Proces verbal din 21.03.2018

Proces verbal sedinta extraordinara 21.03.2018


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SectorulX"al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


2 8. MAR. 2018

PROCES VERBAL


Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................

privind lucrările ședinței extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 21 martie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 916/16.03.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției publice Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul ”CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului Rncurești;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asumării principiilor de Guvernare Deschisă la nivel local - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 16.03.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 16.03.2018, Ordinea de zi a ședinței si materialele aferente au fost postate pe site-ul instituției, fiind aduse la cunoștință publică a cetățenilor Sectorului 1 al Municipiului București conform prevederilor art. 39 alin.(6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada fiind atașată în Anexa nr. 2 la prezentul document.

în dala de 16.03.2018, s-a transmis către consilierii locali, prin e-maii, convocatorul precum și documentele aferente ordinii dc zi.

în data de 21.03.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis căl.rc consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

/.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 315/31.10.2017 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece din iarna 2017-2018-Primarul Sectorului 1

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 3/31.01.2018 a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administrație” ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonata Consiliului Local Sector 1 -Primarul Sectorului 1

3.Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 cu modificări și completări privind predarea de către Administrația Piețelor Sector 1, respectiv preluarea de către Administrația Unităților de învatamant Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a terenurilor și a clădirilor situate în str.Măguricea nr. 20 A(fostă Borșa nr 27), sector 1) până la finalizarea procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestora- Primarul Sectorului 1

4.Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea încheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 2018-Primarul Sectorului 1.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali.

Au lipsit: doamna Clotilde Mărie Brigitte Armând, doamna Dorina Bănișor și domnul Mișu Florian Crișu.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 1, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1 : Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară din data de 21 martie 2018. Având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, considerăm că există cvorum, drept pentru care deschidem lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art.. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 27 Februarie 2018. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea procesului verbal comunicat ? Dacă nu sunt obiecțiuni, supunem la vot. Cine este ”pentru”?

Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost adoptat și prin urmare descărcat.

De asemenea, se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință a Consiliului Local al sectorului 1 al municipiului București, ales în ședința ordinară din data de 28.11.2017, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.372/2017, drept pentru care, în conformitate cu prevederile art.35 alin.l din Legea 215/2001 coroborate cu prevederile art.9 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 solicit formularea propunerilor pentru alegerea președintelui de ședință. Pentru această ședință.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: doamna secretar? Trebuia să vină domnul primar sau în cazul în care nu este domnul Primar să fie doamna viceprimar.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Doamna Viceprimar este, dar o să apară și domnul Primar, o să apară și domnul, este prins într-o ședință, da. Da. Rog propunerile. Domnul Zamfir îl propun pe Alexandru Deaconu pentru poziția de președinte de ședință.

Domnul Qliver-Lcon Păiuși: doamna secretar propunem pentru ședința aceasta doar?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Pentru ședința aceasta, da. Domnul Oliver-Leon Păiusi: din partea grupului nostru poate rămâne domnul președinte Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Altă propunere?

Doamna Porumb Ramona: Grupul PNL nu are nicio propunere.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da, spuneți domnul Goncea. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Propun tot pe domnul Diaconu.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Deaconu. Este singura propunere? Putem să o supunem la vot? Supun la vot pe domnul Deaconu Alexandru. Da? Să fie ales pentru ședința de consiliu, președinte de ședință. Cu unanimitate de voturi? Cristina? Da? Cu unanimitate de voturi a fost ales domnul Deaconu pentru a conduce lucrările ședinței de astăzi. Vă dau cuvântul.

Domnul Alexandru Deaconu a fost ales președinte de ședință pentru ședința din data de 21.03.2018.

Domnul Alexandru-Ștcfan Deaconu - Președinte dc ședință: Vă mulțumesc, doamna secretar. Pentru ordinea de zi de astăzi.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: domnul președinte? Vă rugasem dacă îmi puteți acorda un minut, trebuie să punem niște întrebări domnului Primar și totodată trebuie să informăm întregul Consiliu de problema care există la ADP? îmi permiteți acest lucru?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă rog, domnul Păiuși

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da, aș avea nevoie și eu ulterior de un minut.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: domnul primar, stimați colegi, după cum știți există un rechizitoriu al Direcției Naționale Anticorupție față de lucrători din această direcție. îl rog pe domnul Primar să ne răspundă dacă, în prezent domnul Alin Vieru director general al Administrației Domeniului Public mai este încă director general? Dacă mai este încă director general, de ce nu a fost suspendat, din momentul în care a apărut acest rechizitoriu, ținând cont că domnul director este delegat și nu a candidat pe acest post.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Asta este una din rugămințile pentru care trebuie să răspundeți. Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Pot să răspund? Pot să răspund?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: consider, consider

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Stai, stai nu

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: că nu este

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Stai, stai că trebuie răspund și după aceea vă las și...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: nu, nu, nu domnul președinte, domnul primar, întrebarea este neserioasă

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci domnul, două secunde și după aceea vă las

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: întrebarea este neserioasă domnul Primar, hai să avem o întrebare, nu este, întrebarea este neserioasă. Domnii l-au judecat cumva pe domnul Vieru? L-au judecat dânșii?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci, în momentul de față, deci, când eu am ajuns în Primărie, luni

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: încă o dată, domnul Vieru este trimis în judecată, până nu-1 judecă, până justiția nu spune da sau nu, noi nu avem dreptul. Țin să vă anunț stimați colegi, sunt unul între ultimii dinozauri din cealaltă epocă, unde delațiunea era la modă, aveți o colegă a dumneavoastră care a apărut de două ori în ziare și apoi a fost la DNA. Deci aveți o colegă, nu e aici și nu îi spun numele. Deci haideți să lăsăm, să vedem ce se întâmplă în prima înfățișare din justiție și apoi aveți tot dreptul din lume să cereți orice. Dar întrebarea este neserioasă și profund comunistă, și eu urăsc asta, urăsc asta la voi să știți! Nu fiți comuniști în fața mea! Nu fiți comuniști!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci, domnul Bulfon

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: nu, rușine

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte tle ședința: Domnul Goncea vă rog, vă rog domnul Goncea

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci, domnul Bulfon, Păiuși, mă uitam, vin cu mielul da,

Domnul Gheorghițâ-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: domnul Păiuși,

Doamna Mămici a Mureșan: domnul Goncea, domnul Goncea

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog, domnul Goncea Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare Doamna Manuela Mureșan: domnul Goncea, nu vorbiți la plural Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: domnul Păiuși,

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog, un pic de liniște Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: domnul Păiuși,

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă ascult,

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: domnul Păiuși, este deci, Alin Vieru,

Domnul Gheorghițâ-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1; mă lăsați și pe mine, eu termin repede

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog frumos, vă rog frumos domnul Goncea, domnul consilier

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: repet

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: domnul, reprezentantul, reprezentantul

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: reprezentantul ADP-ului e în sală? Domnul director? Deci,domnul director Alin Vieru este în concediu medical. Eu când am venit luni în țară, știți că am fost plecat în America, el era în medical. Când se va întoarce din medical, voi avea o discuție cu el și atunci vă voi informa. Da?

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Și ne puteți da și nou un raport scurt asupra rechizitoriului, în sensul că..

Domnul Daniel Tndorache- Primarul Sectorului 1: păi este pe toate posturile rechizitoriul..

Domnul Oliver-Leon Păiuși: sunt puse tot felul de întrebări, sunt tot felul de discuții pentru care noi ar trebui să avem răspunsuri la ele, e vorba de consumul de combustibil..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci după ce va veni la muncă în prima zi, o să am o discuție cu el, după ce se va întoarce din medical și cu siguranță dacă vreți o avem împreună, când vine

Domnul Oliver-Leon Păiuși: vă rog,

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: e mai bine așa ca să existe transparență, da?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: perfect

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: bine, mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: da, mergem mai departe cu ordinea de zi

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: domnul consilier, vă rog, vă rog, o secundă, vă rog domnul consilier

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: haideți, vă rog, vă rog, să păstrăm, să păstrăm un ton civilizat. Având în, la , la solicitarea domnului Primar punctul numărul doi de pe ordinea de zi va fi retras

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: în consecință, în consecință,după această retragere și punctul doi de pe ordinea de zi suplimentară se retrage Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : liniște, vă rog să respectați solemnitatea ședinței

i    5

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog, vă rog frumos, să păstrăm un ton civilizat. Având în vedere faptul că punctul doi de pe ordinea de zi va fi retras și este în strânsă legătură cu punctul doi de pe ordinea de zi suplimentară și acesta va fi retras, fapt pentru care vă supun votului ordinea de zi de astăzi. Cine este "pentru”? Unanimitate? Nu? Domnul Goncea?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles, domnul Goncea nu, domnul Goncea nu votează. Vă supun la vot ordinea de zi suplimentară fără punctul numărul doi. Cine este ”pentru”, vă rog? Nu văd. Domnul Păiuși?

