe banda, eu consilierilor locali, vă rog să supuneți la vot, ceea ce doriți dumneavoastră să facă doamna Clotilde Armând

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: deci

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: sunteți de acord să supuneți la vot sau nu propunerea mea

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: eu am rugat-o pe doamna consilier să citească amendamentul . Ce este atât de complicat?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: deci nu sunteți de acord cu propunerea mea. îmi încălcați dreptul meu la a face

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: a, dar vedem cum e

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; doamna

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: o propunere în cazul, în cadrul Consiliului local, mulțumesc domnul președinte

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier Armând, vă rog să cititi amendamentul

9

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ok, pentru, în legătură cu punctul patru de pe ordinea de zi, astăzi am votat frumos Unirea cu Republica Moldova, a fost, au fost niște vorbe frumoase, eu vă propun să facem și ceva concret pentru cetățenii din Republica Moldova și în bugetul pentru Play Kids, în acest buget care include, în acest buget care include multe puncte despre, un buget destul de important pentru spectacol, noi vrem să fie invitate zece echipe din Republica Moldova. Eu văd că, colegii din PSD, le pasă foarte mult de Republica Moldova când e vorba de a semna o declarație, dar când e vorba de a da, de a face ceva, nu mai sunt în sală. Atunci recitesc, amendamentul în bugetul pentru Play Kids să fie invitate zece echipe din Republica Moldova pentru a participa

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: cine este "pentru” acest amendament? Avem cvorum

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, dar proiectul de hotărâre reglementează numai solicitarea expresă a împuternicii de la capitală, nu putem intra pe aspecte de buget sau aspecte pe care le putem reglementa ulterior, prin protocolul pe care îl vom supune Consiliului, atunci puteți să veniți cu amendamente.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier este, o să vă rog să veniți cu acest amendament în momentul în care el este aprobat de către Primăria Municipiului București. îi rog pe consilierii Partidului Social Democrat să intre în sală. Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnul președinte avem cvorum putem să continuăm ședința, da? Vă rugăm frumos, avem cvorum, ne facem datoria, de asta suntem aici.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: supun spre aprobare proiectul numărul patru. Cine este ”pentru”? Amendamentul nu e, nu este

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: amendamentul pentru echipele din Republica Moldova, zece echipe din treisutecincizeci de echipe care vor primi

Doamna Porumb Ramona: doamna Clotilde, nu e momentul acum, tocmai ce a precizat doamna secretar, haideți să trecem mai departe

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Care, care articol, care articol din proiectul de hotărâre considerați că se impune a fi modificat prin amendament? Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: este, pentru că este vorba doar de o împuternicire, acest amendament nu poate fi introdus acum.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am înțeles.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: deci, supun spre aprobare, proiectul numărul patru, cine este "pentru”? Asa cum este el. Supun spre aprobare, proiectul numărul patru, cine este "pentru”? Cine se abține? împotrivă? împotrivă? încă o dată, cine se abține vă rog?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine este "împotrivă”? Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trebuie să reluăm procedură pentru că nu ies numerele conform celor prezenți. Trebuie să reluăm procedură, pentru că trei consilieri prezenți nu au votat, da, deci încă o dată. Nu, nu.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnule președinte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați colegi, doriți să reluăm procedura de vot?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul președinte haideți să continuăm, s-a votat, haideți să trecem mai departe, anunțați rezultatul votului.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Am, nu, nu , nu , e un, e prezentarea punctului de vedere al grupului PSD. în semn, în semn de protest pentru încălcarea regulamentului de ședință grupul PSD a ales să se retragă la acest punct și ne rezervăm dreptul de a acționa în instanță. Mulțumesc. E, e păcat că începem , domnule președinte

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Sunteți

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnule președinte e păcat că începem cu un exemplu exact ceea ce ați criticat în toate ședințele, "că vezi Doamne, se întâmpla înainte”, deci ați dat un exemplu, plecând cu stângul ca să zic așa.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier, sunteți de acord să reluăm votul asupra punctului patru?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Exact așa cum a fost pe ordinea de zi, fără niciun amendament

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: exact

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Exact cum spune regulamentul și legea

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: exact, exact

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: pentru că noi suntem aici

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: exact așa

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnul consilier, noi suntem aici să respectăm legea Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, exact așa cum este Doamna Ancuța-Sorina Comănici: asta înseamnă că doamna Clotilde renunță la a citi acel amendament?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: da

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: aș vrea să o aud și pe dumneaei dacă se poate?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: deci sunteți de acord să supun, da? Supun spre aprobare

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnul președinte, dacă îmi permiteți

Domnul Cristian Adrian Tudose: renunțați la amendament

i    3    3

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu am avut o tentativă de a face ceva pentru Republica Moldova, dar nu s-a vrut

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doamna Armând, tocmai ce mi s-a dat cuvântul și m-ați întrerupt a nu știu câta oară în acest mandat. Domnul președinte, haideți să vă luați un pic în funcție această, în putere această funcție, și să nu votăm de nu știu câte ori, cum ne convine. Am votat o dată, ăsta este rezultatul. Nu votăm de zece ori un proiect, nu ne batem joc de proiectele pe care le avem pe ordinea de zi. Ce facem aici? Cum răsare soarele votăm un proiect, apune soarele votăm încă o dată acel proiect?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: haideți să fim un pic coerenți și să respectăm un pic legea. Nu este legal ceea ce faceți, supuneți la vot de patru ori un proiect Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: că iese un consilier este fix problema lui și răspunderea individuală punct. Continuați vă rog frumos ședința pentru că am avut cvorum, s-a votat și vă rog frumos să anunțați rezultatul votului. Mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier Doamna Ancuța-Sorina Comănici: am si eu o întrebare

——    .    i»i    - ———.    3

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: numai puțin

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: numai o secundă, vă rog frumos Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin că e punctuală, Am și eu o întrebare? Voi de la PNL, colegii voștri ați votat acel amendament ilegal așa cum e?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Amendamentul s-a scos Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: amendamentul nu a mai fost supus procedurii votului, deci nu mai avem ce să mai votăm

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: și pot să întreb și eu ceva

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doamna de ce să-i povestim ce 18

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: în momentul în care am propus acea procedură de vot, să fim și noi de acord ce votăm cu întrerupere de vot și așa mai departe, de ce nu ați susținut inițiativa noastră? Pentru că noi am ieșit, în semn de protest și chiar vom face o acțiune în instanță pentru că o propunere de a unui consilier local, oricum ar fi ea, nu a fost propusă la vot, nu a fost supusă la vot. Mai mult decât atât, era în timpul procedurii de vot, știu că și eu, și voi, și tu țineți foarte mult să respectăm legea. S-au mai întâmplat cazuri de genul ăsta dar le facem si noi într-un anumit fel

5

Doamna Grigorescu luliana Cristina: dacă îmi permiteți

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: înainte de o ședință

Doamna Grigorescu luliana Cristina: și mie doamna consilier

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dar nu în timpul procedurii

Doamna Grigorescu luliana Cristina: în timpul procedurii ați ieșit din sală

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: iar eu, păi da, pentru că eu

Doamna Grigorescu luliana Cristina: ca să nu mai spun chestia aceasta. Deci, dacă se reia procedura de vot, vă spun sincer, că este chestiune de penal, ca să nu intrăm în altele, da? Mulțumesc mult.

3

Doamna Porumb Ramona: doamna secretar, cred că dumneavoastră puteți calma situația, asta ținând cont că sunteți omul care se ocupă de partea de legalitate. Haideți să nu mai ajungem la astfel de.....

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da

Doamna Porumb Ramona: discuții

-    —    - ■' —"    9

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: au fost, da, au fost Doamna Porumb Ramona: și să ne spuneți de la început, dacă se poate vota, nu se poate, pentru că dumneavoastră

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: păi a spus de la început

Doamna Porumb Ramona: sunteti cea mai în măsură

- -    9

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: că e procedură de vot, a spus secretarul că suntem în procedură, că regulamentul spune amendament scris și nu ați zis nimic. Ați tăcut frumos în băncuțele voastre, domnul președinte i-a ținut isonul doamnei consilier local

Doamna Porumb Ramona: doamna consilier nu sunteți în măsură

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: n-ați spus nimic

Doamna Porumb Ramona: să ne trageți la răspundere

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: văzând, numai puțin, văzându-ne pe noi

Doamna Porumb Ramona: nu suntem la scoală aici

_ -    9

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ieșind din sală, și anunțăm că dăm în judecată, imediat v-ați revenit cu toții. Hai, una-i una, una-i alta, ori tăcem și mergem mai departe, ori ne apucăm și spunem adevărul. Clar!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul patru a trecut HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: trecem la aprobarea proiectului numărul cinci, este "proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018”, inițiator Primarul Sectorului 1. Sunt amendamente? Sunt discuții? Vă rog doamna consilier.

Doamna Porumb Ramona: dacă îmi permiteți, aș dori doar să-l întreb pe domnul director de la Investiții, dacă mai este aici? Vroiam doar să întrebăm care a fost motivația care a dus

3    5    9

la schimbarea acelor sume, pentru că acest lucru nu l-am găsit precizat, dacă se poate să ne dea câteva lămuriri?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: deci, din partea Direcției

Doamna Porumb Rainona: de Investiții

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: există cineva să dea răspuns doamnei consilier? Doamna Frone este?

