Proces verbal din 12.09.2018

Proces verbal sedinta ordinara 12.09.2018


I Sectorul 1 al Municipiului București

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURI®stratură generală Nr. 16 din 17.09.2018

17. SEP. 2018


Primit răspuns / completare petiție

PROCES VERBAL


Srni"si|irjde primire..................u

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 12 septembrie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 2939/06.09.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, pentru finanțarea și realizarea în comun a protocolului cadru de asociere pentru derularea unor activități cu caracter sportiv și social educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada octombrie -decembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuni verși tar aflale pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care


au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat,

Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018 - Prima

al Municipiului București

li5.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Con Municipiului București împuternicirea expresă în unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea organizării proiectului sportiv ”Super-Rally București ”, în perioada 26 octombrie - 20 noiembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2018 - 2019 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării concursului internațional de Informatică ”Romanian Mașter of Informatics 2018” -

s

Grupul Uniunea Salvați România prin consilier local Augustin Manuel Vieru

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței nr. 252 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.    Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 octombrie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

11.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de trei ani - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

DIVERSE

1. Sesizare fomulată de domnul Sdrulă Nicolae înregistrată 1 .    ....    .    I

Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 23929//IS(J

Sectorul 1 al Municipiului «ucureși.

REGISTRATURĂ GENERALĂ

17. SEP. 2018

2.


Procedură prealabilă Rozolimo Nicu și' Rozolimo Pa HCLS1 nr.421 din 18.12.2017 .

Semnături de primire........................


3. Raport de activitate pe semestrul I al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1.

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 -respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 06.09.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 12.09.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Parohia Sfanțul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, în perioada 13.09.2018-14.09.2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în vederea organizării proiectului educațional "Educație prin street-art”, în perioada octombrie - decembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord care să permită accesul rutier pe tronsonul de drum forestier FE004 în lungime totală de 1,417 km aflat pe raza Ocolului Silvic UP II Băneasa, în schimbul plății unei taxe -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înch^jerff=udmi Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Ceh^

al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație Teofor,

17. SEP. 2018

desfășurării Proiectului „Destinul European al Rom|nlei^_ce—se—va

_    .    „    „ „ _ . „ _ „ , ~ ~___ „ . Primit răspuns/cQmpletare petiție

desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018 - Primari


Municipiului București

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării si derulării în comun a Proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ” - k2-396 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării activității Direcției Publice de Evidentă a Persoanelor si Stare Civilă Sectorul 1 în sediul

9    3

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr.17 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor Ioan-Tiberiu Mușat și Ștefan Constantin-Bulig, ambii elevi ai Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, ca urmare a obținerii medaliilor de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale 2018 (CEOI 2018), desfășurată la Varșovia (Polonia), în perioada 12-18 august 2018-k2-409 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și Profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obșinute la concursuri în anul școlar 2017-2018-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Grădinița nr.252 și proprietarii imobilului din str.Venezuela nr.7-9, Sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si

3    3    3    3    3

Unităților Sanitare Publice Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unite învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Secte


17. SEP. 2018

l»(HiUis^iiăt:l€a‘rti|3lfetirelpetiție


Municipiului București, în anul școlar 2018-2019 - Pri al Municipiului București

Semnătură de primire........................


13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amplasare monument de for public statuie nobil dac” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econmice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Pistă de atletism în Parcul Bazilescu, Sector 1, București” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării prevederilor Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/28.02.2013 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administrația Piețelor Sectorul 1 în piețele aflate în administrarea acesteia - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare si funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Administrația Piețelor Sector 1 de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

DIVERSE

17. SEP. 2018

wiMuWik

;n-unih-


1.    Scrisoare deschisă adresată domnului primar Ti grupului de inițiativa civica Grow up, referitoare parteneriat cu primăria in campania "Strânge după câinele tau".

2.    Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 9857/12900/P/24.07.2018 privind răspunsul cu privire la schimbarea denumirii Colegiului Tehnic Mecanic Grivița

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 cu modificările și completările ulterioare, și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 26 consilieri locali.

A absentat domnul Cristian Laurențiu Bulfon.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua. Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 12 septembrie 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 26 de consilieri în funcție, declarăm deschisă ședința. Liniște! înainte de a începe, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 07 august 2018. Cine este ”pentru”? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și descărcat. Vă dau cuvântul domnule președinte pentru ordinea de zi.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos! Bună ziua dragi colegi, avem o interpelare, spuneți doamnă!

Doamna Ilinca Macarie: Bună ziua! Am o rugăminte înainte să .înceapă ședința, avem în sală trei cetățeni din zona Străulești și ca să nu îi lăsăm să aștepte până la sfârșit să-i lăsăm acuma să spună câteva cuvinte despre problema lor cu spațiul verde din strada Dirijorului dacă se poate.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, vă mulțumesc, nu. Avem atâtea puncte pe ordinea de zi, hai să ne vedem de treabă.

Doamna Ilinca Macarie: durează câteva minute și au venit special.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: deci, încă o dată, vă rog, avem atâtea


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: domnul G frumos, avem o procedură pentru chestia asta, sau o să vă supun la v

REGISTRATURĂ GENERALĂ

17. SEP. 2018

de acord să-i ascultăm sau nu. Când? Vreți să-i ascultăm acum sau la final. O să încep cu propunerea la începutul ședinței! Cine este ”pentru”? Stați un pic, că nu văd. Avem unanimitate, mulțumesc frumos! înainte de a da cuvântul celor din Străulești o să-i dau cuvântul domnului Primar pentru a ne informa despre înfrățirea cu New Jersey.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: da, bună ziua! Trebuie să vă informez, pe data de 15 august am semnat cu Primarul orașului New Jersey actele pentru înfrățire. Ca să fie pe deplin înfrățirea, trebuie să primim și noi actele de la Ministerul de Externe, da? Deci, partea americană este de acord cu această înfrățire, noi am depus și am solicitat la MAE să ne dea toate avizele care trebuiesc trimise, bănuiesc că într-o săptămână ne dau aceste avize, după care o să vin în fața dumneavoastră și o să supun Consiliului aprobarea înfrățirii efective, da? Deci în momentul de față așteptăm actele de la Ministerul de Externe.

Fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci, suntem prima Primărie din România care se înfrățește cu o Primărie din America, ei sunt foarte buni pe sănătate, sunt foarte buni pe gunoi, deci ei au avut cea mai mare groapă de gunoi din America! Și automat putem învăța de la ei, și e păcat dacă o primărie americană îți întinde o mână. Vă dați seama câte primării au încercat să se înfrățească și nu au reușit! Datorită Consulatului General la New Jersey ne-au dat o mână de ajutor, e un pas înainte, și știți cum e, tot timpul am așteptat să vină americanii, uite că vin! Deci, ei au făcut pasul, ei au făcut pasul înaintea noastră, noi suntem mai greoi așa, mă refer la actele pe care noi trebuie să le obținem de la Ministerul Afacerilor Externe, le vom obține, dar v-am spus, că, suntem pe final și bănuiesc că, toți consilierii n-au nimic de, n-ar avea..

Fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Poftim? Au adăpost, și vedeți că au solicitat, o să vă spun, au făcut o solicitare Diasporei din New Jersey, au un teren dat de primărie, și ar vrea dacă noi am putea să-i ajutăm cu o biserică, să plătim costurile unei biserici. Costă undeva la 80.000 de euro, o să vin în fața Consiliului, eu v-am spus ca să știți că o să vin. Au făcut această solicitare, când o să am proiectul o să vin în fața dumneavoastră, sunt treisute de mii de români la New York, și ar fi bine pentru românii din Diaspora să îi ajutăm cu această biserică, e o biserică de lemn, terenul l-a pus la dispoziție Primăria, dar, toate datele or să vină în ședința următoare. Vă mulțumesc!

3    3    3


Doamna Manuela Mureșan: Domnule Primar, eu vă întrebam dacă pentru căței și animale afară?

i .vTi.nimi i m iviiiim.iiiiiiiui UUUUIC91I i

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Normal Doamna Manucla Mureșan: și ne înfrățim și cu adăpostul lor?

^.au, normal..că-au— Sectorul 1 ai Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


1 7. SEP. 2018

Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Poate

Doamna Manuela Mureșan: înainte să le facem biserici?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Poate să ne predea din experiența lor și pentru noi ar fi o chestie benefică

Doamna Manuela Mureșan : da, bine, despre adăpcftul pentru căței întrebam. Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: vă mulțumesc!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnule primar, a se menționa că proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi se retrage.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: da, retragem proiectul 2..

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi se retrage.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: bun, înainte de cuvânt o să supun la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Cine este de acord cu ordinea de zi? Voturi "Pentru”? Domnul Goncea? Unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 26 consilieri prezenți

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte tle ședință: Supun la vot ordinea suplimentară!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: domnule președinte, ordinea suplimentară a fost trimisă la ora 13.22, ședința a început la ora paisprezece și cincisprezece minute, vă dați seama că este imposibil să studiem 20 de proiecte într-un sfert de oră.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: da, vă dăm o pauză

Domnul Oliver-Leon Păiuși: poftiți?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: vă dăm o pauză

Doamna Manulea Mureșan: de trei zile

Domnul Oliver-Leon Păiuși: o pauză de trei zile?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: domnilor consilieri, am înțeles

J

REGISTRATURĂr GENERALĂ

17. SEP. 2018

_ Primit C ^emn*


imit răspunșj complet:


.are petiție ine


Domnul Oliver-Leon Păiusi: recomandarea mea este

suplimentară să fie într-o ședință extraordinară, de astăzi în trei zile, sau în patru zile, sau când hotărâti..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: da, eu o să vă fac o

propunere, că așa mi se pare, o să vedem dacă ordinea suplimentară va trece, oricum vom avea o ședință, ce nu va trece, ce considerați că nu merită trecut o să avem o ședință undeva miercurea viitoare si automat, da?

5    5    9    7

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: bun, am înțeles părerile dumneavoastră, o să supun la vot ordinea suplimentară

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă le retrage domnul Primar pentru săptămîna viitoare, nu mai trebuie aprobat de către Consiliu.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: nu s-a exprimat, în sensul ăsta.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: nu m-am exprimat așa, am zis cele care nu trec, care considerați dumneavoastră că vă mai trebuiește timp

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: a se menționa că proiectele de pe ordinea suplimentară 13, 14, 15 și 16 se retrag

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: da, retragem proiectele respective

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: bun, supun la vot cu proiectele retrase de pe ordinea zi, cine este ”pentru” ordinea suplimentară de zi. Voturi ”pentru”? 18 voturi ”pentru”. Voturi "împotrivă”? 7 voturi împotrivă. Abțineri? 0 abțineri! Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 18 VOTURI pentru și 7 abțineri, 26 consilieri prezenți

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: înainte de a intra în ordinea de zi o să dau cuvântul domnilor, doamna Macarie, dacă vreți să-i invitați, pe un reprezentant care să vorbească trei minute!

Doamna Ilinca Macarie: da, domnul Badea sau cine dorește, nu știu care dintre voi, vă rog!


Sectorul 1 al Municipiului București

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: deci, nu este politic, nu esiIgȘgfrftiĂ ului, nu?

1Z. SEP. 2018


Doamna Ilinca Macarie: a fost și colegul dumnevoastră    Primitrăspuns,completarepetijie

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: încă o dată, este membruf^^-uî m^d'rrsrrtî nu?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă îmi permiteți orice cetățean care are proiecte pe ordinea de zi sau care sunt locuitori sau sunt de interes pentru Sectorul 1, cred că au permisiunea să intre în sala de Consiliu să-și spună un cuvânt, indiferent dacă sunt parte a unui partid politic, dar nu cred că asta este important aici, cred că fiecare vine să-și spună of-ul, să-și spună părerea

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: doamna consilier, haideți să, haideți să ascultăm

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: de ceea ce deține, ca și informații, ca și domenii de activitate.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: bun, vă mulțumesc frumos, vă ascultăm