Donului Oliver-Leon Păiuși: Nu se..., ordinea suplimentară ar fi trebuit discutată într-o ședință ordinară, am primit-o la 13 și 45 de minute. Deci a studia, chiar dacă mai sunt acuma trei articole este aproape imposibil. Asta era o propunere, practic, ordinea suplimentară să se regăsească în ordinea, în ședința de consiliu ordinară care va fi tot în această lună.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles solicitarea dumneavoastră

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnul Păiuși

Domnul Oliver-Leon Păiuși: în ideea de a studia cum trebuie toate subiectele

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnul Păiuși avem pe ordinea

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: știu, știu, este, este un proiect

Domnul Cristian Adrian Tudose: Da

Domnul Oliver-Leon Păiuși: da, dar credeți-mă nici nu am putut să-l citesc

Domnul Cristian Adrian Tudose: avem, avem pe ordinea suplimentară un proiect care necesită să-l păstrăm în ședința de astăzi, e vorba de proiectul privitor la prelungirea termenului pentru Piața Aurel Vlaicu, care, dacă nu se face în ședința de astăzi și se trece pe ședința ordinară piața nu va putea fi deschisă cu data de întâi aprilie, ceea ce intenționăm

Domnul Oliver-Leon Păiuși: ideea era să-l ținem tot pentru luna martie dar în ședință ordinară.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Ds, dar dacă ne ducem pe 30 sau 28 martie, nu mai avem când să deschidem piața. Oamenii care sunt acolo în zonă își pierd piața pentru Paște, și este o ocazie foarte importantă și pentru catolici și pentru ortodocși, fie că e întâi, fie că e opt, și ar trebui să fie o piață funcțională. Mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși, având în vedere că inițiatorul nu-și retrage punctele de pe ordinea de zi, vă propun să votăm în felul acesta.

Cine este "pentru” ordinea de zi suplimentară de astăzi? 20 de voturi "Pentru”? 20 de voturi "pentru”. Voturi împotrivă? Abțineri? Abțineri? 1 abținere.

Suplimentară. înțeleg că 21 de voturi "pentru”, o abținere, și un vot "împotrivă”. A votat cineva "împotrivă”? Și un vot "împotrivă”. Bun. haideți să reluăm votul și să votăm cu toți indiferent care este votul nostru.

Cine este "pentru” ordinea de zi suplimentară? Unanimitate.

Și ordinea de zi în integralitatea ei cu tot cu suplimentară. Cine este "pentru”? Pentru ordinea de zi în integralitate. Da. Unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

l.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 din 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin program "Centenarpentru toți" sesiunea 2017-2020. Da, este punctul numărul 3.

Doamna Ilinca Macarie: niște amendamente, dacă se poate?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, vă rog, vă rog doamna Macarie.

Doamna Ilinca Macarie: în total, am cinci amendamente

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Un pic mai aproape de microfon, pentru că ar trebui să vă audă toți colegii

Doamna Ilinca Macarie: la, amendamentul unu, la articolul 2, din hotărâre, alineatul trei, modificăm paragraful care începe la alineatul trei "cu se aprobă modificarea și completarea literei d), alineatul cinci, articolul 1, capitolul 1 din anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectoruluil nr.409 din 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul "Centenar pentru toți” sesiunea 2017 - 2020, și va avea următorul cuprins și aici propun să modificăm din cuvântul sustenabilitate în cuvântul susținere. Deci, tot paragraful rămâne practic identic și pot să-l citesc în integralitatea lui cum e acuma și cum îl propunem. în vederea sustenabilității proiectului

în anul 2019-2020 se pot promova activități ale proiectului care să reprezinte maxim 20 la sută anual din valoarea proiectului inițial propus, astfel în total pentru anii 2019 și 2020 pot fi reluate activități ale proiectului în valoare de 40 la sută din valoarea proiectului propus inițial, în acest sens valoarea totală a proiectului va fi formată din valoarea inițială a proiectului, a celui finanțat în primul an calendaristic de la semnarea contractului la care se adaugă valoarea pentru susținerea aferent, pentru, sustenabilității aferente anilor 2019 și 2020. Și pentru perioada de sustenabilitate beneficiarul va trebui să acopere contribuția de 10 la sută excepție fac cei de la secțiunea susținerea debutului. Sustenabilitatea evenimentului, se va avea în vedere, că, la întâi ianuarie 2019 România va prelua președenția Consiliului Uniunii Europene. Poftim? Sustenabilitatea se va menționa separat ca linie bugetară, în valoarea totală..........Nu, nu înțeleg ce?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da

Doamna Ilinca Macarie: Manuela ai ceva de spus?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă rog

Doamna Ilinca Macarie: Se va menționa separat ca linie bugetară în valoarea totală a finanțării. Asigurarea sustenabilității nu este obligatorie pentru ca un proiect să obțină finanțare. Și, în, propun să se înlocuiască sustenabilitate cu susținere deoarece sustenabilitate înseamnă ca proiectul să continue următorii doi ani prin fonduri proprii, ceea ce ar fi impropiu. Susținere însă, ceea ce vrem noi să facem, e să-i dăm în următorii doi ani încă 20 la sută pe an, și atunci tot paragraful conține același lucru, numai că schimbăm din sustenabilitate în susținere, Asta este schimbarea, asta e schimbarea pe care eu am. Primul amendament.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da

Doamna Ilinca Macarie: trec la următorul?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog, doamna consilier

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: am o rugăminte dacă este cineva de la direcția de specialitate, sau cineva care să ne spună dacă amendamentul propus de colega noastră,

Doamna Ilinca Macarie: da, e domnul Munteanu

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: este, îl știe direcția de specialitate, dacă, este ok din punctul dumneavoastră de vedere, ca să știm ce votăm, că noi acuma am văzut și am auzit acest amendament. Mulțumesc.

Doamna Ilinca Macarie: amendamentul doi, trec la amendamentul doi sau votăm pe fiecare în parte?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Punctul de vedere al reprezentanților, da?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bun

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : îl supunem la vot, da

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: în regulă, supun la vot primul amendament. Cine este "pentru”, vă rog? Unanimitate.

Amendamentul doi, vă rog.

Doamna Ilinca Macarie: Amendamentul doi se referă la anexa numărul 1 a HCL-ului care se numește deviz estimativ, și în tabelul cheltuielile eligibile din rândul doi, d), prestări servicii există o notă, nota unu, cheltuielile aferente serviciilor de consultanță, înscrierea cererii de finanțare a proiectului nu sunt eligibile, amendamentul propune completarea acestei note cu următorul paragraf: "cheltuielile cu echipa de proiect nu pot depăși 20 la sută din valoarea finanțării nerambursabile solicitate, cheltuielile de externalizare a managementului de proiect nu sunt eligibile

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: da, vă rog

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: am o rugăminte, la fiecare propunere de amendament de la direcția de specialitate să auzim și noi un punct de vedere. Mulțumesc.

Domnul Răzvan Munteanu: tară utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă îmi permiteți să vorbiți la primul microfon ca să rămână și înregistrat totuși, ca să vă auzim toți și cetățenii care sunt de față, că am înțeles că sunt și cetățeni. Mulțumesc frumos.

Domnul Răzvan Munteanu: da, prin amendamentul propus se dorește a nu plăti, a nu finanța cheltuieli salariale ale echipelor de proiect, ci maxim 20 la sută din echipele de proiect, este un amendament corect, l-am discutat, din punctul nostru de vedere este în regulă, vă mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: da, supun la vot amendamentul numărul doi. Cine este ”pentru”?.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Unanimitate

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Unanimitate

Doamna Ilinca Macarie: Amendamentul trei. La anexa numărul doi a HCL-ului care se numește ghidul privind decontarea sumelor alocate, paragraful:"factura emisă de beneficiarul finanțării trebuie transmisă către Primăria Sectorului 1 în original, aceasta va reprezenta 90 la sută din valoarea proiectului, 10 la sută reprezintă contribuția beneficiarului, excepție cei care candidează la secțiunea susținerea debutului” se va modifica după cum urmează:” factura emisă de beneficiarul finanțării trebuie transmisă către Primăria Sectorului 1 în original, aceasta va reprezenta maxim 90 la sută din valoarea proiectului, minim 10 la sută reprezintă contribuția beneficiarului, excepție cei care candidează la secțiunea susținerea debutului” Deci au fost introduse maxim și minim.

Domnul Răzvan Munteanu: da, și mai apare un element de noutate aici, factura ar trebui depusă, solicitați dumneavoastră prin amendament, ca factura să fie depusă în original.