Doamna Porumb Ramona: cu doamna director am discutat exact pe partea de legalitate ca să-i zic asa, vroiam să știm strict motivația care a dus la modificarea acelor sume, bănuiesc că ne-o poate da directorul de la Investiții. Dacă se poate să trecem la punctul următor, până ajunge dumnealui? Cum considerați și dumneavoastră. Câteva detalii bănuiesc că ne-ar fi necesare tuturor.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna director vă rog

Doamna Frone-Borcea Ortansa - Director Economic: nu înțeleg la ce anume vă referiți vis-a-vis de fundamentare. Este vorba de un studiu de fezabilitate pentru spital, deci despre asta este vorba, despre spitalul ăsta.

Doamna Porumb Ramona: am înțeles, ideea este, s-au luat de la blocul de locuințe de la Dridu am înțeles, acolo practic aceea construcție nu mai are nevoie de acei bani? Se stopează lucrările sau ce se întâmplă, de fapt?

Doamna Frone-Borcea Ortansa - Director Economic: Nu este vorba de a se stopa lucrările, este vorba doar de o diminuare de sumă pur și simplu, deci nu este vorba că se stopează sau că nu mai există sursă financiară pe acel capitol să nu se demareze lucrări, sau să nu se continue lucrări. Nu! Insă sursa respectivă era suficient de mare încât să acopere și acest studiu de fezabilitate care era, care este foarte important în momentul de față, având în vedere că lucrările sau toate lucrurile premergătoare demarării proiectului acestuia sunt avansate.

Doamna Porumb Ramona: am întrebat acest lucru deoarece au fost niște discuții, cum că aceea locație practic, sunt niște probleme, cum, că ar trebui mutate niște țevi ca să se poată ridica și de aceea v-am întrebat dacă se va stopa lucrarea sau în ce proces suntem?

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: exact, exact cum a spus și doamna director Frone, nu este vorba de stoparea lucrării, este vorba de o mică diminuare a sumelor pe care le previzionăm să le cheltuim în decursul anului acesta.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: să înțeleg că lucrările s-au terminat sau încă nu. La Dridu

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: la Dridu, nu, suntem în faza preliminară de începere a lucrărilor

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ok, deci încă nu s-au terminat și noi diminuăm suma. Deși am anticipat o anumită sumă. Ideea este următoarea, de ce am pus această întrebare, dacă lucrările nu s-au finalizat, cum putem noi să ne pronunțăm

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: nu s-au început

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: eu nu mă pricep, vă spun sincer, este doar o întrebare și vrem să știm răspunsul, și adevărul, să fie corect. Deci nici măcar nu s-au început lucrările, am înțeles, și noi mutăm banii aceștia deși nu s-au început lucrările către un SF, unde nici acolo nu -s-a început lucrarea?

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: SF-ul este premergător lucrării

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: a, ok, am crezut că sunt lucrări diferite, asta nu știam, ok, că nu am găsit niciun material legat de acest subiect. Mulțumesc.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: și tot, tot, scuze că nu prea am auzit aici, ce ați discutat acolo. Eu aveam nevoie să-mi

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doamna Armând mi-ar plăcea să fiți mult mai atentă la ședință

5    3

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu, că nu sunt atentă

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Că nu sunteți atentă la niciun punct

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: sistemul de sonorizare exact la fel de prost cum era și acum un an și jumătate

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: de pe ordinea de zi

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am renunțat, am văzut că nu știți să asfaltați, nu știți să puneți un sistem de sonorizare corect, nu, o să vedem dacă știți să faceți un studiu de prefezabilitate, a, a , a fost făcut

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: prefezabilitatea a fost făcută

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: studiu de prefezabilitate, a fost făcut?

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: studiul de prefezabilitate a fost făcut doamna consilier

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ok, am putea să avem acces și noi, pentru că noi tot ce știm despre ce se întâmplă în acest sector, îl știm din presă. Un proiect așa major cum este cel de spital, nu știm ce se întâmplă

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: în urma unei cereri făcută conform Legii 215, doamna consilier, puteți obține orice răspuns. Nu cred că ați făcut vreo cerere către Direcția de Investiții să nu vi se răspundă prompt și întocmai.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu, eu aș prefera pentru proiectul cel mai important de investiție pe care-1 avem la ora actuală, să primim informația pe care o primește presa, cel puțin în același timp, dacă

Doamna Porumb Ramona: licitați-o doamna Clotilde și o s-o primiți

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: doamna consilier, doamna consilier Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: pentru că noi trebuie să votăm, o să votăm niște bugete uriașe sunt prima care vreau să votez o investiție majoră cum este aceasta, dar ar fi bine să fim implicați în procesul decizional pentru această investiție

Domnul Cristian Adrian Tudose: doamna consilier

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: doamna consilier există creat un grup de lucru din executivul Primăriei

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: are cuvântul doamna consilier și supunem la vot după aceea

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: așa cum este legal, iar dumneavoastră ca și consilier local, ori de câte ori veți solicita informații cu privire la investițiile Primăriei Sectorului 1, veți primi răspunsurile foarte prompt. Atât verbal

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu aș dori informațiile nu ca un cetățean, ca un consilier local

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: ca un consilier

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: care va vota un buget extrem de important Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: ca un consilier local, cum colegii dumneavoastră primesc orice informație și participă la decizii dacă este nevoie, colegii dumneavoastră de la USR care sunt prezenți în această primărie mai mult, cu siguranță oricare dintre consilierii locali care vor să întrebe și să participe la deciziile majore pot veni

și discuta cu executivul Primăriei. Ne găsiți aici de la ora 8 dimineață până mult după programul de lucru

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: mulțumesc, doamna consilier, vă rog Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă îmi permiteți și mie, doamna Armând ați spus mai devreme că doriți să vă implicați mai mult, să știți că legea vă permite să participați la absolut orice întâlnire, orice dezbatere, orice proiect care ține de Primăria Sectorului 1, să fiți prezentă fizic acolo. Dacă pentru dumneavoastră reprezintă o prioritate puteți să fiți prezentă fizic acolo, non-stop, ca să nu mai vorbiți în neștiință de cauză. Atât.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Doamna Cristina

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier mulțumesc Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am întrebat la Primar acum un an, deja i-am trimis o scrisoare si l-am întrebat

3

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: nu trebuie să întrebați pe nimeni, trebuie să vă implicați personal

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ce autorizație are de la Ministerul Sănătății pentru acest spital, acum un an mă interesa subiectul și mă interesează în continuare foarte mult. Nu am primit niciun răspuns, așa că cererile scrise le-am făcut

Domnul Crișu Florian-Mișu: Domnule președinte, eu propun să trecem la vot

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: doamna consilier, către Direcția de Investiții nu a venit nicio cerere din partea dumneavoastră la care să nu răspundem, cum nu a venit nicio cerere din partea niciunui consilier local la care să nu răspundem. In același timp vă anunț că parte, partea proiectului de realizare a spitalului este planul urbanistic zonal care este în acest moment în dezbatere publică la Primăria Municipiului București, având deja acordul de principiu pentru planul urbanistic zonal.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier vă rog dacă aveți de pus întrebări

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: drept la replică, nu mă pot abține, vă spun sincer îmi este foarte dragă doamna Armând astăzi. Doamna Armând, să știți că oriunde vă puteți duce, sunteți, nici nu mă ascultați, mi-ați întors și spatele, nu este nicio problemă

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier aș dori să puneți întrebări aparatului de specialitate al Primarului

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: să știți că vă puteți implica oriunde, aveți niște voturi în spate, colegii dumneavoastră participă la anumite evenimente, și eu am fost la diferite, grădinițe, evenimente, unde am fost chemată, la conferințe, puteți să mergeți și neinvitată ca să stiti.

3    9

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: sunteți consilier local

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: am rugămintea

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: reprezentați aici niște cetățeni

Domnul Cristian Adrian Tudose: doamna Armând?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: stimați colegi, am rugămintea să facem, să ne adresăm strict aparatului de specialitate al Primarului, vă rog mult de tot. Mai sunt întrebări pe care doriți să le puneți? Bun, atunci supun proiectul spre aprobare. Cine este "pentru”? Scuzați-mă, domnul consilier, iertați-mă, vă rog

Domnul Cristian Adrian Tudose: doamna, doamna Armând, era vorba de spital, întâmplător terenul pentru spital s-a votat în unanimitate, colegii dumneavoastră au făcut

parte din comisia de negociere. Mie îmi pare foarte rău că nu vă aduceți aminte aceste amănunte, și că acum când ajungem

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: îmi amintesc foarte bine, îmi amintesc foarte bine

Domnul Cristian Adrian Tudose: bun, și atunci care e problema dumneavoastră

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: după această, după această achiziție am trimis cererile mele de informații. Eu ce spun este că e un proiect extrem de important pentru noi toti si este bine să știm..

9    3    3

Domnul Cristian Adrian Tudose: si era

—i    3

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: care este conceptul

Domnul Cristian Adrian Tudose: eu cred, eu cred că aveați toate

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: câte paturi, ce va fi acest spital, e bine să știm asta să fim implicați.