Domnul Badea Cristian: domnule Primar, stimați consilieri, dragă audiență, mă numesc Badea Cristian și sunt în fața dumneavoastră ca reprezentant al cetățenilor din cartierul Străulești pentru a vă supune atenției un proiect foarte important pentru comunitatea noastră. Nouă, tuturor, dar în special copiilor noștri, ne trebuie un părculeț, un loc amenajat care să-i țină departe de pericolele străzii pe care acum o folosesc ca loc dejoacă. Pentru că siguranța copiilor noștri nu este un lucru dejoacă ci este un lucru foarte serios. Numai un miracol a făcut ca anul trecut un copil care se juca cu bicicleta să nu sfârșească tragic după ce a fost lovit de o mașină, pe aceste străzi. De ce să căutăm vinovați după, când putem să prevenim? Acum câteva zile am avut o întâlnire cu consilierii din partea PSD, ALDE și USR cât și reprezentanți din partea ADP, ajunși în fața cetățenilor și copiilor din cartier aceștia au promis că vor face demersurile necesare pentru realizarea acestui proiect pe care fetița mea în glumă l-a numit ”Alicia și prietenii”. Este un moment favorabil deoarece terenul există, fondurile sunt aprobate în bugetul pe acest an, haideți vă rugăm frumos să nu mai lăsăm să treacă acest an fără ca acest proiect să se îndeplinească. Vă rog, domnul Tudose.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Bună ziua! Stimați colegi, am fost în teren așa cum vi s-a spus și mai devreme, împreună cu alți colegi consilieri, situația terenului de la strada Aiud intersecție cu Dirijorului este următoarea: acest

moment a fost verificat la Direcția Cadastru și nu este cadastrat, deci/^^fp^C^St> \

17, SEP. 2018

moment când noi vorbim, nu există niciun document care să figui SfbiilffsBppUttțwpidtte petiție Cadastru pentru cadastrarea acestui teren cerere sau orice altă forw)ilîmdefigufcâz5" nici în programul electronic e-cris, deci din punct de vedere al cadastrului, el este liber de sarcini. Din punct de vedere al documentelor conexe, ale celorlalte servicii, neavând număr cadastral, cei de la Direcția de Taxe și Impozite ne-au dat deja un răspuns și su spus că fără un număr cadastral de identificare nu pot să ne comunice dacă are sau nu un proprietar, iar cel mai, mă rog, problematic răspuns am primit de la Direcția de Patrimoniu din Primăria Capitalei, unde înțelegem că există o solicitare de punere în posesie a două persoane, ținând cont de protecția datelor cu caracter personal, o să-mi cer scuze, dar, nu o să fac numele publice, am discutat în schimb cu reprezentantul Străulești și i-am prezentat parte din documente să vadă exact că nu este niciun fel de exagerare, am cerut solicitări de, către Direcția Juridică de la Capitală, către Direcția Juridică de la noi și către ADP. Noi știm, de bună credință, l-am prins în realizarea unui parc în aceea zonă, a apărut această situație cu niște solicitări de punere în posesie, vom căuta în cel mai scurt timp, toți consilieri

implicați, și mă bucură să văd că aici avem unanimitate și ne implicăm cu toții, să

/\

obținem răspunsurile, să rezolvăm această situație. In extremis, în extremis, ținând cont că ne poate permite acest lucru bugetul considerabil pe care îl avem, propun ca, dacă se identifică totuși și au actele perfect in regulă acești proprietari, din partea Primăriei Capitalei, să existe o discuție cu aceștia de către Comisia de inventariere a terenurilor în vederea ofertării unui preț pentru a-1 cumpăra și a-1 transforma în parc pentru comunitate în acea zonă. întradevăr, confirm după vizita în teren că este întradevăr o problemă reală și copii de acolo întradevăr nu au niciun fel de parc în zonă și se joacă într-o zonă foarte periculoasă, plină de mașini. Mulțumesc!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: mulțumesc domnul Tudose, dacă mai aveți ceva de adăugat, dacă nu, vrem să trecem la ordinea de zi.

Domnul Badea Cristian: mulțumesc frumos, apreciez eforturile domnului Tudose si vă doresc o zi bună!

5

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: la revedere! Trecem la punctul de pe ordinea de zi și anume: I. "proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018”

Domnul Oliver-Leon Păiuși: domnule președinte,

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: vă ascult

Domnul Oliver-Leon Păiuși: o scurtă intervenție, vă rog. Și rugăminte către aparatul de specialitate al Primăriei, către domnul Primar. Există Școala bugetat aproximativ 500 sau 600 de mii de lei, i s-au luat acum din nou, se petrece, lucru ăsta se petrece de aproape patru ani, nu vorbesc, nu


17, SEP. 2018

dumneavoastră, din vechiul mandat, intră în luna martie ies banii î fr iatiasisuappetiție

intră în luna martie, ies banii în luna septembrie, acum la fel. Chiarcffiff3âîffimffc"greu........

să le facem o sală de sport?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: vă răspund eu

Domnul Oliver-Leon Păiuși: e o cerință minimă

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: vă răspund, va începe în noiembrie, le vom da banii înapoi până la sfârșitul anului, da? Deci, nu vă impacientați, a fost o urgență și o să le dăm banii.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: am înțeles, rugămintea noastră, să înceapă măcar să obțină avizele pentru această sală de sport, nici măcar avizele nu sunt obținute

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci, am vorbit, am vorbit și cu domnul Bulfon, a venit cu directoarea școlii, deci ne vom ocupa de 179.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: mulțumesc

i. —    ■    3

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci știu situația, deci nu o să rămână în pom ca să zic așa.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: bine, mulțumesc!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: doamna consilier Todea, vă rog!

Doamna Steluța Todea: am și eu o rugăminte sau o întrebare către domnul primar sau către doamna Haidemak, am văzut-o aici. M-au sunat săptămâna trecută părinții de la Școala 12 din Herăstrău să mă întrebe ce se întâmplă cu școala? Noi am votat, dacă îmi amintesc bine în martie ultimul amendament legat de construcția unui corp nou la Școala Herăstrău, eu l-am sunat săptămâna trecută pe domnul director de la școli și mi-a spus că proiectul se află încă la doamna Haidemak, la dezmembrări și au trecut 6 luni și nu s-a întâmplat nimic. Copiii ăia învață în trei schimburi, sunt 38-39 într-o clasă si e inadmisibil asa ceva.

9    9

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: este prioritar pentru noi, pentru toate grupurile de consilieri, respectăm legea, o vom face. Vom face acel corp de clădire pe care l-am promis, deci toate grupurile de consilieri sunt de acord, dar trebuie să respectăm legea.

Doamna Steluța Todea: eu am înțeles asta, dar nu înțeleg de ce la Cadastru nu se întâmplă nimic de 6 luni, asta nu înțeleg, tehnic vorbind.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: o să se întâmple


seama că e prioritar pentru noi Școala 12, pentru toți. Și 179, am și spus, rezolvăm si 179 si Școala 12.

1 7. SEP. 2018

Doamna Haidemak Mădălina - Direcția Cadastru: dacă îmi pei    petiție

pertinent, nu am fost pregătită pentru acest subiect, dar îl știu foatlfoetTțffit>ffe1e Atflfcum -

stiti dumneavoastră ati votat să solicităm acordul CGMB-ului care nu a venit nici

5    5    5

până la acest moment. Aici suntem, deci nu este la noi în ogradă, la aparatul de specialitate, este încă la CGMB. Nu avem alte pârghii!