Doamna Ilinca Macarie: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Răzvan Munteanu: nu, acest lucru ați menționat dumnevoastră

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Scrie, apare

Domnul Răzvan Munteanu: aș spune că, așa cum am discutat ar trebui factura să fie depusă în copie conform cu originalul, actele în originalitate, în original trebuie să stea la, în contabilitatea fiecărei organizații. Deci dacă se poate să reformulați ca factura să fie copie conform cu originalul, nu în original.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Este o ok factură în original pentru că vii să-ți decontezi originalul, tu o emiți pentru Doamna Ilinca Macarie: este beneficiarul finanțării

Domnul Răzvan Munteanu: este vorba de facturile justificative ale cheltuielilor pe care organizația le-a derulat, pentru factura de decontare, da, ea sigur trebuie depusă în original.

Doamna Ilinca Macarie: Nu știu, amendamentul se referea strict la termenii minim și maxim, adică să existe aceasta, nu la tipul de factură. Nu am introdus decât maxim și minim atâta.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Deci este în regulă, da?

Domnul Răzvan Munteanu: ok,este în regulă, este în regulă

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bun, supun la vot amendamentul numărul trei. Unanimitate.

Doamna Ilinca Macarie: Amendamentul numărul patru, tot la anexa 2 a HCL-ului, ghidul privind decontarea sumelor alocate, paragraful:”rambursarea se va face prin virament bancar pe baza facturilor emise de către beneficiar și a documentelor justificative, conform legilor în vigoare, rambursarea valorii totale a proiectului desfășurat în primul an calendaristic de la aprobare se va face prin depunerea a maxim cinci cereri de rambursare.” Propunerea este de modificare prin următorul paragraf:” rambursarea se va face prin virament bancar pe baza facturilor emise de către beneficiar și a documentelor justificative, conform legilor în vigoare, cu excepția primei cereri de rambursare care are statutul de avans și pentru care documentele justificative trebuie prezentate de către beneficar și acceptate de către finanțator cel mai târziu la depunerea celei de-a doua cereri de rambursare. Rambursarea valorii totale a proiectului desfășurat în primul an calendaristic de la aprobare se va face prin depunerea a maxim cinci cereri de rambursare, di care prima reprezintă avans. Avansul nu poate depăși cinci la sută din cota de finanțarea nerambursabilă aferentă primului an calendaristic al proiectului.”

Domnul Răzvan Munteanu: da, în cadrul comisiei am avut o propunere de 20% ca avans, după discuție am ajuns la concluzia că 5% este o sumă suficientă pentru a pomi implementarea proiectelor

Domnul Alexandru-Stefan Dcaconu - Președinte de ședință: Da, vă rog, vă rog doamna consilier

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: am și eu o întrebare. Nu mă pricep, dar întreb. Spune,

Fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Ancuța-Sorina Comănici:Eu recunosc, spre deosebire de alții care se pricep la toate, eu mărturisesc că recunosc, rambursarea se va face prin virament bancar, și așa mai departe, și a documentelor justificative conform legilor în vigoare, cu excepția. Această excepție este prevăzută în vreo lege în vigoare? Adică încălcăm vreo lege, sau ea deja există undeva? Domnul director e ok, conform legii, ca să nu greșim.

Domnul Răzvan Munteanu: excepția, funcționează văd și acesta acum, excepția reprezintă prima cerere de rambursare, care în cazul nostru va putea avea, va putea fi cuantificată în avans de maxim 5%. Este corect.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: Bun, supunem la vot, amendamentul numărul patru. Cine este "pentru” vă rog? Unanimitate. Vă rog, mai aveți un amendament, vă rog, da vă rog.

Doamna Ilinca Macarie: Ok deci ultimul amendament, numărul cinci, la anexa doi a HCL-ului ghidul privind decontarea sumelor alocate, în paragraful: "pentru proiectele ce promovează activități în vederea asigurării sustenabilității proiectului, acestea se vor rambursa pe baza a maxim două cereri de rambursare depuse anual. Valoarea totală a finanțării, pentru sustenabilitatea proiectului acordat anual este de 20% din valoarea proiectului. Sumele acordate în cadrul sustenabilității sunt suplimentar acordate față de valoarea inițială a proiectului. Valoarea totală a proiectului va fi formată din valoarea inițială a proiectului la care se adaugă maxim 20% anual pentru sustenabilitate, pentru maxim doi ani și pentru perioada de sustenabilitate, beneficiarul va trebui să acopere contribuția de 10%, excepție fac cei de la secțiunea susținerea debutului”. Modificarea constă în înlocuirea din nou a cuvântului sustenabilitate cu susținere și a termenului rambursare cu decontare. Atâta.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnul director?

Domnul Răzvan Munteanu: da, este în regulă, mulțumesc.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: da, supunem la vot amendamentul număr cinci. Cine este "pentru”, vă rog? Unanimitate.

Supun la vot proiectul în integralitatea lui, cu tot cu amendamente. Mai este vreun alt amendament? Nu? Supun la vot proiectul cu tot cu amendamente. Cine este „pentru”,? Da? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Sociale și Protecția Copilului. Da? Doriți să luați cuvântul, doamna Comănici?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, am înțeles dacă nu există niciun, nicio altă adăugire. Cine este „pentru”? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

3.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze declarația privindparteneriatul de guvernare deschisă la nivel local. Cine este ”pentru”, vă rog? Da, mulțumesc, unanimitate.

A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 315 din data de 31.10.2017 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece de iarnă 2017-2018

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnul Președinte, ne poate explica..

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: vă rog

Domnul Oliver-Leon Păiuși: inițiatorul proiectului, să ne explice inițiatorul proiectului ce dorește aici, că nu înțelegem. Noi am primit, v-am spus, proiectele respective la ora 13 și 45 de minute, intr-un sfert de oră nu poți să analizezi proiectul așa cum trebuie.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna consilie,r da

Doamna Grigorescu luliana Cristina: așa este, l-am primit tocmai acum, maxim jumătate de oră, însă eu m-am uitat pe ce doriți să modificăm. Ideea este următoarea: la articolul 1 alineatul 1 eu nu am, dacă putem să discutăm punctual, eu pot să fac această discuție.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Grigorescu luliana Cristina: nu este vorba de votat, este vorba ca știm ce conține acest proiect

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Grigorescu luliana Cristina: mie mi-ar plăcea totuși să-mi spun punctul de vedere

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Grigorescu luliana Cristina: noi am dat în luna a zecea o hotărâre

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Grigorescu luliana Cristina: dacă îmi permiteți, domnul președinte mi se poate da și mie cuvântul?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog, dar v-am dat cuvântul doamna consilier

Doamna Grigorescu luliana Cristina: deci, noi am votat în luna a zecea o hotărâre de consiliu prin care aduceam la cunoștință, aduceam, am aprobat niște cantități care nu se modifică acum, m-am uitat și acum în actuala hotărâre, nu se modifică, sănătate, au fost achiziționate cu minim, cu maxim trei feluri de materiale, nu mă pricep, nu sunt specialistă. Ideea este următoarea, am înțeles

că este o problemă cu cuvântul ”a fi utilizate”. Domnul director, dacă ne puteți spune, mai am și alte întrebări, punctul dumneavoastră de vedere și după..

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: exact Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dezbatem

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: exact așa este, în hotărârea inițială din octombrie, am folosit eronat cuvântul utilizat trebuia să folosim achiziționat, pentru a putea permite Romprest-ului să achiziționeze cantitatea respectivă, nu să o utilizeze pentru că Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: cine utilizează

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: Romprest-ul

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ok. Cât s-a achiziționat până acum, minim sau maxim?

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: s-a achiziționat puțin peste minim, dar ei mai având niște sare, dacă ar fi să ne uităm la cantitatea totală utilizată depășim aceea cantitate. Deci noi trebuie să......, acei, acele cantități sunt pentru a fi achiziționate pentru sezonul 2017-2018

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: bun, noi dacă luăm o hotărâre astăzi, știți că de astăzi se aplică, noi nu mai putem să aplicăm ceea ce am votat în octombrie. Doi la mână......

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: Tocmai de asta, având în vedere codul portocaliu de joi, capitala va fi sub cod portocaliu începând cu orele 23 joi, până vineri și se mai anunță încă un pasaj de ninsoare undeva la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Și pentru a putea face față acestor evenimente meteorologice avem nevoie ca să permitem Romprcst-ului să achiziționeze până la cantitatea

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: deci, mi-ați spus că s-a achiziționat până acum un pic mai mult decât minim decât am aprobat noi

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: Da

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: păi și ce vă oprește să achiziționați până la maxim că nu înțeleg.