Domnul Cristian Adrian Tudose: sunteți foarte, sunteți foarte bine

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: dumneavoastră ne-ați dat un dosar întreg despre uzina de deșeuri pe care vreți să o faceți, un dosar așa, totul bine documentat Domnul Cristian Adrian Tudose: nu, nu, nu, nu m-ați înțeles, o treabă,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu nu am primit nimic despre Domnul Cristian Adrian Tudose: nu am dosarul așa despre uzină ci despre depozitul pe care încerc să nu-1 mai facem. E mare diferență, dar mă rog, știți care este problema? Sunteți în comisia de buget, toate datele legate de investițiile la spital se prezintă în comisia de buget, așa că dacă veniți acolo aveți șansa să le vedeți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: sunteți de acord să supunem spre aprobare, bun, deci dezbaterile se încheie aici. Cine este ”pentru” aprobarea acestui proiect? Vă mulțumesc. Doamna secretar. Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE.

Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul șase, proiect de hotărâre privind modificarea Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnu, domnu, domnule, domnule președinte, domnule președinte, cer permisiunea întregului consiliu, doar două minute, am nevoie de o precizare, nu atât eu, cât cetățenii care au fost astăzi la o întrevedere cu domnul Primar și cu domnul director de la Investiții, și mă întorc la problema străzii Brote. Aș solicita atât domnului Fodoroiu și totodată dacă este cineva din partea ADP, așa, aș dori să le reamintesc că există o hotărâre de consiliu din 2017, din luna iulie, prin care, ADP, declară, că se va ocupa de patruzecișiuna de străzi de pământ din Sectorul 1 pentru întreținere. Până acum, înafară de faptul că în luna mai 2017 s-a făcut o acoperire cu criblură asfaltică a străzii Brote, care a fost pur și simplu împrăștiată fără a fi compactată, nu s-a mai întâmplat nimic până luni, în urma evenimentului la care au participat câteva televiziuni. Dacă este nevoie ca oamenii să apeleze la televiziune pentru ca administrația Sectorului 1 să-și facă treaba, nu mi se pare normal. Deci vă rog foarte mult, luați act de această hotărâre de consiliu, care obligă Administrația Domeniului Public să întrețină străzile de pământ până la soluția de asfaltare și definitivare a acestor probleme. Vă mulțumesc.

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: Domnule consilier, dacă îmi permiteți, exact cum ați spus dumneavoastră, s-a făcut deja intervenție o dată pe strada Eugen Brote, și nu este singura stradă, de toate cele patruzecișiunu de străzi, colegii de la ADP s-au ocupat să pună mixtură asfaltică pe aceste străzi și să le compacteze așa cum s-a putut. Știți foarte bine că acest procedeu nu rezistă foarte mult în timp, drept pentru care, înainte de acest pasaj de 23

ninsoare am fost împreună cu colegii de la ADP, pe strada Eugen Brote și am luat decizia de comun acord să mai intervină o dată. Din păcate a venit acel cod portocaliu și nu am mai putut face intervenția înainte de ninsoare urmând ca, în momentul în care se usucă suprafața să putem face intervenția. Deja, colegii de la ADP au fost în zonă și au pus, pe o parte din stradă, pentru că astăzi, în momentul în care vorbim Electrica a făcut un branșament la una din case și ce au pus colegii de dimineață au stricat cei de la Electrica după-amiază, dar asta este altă, alt aspect de care o să ne ocupăm, dar vor termina întreaga stradă de împrăștiat mixtura, după care săptămâna viitoare, luni sau marți vor veni cu cilindru compactor și vor acționa întocmai pentru a încerca să ținem strada funcțională cât mai mult timp. Vă mulțumesc mult.

3

DomnulCristian-LaurentiuBulfon: domnule director aceste acțiuni nu trebuie făcute în

■    3

urma unor discuții între compartimente, pentru că în această hotărâre se spune clar că ADP va urmări starea tehnică a drumurilor si va interveni ori de câte..

3

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: exact, exact asta v-am și spus.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: lăsați-mă că nu , nu, durează mult

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: vă mulțumesc

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: și va interveni ori de câte ori va fi nevoie pentru a le menține în siguranță atât pentru circulație, cât și pentru scurgerea apelor pluviale. Ceea ce s-a făcut anul trecut

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: domnul, domnul Bulfon dacă îmi permiteți

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: în luna mai a fost doar împrăștierea acelui material fără compactare, deci, vă rog frumos de câte ori interveniți și plombați sau împrăștiați material aduceți și un cilindru compresor care să facă acea compactare, pentru că altfel la prima ploaie sau la prima mașină de mare tonaj se distruge tot, tot covorul ăla pus. Vă mulțumesc și urmăriți problemele până la rezolvarea cu asfaltul. Mulțumesc

Domnul Cosmin Fodoroiu - Director Investiții: domnu, domnu consilier, încă o dată vă spun, ori de câte ori este nevoie, colegii de la ADP au făcut acest lucru, au urmărit în teren pentru că a urmări în teren înseamnă a participa la fața locului, ceea ce vă spuneam, că acum două săptămâni am fost împreună cu colegii de la ADP la fața locului și am văzut situația străzii, iar dânșii au luat decizia să reintervină pe această stradă. De fiecare dată când se intervine, la finalul activității se intervine și cu cilindrul compactor, dar, rezistența lucrării nu este mai mare de sase luni. Vă mulțumesc foarte mult.

3    3

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnul președinte

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: vă mulțumesc si eu, si voi urmări intervențiile de fiecare dată, vă mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: domnul consilier, domnul consilier, trecem la punctul șase, vă mulțumesc. Punctul șase: "proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliul Local Sector 1 nr.63/2008 privind prevenirea, combaterea și sancționarea contravențiilor la nivelul asociațiilor de proprietari și locatari”, inițiator, Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE

Trecem la proiectul numărul șapte: "proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe sursă de finanțare, situațiile financiare, inclusiv anexele ale acesteia la data de 31.decembrie 2017”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”? Da? Costatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Proiectul numărul opt este retras.

Trecem la proiectul numărul nouă: "proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul doi a Hotărârii de Consiul Local numărul 271 din 22.12.2010 prin care s-a aprobat închirierea spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin

z\

Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1,

5    5    5    5    9    7

cu modificările și completările ulterioare”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Proiectul numărul zece este retras.

Proiectul numărul unsprezece: "proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției împrejmuire locuri de joacă de pe raza Sectorului 1”, inițiator este Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”?. Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: două secunde, domnul președinte,

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog, domnul consilier

Domnul Viorel-Daniel (hirvasă: țin să precizez, că în Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a avut vot nefavorabil.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: în Comisia de Urbanism, membrii comisiei au acordat vot nefavorabil acestui proiect. Pot interveni și eu aici, pentru că sunt membru în această comisie, studiul de fezabilitate nu este oportun, nu? Despre ADP vorbim. Da, deci studiile de fezabilitate nu sunt conforme, lipsesc elemente de la porți, sunt mai multe elemente pentru care noi am solicitat o revenire a acestui proiect după ce se completează corespunzător. Cine este "pentru” acest proiect?

Doamna Manuela Mureșan: Aș putea să spun și eu ceva vă rog, două secunde?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog

Doamna Manuela Mureșan: Există un, o hotărâre de Consiliu de Local, local din noiembrie 2016, cu resistematizarea tuturor locurilor de joacă, gardul face parte din acest proiect, nu înțeleg de ce am face acum gardul și peste șase luni locul dejoacă și să dărâmăm iar acest gard, deci mi se pare că nu este oportun acest proiect. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: adică considerați că ar trebui întâi să

se amenajeze locul dejoacă

Doamna Manuela Mureșan: Eu propun

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: și ulterior

Doamna Manuela Mureșan: da, eu propun să se retragă, mă rog că e prea târziu, dar este inoportun să facem gardul unui loc de joacă și peste șase luni să-l demolăm pentru a resistematiza locul dejoacă. II consider inoportun. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: practic se

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: am și eu o rugăminte, dacă inițiatorul proiectului este aici, direcția de specialitate sau cine a inițiat să ne spună și nouă două vorbe, vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: a este, da, perfect.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director, spuneți-ne și nouă un pic despre acest proiect și dacă întradevăr colegii noștri de la USR au dreptate în ceea ce privește observațiile pe care le-au făcut mai devreme.

Domnul Victor Florescu Director ADP: la comisia de urbanism nu am fost invitați, cel puțin la noi la direcție nu a ajuns această invitație de a ne prezenta la comisie, n-am , n-avem 25

o hârtie în care să ni se spună ce anume nu este în regulă cu studiul de fezabilitate iar resistematizare și cu acest proiect cu garduri au fost privite de către conducere ca două proiecte distincte. Aprobarea acestor indicatori nu înseamnă că vom face gardurile astăzi, înseamnă că vom lansa procedura de atribuire a acestui contract. Resistematizarea se va face întâi resistematizarea apoi se vor pune aceste garduri. In ceea ce privește comisia nu am un răspuns, nu am fost invitați, nu am participat, nu avem un răspuns de la această comisie, ce nu este în regulă în acest SF. Este prima oară când auzim acest lucru, sperăm să nu se mai întâmple

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: deci eu vă răspund.

Domnul Victor Florescu Director ADP: păi nu, în partea

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: vă mulțumesc, vă mulțumesc, eu m-am elucidat. Doamna Manuela Mureșan: am și eu o întrebare vă rog, în resistematizare locurilor de joacă sunt cuprinse și gardurile sau nu?

Domnul Victor Florescu Director ADP: nu, nu sunt cuprinse gardurile

Doamna Manuela Mureșan: sunt separat

Domnul Victor Florescu Director ADP: sunt separate, resistematizarea reprezintă Doamna Manuela Mureșan: și ce, și cum puteți să resistematizați un loc de joacă fără gard? Că mi se pare absurd.