Doamna Steluța Todea: păi da, dar cred că puteți și dumneavoastră să sunați,

Doamna Haidemak Mădălina - Direcția Cadastru: noi am înaintat, mai mult de atât

Doamna Steluța Todea: să solicitați să ne vină acordul mai repede pentru că este chiar o prioritate, sunt 40 într-o clasă.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: o să punem presiune pe cei de la Primăria Capitalei și chiar vă rog pe dumneavoastră fiecare grup să vorbiți cu consilierii dumneavoastră ca atunci când va veni proiectul să fie votat, da? Vă mulțumesc.

5

Doamna Steluta Todea: vă mulțumesc.

---»—    9

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumesc frumos. Avem un amendament de la Comisia de buget, domnul președinte, dacă puteți să-i dați citire? Domnul Goncea? Avem un amendament pe acest proiect, păi, am vrea să-l ascultăm, îl aveți în față sau cine să-l citească? La mine a ajuns un amendament, e la dumneavoastră? Doamna Frone dumneavoastră aveți amendamentul? Bun, o să-i dau eu citire, gata, bun, haideți să ascultăm, avem un amendament propus pe acest proiect de hotărâre și anume: ”se diminuează articolul..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: e unul singur, unul singur

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: da? articolul 20.30 cu două mii lei devenind șaptemiioptsuteșapteșișapte virgulă cincizecișișase mii lei, și 59.17 cu treimii mii lei, total secțiune de funcționare devine cincizecișișaptedemii treisuteșaizecișitrei virgulă douăzecișiunul mii lei

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnule președinte, îmi cer scuze, dacă îmi permiteți,

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: da, Cristina, te rog Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: se poate?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: sigur

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: oricum în actuala rectificare arc

diminuări de la dezvoltare, eu as vrea să le spun un pic la microfon ca    \

. . . ’

înregistrate    $<5/

-1

11 s 13

17. SEP. 2018

Primit răspuns / completare petiție

â de


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristin£

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: se diminuează foarte muu uc ut șuun și uc la grădinițe investiții și dezvoltare, vreau să știu acum, acest articol pe care îl propune, modificare, de , pentru actuala rectificare, de unde se scoate exact, pentru că nu mi se pare normal, noi am aprobat un buget și scoatem de la școli investiții, da, dezvoltarea Sectorului,

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina,

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: și acuma ce facem iar mai scoatem încă o mie si ceva de mii de lei,

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: ok, hai că-ți răspunde domnul Primar, vă rog

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă poate să ne spună domnul Goncea care a făcut propunerea de modificare, să ne spună exact de la ce capitol se scoate. Mulțumesc mult.

3

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: vă repet este doamna Frone aici, este propunerea dumneai, eu am aprobat

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: deci să înțeleg că nu este modificarea dumneavoastră

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea; eu am acceptat

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: doamna Frone, vă rugăm!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: păi și ce doamna Frone poate să propună în Consiliu?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina? Nu poate, de aia vrem să o ascultăm să vedem ce are de zis.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: încă o dată, am discutat-o împreună, doamna Frone vă poate lămuri.

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic:

amendamentul se referă la executarea unui proiect. Executarea acestui proiect înseamnă finanțarea cu o anumită sumă, cu jumătate de fapt din sumă a unui proiect reprezentând Catedrala Neamului. Ceea ce citiți dumneavoastră acolo este rectificarea..


OtiULUlUI I dl iwuiiiviyiuiut uuuuiv^m REGISTRATURĂ GENERALĂ

1 7. SEP. 2018

Doamna Frone Ortansa Borcea

vorbesc?


w    Pțimitrăs(yiasJconripIetarB petiție

- Direcția Management Econoi

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: de la dezvoltare, ca să dăm la Catedrală,

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: zecemilioane de lei

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina, Cristina

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic: deci, mă lăsați să vorbesc?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ok, mulțumesc mult. am înțeles

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic: nu! Nu ați

înțeles absolut nimic! Nu ați înțeles nimic! Aceia reprezintă rectificare bugetară. Rectificarea bugetară....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: aș avea rugămintea să nu ridicați tonalitatea, pentru că eu nu-mi permit să ridic tonul la dumneavoastră.

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic: nu ridic tonul, nu ridic tonul

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cristina vrei să-ți spun eu pe cine să întrebi?

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic:Nu ridic

tonul, dar trebuie să fiu ascultată

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ești curioasă?

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic: dacă mă lăsați să expun acest lucru. Această rectificare bugetară v-a fost transmisă acum câteva zile în conformitate cu legea. Rectificarea bugetară înseamnă o majorare a veniturilor si o redimensionare, o redistribuire a cheltuielilor de dezvoltare. Prin redistribuirea cheltuielilor de dezvoltare...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: vreți să vă spun ce am eu în față?

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economie: nu, știu, deci

dacă vreți să continui, continui, dacă vreți să nu continui

» ' ' >

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: da, vreau să vă ascult până la capăt, vă rog să continuați

5

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic


atunci, da? Această rectificare bugetară în legătură cu secțiune^ înseamnă alocarea tuturor sumelor disponibile care nu au fost ang.

17. SEP. 2018

țwrît r;i?|Ji9ib'/9bWi!)Ufare ffetiție


în bugetul secțiunii de dezvoltare pentru a asigura o f proiectului achiziției relocării Căminului de Bătrâni de la suma, suma de la secțiunea de dezvoltare nu se modifică, rămâne în exact același cuantum. Faptul că s-a luat o mie de lei de la, dar nu s-a luat o mie de lei de la, de la grădinițe sau de la școli, s-au luat șaptemii de lei de la, de la ADP. S-au luat optmiiosutăoptzecișitrei de la cheltuielile de investiții de pe aparatul propriu, celelalte sume au venit de la rectificarea bugetară cu suplimentarea veniturilor cu zecemilioanedouăsuteșaptezecișiopt de mii de lei

Doamna Grigorescu luliana Cristina: eu acum vorbesc ce dumneavoastră ne-ați spus, eu vă spun ce am primit. Deci noi avem, vă citesc cuvânt cu cuvânt ca să vedeți despre ce este vorba. Avem, diminuarea secțiunii dezvoltare se datorează următoarelor modificări, diminuări cu douămiidouăsutedouăzecișipatru mii lei, sunt 11 grădinițe și școli unde se scot de exemplu, investiții, gen corp nou, cum este la Grădinița 251, eu nu cred că până la sfârșitul anului se pot demara niște lucrări acolo, doar ca să dăm la, bani la niște , la o catedrală care nici măcar nu este în sectorul nostru.