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: pentru că, dacă las cuvântul utilizat, voi utiliza mai mult decât cantitatea maximă pe care o am în hotărâre. Păi tocmai de aceea, tocmai de aceea Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: încă o chestie, în hotărârea pe care am dat-o în octombrie Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: Da

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina; la articolul patru, totul va spunea că va trece printr-o dispoziție de Primar. De ce v-ați întors în consiliu că nu înțeleg dacă noi avem niște..

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: tocmai pentru acest lucru doamna consilier, pentru că dacă lăsăm conform hotărârii din noiembrie utilizăm mai mult decât ne-ați spus dumneavoastră, dar noi în hotărârea din noiembrie, am scris eronat, este greșeală trebuia să folosim cuvântul achiziționat, pentru a da dreptul prestatorului de salubritate să achiziționeze cantitatea aceea. El ne-a estimat o cantitate minimă și una maximă pe baza mediilor anuale din ultimii cinci ani, iar noi eronat

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: bun ,

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: am folosit cuvântul utilizat

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: deci, mai devreme mi-ați menționat faptul că este posibil ca să depășească cantitățile pe care noi le-am aprobat în consiliu, în octombrie, da?

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții; pentru a fi utilizate, dar nu achiziționate, dacă, dacă folosim

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ok, noi am aprobat niște cantități pe care dumneavoastră în momentul de față le aveți la puțin peste minim, Ok, dacă dumneavoastră le aveți puțin peste minim, și dumneavoastră veniți astăzi cu altă hotărâre și nu aveți modificări de cantități, despre ce vorbim atunci?

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: tocmai asta vă spun

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: că spuneți că este posibil să depășească, dumneavoastră nu veniți aici cu cerere de suplimentare de cantități

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: nu, tocmai asta, nu este nicio suplimentare Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: Fără utilizarea instalației de sonorizare Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: la microfon

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna director, vă rog pe rând, numai puțin, și nu vă auzim

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: scuzați-mă, dacă nu am utiliza această sintagmă, achiziție înseamnă că noi nu putem să utilizăm și soldul, ori achiziția dă dreptul autorității contractante sau respectiv, Primăriei Sectorului 1 să se încadreze în această cantitate aprobată. Cantitatea este aprobată, nu se modifică cuantumul, deci cantitatea rămâne aceea, maximul este de 6935 la sare, este 1100 la clorură de sodiu și la 3011 la inhibitor. Nu se modifică decât dreptul de utilizare și atât.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna director, dar de când se aplică această hotărâre în cazul în care trece, în care va fi votată.

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: începând de astăzi, începând de astăzi, deci eu nu aș să achiziționez

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nu, nu, nu, numai puțin, de când se aplică o hotărâre pe care noi o votăm astăzi? Când se pune în aplicare?

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: de astăzi, deci în momentul

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nu, doamna director, aici vă contrazicem. Nu se pune de astăzi, și dacă doriți întrebăm secretariatul general și veți vedea că va dura cel puțin probabil o săptămână, moment în care ea va intra în vigoare. Noi nu spunem, din punct de vedere al legalității vă spun, este clar că este o situație pe care noi trebuie s-o rezolvăm, dar nu rezolvăm situația de fapt, nu vor, nu veți putea modifica nimic, nici de azi, nici de mâine decât după ce acest proiect, această hotărâre ajunge la cunoștința terților, adică de când va fi publicată, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, doamna secretar? De la data comunicării, iar data comunicării probabil va fi peste o săptămână cel puțin

Domnul Oliver-Leon Păiuși: este ceea ce apare pe site-ul Primăriei, mai este o problemă și îmi permit să intervin, dumneavoastră folosiți în continuare, același cuvânt ”vor utiliza”. Din ceea ce ați spus în preambul ați reclamat faptul că era scris achiziționat deci până la urmă hotărâți-vă Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: nu dimpotrivă este invers, este invers Domnul Oliver-Leon Păiuși: bun, adică în primul text scria achiziționat

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: utilizat, nu, în primul text, în primul text, în prima hotărâre, cea care a apărut 315 din 31 decembrie

Domnul Oliver-Leon Păiuși: vă opresc un pic și vă citezf’articolul unu se modifică și va avea următorul cuprins: materialele antiderapante, degivrante care se vor utiliza, deci până la urmă hotărâți-vă

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: deci, articolul unul care inițial a fost cu se vor utiliza

Domnul Oliver-Leon Păiuși: scrie așa: :”articolul unu se modifică și va avea următorul cuprins: 12

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: păi stați puțin, deci, ia uitață-vă materialele antiderapante și degivrante care se vor utiliza sunt acelea clorură de sodiu, sare gemă și inhibitor de coroziune, alea se vor utiliza, sunt materiale, dar cantitățile minime și maxime care se estimează că se vor achiziționa pentru derularea programului, este vorba de altceva.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: că suntem la punctul doi

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: eu am o întrebare referitor la achiziționarea materialului. Noi am mai avut o polemică destul de aprinsă, referitoare la materialul antiderapant din 2017,

2016-2017, vă aduceți aminte cu aceea hotărâre pentru decontarea materialului. Acolo......

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: fără utilizarea instalației de sonorizare Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: așa

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: da, dar nu asta discutăm acuma. întrebarea era, dacă în acel moment, pentru aceea hotărâre, când am ridicat problema, că achiziționarea s-a făcut de către Primăria Sectorului 1 și nu s-a făcut de către operator, acuma este taman invers, achiziționarea văd că se face de către operator nu de către Primărie

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: nici atunci, nici atunci

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: deci, până la urmă Legea 98, când și unde se aplică

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: stați o secundă, nici atunci nu s-a făcut de către Primărie, domnul consilier

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: domnul Fodoroiu, ca să o scurtăm, eu sunt de acord cu grupul USR, nu mai cumpărați sare, nu ne trebuie, sunt de acord cu dumnealor, vă rog grupul PNL să fim de acord cu USR-ul că nu ne mai trebuie sare și să nu o mai cumpărăm. Dă-o dracu de sare,

ce ne trebuie! Nu? Ce să ne mai........., ieșim pe stradă și dăm cu lopata, începem cu domnul

Bulfon..

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: domnul consilier, haideți să-l

lăsăm pe domnul director, că făcea o explicație acuma

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: toată lumea se pricepe la sare acuma

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: domnul director Fodoroiu, domnul director, haideți

Doamna Porumb Ramona: domnul președinte, două secunde, ținând cont de faptul că sunt foarte multe întrebări și nelămuriri și aceste...., acest proiect a ajuns către noi la ora două, eu vă propun ca săptămâna viitoare înainte de ședința ordinară să avem o întâlnire să discutăm toate întrebările pe care le avem fiecare după ce dezbatem

Domnul Fodoroiu Cosmin - Director Investiții: domnilor consilieri, exact cum am precizat, exact cum am precizat de la început, vă anunț, vă anunț, că este o informare oficială din partea ANM-ului în care suntem anunțați că vom avea cod portocaliu începând cu ora 23 joi seară, cu posibilitatea de a se schimba codul către roșu

Doamna Porumb Ramona: dacă nu aveam codul ăsta? Vreau să zic.........

Doamna Ramona Porumb: Dacă nu aveam codul asta vreau să zic puneam sau...

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu : Dacă nu aveam codul acesta...

Domnul Președinte Deaconu Alexandru:Domnul director, dar suntem la sfîrșitul iernii haideți vă rog, să vorbim pe rînd pentru că nu ne înțelegem deci nu ne intelegem. Puneți o întrebare, Iasați-1 pe domnul director să răspundă, ulterior cereți cuvîntul și am să vi-1 dau fără nici un fel de problemă. Domnul director, răspundeați la o întrebare,

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu : Da, am răspuns deja am precizat faptul că urmează un cod portocaliu și se pare că nu este ultimul. In momentul de față suntem la limita stocurilor de sare și clorură tocmai de aceia pentru a nu depăși cantitățile pe care dumneavoastră le-ati votat in ședința din octombrie din 31 octombrie, vă solicităm acest termen și anume utilizarea să se schimbe cu a achiziționa pentru că avînd in vedere că am folosit și stocurile de anul trecut riscăm ca adunînd cantitatea achiziționată anul acesta cu stocurile de anul trecut să depășim cantitatea din hotărîrea de consiliu ..

Domnul Președinte Deaconu Alexandru: Ok, domnul consilier Suvac a fost primul

Doamna Comănici Ancuța-Sorina: Numai puțin, noi votăm ce ne propuneți

Domnul Președinte Deaconu Alexandru:Domnul Consilier Suvac a fost primul care a ridicat mina

Doamna Comănici Ancuța-Sorina:...Să consemneze

Domnul Suvac Virgil: Vă mulțumesc frumos, domnul director am avut o iarnă destul de blîndă ce cantități am achiziționat, inclusiv ce ați folosit și cele de anul trecut așa v -ați exprimat.