Domnul Victor Florescu Director ADP: așa au fost

Doamna Manuela Mureșan: în proiect este foarte clar cuprins și gard, și în expunerea de motive, și, deci, o resistematizare presupune inclusiv împrejmuirea

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnule director, rapoartele au fost primise, au fost primite la ora treisprezeceșitreizeci Domnul Victor Florescu Director ADP: rapoartele de.....

Doamna Ilinca Macarie: Nu doriți să-l retrageți și să se lămurească aceste aspecte?

Domnul Victor Florescu Director ADP: păi nu mai avem ce retrage, că nu putem să-l retragem. II retragem nu e nicio problemă dar înțeleg că sunt niște probleme, am vrea să știm care sunt problemele ca să le remediem

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: supun spre aprobare acest proiect. Cine este "pentru”? Unsprezece sunt. Cine este "împotrivă”? Unsprezece sunt "pentru”. Cine este "împotrivă”? Deci rectific sunt doisprezece "pentru”. împotrivă? Doamna secretar? Opt? Cine se abține vă rog? Deci, unsprezece "pentru”, opt "împotrivă”, șase abțineri, proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Proiectul numărul doisprezece: "proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1, Direcția Publică de Evidentă a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI Treisprezece este retras, proiectul paisprezece este retras de către inițiator.

Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul numărul cincisprezece: ” proiect de hotărâre privind virarea sumelor din excedentul anilor precedenți aferent contribuției de întreținere a persoanelor asistate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în bugetul Sectorului 1 al Municipiului București”, inițiator Primarul Municipiului București.

Cine este "pentru”? Unanimitate.Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul șaisprezece este retras.

Proiectul numărul șaptesprezece este retras.

Proiectul numărul optsprezece este retras.

Proiectul numărul nouăsprezece: "proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu, burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru semestrul al doilea al anului școlar 2017-2018”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnul, domnule președinte înainte de a trece la vot mă recuz

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: mă scuzați

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: mă recuz la acest vot, ca de obicei, deoarece am copilul care învață în Sectorul 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: deci domnul Bulfon, domnul consilier Bulfon se recuză, domnul Lixandru? Se recuză. Da. Supun, supun spre aprobare acest proiect. Cine este "pentru”? Constatăm unanimitate. Douăzeci și trei de voturi ”pentru”.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 DE VOTURI

Proiectul numărul douăzeci pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei operaționale, ocupaționale, administrație, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de întâi ianuarie 2018, inițiatoru Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”, vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul douăzecișiunu: "proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării activității "prietenul meu de altă etnie” cu ocazia zilei internaționale a rromilor”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”, vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul douăzecișidoi: "proiect de hotărâre privind stabilirea situației juridice a imobilului teren plus construcție aflat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și în administrarea Poliției Locale Sector 1”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”, vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul douăzecișitrei: ” proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere per copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, complex social de servicii de tip creșă și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul douăzecișipatru: "proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor per beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistență pentru persoanele cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 1”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul douăzecișicinci: "proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor per beneficiar, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu structuri pavilionare, compus din modul pavilionar de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Milcov și modulului pavilionar de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sfânta Mina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1” inițiator, Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru” vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul douăzecișișase: "proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în cadrul Centrului Multifuncțional Phoenix din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Constatăm unanimitate

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul douăzecișișapte: "proiect de hotărâre privind aprobarea costului

/\ __

mediu lunar de întreținere în cadrul Centrului de zi ”Un pas împreună” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul douăzecișiopt: "proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere per beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere per beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Suntem la proiectul douăzecișinouă: "proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind admiterea beneficiarului în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi, componenta pentru persoane vârstnice, și Complexul Social de Servicii Străulești din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Suntem la proiectul numărul treizeci: "proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului "îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament CPC Sector 1 la Fundația Health AID România”, Primarul Sectorului 1, inițiator. Cine este "pentru”, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Suntem la proiectul numărul treizecișiunu: "proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării programului ”SOS Satul Copiilor București - SOS comunități de tineri”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul treizecișidoi: "proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația ”Viață și Lumină”, în vederea derulării proiectului "Centrul de Plasament Viață și Lumină”, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este "pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul treizecișitrei: "proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei lunar, pentru o perioadă de șase luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Vasilache Manuela Monica, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”? Unanimitate, constatăm. Doamna Macarie, sunteți ”pentru”? Mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul treizecișipatru: "proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar, în valoare de omienouăsute de lei, pentru participarea a trei persoane cu handicap și a unui însoțitor , la două competiții sportive , ca măsură de prevenire a marginalizării sociale, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este ”pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI Doamna consilier, vroiați să spuneți ceva? Am constatat unanimitate, Doamna consilier Comănici, vă rog să interveniți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: având în vedere că urmează să votăm PUD-urile, nu că punctul treizecișicinci este retras, am o rugăminte dacă este cineva de la Direcția Urbanism, direcția de specialitate, ca să nu întreb pentru fiecare PUD, este? Pentru fiecare PUD supus aprobării Consiliului Local să întreb dacă există vreo problemă la vreunul dintre PUD-urile pe care dorim să le votăm din, în ceea ce privește partea de care vă ocupați, dacă are avize, autorizații, dacă, din punct de vedere tehnic sunt legale și întrunesc toate condițiile prevăzute de lege pentru a fi supuse aprobării Consiliului? Mulțumesc.

Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Urbanism: așa, deci din punctul nostru de vedere, absolut toate PUD-urile sunt avizate conform legii. Există două PUD-uri care au avut obiecții din partea domnilor consilieri și am să-i rog pe dânșii să expună aceste obiecții. Dar, repet, din punctul nostru de vedere, toate sunt conform legislației în vigoare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: vă mulțumesc, aș avea un anunț pentru mâine la ora zece, cine dorește să vină aici în sala de conferințe, pentru un, o discuție asupra unei centrale, pentru o prezentare asupra centralei de deșeuri. Cine dorește este invitat și ar fi bine să fim în număr cât mai mare, dacă se poate evident. Trecem la PUD-uri, da?

Suntem la proiectul treizecișișase, este: "proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, tip PUD din strada Aeromodelului nr.25, sector 1, Aeromodelului a trecut pozitiv de Comisia de Urbanism. Supun spre aprobare acest proiect tip PUD. Cine este ”pentru”? Avem unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul treizecișișapte, este: "proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, tip PUD din strada Bucegi nr.22, nu a trecut de comisia, nu a trecut pozitiv de Comisia de Urbanism. Doamna Macarie vă rog să interveniți aici.

Doamna Ilinca Macarie: noi am dat vot negativ, pe oportunitate, am constatat că, deși se cere pentru, se cere aprobare pentru o clădire de două etaje, în planuri apare cu trei etaje și are o distanță la limita laterală de doar doi metri, ceea ce considerăm că este prea puțin și inoportun.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna director, vă rog

Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Urbanism: deci, în planuri, în planuri este un P+2+mansardă. Volumetria nu este cea mai fericită și din cauza volumetriei Doamna Ilinca Macarie: este o mansardă falsă cum s-ar spune.

Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Urbanism: nu, nu este o mansardă falsă, cei doi Doamna Ilinca Macarie: este o mansardă

Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Urbanism: da, sunt doi metri în lateral, întradevăr. Terenul are șapte metri .. .întradevăr terenul are o deschidere

Doamana Consilier Ilinca Macarie: E o problemă de legalitate nu este o problemă complicată

Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Urbanism: Terenul are o deschidere de 7 metri sau 8 metri este un teren foarte ingust, este singura variantă de a construi

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Nu se poate construi cu un etaj mai jos.Se poate, e posibil tehnic in ziua de azi.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Da, vă informez ca suntem 25 de persoane prezente 24 și patru in acest moment, supun , 23

Doamana Consilier Ilinca Macarie:Se retrage colegul nostru Adrian Suvac

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Ne-a anunțat că pleacă, deci in acest moment suntem 23 prezenți.Supun spre aprobare consiliul local acest proiect.Cine este pentru?ll pentru. Cine este împotrivă vă rog? Sunt 8 împotrivă. 8 impotrivă. Abțineri vă rog. 3 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS Domnul Consilier Vieru Manuel Augustin: Domnule Președinte, vă rog să luați in considerare faptul că au mai plecat din colegii consilieri

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Ne-a anunțat, suntem prezenți 23 in acest moment.

Suntem la proiectul 39. Proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu Intrarea Soldat Dobre Ioan numărul 8 fost numărul 14 fost numărul 14A sector 1.A trecut de comisia de urbanism par a fii dispozitiv. Supun spre aprobare, cine este pentru? Doamna consilier Grigorescu luiana Cristina: Dacă imi permiteți, domnul Președinte poate am greșit eu dar ați sărit direct la 39?Vorbim de 38 da deci nu fost 14 număr 14 A deci vorbim de Dărmănesti da, 38?

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Da, da, rectific

Doamna consilier Grigorescu luiana Cristina: Da, ok...nu, ideea este să fie corect ca să știm ce votăm, da mulțumesc mult

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Vă mulțumesc!

Proiectul 38 proiect de hotărîre privind aprobarea planului ubanistic de detaliu strada Dărmănești numărul 1 lA.Dărmănești par a fi dispozitiv din partea comisiei de urbanism, supun spre aprobare acest proiect.Cine este pentru? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Acum suntem la proiectul 39, Proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu PUD.- Intrarea soldat Dobre D Ioan numărul 8 fost 14 fost 14 A sector 1. Are aviz favorabil.Cine este pentru? Constatăm unanimitate,

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Suntem 22 prezenți, 21 în acest moment. Avem majoritatea.