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic: dar nu asta, deci nu e adevărat.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: păi dumneavoastră ne-ați spus mai devreme că facem modificări, ca să putem să dăm bani la catedrală?

Doamna Fronc Ortansa Borcea — Direcția Management Economic: deci ați înțeles greșit total greșit. Deci eu am spus așa..

Doamna Grigorescu luliana Cristina: deci mai avem, stați un pic că nu am terminat

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina, vă rog frumos, vorbiți pe rând

Doamna Grigorescu luliana Cristina: deci avem așa , Grădinița 251 corp nou se scoate de la investiții, Școala 179, da, desființare sală sport existentă, extindere

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic: se alocă acele sume

Doamna Grigorescu luliana Cristina: vă rog eu mult să mă ascultați și după continuăm dialogul, da? Extinderea ansamblu arhitectural existent cu corpul parter sală sport și asta o scoatem, tot de la 179. De la 178 la fel, construire grădiniță cu douăsutedemii de lei, și asta o scoatem. Școala


construire sala de festivități, cantină, sală de mese s Școala Gimnazială Nicolae Titulescu la fel, extindere

9    7


Iorga, la fel, pentru construire unui corp nou. înființare laborat____.«-r-* —

°    r    ’    .    . puns 'C5’"PietafePefi}ie

unitățile de învățământ cu studii, de studii, pardon, înființarea lawffî1l‘tffttlP<yilFle-li.m.b.i........

străine, la fel scoatem de pe lista de investiții, Școala Gimnazială Vasile Alecsandri la fel, mansardarea, Școala Gimnazială Sfinții Voievozi, aici...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina, haideți Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: de aici se scot investițiile

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina, haideți, că nu te mai ascultă nimeni

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: nu, eu am vrut doar să le citesc

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina, ok, am înțeles frumos,

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ca să știe și să rămână înregistrat pentru că nu mi se pare normal să luăm de la investiții unde am aprobat la începutul anului așa ceva.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: bun, am înțeles, haideți să facem puțină liniște. Da?

Doamna Porumb Ramona: doamna director am o rugăminte, în două cuvinte, amendamentul ăsta ca să-l pricepem toți, ce vrea de fapt? Scurt, de ce, pentru ce

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic: deci

amendamentul..

Numai puțin, amendamentul ăsta nu privește, rectificarea bugetară pe care deja o aveți acolo pe acel raport. Ăsta este un amendament care vine în continuare sau vine suplimentar față de aceea ce este deja precizat în acel raport. Suma asta de cinci milioane provine din două capitole sau două articole bugetare, din aparatul propriu 20.30 suma de douămii de lei, și de la 59.17 încă o sumă de trimii de lei. Deci se diminueză secțiunea de funcționare a aparatului propriu suplimentar sau în afara rectificării bugetare. Asta este problema! Da?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: bun, mulțumim frumos

Doamna Frone Ortansa Borcea - Direcția Management Economic: deci, nimic altceva, pe aceea secțiune de dezvoltare, după cum am discutat în comisia de buget, se relocă acele sume, adică cheltuielile totale de dezvoltare nu se diminuează, se diminuează doar niște poziții care nu au putut să fie, nu știu, achiziționate , sau nu

17. SEP. 2018


este problema! Deci este suplimentar față de rectificarea bugeta primit-o. Nu se modifică suma de la dezvoltare, dimpotrivă

WarVfW?fîipe,"le

Seirrnălufâ de primire..^.........•’..........


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: mulțumim frumos, doamna Bănisor

5

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doamna Frone se modifică prin acest articol introdus,

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: Cristina,

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dar prin rectificarea pe care ne-o supuneți la vot exact asta se supune la vot,

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: vreau și eu..

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: bun, doamna Bănișor, vă rog,

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: da, vroiam și eu, cred că ceea ce vrea să spună colega de la PNL, cred că ar vrea o explicație de la domnul director de la AIUPUSP, în legătură cu nerealizările și, cu lucrările care trebuiau realizate la școli și care nu au fost realizate.

Doamna Steluța Todea: da, suntem de acord, asta vroiam și noi acuma

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: exact, deci domnul director

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: chiar putem să și votăm, și să, până la următoarea ședință să vină să ne prezinte un raport cu toate investițiile care s-au făcut,

Doamna Steluța Todea: păi nu s-au făcut, asta e!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: și unde nu s-au făcut și unde putem să ajutăm. Nu este posibil ca în septembrie să luăm bani de la investiții, de la școli și de la grădinițe

Domnul Romeo Clinciu - Director AUIPUSP: aș vrea, bună ziua în primul rând, aș vrea o mică, o scurtă explicație. Ce anume ați spus mai devreme dumneavoastră legat de unitățile respective, nu, aceste, acea sumă sau acele sume diminuate nu au legătură cu amendamentul propus mai devreme, dar este vorba de niște sume mici, în sensul că am luat câte un pic de la fiecare considerând că, dar au rămas bani în continuare pe acele obiective de investiții din listă și am mutat pe alte, pe alte obiective cum ar fi cumpărarea unui pian la Liceul George Enescu,

nevoie de acesta aspect și trei elevatoare..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: îmi permiteți un pic, iertați-mă'.f,<-7


demarăm anul acesta.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu; Nu cred că s-a pus vreodată problema să veniți să ne cereți bani pentru un pian sau pentru altceva și să nu vă dăm, nu este

posibil ca să scoateți de pe lista de investiții mansardare extindere cu corpuri.....

Domnul Romeo Clinciu - Director AUIPUSP: Dar nu este..........

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Care nici nu există, lăsați-mă să termin că v-am ascultat, și să cumpărați un pian.

Domnul Romeo Clinciu - Director AUIPUSP: Asta am încercat să vă.........

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Deci nu există, asta nu este scuză, iertați-mă.

Domnul Romeo Clinciu - Director AUIPUSP: Nu am scos obiectivele respective, dar am diminuat sumele respective cu niște sume mici, nu am scos obiectivele.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Nu este vorba de sume, este vorba de ce se face cu banul respectiv. Vorbim de niște investiții, unde sunt necesare, copiii merg în 3 rânduri la școală. Sunt copii care termină la 08.00 seara, nu este posibil așa ceva. Cel mai bogat sector, avem copii care merg la școală în 3 rânduri. Nu este posibil.