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu :Poate vi se pare că a fost o iarnă destul de blîndă, in schimb ninsorile nu au fost foarte bogate cantitativ, dar au fost constante drept pentru care a trebuit să tratăm in conținu toata suprafața sectorului atît cu sare cît și cu clorură, pasajele de ninsoare ușoară nu abundentă ne-au făcut să trebuiască să aplicăm tratament cu soluțiile antiderapante

Domnul Președinte Deaconu Alexandru :Doamna Consilier Grigorescu

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Am să revin un pic pentru că suntem intr-o confuzie, voi nu vă dați seama, deci domnilor noi nu modificăm cantități, dumneavoastră ați achiziționat pînă acum un pic peste minim asta inseamnă conform acestor cantități,

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu:Doamna,

Doamna Grigorescu luliana Cristina: lăsați-mă să termin- dumneavoastră mai aveți o treime de achiziționat adică dumneavoastră ați achiziționat,

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu:Doamnă,

Doamna Grigorescu luliana Cristina: nu, nu stați un pic ați achizționat un pic peste minim, a fost o iarna cu cantități bogate cum ați spus mai devreme, mai urmează incă o cantitate bogată probabil nu știu, nu imi dau seama nu am nici o cheestie, am niște

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu:Doamna...da

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu:Se vor anunța 30 de cm de ninsoare

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Nu vorbiți despre măriri de cantități, nu ne duceți in eroare!

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu:Nu mărim cantități doamna consilier

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu:Eu asta vă spuneam

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Și atunci despre ce vorbim? Dumneavoastră le puteți utiliza și le puteți achiziționa conform hotărîrii de consiliu despre ce vorbim,

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu;Păi nu le pot achiziționa pentru că asta vă spuneam, că stocul care l-a avut ROMPREST-UL anul trecut plus cantitatea achiziționată de anul acesta ne conduc la o sumă mai mare decît cantitatea pe care noi o avem in hotărîrea de consiliu

Doamna Grigorescu luliana Cristina; Vorbim de sumă sau de cantități că noi vorbim de cantități aici,

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: De cantități, suma cantităților

Doamna Grigoreseu Iuliana Cristina: Păi da, dar ele au fost achiziționate la minim deci ei mai au o treime

Domnul Președinte Deaconu AlexandruzDeci. haideți vă rog doamna consilier,

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Doamna consilier, am spus

Domnul Președinte Deaconu Alexandru:Domnul Director,

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Doamna consilier, am spus peste minim

Domnul Liviu Goncea: Dacă scriem in proiecte că sarea să ne-o tăiem pe noi și să ne-o punem pă voi și să ne-o punem pă...,

Domnul Liviu Goncea: Voi o treceți

Domnul Președinte Deaconu Alexandru; Nu discuția s-a dus in derizoriu imi pare rau domnilor consilieri fie,

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Nu e măi...Am achiziționat cinci mii pînă acuma plus stocul de anul trecut. Nu cum să fie mai puțin decît minim.

Doamna Raniona Porumb: Care este problema că,

Domnul Președinte Deaconu Alexandru.'Domnule director

Doamna Ramona Porumb: După un astfel de proiect de importanță pentru cetățenii din acest proiect că e iarnă nu, e fie că vrem fie că nu vrem dumneavoastră veniți cu el pe ordinea de zi suplimentară, fix la ora două de ce nu a fost gata atunci când trebuia, că nu a nins, nu?

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Pentru că, da

Doamna Ramona Porumb: Nu au loc astfel de dezbateri acum dacă le-am fi avut și noi timp

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Doamna consilier, am...la fel deci in cursul, doar in cursul zilei de astăzi am avut un pasaj de ninsoare,

Domnul Președinte Deaconu Alexandru:Domnule director haideți, deci haideți, vă rog să ne liniștim un pic deci haideți să ne liniștim un pic că nu se Înțelege absolut nimic, nu chiar nu se intelege absolut nimic. Fie vreți să ascultați argumentele unui director din Primărie fie nu vreți să le ascultați și atuncea domnule Goncea, domnule consilieri haideți, vă rog un pic domnul director, mă ascultați? Domnul director Fodoroiu?

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Da, domnul Președinte deci,vă rog,

Domnul Președinte Deaconu Alexandru; Spuneți-ne încă odată in inchiere, nu vreau să mai ascult niciun fel de întrebare pentru că se duc absolut, intrebările s-au dus in derizoriu cel puțin ultimele trei întrebări, vă rog să ne spuneți dumneavoastră de ce trebuie să achiziționam in continuare.

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Despre natura urgentei, numai astăzi am avut un pasaj foarte mic de zapadă care nu a fost anunțat de către A.N.M și a trebuit să intervenim astfel încît am consumat acele stocuri pe care le achiziționasem, doamna consilier dacă,

Doamna Consilier Grigoreseu Iuliana Cristina: Aș mai avea doar o întrebare și închei, dacă noi la hotărîrea de consiliu din octombrie am aprobat la articolul patru documentația de atribuire a contractului de furnizare se face printr-o dispoziție de Primar, dacă dumneavoastră nu modificați cantități, Primarul trebuie să facă o dispoziție de Primar. Tot ce ține de documentație........

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Doamna consilier, incă odată vă explic, stocul de anul trecut plus,

Doamna Grigoreseu Iuliana Cristina: Nu veniți cu modificarea de cantitate

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Dar asta vă spun, venim cu cantități de sintagmă doamna consilier, stocul, doamna consilier

Doamna Comănici Ancuța-Sorina: Doamna director la microfon vă rugăm, doamna director dacă doriți, haideți la microfon să auziți și dumneavoastră Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: încă odată vă spun,

Doamna Comănici Ancuța-Sorina: Nu așa ca pe stradă...

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Doamna consilier, sunt convins că dacă sunteți o secundă atentă ințelegeți, deci stocul de anul trecut plus cantitatea achiziționată pînă in momentul de față plus cantitatea care ne mai trebuie pentru pasajele care urmeză, ne-ar conduce la o cantitate mai mare utilizată, decît cea pe care este in hotărîrea de consiliu, de aceea dacă am folosit sintagma achiziționat, m-aș inscrie in stocurile necesare

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci, pînă acum ați putut achiziționa și utiliza conform H.C.L-ului din octombrie dar acum in acest cod roșu care urmează nu mai puteți pentru că ați depăși cantitatea

Doamna Steluța Tot!ea: Și cînd intră in vigoare hotărîrea dacă o votăm astăzi

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Ce spuneți?

Doamna Steluța Todea: Cînd intră in vigoare hotărîrea dacă o votăm astăzi?

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Imediat ce este comunicată la Prefectură

Doamna Steluța Todea: Ce înseamnă imediat? Imediat înseamnă astăzi, mîine codul e roșu este joi și înseamnă o săptămînă...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon .‘Domnule director, iertați-mă ne întoarcem iarăși la observația doamnei Comănici care a fost cea mai pertinentă de pînă acum. Intrarea în vigoare a acestei hotărâri este de..Legea spune că în maxim 10 zile ea tebuie comunicată prefectului.. Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Asta este maximă.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Probabil că va fi comunicată de îndată, răspunsul prefectului va veni într-o perioadă ...

Domnul Director Cosmin Marius Fodoroiu: Nu trebuie să așteptăm răspunsul Prefectului..

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: După care va urma aducerea la cunoștință prin publicarea in monitorul Oficial al Primăriei Generale. Dumneavoastră vreți să spuneți că pînă la apariția codului roșu toate aceste etape vor fi îndeplinite astfel...

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Nu trebuie publicat nimic.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Cum se aduce la cunoștință publică?

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: în momentul în care a fost transmisă către Instituția Prefectului Municipiului București......

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Eu vreau să înțeleg doar etapele, timpii.....avem în 24 h,

poate mai puțin, timpul necesar ca această hotărâre să intre în vigoare astfel încât efectele juridice produse să fie viabile.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Da, binențeles.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci înțeleg că sunteți absolut sigur și vă asumați acest răspuns.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Da, binențeles.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: înțeleg, mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bun, dacă numai sunt alte întrebări am să supun la vot proiectul.