Suntem la proiectul numărul 40 proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu strada Fluviului numărul 7. Nu are aviz pozitiv din partea comisiei de urbanism, cine este pentru vă rog?

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Numai puțin, dacă imi dați voie

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Da,

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Puteți să ne spuneți și de ce nu are aviz?Din partea, nu ați

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Da, v-am trimis și pe mail nu știu cine a apucat să citească eu am făcut și o adresă către Direcția de Cultură pentru că este un caz spcial este o clădire care este între două clădiri monument istoric case de Tîrgovez de secol XIX de parter, și se află in raza de protecție a acestor monumente. Le-am cerut să ne explice cum de au dat aviz mai ales că nu au ținut cont de regulamentul de urbanism și le depășește cu 4 etaje in loc să le depășească doar cu 2 conform articolului 31 din hotărîrea de aprobare a regulamentului de urbanism și se merge doar la 3 metri distanță de o latură a proprietății, deci am dat de ea, am solicitat retragerea avizului.

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Dar are avizul de la cultură?Avem doamna Director? Exzistă avizul de la Comisia de la Ministerul Culturii?

Doamna Raluca Epifan - Șef Birou Urbanism: Aviz de la Cultură exzistă, PUD-ul are toate avizele necesare, aviz de circulație, aviz cultură. Deci au aviz de la cultură au fost date, de multe ori am intîlnit cazuri in care au fost date in mod greșit

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Adică dumneavoastră vreți să spuneți că noi punem acum la indoială și oprim votarea acestui proiect pentru că punem la indoială avizul Ministerului Culturii?

Doamna Ilinca Macarie : Nu, punem, dăm vot de oportunitate eu dau vot pentru mine de o oportunitate negativ și pun voi continua și procedura cu de anulare a avizului.

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina:Pentru că ați spus că solicitați Ministerului Culturii să vă explice cum de a dat avizul deci, practic dumneavoastră nu votați și nu ați trecut de comisie pentru că se pune la indoială avizul Ministerului Culturii, asta am înțeles eu.

9

Doamna Ilinca Macarie: Da, printre altele

Domnul Consilier Paius Oliver Leon:Da, deci supun spre aprobare acest proiect.Cine este pentru? 10 pentru. Cine este impotrivă? 8 impotrivă, da.Cine se abține?4 abțineri deci 7 impotrivă.

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina: Și cîte abțineri dacă puteți să spuneți

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:4 abțineri, am comunicat

Doamna consilier Grigorescu Iuiana Cristina: Nu, impotrivă imi cer scuze

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: împotriva? 7. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS

Suntem la proiectul 41. Proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu strada Măgură Slătioarei numărul 5. Are aviz favorabil din partea Comisiei de urbanism supun spre aprobare cine este pentru, vă rog.Unanimitate

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Suntem la proiectul numărul 42, proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru strada Navigației numărul 78 sector 1. Are aviz favorabil din partea comisiei de urbanism. Cine este pentru? Nu, a fost Măgura Slatioarei da, vă rog doamnă consilier,

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina:Am si eu o intrebare, apropo la acel raport că mă tot gîndesc eu sunt cetățeanul sau persoana care a solicitat și a depus documentele legale, revin un pic la PUD-ul care nu a trecut cu Ministerul cu avizul Culturii și nu ați votat pentru că considerați că avizul culturii nu este bun sau in sfîrșit, dar dacă Ministerul Culturii dă același aviz? Asta inseamnă că data viitoare intrăm cu el il votăm.

3

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Nu, nu, nu, numai puțin

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina:Ce face persoana îndreptățită?

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Nu m-am exprimat...la noi.Această decizie m-a influențat si acel semn de intrebare care ne ridică avizul de la cultură dar nu iese din cauza

3    3

asta eu dau pe oportunitate.Mi se pare inoportună intervenția, intre două monumente istorice de parter.

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina:Chiar dacă Ministerul Culturii vine și

spune

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Indiferent

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Spune că a fost amplasat corect

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Lămuresc eu, dar este vorba de un vot pe oportunitate

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Și cum explicăm cetățeanului respectiv care a depus, a cheltuit niște bani și așa mai departe

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Să se construiască legal

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Sunt agresate două monumente istorice cu 4 etaje se ridică cu două monumente peste parter cînd a trebuit să aibă două etaje și sunt agresate două monumente istorice parter.

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Deci niciodată acest PUD. acest proiect respectiv nu va trece de., adică nu il veți mai vota niciodată.

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Nu in forma care este acuma, eu nu o să fiu pentru, nu știu dacă va trece sau nu. Nu voi fi in forma in care este acuma. Ok, mulțumesc.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Sunt 22 de consilieri prezenți. Proiectul numărul 43 a fost retras. Da, Petru Rareș numărul 15, este retras.

Suntem la proiectul numărul 44. Proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru strada Petru și Pavel numărul 67 are aviz favorabil din partea comisiei de urbanism. Cine este pentru vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Suntem la proiectul 45 proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu PUD pentru strada Petru si Pavel numărul 67, are aviz favorabil din partea comisiei de urbanism, cine este pentru, vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Proiectul numărul 46 este proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești numărul 46-48 are aviz favorabil din partea comisiei de urbanism, cine este pentru, vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Proiectul numărul 47 este proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru strada Străulești numărul 69F sectorul 1. Are aviz favorabil din partea comisiei, cine este pentru? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

48.    Proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru strada Timișului numărul 16 sectorul 1. Are aviz favorabil din partea comisiei de urbanism, cine este pentru? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

49.    Proiect de hotărîre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru strada Trotușului numărul 13, sector 1. Are aviz favorabil din partea comisiei de urbanism. Cine este pentru? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Discutăm........

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina: Dacă imi permiteți, domnul Președinte, la diverse dacă ne poate da și nouă cineva niște informații cu privire la informarea comisiei de disciplină constituite la nivelul aparatului de specialitate al

Primarului sectorului unu despre ce este vorba că,........cum doriți idcca este să știm despre ce

e vorba mie mi-e indiferent rămîn pînă la final deci...

Domnul Consilier Tudose Cristian Adrian: Domnul Președinte, am rugămintea să trecem diversele la final ca să mai avem

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: O secundă, vă rog dacă sunteți de acord pînă se găsesc documentele, să lasam diversele pentru sfîrșitul ședinței sunteți de acord, da? Ca să se pună in ordine,

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina: Dacă nu este interesată toată lumea pot să primesc doar eu și mie imi este de ajuns vreau să văd despre ce este vorba și de ce s-a făcut comisie de disciplină la nivelul Primăriei Sectorului 1. Atît. Mulțumesc mult

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Eu am să trec rapid prin subiectul diverse punctul 1 este informare transmisă de comisia de disciplină constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sector 1.

Punctul 2 este solicitarea Instituției Prefectului privind hotărîrea Consiliului Local numărul 437 din 18-12-2018 și incadrarea în numărul maxim de posturi.

Punctul 3 este sesizarea domnului Andreescu Traian Ion Emil transmisă spre știință a Consiliului Local al sectorului 1.

Punctul 4 este sesizarea doamnei Adriana Ogrezeanu transmisă spre știință Consiliul Local al sectorului 1.

Punctul 5 este sesizarea domnului Horia Bănescu transmisă spre știință Consiliul Local al Sectorului 1.

Punctul șase este reclamația domnului Emil Vlăduț formulat efectiv împotriva funcționarilor publici angajați ai Poliției Locale Sector 1

Și punctul 7 este plîngerea prealabilă a doamnei Luminița Stoian adresată Consiliului Local al sectorului 1. Există cineva din petenți aici in sală, nu. Mulțumesc

Avem ordinea suplimentară asumare adeziune, declarație de unire am trecut, suntem la punctul 2, dar repet este o eroare materială aici de care am luat la cunoștiință deci practic suntem la punctul 2 acum proiect de hotărîre privind sterilizarea gratuită a clinilor și pisicilor fără pedigree cu deținători de pe raza a sectorului 1 al Municipiului București. Vă rog doamna consilier,

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Mulțumesc am 4,

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Aveți amendament scris

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Am si scris, dar doresc să le citesc, e corect asa?

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Da, perfect, mulțumesc frumos

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Le citesc și pe urmă le predau. Primul amendament este următorul. Propun introducerea unui articol suplimentar după articolul 1 care să sune in următorul fel, se constituie o comisie formată din 5 membrii reprezentant cu reprezentant al Poliției Locale reprezentant al Poliția Animalelor și 3 consilieri locali pentru asista și a aproba acordul cadru la care face referire articolul 1 al prezentei hotărîri.

Al 2 lea amendament este introducerea unui al 3 lea articol după articolul 1 și doi și care sună in următorul fel acordul, a votăm prim...

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Haideți să citim primul amendament.Vă rog recitiți primul amendament, dacă se mai poate

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Poliția Locală mă auziți? Doamna Comănici? Doamna Comănici? Amendamentele le-am făcut cu consultarea Poliției animalelor.

Doamana Consilier Bănișor Dorina Luminița: Este și doamna Iscu aici și poate să își spună parerea. Domnul Președinte

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Nu prestările de serviciu sunt pînă la data.....