Domnul Romeo Clinciu - Director AUIPUSP: Așa încercam să vă spun, că ele rămân în continuare în lista de investiții, este vorba despre o sumă destul dc mică.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă rog frumos, puțină liniște. Steluța, te rog.

Doamna Steluța Todca: Profit că sunteți aici și vreau să vă întreb dacă știți procentual, cât ați cheltuit ? adică dacă s-au făcut investiții. Vă amintiți că am făcut bugetul, ați venit la mine cu o listă mare de investiții, pe fiecare școală în parte, pe fiecare grădiniță. Aș vrea să știu procentual, cât ați investit până acum?

Domnul Romeo Clinciu - Director AUIPUSP: Cred că undeva în jur de 40%. Doamna Steluța Todea: 40%

Domnul Romeo Clinciu - Director AUIPUSP: Pe ce anume s-a lucrat.......

Doamna Steluța Todea: La ședința următoare puteți să ne aduceți un raport scris să vedem și noi ce ați făcut până acum ? Mulțumesc.


Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Dacă îmi permiteți și mie......f

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina........

17. SEP. 2018

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Deci dumneavoastră su și în septembrie abia 40% ați finalizat? sau aveți în curs de finalizi

Semnătură de primire.........................

are?


Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Cristina, hai să trecem mai departe că ești nervoasă azi.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Aș vrea să-l întreb dacă se poate, pe domnul director, să-mi răspundă.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Se iau 5 milioane de lei de la reparații curente AUIPUSP, de la școli și se transferă la 67.025912, susținerea cultelor.

Acesta este amendamentul.

Domnul Virgil-Aclrian Suvac - Președinte de ședința: Bun, mulțumim frumos.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Aș avea și eu o întrebare, domnului director și închei.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina......

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Să pună întrebarea după.....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina, gata, ai avut destul.........

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu; Este legat de buget......

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: După, după.......

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnule Goncea, doamna Consilier Grigorescu, vă rog frumos să încetăm.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: O secundă mai durează. Domnule Director, dacă se poate......Domnule Director....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Cristina.................

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Aș vrea să ne spuneți, 40% ați finalizat deja din lucrări, din buget ce v-am alocat anul acesta? sau aveți în curs de demarare? sau urmează? că nu înțeleg. Ați spus 40% , explicați un pic, mulțumesc mult și e ultima chestie.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Nu discutăm astăzi de......domnule

Primar........


Sectorul 1 al Municipiului București registratură generală


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă rog

la locul dumneavoastră. Domnule Goncea, luați loc, vă rog.

1 7. SEP. 2018

hrbMnațutiăr cprcntg«țipeWe

Somn alură de primire.........................

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, o să supun la vot amendamentul. Voturi pentru ?

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Eu, să știți că după vot aș vrea să mi se răspundă, totuși.........

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot, Cristina.......

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Da, suntem în procedură de vot, după vot domnule președinte, nu este nicio problemă, am răbdare.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, voturi pentru ? 17 voturi pentru. Doamna Secretar, am dreptate? Da, 17 voturi pentru. Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? Amendamentul a trecut cu 17 voturi pentru.

AMENDAMENTUL A FOST ADOPTAT CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI, 25 consilieri prezenți, doamna Clotilde Armând a părăsit sala în timpul dezbaterilor

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului general centralizat pe anul 2018.

Voturi pentru ? 19 voturi pentru. împotrivă? 6 voturi împotrivă, rectificarea.......a

n-ați votat? Scuze. Abțineri? 4 împotrivă și 2 abțineri, rectificarea a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI 25 consilieri prezenți, doamna Clotilde Armând a părăsit sala în timpul dezbaterilor

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 3. Proiectul numărul 2 fiind retras și o să-i dau citire.

3. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea incheierii unui protocol de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, pentru finanțarea și realizarea în comun a protocolului cadru de asociere pentru derularea unoj^aeteAtăti cu caracter sportiv și social educativ dedicate copiilor și tinerilor di

Municipiului București, în perioada octombrie - decembrie 2018


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Dacă su dacă nu o să-l supun la vot. Voturi pentru? Unanimitate. Steluța? I Todea. Avem unanimitate.

ît


17. SEP. 2018

rîn


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 25 consilieri prezenfi

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Proiectul numărul 4 pe ordinea de zi.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Voturi pentru? Unanimitate

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 25 consilieri prezenfi

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Proiectul numărul 5.

5. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea organizării proiectului sportiv ”Super-Rally București ”, în perioada 26 octombrie - 20 noiembrie 2018

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Avem o interpelare, vă rog

Domnul Augustin-Manuel Vieru: îmi cer scuze, grupul USR consider că este un proiect care ține mai degrabă de competența Primăriei Generale, având în vedere că nicăieri în cadrul proiectului nu se face referire la Sectorul 1, nu văd în ce fel ar beneficia locuitorii Sectorului 1 de acest proiect.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Ok, mai este cineva care

vrea să ia cuvântul pe această temă? Vă rog frumos, domnul Leu...................apăsați

pe...........

Domnul Mihai Leu - Președinte Asociație: Da, mulțumesc mult.


Mihai, sunt președintele acestei asociații, organizăm de 20 de ani cc am avut ideea în urma unor discuții cu un domn de la EuroSport qp

17. SEP. 2018

începe o competiție pe care să o promovăm de la an la an, ne-am £    petiție

„.    , „    „    ,.    ,    „    „ w    , Semnătură de primire........................

fiindcă este o zona extraordinar de rrumoasa, va spun sincer și dorința iioăsii a esLe---

de a face această competiție în jurul Arcului de Triumf, Piața Charles de Gaulle

findcă......toate acestea se pot prezenta și promova într-un mod foarte frumos la

televiziune. Eu cred că acest proiect dacă avem parte de susținerea dumneavoastră poște crește de la an la an, poate aduce turiști foarte mulți în România, mizăm întotdeauna pe participări internațioanle tot mai mari și cred că ar fi un proiect de bun augur care ar ajuta la promovarea Sectorului 1 și cred că ar fi și un bun exemplu pentru copii de aici din sector, părearea mea copii la ora asta nu sunt foarte orientați către sport și dacă reușim să facem cât mai multe acțiuni sportive cred că i-am convinge să se îndrepte către sport nu către alte activități. Dacă aveți întrebări..........