Doamna Steluța Todea: Domnul Goncea, dar nu e vorba de cine are nevoie și cine nu are nevoie,

dar hotărârea nu intră în vigoare până mâine, când este cod portocaliu......păi mâine e joi, păi și

cum intră, că nu e legal să intre în vigoare, cum cumpărați voi sarea acum.....noi votăm acuma,

cumpărați astăzi, mîine aveți sare.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bun, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? vă rog, 12 voturi pentru, voturi împotrivă, 1 vot împotrivă, abțineri ? 12 abțineri. 11 abțineri și 1 împotrivă , da ? Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

3.Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 cu modificări și completări privind predarea de către Administrația Piețelor Sector 1, respectiv preluarea de către Administrația Unităților de învatamant Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a terenurilor și a clădirilor situate în str.Măguricea nr. 20 A(fostă Borșa nr 27), sector 1) până la finalizarea procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestora.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnul consilier, vă rog.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Bună ziua, în urma vizitei efectuate în teren, țin să aduc la cunoștința Consiliului situația de fapt. în zona pieței Aurel Vlaicu, vorbim de o suprafață de teren conform măsurătorilor cadastrale de 2600 m2, din care parte construită clădirea pieței 700 m2, corpul principal al clădirii pieței 500 m2, inițial s-a pus problema relocării acestei piețe pe o suprafață de teren privat găsită în Smaranda Brăescu. M-am opus atunci, mă opun și acum oricărei soluții de acest gen, reprezentând cumpărare de teren privat în condițiile în care administrația locală trebuie să aibă capacitatea, și aici a dovedit-o că poate găsi spațiu public care să nu coste bugetul local. Astfel, înainte de-a discuta punctual despre piața Aurel Vlaicu, țin să vă aduc la cunoștință faptul că am identificat o suprafață de 3300 m2 în zona stației de metrou Aurel Vlaicu, pe care prin efortul susținut făcut de doamna directoare Haidemak căreia îi și mulțumesc, s-a reușit ridicarea topografică și cadastrarea pentru Sectorul 1. Deci în acest moment, Sectorul 1 are cadastrat încă 3300 m2 din domeniul public reprezentând toate spațiile verzi din zona stației de metrou Aurel Vlaicu plus trotuarele aferente. înițial, așa cum se vorbise era vorba să mutăm piața pe acea zonă, am discutat cu cei de la metrou, este posibil să facem acest lucru, există o retragere o normă de retragere de 10 m față de gurile de aerisire, terenul fiind generos ne permite o amplasare de constrcție ușoară, însă, trebuia să aibe loc o vizită a doamnei Armând anunțată de altfel în piața Aurel Vlaicu, n-a mai avut loc sâmbătă, aș fi preferat să purtăm discuția la fața locului în teren, înțeleg că a venit duminică după ce am trecut noi, dar nu asta contează. Important este pe datele din piața Aurel Vlaicu, terenul nu știu dacă sunteți cu toții în cunoștință de cauză, o să încerc să vă arăt schița, din păcate, o să o multiplicăm și o să fie la fiecare dintre noi. Suprafața făcută cu albastru-mov, este locul dejoacă poziționat lângă parcarea pieței, acel loc dejoacă dintr-o eroare, a fost trecut, deși el este normal ca fiind loc de joacă să aparțină ADP-ului, a fost trecut către Administrația Piețelor, e o eroare care trebuie corectată.

Mai mult decât atât, mergând în teren și cu domnul director de la Administrația școlilor și cu doamna directoare de Piețe cu doamna Mărtescu, am căutat să vedem dacă totuși doleanțele cetățenilor din zonă de-a păstra acolo o piață funcțională pot fi îndeplinite și fără alocarea de bani pentru o construcție ușoară în partea cealaltă, acuma aveam terenul în partea cealaltă deja, și am descoperit următoarele lucruri cu care cred că toți sunteți de acord. Construcția pieței Aurel Vlaicu s-a făcut în 2004, această piață este încă o piață care arată mult mai bine decât alte piețe care le avem noi în sector, nu vreau să mă duc să dau alte exemple, dar este o piață, am intrat în ea, tarabele sunt noi, piața este cu termopan, este funcțională, necesită o singură intervenție la o bucată de policarbonat care s-a spart dintr-un incident și ea poate fi redată fără niciun fel de problemă în cel mai scurt timp în funcțiune. Repet încă odată, dimensiunea pieței, piața are dimensiunea cadastrală de 534 m2, în aceste condiții de bun simț și în respectul față de banul public și față de cetățeni, discutând și cu cei de specialitate cu Administrația Piețelor și cu

Administrația Școlilor am ajuns la concluzia că soluția logică se impune în a păstra locul de joacă către ADP și deschis către toți copii din zonă că așa este normal, a ceda școlii și direcției de școli pentru construcția unui corp de clădire o suprafață de aproximativ 2000 m2 ceea ce este mai mult decât suficientă pentru construirea unui corp de clădire nou, acest corp de clădire va fi lipit de sala

de sport, va avea acces din curtea școlii, el permite.....tot ce vă spun este verificat deja și datorită

faptului că avem încă un acces suplimentar al pieței în laterala din această parte, să păstrăm funcțiunea pieței, ca o piață care există deja în teren, în care s-au investit bani publici, nu văd de ce ar trebui să demolăm un lucru care este funcțional și arată mult mai bine decât alte piețe din sector. Drept pentru care vă supun la vot în primul rând prorogarea acestui termen de 1 aprilie care este clar că nu este fezabil nici măcar pentru operațiunile de dezmembrare teren, cu acordul dumneavoastră, deschiderea mai ales că se apropie o perioadă foarte specială pentru toți credincioșii fie ei de ritm catolic sau ortodox, e vorba de Paști, deschiderea pieței astfel încât cetățenii din zonă să-și poată asigura cumpărăturile necesare pentru sărbătorile pascale și formalitățile la care am ținut cont totodată de solicitările copiilor, părinților, alocarea după dezmembrarea cadastrală a circa 2000m2 pentru construcție direcției de școli, care va ridica un corp de clădire pentru școala nr. 12, vă mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna consilier, da, doamna Todea.

Doamna Steluța Todea: Ca să înțeleg, locul dejoacă de acolo este de fapt la piețe, nu ?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Dintr-o eroare, în hotărârea pe care am dat-o noi.......nu

domnul Bulfon că inițiativa a fost a dumneavoastră, nu mai bateți din palme, deci în momentul ăsta locul dejoacă este la piețe, da.

Doamna Steluța Todea: Am înțeles, și ca să înțeleg mai bine, dumneavoastră vorbiți de parcarea din spate și spuneți să construim un nou corp în parcarea din spate, în condițiile în care în cartierul Aviației nu există destule parcări?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Vorbesc de platoul pieței, care este betonat, este acces cu barieră, nu se parchează pe el, vorbesc de acel teren care se învecinează cu sala de sport până în terenul dejoacă, despre acea suprafață.

Doamna Steluța Todea: Deci nu vorbiți de parcarea din spatele școlii.....

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu, de platoul betonat al pieței, dacă vreți vă aduc planul să-l vedeți, dintre sala de sport, se limitează cu sala de sport, are un grup de construcții modeste reprezentând acea clădire în care a funcționat DGITL-ul, un magazin micuț care este funcțional și care se va muta în piață după dezmembrare și se va desființa, astfel încât școlile primesc un teren de circa 2000m2 pentru clădire, piața rămâne cu cei 500 și ceva m2 funcționali și locul de joacă rămâne funcțional pentru copii către ADP.

Doamna Steluța Todea: Am înțeles, dar locul dejoacă trebuie să treacă urgent la ADP, pentru că de câte ori trec eu pe acolo este dezastru și este mizerie.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Total de acord, tot din eroarea noastră este în momentul acesta la piețe. Din păcate nu vreau să caut vinovați aicea, dar aceste operațiuni trebuiau făcute consultând serviciul...domnul Goncea, domnul Goncea, numai o secundă.....

Doamna Steluța Todea: Am înțeles, dar atunci dacă rămâne piața acolo unde este.....

Domnul Cristian Adrian Tudose: Am o rugăminte, vorbim și noi pe rând.......

Doamna Steluța Todea: Domnul consilier, dacă rămâne piața acolo unde este, eu nu știu dacă dumneavoastră ați fost anul trecut sau acum doi ani în piață să vedeți câți oameni sunt acolo? ați fost? N-ați fost.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu, problema e la modul următor: piața are 500m.........

Doamna Steluța Todea: Eu știu, pentru că eu acolo stau și știu foarte bine despre ce este vorba, dar atuncea doamna care este și aicea trebuie mutată în piață, la fel și domnul care este pe dreapta.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Evident, am discutat și cu comercianții, ei se vor muta în piață nu este niciun fel de problemă, cedează acel spațiu și este un spațiu rectangular, bun.....

Doamna Steluța Todea: Domnul director de la școli, este cineva de la școli? Aș vrea să-mi spuneți când o să începeți SF-ul, pentru că l-am bugetat, a venit bugetul de la Prefect și de o sută de mii de ori v-am zis că trebuie să urgentăm treaba asta și totuși nu s-a întâmplat nimic, pentru că copii ăia învață chiar în 3 schimburi, e chiar urgent.

Domnul Romeo Clinciu -director AUIPUSP: Dacă doriți să mai repetați întrebarea că n-am înțeles-o.