Doamana Consilier Bănișor Dorina Luminița: Doamna Iscu

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Putem să o lasam pc doamna de la Poliția Locală să iși exprime, da?Doamna Director, vă rog frumos

Doamna Ștefania Iscu- Poliția Locală: Bună ziua, proiectul a fost introdus inițial in luna ianuarie cu existenta unei comisii asa cum este făcut în acest amendament, ni s-a

J    S    7

solicitat modificarea acestui proiect acum două zile și avem un nou model de proiect cum ni s-a solicitat să fie făcut. Acesta a fost,

Doamana Consilier Ilinca Macarie: De către cine?

Doamna Ștefania Iscu- Poliția Locală: Din partea secretariatului. Nu, nu, ni s-a solicitat să il remodificăm exact așa cum este făcut la din partea Municipiului București

Doamna Secretar Daniela Nicoleta Cefalan: Din partea direcției Juridice

Doamna Ștefania Isc»- Poliția Locală: Dar nu împiedică, exact

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina:Deci, cum a fost aprobat in Consiliul General, să fie ok

Doamna Ștefania Iscu - Poliția Locală: Da, din acest motiv

Doamna Consilier Ilinca Macarie: Deci, dumneavoastră, sunt niște intervenții care îmbunătățesc proiectul, deci nu, nu,

Domnul Consilier Lixandru Ionel Florian: Pentru proiect s-a solicitat modificarea pentru că intre timp la Consiliul General a existat un proiect similar și am preluat de la colegii noștrii cea ce ni s-a părut că este........

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina:Dacă imi permiteți

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Vă rog frumos, recitiți primul amendament și sa-1 supunem la vot, încă odată

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina:dori și eu să mai,

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Vă rog, doamna Consilier,

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina: Doamna Director ieri a fost ședință la consiliu general să înțeleg că acordul a fost aprobat,

Doamna Ștefania Iscu- Politia Locală: Nu, este un proiect mai vechi

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina; Și dumneavoastră ați știut dinainte că va fi supus bine de pe ordinea de zi,

Doamna Ștefania Iscu - Poliția Locală: Nu, este un proiect mai vechi aprobat, bănuiesc că este aprobat acum o lună de zile a aparut in presă mai tîrziu

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina: Mulțumesc frumos

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Scuze, din cîte știu eu a intrat si in ședința din Consiliu General, și știu că au fost propuse și niște amendamente acolo,

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Supunem, doamnă consilier aduceți-mi amendamentul vă rog frumos trebuie sa-1 vada și doamna secretar și il... da? Vă rog doamna consilier,

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Aș vrea să o intreb pe, să vă intreb de la Poliția Locală vă rog...Așa cum este proiectul astazi pe ordinea de zi și cel pe care il avem noi in față sa-1 votăm considerați că se poate, poate fii pus in aplicare ,sumele, prețurile de aici cu valorile estimate, nu vă intreb cum ați ajuns la ele dacă sunt ok adică putem vota,

Doamna Ștefania Iscu - Poliția Locală: Noi considerăm că acest proiect așa cum este acum prezentat către dumneavoastră este mult mai ușor de pus în practică și considerăm că aceste sume sunt către minimul absolut pentru a putea face aceste sterilizări.

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina: Eu din cîte am înțeles exzact, 1000 au fost si anul trecut,

Doamna Ștefania Iscu- Poliția Locală: In fiecare an noi venim cu acest proiect de sterilizare cu aproximativ aceleași sume

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Față de anul trecut ce modificăm acuma? Care e modificarea fată de anul trecut?

3

Doamna Ștefania Iscu - Poliția Locală: Este numărul mai mare de animale pe care putem să le sterilizăm

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Si tariful și valoarea, nu?

Doamna Ștefania Iscu - Poliția Locală: Foarte puțin cu 2% mai mult decît anul

trecut.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier Ilinca Macarie, cine este pentru vă rog, unanimitate. Amendamentul numărul doi, vă rog,

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Deci amendamentul doi propune introducerea unui al 3 lea articol după articolul unu și doi care are următorul conținut acordul cadru va fi prezentat și supus spre aprobare consiliului local.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Vă rog doamna consilier, doamna consilier vă rog

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Eu personal o să votez împotriva acestui amendament pentru că incă odata noi ca și consilieri locali nu putem să aprobăm un acord cadru model sau așa mai departe eventual imputernicesc cu toate că este atributul direcției de specialitate să facă acel contract, contract cadru și acord cadru, nu pot eu să spun ce Consilier Local nu avem pregătirea necesară unii dintre noi să le dam aprobarea să votăm un acord cadru un anumit model.

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Nu știu care e procedura nu vreau să încalc procedura să ma dați in judecată il retrag și votăm. II susțin și il votăm,da

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Deci, supun spre vot amendamentul numărul doi. Doamna consilier, spuneți-mi in microfon, da?Am ințeles

Domnul Consilier Tudose Cristian Adrian: Cred ca aicia este mai mult o problemă de interpretare cred că colegii consilieri tinînd cont că e o problemă foarte delicată ar dori să știe inainte de a fi aprobat de aparatul de specialitate, respectiv de Poliția Locală conținutul acordului cadru deci in fapt nu este de, nu este un acord din partea consiliului cu acordul cadru și aduce la cunoștință pentru a cunoaște exact prevederile acordului cadru și dacă este ceva care nu contează.

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Prevederile acordului cadru și modelul este in legea achizițiilor publice locale care iți dă model iți dă tot. Eu cum pot eu sa-mi dau acordul?

Doamana Consilier Ilinca Macarie: II retrag

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Trebuie doar să mi-1 aducă la cunoștință pentru că el are procedură, se urcă pe S.E.A.P.e comisie de aprobă documentația și așa mai departe,

Doamana Consilier Ilinca Macarie: ok,îl retrag

Doamana Consilier Ilinca Macarie: II retrag, va fi retras

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Deci amendamentul doi este retras

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: La microfon,

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Următorul, este vorba de articolul 4 din prezenta hotărîre pe care am vrea să-l retragem in totalitate care sună așa prin program va fi suvenționată sterilizarea unui număr maxim de 3 animale de companie cîini sau pisici pentru fiecare posesor de animale de companie cetățeni ai sectorului 1 al Municipiului București și in limita plafonului stabilit respectiv 500 de cîini și respectiv 500 de pisici după pricipiul primul venit primul... Din ce știu eu foarte mulți cetățeni care salvează animale din stradă de obicei sunt confruntați cu problema că se adună prea multe dacă le-am pune o limită de 3 cred că ar fi o defavoare, noi vrem să reducem numărul de animale abandonate și numărul lor, nu să facem, nu cred ca nu avem nevoie să limităm acest număr, părerea mea e că cineva dacă vine cu 10 cîini la sterilizat, să îi sterilizeze.

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Doamna, vă rog spuneți-ne parerea dumneavoastră pentru că e vorba și de buget, bănuiesc, cît putem?

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Noi avem, stai să vă explic 1000 de animale per total cînd se termină banii, se termină dar, dacă o femeie are 10 pisici și nu se descurcă cu ele să o lăsăm să le sterilizeze pe toate 10

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina:Atunci nu punem nici un număr in limita bugetului.

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Scoatem articolul

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina:Doamnă, vă rog să ne spuneți cum e mai corect

Doamna Ștefania Iscu- Poliția Locală: In proiectul de la Primăria Capitalei este un număr limitat.

Doamna Consilier Coma nici Ancuța Sorina:Vorbiți vă rog de alte proiecte oriunde ar fi fost ele votate, noi vorbim de cele de aici

Doamna Ștefania Iscu- Politia Locală: Noi considerăm că ar trebui să dăm posibilitatea tuturor cetățenilor care dețin animale să poată să le sterilizeze dacă vine cineva care are deja in curte 20 sau 30 inseamnă că restul cetățenilor nu vor avea această posibilitate,

Doamana Consilier Ilinca Macarie:Da, e mai bine știți de ce vă explic cum funcționează dacă cineva are 20 și sterilizează doar doi sau 3 restul se pot imulți intre ei. Dacă cineva are doi căței, deci nu ar duce nici un fel de avantaj, dimpotrivă.

Domnul Consilier Tudose Cristian Adrian: Propun scoaterea numărului să fie sterilizare pentru fiecare animal pînă la terminarea sumei alocate.

Doamana Consilier Ilinca Macarie:Deci scoatem articolul, să șțiți că acest amendament l-am propus și pentru Primăria Generală nu știu dacă a trecut, ca să fie scoasă limita

Doamna Ștefania Iscu - Politia Locală: Nu, nu a trecut, noi așa considerăm, nu, nu a trecut, vă spunem noi,

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Supun spre aprobare amendamentul numărul 3 al doamnei consilier Ilinca Macarie, scoaterea articolului numărul 4 din propunerea de proiect.Cine este pentru? Constatăm unanimitate, suntem prezenți 22.

Doamana Consilier Ilinca Macarie:Mai am un singur amendament. Nu știu exzact doamnă secretar dacă se fac amendamente și pentru modificarea expunerii de motive sau se poate, ok pentru că avem in expunerea de motive o frază cu care avem o problemă și nu știu cum să o schimbăm dacă s-ar introduce un articol atuncea in hotărîre,

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina:Deci noi votăm atuncea doar proiectul de hotărîre, numai ce apare pe proiect ceea ce scrie in expunere și in raport și nu se regăsește in hotărîre nu există ,clar.