Domnul Augustin-Manuel Vieru: Aș vrea să știu de ce nu ați trecut de la bun început, unde se va ține?

Domnul Mihai Leu -Președinte Asociație: Fiindcă, trebuie să vă spun sincer este un proiect mai amplu, noi spre exemplu pentru a concepe un circuit pentru această competiție aducem inclusiv un membru de la federația internațională de automobilism și vă dați seama că toate înseamnă pregătiri înseamnă niște costuri............

Domnul Augustin-Manuel Vieru: Eu am înțeles perfect treaba asta, problema e de ce nu ați trecut unde se va ține circuitul ?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Pe Sectorul 1 se va ține.

Domnul Augustin-Manuel Vieru: Nu este trecut, la asta mă refer.

__ _ /\

Domnul Mihai Leu - Președinte Asociație: A, da scuze, doar Sectorul 1. îmi cer scuze, nu am înțeles bine.

Domnul Augustin-Manuel Vieru: Poftim?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumim frumos, dacă mai sunt întrebări pentru domnul............

Domnul Augustin-Manuel Vieru: Tocmai de aia, în proiect nu este trecut așa ceva.

Am înțeles, acum am înțeles.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, ați aflat domnul consilier unde se va ține, o să vă supun la vot, dacă numai sunt întrebări. Cine este pentru? 21 de voturi pentru. împotrivă? 0 voturi împotrivă. Abțineri ? 2 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTARAREA A FOST ADOPTATA CU 21 de VOTURI/ 2ABȚINERI, 25 consilieri prezenți

-A


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Proiectul numărul 6 pe ordinea de zi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2018-2019

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Voturi pentru? Grupul

ALDE, dacă se pot exprima......deci, cine este pentru? îmi cer scuze stimați colegi o

să repet........e o mică perurbare în zona stângă.......Bun haideți că suntem în

procedură de vot. Cine este pentru? Avem unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 25 de consilieri prezenți

Proiectul nr. 7 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării concursului internațional de Informatică ”Romanian Mașter of Informatics 2018”. Avem interpelări? Cine este pentru? Vă rog frumos să țineți mâna sus cine este pentru. Unanimitate. Mulțumesc frumos!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 25 de consilieri prezenți

Proiectul nr. 8 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței nr. 252. Voturi pentru?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Amendamentul! Cristi, amendamentul! Amendamentul!

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: Suntem în procedură de vot deja! Domnule președinte, vă rog să continuați!,

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

17. SEP. 2018

.fițe.gHâfe WffrhiTivrm-"—


Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Proprieta de zile, noi dorim pe 12 luni. Deci, acesta este amendamentul, închiriem pe 12 luni. Aceasta e propunerea.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, vă supun amendamentul la vot. Cine este pentru? Unanimitate.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnule Tudose, să îl aduceți si scris, da?

5    5    7

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă supun proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Aici e prelungire de contract. Bun, unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

25 de consilieri prezenți

Proiectul nr. 9 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 171/30.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008. Cine este pentru? ...Stați că avem o problemă tehnică. Doamna secretar, vă rog!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Numai puțin, că așa se întâmplă când se formulează amendamentele fără a fi înaintate în scris. Doamna de la Școli, spuneți.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: La ce amendament vă referiți, doamna secretar?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: La prelungirea contractului.

Doamna Laura Onucu: Acest proiect de hotărâre pe care îl aveți acum în fața dumneavoastră se referă la închirierea de pe piața liberă a unui alt imobil în cazul în care nu ne vom putea înțelege cu proprietarii. Amendamentul despre care vorbiți probabil se referă la.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are dreptate!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: La 252.

Doamna Laura Onucu: ... la contractul de închiriere propus de proprietari care se află pe ordinea de zi suplimentară.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna secretar, așa este. Deci, noi am avut proiectul ....

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1

constituim comisia...

1 7. SEP. 2018

Domnul Oliver-Leon Păiuși: ... proiectul K2-388 care face rtMwnifcâstansti^potkwaetiție

închirierii de pe piața liberă a unui imobil necesar desfășurării ac^rvt^np(jiu‘diîîifeî......

nr. 252.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asta am și întrerupt, ca să revenim ..

Domnul Oliver-Leon Păiuși: .. .în care noi trebuia să numim...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Păi asta facem, revenim asupra acestui punct.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Perfect!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da? De asta am intervenit!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, o să rugăm aparatul tehnic să facă buletinele de vot și o să revenim la proiectul respectiv. E o eroare tehnică din ce-mi dau seama.

Și trecem mai departe la Proiectul nr. 9 pe care tocmai l-am citit pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 171/30.06.2017...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Avem materiale, domnul președinte?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: La punctul nr. 9? Eu le-am citit, le-am primit pe mail materialele.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Materialul a fost primit? A fost transmis către consilieri?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Pe mail-ul meu a ajuns. Nu știu, o întrebăm pe doamna secretar ce a trimis. Doamna secretar, vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu-1 găsim, materialul la proiectul nr. 9 care face referire la abrogare.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Au fost transmise toate proiectele.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă rugăm să ne spuneți despre ce este vorba, cine a propus acest proiect de hotărâre.

Domnul Oliver-Leon Păiuși; în materialele transmise, doamna secretar, între proiectul nr. 8 și proiectul nr. 10 trebuia să existe proiectul nr. 9.


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Este cineva de la Poliția Locală? Dacă nu, propun inițiatorului să-l retragă de pe ordinea de zi.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, îl retragem nefîind aici, îl retragem de pe ordinea de zi.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos! Trecem la Proiectul nr. 10 de pe ordinea de zi privind stabilirea, începând cu data de 1 octombrie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Centrul Cultural al Sectorului 1. Cine este pentru? încă o dată vă rog să ridicați mâna cine este pentru deoarece nu vă vedem. 18 voturi pentru. împotrivă? 0 împotrivă. Abțineri? 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI ȘI 6 ABȚINERI, 25 consilieri prezenți

Proiectul nr. 11 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de trei ani. Cine este pentru? 16 voturi pentru, împotrivă? 3 voturi împotrivă, 4 voturi împotrivă. Abțineri? 4 abțineri. Doamna secretar? Bun, proiectul a trecut. Am avut 14 pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI, 25 consilieri prezenți

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă propun să discutăm subiectele de la "Diverse” după ordinea suplimentară de zi. Trecem pe ordinea suplimentară.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, v-aș ruga să nu trecem la ordinea suplimentară, să terminăm punctul nr. 8. Vă rog frumos!