Doamna Steluța Todea: Știți că am vorbit cu dumneavoastră acum două săptămâni sau acum trei săptămâni și v-am întrebat când o să achiziționați SF-ul și când o să înceapă SF-ul, pentru că eu am tot fost la școala 12 și părinții și profesorii și doamna director îmi tot repetă că acei copii învață în trei schimburi și efectiv nu se mai pot descurca și nu înțeleg de ce durează atâta la dumneavoastră având în vedere că prefectul va aprobat totul și aveți și bugetul și noi l-am aprobat și aveți și SF-ul bugetat.

Domnul Romeo Clinciu -director AUIPUSP: Vă referiți la școla Herăstrău, să

înțeleg........deocamdată Administrația Unităților de învățământ nu a preluat terenul respectiv, ca

să poată să facă studiu de fezabilitate. L-am prins ca investiții penru că era hotărârea de consiliu dată pentu a putea să preluăm terenul la 1 aprilie, și atunci am prins pentru anul bugetar 2018 și studiu de fezabilitate pe acel teren, dar până nu preluăm terenul nu putem să facem deocamdată nimic.

Doamna Steluța Todea: Atuncea ce propuneți să facem, adică terenul trebuie să treacă urgent la școli ca să se facă și SF-ul.

Domnul Alcxandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna consilier....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vroiam să vă spun că doamna director de la școala nr. 12, a venit în audiență si la Primăria Municipiului București, sunt foarte multe solicitări cum a zis și colega noastră, de la părinți, se învață în trei schimburi, i-am asigurat și eu în calitatea de consilier local că deja am votat pentru extindere pentru teren, acuma schimbăm un pic în sensul că eu așa tin minte că trebuia să se extindă pe terenul unde este acuma piața și noi relocam piața dacă tin eu

minte.....nu cred că ar deranja pe cineva că cei 2000 de m sunt în spate sau în față, ideea e să

urgentăm, pentru că se termină anul, anul viitor începe un an nou școlar și l-aș ruga și pe domnul inspector, domnul consilier Lixandru, colegul nostru, dar și în calitatea dumnealui de inspector general, pentru că acolo este o situație foarte, foarte gravă și ar urma întrebarea: cât timp ar dura să luăm cei 2000 de m de teren? ai cui sunt? cine-i proprietarul? Și de ce n-am facut-o până acum? Numai puțin, eu vreau să închei partea cu școala pentru că pe noi asta ne interesează cel mai mult, cred că pe toată lumea, partea de extindere a școlii, că toată lumea își dorește ca toți copii din București să nu învețe în trei schimburi, mai ales că Sectorul 1 sectorul în care noi suntem consilieri și activăm este singurul sector din București care investește foarte mult în unitățile de învățămât, arată cel mai bine din București și ar fi păcat să nu ajutăm și această școală.

Domnul lonel-Florian Lixandru: Mulțumesc pentru........

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ca să ne înțelegem.........

Domnul lonel-Florian Lixandru: Cred că cu toții cunoaștem situația școlii gimnaziale Herăstrău, faptul că învață în trei schimburi în acest moment, cunoaștem presiunea care a stat pe umerii școlii în luna septembrie când au debutat cursurile în noul an școlar și cred că e de datoria noastră să ne aplecăm asupra acestei probleme și să luăm o decizie înțeleaptă astfel încât să deblocăm situația și să se miște ceva, să demarăm o construcție acolo pentru că este singura școală din zona de nord de la intrarea în București, este foarte căutată, nu vă ascund că și pentru anul școlar următor presiunea va fi la fel de mare pentru că până luni vom finaliza înscrierile la clasa pregătitoare, deja 19

au depășit cu 3, 4 clase numărul de locuri alocat pentru anul școlar următor, nu știu unde o să-i ducem dacă nu luăm o decizie care să urgenteze cumva rezolvarea situației, nu știu dacă cumva pentru anul școlar următor, că nu se rezolvă într-un an de zile, dar e bine să demarăm totuși lucrările.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, o secundă, ca să precizez încă odată ca să fiu foarte bine

înțeles, deci, în acest moment era problema ce ridicase doamna consilier Comănici, terenul este la

noi, e o problemă între direcțiile de la noi, cui aparține terenul, în acest moment în care noi vorbim

întreg, terenul este dat prin hotărâre de consiliu la Piețe, dintr- o eroare materială fără se se facă o

verificare în teren figurează inclusiv locul de joacă la Piețe ceea ce este absurd, ceea ce doamna

consilier semnala faptul că nu se poate face curățenie, nu se poate interveni pe locul de joacă

pentru că în acest moment dintr-o eroare a noastră a consilierilor în momentul în care s-a făcut

votarea hotărârii anterioare s-a votat pe toți 2600m2 incluzând locul dejoacă. Deci o rectificare și

o dezmembrare cadastrală oricum trebuie făcută astfel încât locul de joacă să aparțină ADP-ului

așa cum este normal, iar dintre cele două terenuri, aicea o să-l întreb și pe domnul Inspector * * *2 *2

General și pe domnul director pe 2000 și ceva de metri , 2000 de metri cât putem să punem fără niciun fel de problemă la dispoziție școlii 12 pentru extindere, ce număr de elevi, sau ce corp de școală se poate ridica, aicea mă refer în număr de elevi, nu cunosc neapărat pe 2000 de m ce construcție putem edifica.

Doamna Steluța Todca: Asta o să aflăm după ce se face SF-ul domnul consilier, adică trebuie să demarăm cât mai repede.......

Domnul Cristian Adrian Tudose: în momentul în care avem dezmembrarea terenului, terenul de 2000 de m este la AFIUSP deci la școli și se pot face toate demersurile de către școli, terenul care trece la ADP poate trece la ADP și să aibă grijă de locul dejoacă, iar piața poate să fie funcțională.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin, cine este proprietarul terenului? Stați măi un pic, domnul consilier stați un pic că nu-i așa ușor.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Doamna consilier, vorbesc și eu, vă aștept de 10 minute, ați citit hotărârea de consiliu? ni se cere să prorogăm un termen astăzi, nu avem timp până în aprilie să facem nimic, cerem să ne ducem până în mai.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici; Să prorog, adică să nu mut piața da ?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Vorbesc singur doamnă? Nu avem timp să facem nimic până pe 1 aprilie, ni se cere să ne ducem cu termenul până pe 1 mai...

Doamna Ilinca Macarie: Doar să amânăm termenul.........

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ce n-ați înțeles, citiți hotărârile doamna Macarie, citiți hotărârea, spune așa..........

Doamna Ilinca Macarie: Sunt de acord cu dumneavoastră.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi și dacă sunteți de acord, sunteți sau nu sunteți?

Doamna Ilinca Macarie: Vreau să-i spun domnului Tudose la ce-a spus...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Discutați în comisie ce aveți de discutat.

Doamna Ilinca Macarie: Nu putem să stabilim numărul de elevi după dimensiunea terenului, nouă ne trebuie..........

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu despre asta vorbesc.....

Doamna Ilinca Macarie: Nu avem teren și facem școala.....

Domnul Cristian Adrian Tudose: Ascultați-mă puțin, deci haideți să luăm situația de fapt, exact ce a spus domnul Goncea, în momentul ăsta noi votăm o prorogare de termen, pentru că oricum această dezmembrare trebuie făcută astfel încât locul de joacă să se întoarcă la înapoi la

ADP, locul de joacă a trecut dintr-o greșeală de la ADP unde trebuia să fie la Piețe, nu desființăm locul dejoacă de acolo, cred că sunteți de acord, iar restul discutăm ulterior.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă rog domnul Bulfon, domnul Bulfon încearcă să ia cuvânul..........

Doamna Steluța Todea: Nu vreau să zic că vorbim degeaba, ideea e că toți suntem de acord să trecem terenul și să începem odată cu SF-ul și cu construcția școlii, și de asta se pare că trebuie să vă ocupați voi, doamna Haidemak reacționează mai bine la voi decât la noi și atuncea noi suntem de acord. Este foarte adevărat.

Doamna MădălinaVeronicaHaidemak - director executiv Direcția Cadastru: în prezent terenul este cadastrat, e proprietatea Municipiului București și în administrarea Administrației Piețelor teren și construcții......

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Spuneti-ne doamna director.....

Doamna MădălinaVeronicaHaidemak - director executiv Direcția Cadastru: Se are în vedere dezmembrarea atât a terenurilor locul de joacă separat, dezmembrarea acestuia cât și a construcțiilor, în vederea dezmembrării este necesar să facem și un releveu care nu a fost încă avizat de oficiul de cadastru nici până la această dată, nu a existat, nu a fost nevoie, acum este nevoie pentru dezmembrare. Astfel încât termenul de prorogare nu poate fi prevăzut din acest moment, minimum două luni de zile, în schimb după dezmembrare va exista nu doar teren pentru administrația școlilor ci și parte din construcții, de exemplu încăperile care au fost la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale și parte din Piață, deci despre asta este vorba nu doar teren ci și parte din construcții. Termene nu poL să vă dau pentru că este Oficiu de Cadastru...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnul Bulfon....