Doamana Consilier Ilinca Macarie:Ok, vă dau exemplu concret?Deci, există,

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: încă odată ce nu este prevăzut in hotărîre nu se poate realiza

Doamana Consilier Ilinca Macarie:Atunci propun un articol in hotărîre, ca să fim siguri. Si anume un ultim articol după articolul 4 care să sune in următorul fel se pot incheia acorduri cu toate cabinetele veterinare care își exprimă dorința și care indeplinesc condițiile din legea 160/98.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Supun spre aprobare amendamentul 4 al colegei Ilinca Macrie care, cine este de acord? Tu ești de acord? Constatăm unanimitate, 22 de consilieri prezenți,

Doamana Consilier Ilinca Macarie:Am încheiat

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Supun votul asupra proiectului in integralitatea lui.Cine este pentru?Avem unanimitate, 22 prezenți.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE.

Trecem la proiectul numărul 2 de fapt 3 in fapt. Proiect de hotărîre prin care se solicită Consiliul General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea incheierii unui protocol...

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Doamna Secretar nu știu acuma am votat s-a votat aprobarea comisiei trebuie să votăm și componența ei, așa se procedează?

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Da, trebuie să facem propuneri pentru comisie,

Doamana Consilier Ilinca Macarie:Pentru 3 consilieri

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Deci, rectific suntem la punctul 1 in continuare. Aștept propuneri din partea grupurilor!Din partea grupurilor P.S.D. pe cine propuneți vă rog.?

Doamana Consilier Ilinca Macarie: Pe domnul Consilier Cristian Tudose.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Domnul Consilier Cristian Tudose. Din partea grupului P.N.L. vă rog

Doamana Consilier Mureșan Manuela;Grupul P.N.L. o propune pe Doamna Cristina Grigorescu

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Cristina Grigorescu. Doamna Manuela Mureșan, din partea U.S.R.? Alte propuneri? Nu, asta e...astea sunt. Bun mulțumesc. Este obligatoriu cu buletine de vot.Vom trece

Doamana Consilier Ilinca Macarie; Putem la sfîrșit.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Vom trece la următoarele proiecte. Da. Pînă cînd semnăm voturile trecem la următorul punct. Deci revin asupra punctului doi in fapt 3. Proiect de hotărîre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București, împuternicirea expresă in vederea încheierii unui protocol între ectorul 1 al Municipiului București și clubul sportiv studențesc in vederea acordării Consiliului Local al sectorului 1 a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului sportiv cupa sectorului 1 un secol de performanță punte spre viitor in perioada aprilie noiembrie 2018, proiectul este emis de către Centrul Cultural al sectorului 1 prin Primarul Sectorului 1. Aș dori să știu Președintele Comisiei sau dacă sunt alte interpelări. Au ceva de spus precum și domnul Director Mihăilescu. Domnul Director Mihăilescu vreți, doriți să luati cuvîntul acum. As vrea să vad dacă se pun intrebări din partea consilierilor. Domnii consilieri aveți de pus intrebări?

Domnul Consilier Manuel Augustin Vieru:Alo! Da, am vrea să știm de ce suma pentru promovare este atît de mare?

Domnul Director Mihăilescu: Este suma solicitată de către cel care a depus petiția este un program mai amplu are subsecvent vreo 6-7 programe, se acumulează. Atîta tot.

Domnul Consilier Manuel Augustin Vieru : Totuși, nu știu dacă v-ati uitat.

Domnul Director Mihăilescu: Este proiectul depus de către partenerul social care dorește să incheie o colaborare cu noi atîta tot.

Domnul Consilier Manuel Augnstin Vieru: Am ințeles, dar nici măcar nu este explicat in ce constă această promovare ca să...

Domnul Director Miliăilescu: Nu, nu este. In petiție se detaliază pe componente toate activitățile și pe fiecare coomponentă un buget estimativ este.

Domnul Consilier Manuel Augustin Vieru: Nu știu. Da, da, corect.

Domnul Director Mihăilescu: Da, și este o sumă fixă pentru promovare o suta si ceva de mii de lei. Sunt imparțite pe componente

Domnul Consilier Manuel Augustin Vieru : Deci o suta cinci zeci și patru de mii de lei promovare. In principiu alte obiecții nu avem dar am vrea să știm despre ce e vorba, e o sumă foarte mare destinată promovării. E mai mare decît...

Domnul Director Mihăilescu:Așa, am ințeles.Nu-i mai mare. Nu pot să cred. Are 7 programe subsecvente. Primăria sectorului 1 și are promovare toate per ansamblu pe toate celălalte 7. Așa ceva e imposibil.Eu nu am capacitatea și abilitatea să intervin pe sumele deponenților.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Domnul Consilier ce a comunicat comisia? A fost in comisie acest proiect.Ce ați făcut in comisie?

Domnul Consilier Manuel Augustin Vieru:Da, Comisia a dat un aviz nefavorabil

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Pe ce motiv? Ce motiv ați avut?

Domnul Consilier Manuel Augustin Vieru :Motivul, tocmai suma e nejustificat de mare pentru...

Doamna Consilier Grigorescu Iuiana Cristina.Dacă nu mai sunt intervenții domnul Președinte supuneți la vot vă rog mult ca să inaintăm un pic.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Supun spre aprobare Consiliul Local proiectul numărul doi vă rog

Domnul Consilier Manuel Augustin Vieru:Si dacă imi permiteți, a venit foarte tîrziu a venit exact cu o oră inainte de ședință, nu am avut cum să

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Intreaga ordine de zi a venit in ultimul moment este clar, lucrul asta știm cu toții.Cine este pentru acest proiect?Vă rog! Deci proiect de hotărîre prin care se solicită Consiliului Municipiului General al Municipiului București imputernicirea expresă in vederea incheierii unui protocol intre sectorul 1.........

Șapte pentru? Cine este impotivă?Cine se abține? Restul abținere, proiectul nu a trecut. Trebuie să iasă 22. Paisprezece abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Doamna Consilier Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul Președinte, doamna Armând a votat și la abținere și impotrivă. Cred că ar trebui să fim atenți un pic cum votam. A, deci s-a hotărît pînă la urmă.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Atunci cînd am solicitat cine este impotrivă nu a ridicat mina nimeni.Cînd am solicitat cine se abține s-a ridicat mîna, simplu. Proiectul a trecut sau nu? Proiectul nu a trecut. Doamna Comănici, vă rog,

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Eu o să vă mai spun încă odată ce v-am spus și data trecută. Noi astăzi votăm o împuternicire, o solicitare de împuternicire din partea consiliului general pentru un proiect, practic doar o singură pagină dar vă și arat aceasta doar atât, arăt in spate, nu votăm nu se votează propunerea și referatul, adică articolul 1, 2 cu cele două alineate și așa mai departe, proiectul, el in sine, îl lucrăm in momentul in care primim imputernicirea, iar dacă nu primim nu avem proiectul, ca să te opui să spui că nu ai avut timp să citești proiectul, asta este doar așa ca să ne scuzăm de ce nu votăm, nu ăsta este motivul.

Doamna Consilier Armând Clotilde Maria Brigite: Cînd a venit proiectul ..

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Doamna, incă odată vă spun este o împuternicire, nu aveți ce să citiți, decît prima pagină. Adică explicați altfel, intradevăr aveți dreptate,

Domnul Consilier Vieru Manuel Augustin: Proiectul l-am citit e adevărat aici e, noi proiectul l-am citit..

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Dar vorbeam eu, mă lăsati să termin si eu?

Domnul Consilier Vieru Manuel Augustin: Nu, nu, dar nu ați ințeles ideea, am zis că asta a fost ultima parte a motivației dar înainte de vreme noi am cerut explicații și nu se știe in ce constau acele cheltuieli de promovare, acele cheltuieli de promovare de 160 de mii de lei

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Domnule consilier local U.S.R. nu aprobați proiectul doar împuternicire dacă consiliul general aprobă această împuternicire se întoarce proiectul și vorbim de, numai puțin...

Domnul Consilier Vieru Manuel Augustin: Am ințeles și ce garanție avem noi?

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Numai puțin, sume, condiții, criterii și așa mai departe nu avem pe ce lucra dacă nu avem împuternicire. Vrem să avem proiectul, nu putem spune că ne dorim un proiect atîta timp cît nu solicităm împuternicirea să lucrăm pe el. Sunt foarte cele mai ușoare proiecte astea, pe cuvînt.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Doamna Consilier Bănișor vă rog, spuneți

Doamna Consilier Bănișor Dorina Luminița: Vă dau eu o replică, această documentație a dumneavoastră este perfectă pentru comisia juridică unde întradevăr aprobi o împuternicire că nu ai de ce să nu o aprobi în momentul în care observi că totuși nu ești de acord cu proiectul nu vad ce rost are tot pe oportunitate să aprobi o cerere de împuternicire pentru....

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Deci exact, bravo asta trebuie să spuneți spuneți așa, nu că nu am avut timp nu, suntem de acord cu acest proiect niciodată nu vom solicita împuternicire, ca noi nu vrem să se facă proiectul, ce proiect, care scrie in titlu

Doamna Consilier Bănișor Dorina Luminița: Aste aptă puțin,

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Pentru că noi nu știm ce proiect, dacă e bun sau e rau. Deci, deocamdată,

Doamna Consilier Bănișor Dorina Luminița: Dumneavoastră,

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Deci nu suntem de acord cu proiectul de fapt, cu titlul.

Domnul Consilier Vieru Manuel Augustin:: Nu suntem de acord cu proiectul in forma actuală...