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Da, mulțumesc. înainte de toate vreau să-mi exprim nedumerirea. Am primit materialele pentru ordinea suplimentară așa cum au spus și colegii mei dinainte, cu 20 min înaintea începerii ședinței, iar în aceste materiale este și acest proiect. Am constatat cu uimire că intrând în sală am găsit persoane care știau că pe ordinea de zi va fi acest

proiect, persoane.......la ce comisie domnul Goncea? Păi da, am fost......nu a fost la mine în

comisie......ce comisie? nu a fost nicio comisie

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte dc ședință: Haideți vă rog să vorbim pe rând pentru că nu ne înțelegem.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Goncea, terminați cu fumigenele că nu a fost în nicio comisie.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte dc ședință: Domnul Bulfon, vă rog, domnul Bulfon.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: înțeleg că doamna Mărtescu îmi spune că eu știam, de unde

doamnă? A, o doamnă din sală, doamna Cârneci........nu, nu știam doamnă, este o acuzație ca

multe altele, alta e problema, încerc să aduc aminte distinsului meu coleg domnul Tudose că pe 31 iulie 2017 în ședința de consiliu am depus un amendament în care la unul dintre puncte se spunea "identificarea unui spațiu pentru relocarea Pieței Aurel Vlaicu”, alt amendament spune "păstrarea locului de joacă din vecinătatea pieței în integralitatea sa”, aceste amendamente au fost votate în unanimitate de către toți membrii consiliului, mai departe, anterior acestui 31 iulie, la începutul lunii iulie s-a discutat exact varianta pe care o spune domnul consilier Tudose astăzi respectiv 2000 de m să fie alocați școlii iar hala să rămână, aștept și astăzi să fiu invitat la acele discuții care nu au mai avut loc niciodată. Mai departe, la întâlnirea pe care domnul Primar Daniel Tudorache împreună cu echipa sa, a avul-o în cartier în octombrie 2017, a promis cetățenilor că va face toate demersurile necesare pentru relocarea pieței identificând chiar și o posibilitate de spațiu la acel moment, respectiv un depozit din apropiere, nu s-a mai întâmplat nimic nici cu asta. Mai departe, vreau să mulțumesc tuturor pentru faptul că conlucrează extrem de bine astfel încât acum o săptămână când am depus o petiție în care am adus la cunoștința Administrației Piețelor și 21

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Există timpii și pe telefon și pe mail.....asta nu se poate

nega.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Ce relevanță are față de subiect?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu discut cu dumneavoastră că nu este subiectul acum.

Domnul Cristian Adrian Tudose: faptul că vă sună cetățenii, trebuie să fie de bine, nu reprezentați cetățenii?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: La o jumătate de oră după ce am depus o petiție prin care solicitam.......

Domnul Cristian Adrian Tudose: înseamnă că reprezentați interesele cetățenilor, nu?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Ideea este că cetățenii au aflat înaintea autorităților

Domnul Cristian Adrian Tudose: înseamnă că sunt niște cetățeni foarte bine informați.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Tudose, sunteți un mare răstălmăcitor.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Stimați consilieri, haideți vă rog să rămânem la subiect. Gândiți-vă la procedura acestui Consiliu Local care va trebui să înregistreze absolut toate spusele dumneavoastră. Vă rog domnul Bulfon, la subiect.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon; Bun, mai departe, mi s-a făcut o prezentare foarte frumoasă referitoare la identificarea unui teren în zona stației de metrou Aurel Vlaicu ca după aia să ne spună că a fost doar o poveste și piața va rămâne unde este.

Domnul Cristian Adrian Tudose:Nli este o poveste, încă o dată, dacă măcar urmăreați ceea ce am spus....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: întotdeauna urmăresc ceea ce spuneți, domnul Tudose.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu. nu ați urmărit, că dacă urmăreați precizați exact. Am spus că Sectorul 1 are în plus 3300 de m~ cu ridicare topografică și cadastrați în zona stației de metrou Aurel Vlaicu, prin efortul susținut al doamnei Haidemak. Față de propunerea venită din partea dumneavoastră de-a aloca 2 milioane de euro din buget pentru cumpărarea unui teren proprietate privată, atâta înseamnă cel din Smaranda Brăescu. Smaranda Brăescu este un colț de aproape 800 de euro pe m2, vreți să cumpărăm un teren privat, în loc să folosim un teren domeniu public?

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Domnul Tudose, nu știu despre ce vorbiți, cu două milioane și cu teren, chiar faceți niște afirmații.......

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, terenul din Smaranda Brăescu care a fost propus pentru relocarea pieței, are o valoare de 800 de euro pe m2 și o suprafață de 2500 de m2, înmulțiți și dumneavoastră și o să vedeți.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Tudose, dumneavoastră faceți niște afirmații gratuite pentru că asta este o propunere venită din Primărie cu terenul din Smaranda Brăeescu, dar nu asta este tema, mai am două puncte și termin. Vreau doar să mulțumesc pentru grija arătată pieței și totodată vreau doar să vă mulțumesc și pentru faptul că vă gândiți și la copii care și în anul următor școlar vor intra tot în 3 schimburi.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Și vi se pare că dacă desființăm piața..........

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule Președinte, puteți să instaurați un pic de ordine, că văd că se permite........

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnilor consilier, v-am rugat să rămânem la subiect și cine nu s-a înscris la cuvânt, nu are dreptul să vorbească în Consiliul Local. Există o procedură a Consiliului Local și aicea nu este circ.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Nu acesta este subiectul domnul Președinte....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Iar ultimul punct și închei, cu voia dumneavoastră......

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu — Președinte de ședință: Domnul consilier Goncea am lăsat pe toată lumea să vorbească pe subiect.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Păi cât, că se vorbește de o jumătate de oră și nu spune nimic.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Haideți, lăsați-1 pe domnul Bulfon să termine ce are de terminat.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi ce spune, că nu spune nimic.......

Domnul Cristian-Laurcntiu Bulfon: Domnul Goncea am ultimul punct, vă rog să aveți amabilitatea ca întotdeauna și să ascultați.......Domnul Goncea......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Știți cum e în propoziție și în idei, adică ai o propoziție și-o idee, dânsul a spus 432 de fraze și nicio idee.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă rog să-l lăsăm, este dreptul dânsului, i-am dat cuvântul.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Goncea....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu pot să mai suport

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Ultima idee domnul Goncea.......doamne ce stil

ai........vreau să vă anunț că nu voi vota acest proiect, deoarece și motivez, deci nu voi participa la

vot, nu că voi vota împotrivă sau altminteri, deoarece este posibil să fiu parte într-o plângere care urmează a fi făcută la Poliție pentru amenințări repetate pe acest subiect, vă mulțumesc, am primit amenințări pe acest subiect de la mai multe persoane, vă mulțumesc

Domnul Cristian Adrian Tudosc:Terminați foarte greu domnul Bulfon, foarte greu terminați.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? vă rog, 23 de voturi pentru, domnul Bulfon nu votează. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU

4.Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresa in vederea încheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 2018 Doamna Steluța Todea: Eu nu o să votez.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna consilier Todea nu va vota la acest proiect.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Cine este pentru? vă rog. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru ? Secretariatul, numărați voturile, 17 voturi pentru, voturi împotrivă? abțineri ? 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU și 5 ABȚINERI

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Domnule Președinte, dacă mai îmi permiteți o secundă......

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă rog, domnul director, vă rog.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Am o rugăminte la grupul de consilieri PNL și grupul de consiliri USR, să mai citească încă odată hotărârea cu privire la achiziția de sare, pentru că am fost anunțat oficial de către prestatorul de salubritate că nu vor mai face tratament în Sectorul 1 până


când nu se aprobă înainte de achiziție sarea, iar la fel......

Doamna Iuliana-Cristina Grigorcscu: Romprest are obligația conform contractului să facă

prestații exact așa cum scrie acolo, dacă dânsul......

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Dacă are cu ce, dar....

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Haideți să nu intrăm în astfel de.....

Domnul Cosmin-Marius Fodoriu: Singura mea rugăminte era să mai citiți încă odată materialul, pentru că în același timp am fost anunțat la fel, oficial de către ANM de prezența codului portocaliu începând cu joi seara. Vom fi în situația în care vom avea 30 de cm de zăpadă în Sectorul 1 și nu vom avea cu ce să combatem acest fenomen. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, vă mulțumesc, declar ședință închisă.

Președinte de ședință, Alexandru - Ștefan pEACt

aCEFALAN


întocmit,

Georgeta RAPORTARU A

Marin MIREA

Alina- Ionela MĂRUNȚEL


24