Doamna Consilier Bănișor Dorina Luminița: Deocamdată, pe moment.Nu suntem de acord!

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Spuneți-mi cu ce articol

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Domnul Director, vă rog

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Spuneți-mi vă rog acuma cu ce articol din hotărîre nu suteti de acord. Articolul din hotărîre

5

Domnul Consilier Vieru Manuel Augustin::Cu suma pentru promovare

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Cum, se scrie suma?

Domnul Director Mihăilescu: Dacă imi permiteți domnule consilier,

Domnul Consilier Vieru Manuel Augustin::Păi uitați-vă în proiect

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Domnul consilier.

Domnul Consilier Vieru Manuel Augustin::Pagina 33

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Domnul Director, vă rog

Domnul Director Mihăilescu:O secundă

Domnul Consilier Paius Oliver Leon: Vă rog, Domnul Director și doamna Armând

Domnul Director Mihăilescu:Imi permiteți,

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Domnul Director, vă rog

Domnul Director Mihăilescu:Bun, pentru toate proiectele unde se solicită finanțare, primul pas pe care il facem noi solicităm împuternicirea expresă a Consiliului General,

Doamna Consilier Armând Clotilde Maria Brigite: : Doamna Comănici

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Respectăm hotărîrea

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Domnul director, nu terminăm niciodată.Vă rog, spuneți pe scurt

Doamna Consilier Armând Clotilde Maria Brigite: Eu vă spun ceva, sunteți extrem de strictă cînd e vorba de lucruri care nu vă convin și ne dați un proiect, cu o oră înainte de consiliu și e vorba de sute de mii de lei. Eu vă propun, votăm data viitoare acest proiect și aș dori să știu de acum niște date, adică 5 zile de acum inainte de consiliul viitor cîti bani se vor investi pentru fiecare copil. Noi susținem sportul, suntem foarte fericiți de a avea proiecte pentru sport, vrem să știm cîți copii vor beneficia și atunci care va fi suma pentru fiecare copil și vom aproba proiectul.Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Doamna Consilier, vă rog 42

Doamna Consilier Grigorescu luiana Cristina:Domnilor consilieri la inceputul ședinței am aprobat ordinea suplimentară.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Corect

Doamna Consilier Grigorescu luiana Cristina:Toată lumea de aici a primit cu o oră și jumătate inainte toate proiectele,

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Corect

Doamna Consilier Grigorescu luiana Cristina:Toată lumea a votat primul proiect de pe ordinea de zi acuma, am inceput să înaintăm in ordinea de zi suplimentară și le luăm care cum ne convine, cred că fiecare dacă ar fi vrut să aibă detalii suplimentare asupra unui proiect putea să le ceară pînă la acestă oră, suntem de 2 ore 3 ore deja in ședință și puteam să citim orice proiect de pe ordinea de zi suplimentară unde nu aveam destule informații, haideți să continuăm.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon:Mulțumesc, trecem la următorul punct

Proiect de hotărîre prin care, ....doamna consilier, proiect de hotărîre prin care se solicită consiliului general al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol intre sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de design vestimentar și accesorii in vederea organizării evenimentului Kids Fașhion Week in perioada 1-3 iunie 2018, Inițiator Centrul Cultural al Sectorului 1 prin Primarul al Sectorului 1. Comisia are ceva să ne spună, membrii comisiei legat de proiectul numărul 3 de pe ordinea suplimentară? Nu! Supun spre aprobare acest proiect, cine este pentru? 9 pentru, cine este impotrivă? Vă rog frumos incă odată mîna sus ca să numărăm corect, vă rog frumos. 9 pentru. Cine se, cine votează impotrivă? Cine se abține? 11 abțineri. Nu are cum să treacă. Doamna Comănici, vă rog, Proiectul nu a trecut, să știți, vă ascult.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Doamna Consilier Comănici Ancuța Sorina: Eu insist să vă conving să treacă.Vă spun și de ce, încă odată. Nu, că mai urmează și tot incerc pe bune este un consum de energie la mine să incerc să vă conving că noi nu votăm nici o sumă.

Domnul Consilier Cristian Bulfon: Haideți să vedem la următorul proiect, să vedem dacă am inteles

5

Doamna Consilier Comănici Ancuța Sorina: Numai puțin, nu votăm nici o sumă doar patru articole, unde se cere împuternicirea, deci cel mai bine ar fi să spuneți, domne noi nu vrem proiectele astea că sună rau, nu ne place, nu merge, nu se susține faptul că aveți bugetul în spate sau o sumă. Pentru că nicăieri nu spune conform anexei care face parte integrată din...Păi ca să ne spună, dar noi poate le dăm mai mulți bani, considerăm că au nevoie de mai mult buget sau mai puțin, deci nu justifică. încă odată, sunt cele mai ușoare și cele mai oportune proiecte pe care noi le votăm în ceea ce privește clar ce inseamnă oportunitatea. Astea sunt, noi considerăm oportun să solicităm Consiliului General o împuternicire după care vine și vedem dacă votăm sau nu. Mulțumesc frumos

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Următorul proiect de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect de hotărîre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol intre sectorul 1 al Municipiului București și asociația viitorul prin educație și sport în vederea desfășurării proiectului Trofeul micilor Campioni Grivița primăria Sectorului 1 in luna mai 2018, prin Centrul Cultural al sectorului 1 și Primarul Sectorului 1. Cine este pentru, acest proiect? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Următorul proiect. Proiect de hotărîre...........

Doamna Consilier Comanici Ancuța Sorina: Asta cu ce a fost diferit față de celălalte? Adică ce?

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Trecem la proiectul de hotărîre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București la împuternicirea expresă a

A

Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de Invățămînt Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice în sectorul 1 în vederea încheierii unui contract de comodat cu

5

asociația sportivă Gheorghe Mocanu a Colegiului Național Sfîntul Sava în curs de constituire prin Primarul Sectorului 1. Cine este pentru acest proiect? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Punctul numărul 6 este Proiect 7 in fapt.Proiect de hotărîre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local

A

al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de Invătămînt Preuniversitar si a Unităților

L    5    9»    9    9

Sanitare Publice sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu asociația părinților din școala 179 București sector 1, Inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este pentru, vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Proiectul numărul 7 este proiect de hotărîre privind modificarea și completarea hotărîrii consiliului local sector 1 numărul 171 din 29.09.2016 prin care Consiliul Local al

A

sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de Invățămînt Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice sector 1, punerea la dispoziția liceului Greco Cattolic Timotei Cipariu cu sediul in București, strada Bucegi numărul 97 sector 1, a spațiului dezafectat al fostei cantine a școlii gimnaziale speciale pentru surzi numărul 1 cu sediul in București, strada Neatîrnării numărul 5 sector 1 pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a celor două unități de invățămînt, inițiator Primarul Sectorului 1. Cine este pentru vă rog. Avem unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

La diverse există două puncte, sesizarea doamnei Luminița Stoian adresată Consiliului Local al Sectorului 1 pentru modificări aduse parterului imobilului și avem Raport tehnic de progres 12 luni pentru proiectul extinderea conceptului de educație Rodacie în orar, în creșele din sectorul 1, pentru perioada 14-03- 2017 și 28-02-2018. Trebuie să citim rezultatul votului și să aprobăm proiectul de hotărîre în integralitatea lui.

Doamna Consilier Cristina Simona Munteanu:Comisia de validare s-a intrunit si a

—    5

numărat voturile exprimate pentru proiectul de hotărîre aferent punctului 2 de pe ordinea de zi suplimentară și anume proiect de hotărîre privind sterilizarea gratuită a cîinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținători de pe raza sectorului 1 al Municipiului București. Comisia de validare a numărat voturile, au fost prezenți 22 de consilieri locali, s-au exprimat 22 de voturi valabile. Comisia este constituită din următorii colegi, Cristian Adrian Tudose 22 de voturi pentru Iuliana Cristina Grigorescu cu 22 de voturi pentru și Manuela Mureșan 22 de voturi pentru.

Domnul Consilier Paiuș Oliver Leon: Supun spre aprobare domnul Consilier, supun spre aprobare și aveți cuvîntul. Da. Supun spre aprobare in integralitate a proiectului. Cine este pentru, vă rog? Constatăm unanimitate, doamna consilier, vă rog.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Doamna Consilier Armând Clotilde Maria Brigite: Vreau să vă spun că s-au incheiat înscrierile pentru clasa pregătitoare la școlile din sectorul 1, sunt cîteva școli care au o problemă majoră pentru că s-au înscris foarte mulți copii cu viza de flotant. Sunt mai multe școli care vor să treacă în 3 ture și aș dori ca primăria, aparatul primăriei să se sesizeze de problemă ca să vedem cum putem să sau să găsim un spațiu suplimentar de închiriat pentru aceste școli sau să spunem la inspectorat să se refuze niște copii acestei școli de aici. Este o problemă majoră și care nu trebuie ignorat. E ignorat de inspectorat, nu trebuie ignorat de Primăria Sectorului 1. O să vin data viitoare cu o propunere de închiriere pentru una dintre școlile din sectorul 1.

5

Domnul Consilier Paius Oliver Leon: Trebuie să aduc la cunoștința Consiliului Local raportul trimestrial al subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, întocmit la data de 23-03-2018. Acest document va fi trimis pe e-mail de către secretariat.

Declar ședința inchisă, vă mulțumesc, bună ziua.

3    5    ’    9    >45