27

17. SEP. 2018

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Av

dreptate! îmi cer scuze! Sunt gata buletinele? Vă rog să face comisia de ....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Este și de identificare și de închiriere?

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: De identificare și evaluare.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, pentru comisia de identificare și evaluare: grupul PNL propune pe cineva? Grupul USR? Grupul PSD? Propuneți dumneavoastră până se mai gândesc ceilalți. Grupul PMP? 6 membri: 3 de identificare și 3 de negociere. Grupul ALDE?

_    _    _    __ A    _

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: II propun pe Victor Zamfir.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Pentru identificare sau pentru negociere?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Pentru identificare.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: O luăm de la capăt: Grupul PNL? Dați-ne un nume.

Doamna Ramona Porumb: Grupul PNL nu are nicio recomandare.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Grupul USR? Haideți, vă rog frumos, să ieșim un pic din impas! Trebuie să facem și treaba asta. La identificare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Propun pe doamna Cristina Munteanu la grupul de identificare si evaluare a unui imobil.

5

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Raluca!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, ascultăm propuneri.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Grupul PSD o propune pe doamna consilier Raluca Condurache.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Pentru identificare, da? Și ne mai trebuie acum încă 3 pentru negociere.

_    _    A

Domnul Victor Zamfir : II propun pe colegul meu Alexandru Deaconu.

Președinte Virgil Adrian Suvac : Pentru negociere, da ? Mulțumim frumos ! Alex

Deaconu, da ? Și mai avem nevoie de două persoane. La negociere, da?

Primar Daniel Tudorache : Iordan Florin. Propune pe Iordan Florin.    ^°n<L

-

2 o

1 7. SEP. 2018

Domnul Cristian Adrian Tudose : Grupul PSD îl propune pe Iordan Florin.

țilDnitTiiMIilnacbPfBB1^ petiție Semnătură de primire......................


Președinte Virgil Adrian Suvac : Mulțumim ! Și mai avem nevoie de încă o persoană.

Domnul Oliver - Leon Păiuși: Pentru negociere ?

Președinte Virgil Adrian Suvac : Pentru negociere, da.

Domnul Oliver - Leon Pâiuși : Propun pe doamna Banișor.

Președinte Virgil Adrian Suvac : Mulțumesc frumos ! Sunteți de acord să trecem la ordinea de zi ? Domnul Paiuși ? Domnul Paiuși ? Sunteți de acord să trecem la ordinea suplimentară cât se votează ?

Domnul Oliver - Leon Păiuși: Nu!

Președinte Virgil Adrian Suvac : Am ințeles.

Domnul Oliver - Leon Păiuși: Pentru că trebuie să terminăm ordinea de zi. Președinte Virgil Adrian Suvac : Bun. In urmă informațiilor primate de la secretariat am înțeles că putem să trecem la ordinea suplimentară de zi. Dacă credeți că este un pic peste regulament., va rog să contestați și...

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Domnule președinte, ordinea suplimentară a venit cu o jumătate de ora înainte de a fi noi prezenți în sala. Noi nu am avut timp nici să dezbatem proiectele. Nu știm despre ce este vorba acolo. Nu suntem genii că să putem să le analizăm acum. Trebuie să hotărâm în interiorul grupului cum votăm, da ? Prin urmare, dacă dumenavoastra supuneți ordinea de zi suplimentară acum, noi, grupul USR, ne vom retrage din ședința.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Domnule președinte, va aduc aminte că ați votat la începutul ședinței dacă discutăm ordinea de zi suplimentară. Este dreptul colegilor noștri de la USR să plece.

Președinte Virgil Adrian Suvac : Domnule Goncea, haideți să așteptăm să terminăm cu buletinele de vot....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Eu le și spun la revedere.

Președinte Virgil Adrian Suvac : Domnule Paiuși, eu am înțeles doleanța. Așteptăm să terminăm votul. Da ? Așteptăm.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Cu toate acestea, domnu...

Doamna Ancuța Sorina Comanici : Domnul consilier, am și eu o întrebare. Numai puțin ! Dar dacă așteptăm buletinele de vot, votăm, rămâneți la ordinea suplimentară si o votati ? Păi anunțați că nu rămâneți sub nici o formă. De ce vă bateti ioc de noi?

î    J    J 5    5    5 U

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Doamna consilier, noi nu ne batem joc de nimeni. Noi nu ne batem joc de cetățeni, da ? Eu sunt reprezentantul cetățenilor aici. M-ați înțeles, da ? Eu mă justific față de dânșii săptămână de săptămână .

Doamna Ancuța Sorina Comanici : Cum ? Păi spuneți acum : Dop că nu suntem mulțumiți.

>    5

17. SEP. 2018


Primar Daniel Tudorache : Anca, te rog frumos! Anca, te rog fru nixs-


Primit răspuns / completare petiție

Domnul Cristian Adrian Tudose : Domnule Paiusi, am avut puqiști^fettfriiwit&luiea.. suplimentară discutate în comisia juridică, similare cu punctele de pe ordinea de zi... Domnul Oliver - Leon Păiuși: Când a fost comisia juridică ?

Domnul Cristian Adrian Tudose : ... și care... și care au primit...

Domnul Oliver - Leon Păiuși: Comisia juridică când a fost? Comisia?

Domnul Cristian Adrian Tudose : Astăzi.

Domnul Oliver - Leon Păiuși : Astăzi! Comisia trebuie ținută cu cel puțin 3 zile înainte de ședința, nu astăzi.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Ascultati-mă puțin...

Doamna Ancuța Sorina Comanici: Nu e vorba de ...

Domnul Cristian Adrian Tudose : ... colegii au citit și au adoptate în unanimitate. Doamna Manuela Mureșan : Domnule Tudose ! Domnule Tudose, ne-am abținut la toate punctele pentru că nu le-am citit.

Doamna Ancuța Sorina Comanici : Și v-am informat !

Doamna Manuela Mureșan : Nu dezinformați !

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Oricum nu veți vota !

Doamna Manuela Mureșan : Aboslut toate... ne-am abținut !

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Doamna, oricum nu veți vota. Mai bine nu stati, oricum nu veți vota si oricum nu votati. Oricum sunteti mobilier aici. Dacă sunteti mobilier, la revedere.

Președinte Virgil Adrian Suvac : Comisia de validare, va rog! Domnule Goncea, avem o comisie de validare pentru buletinele de vot? Comisia de validare este întrunită ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : 25 de voturi exprimate pentru proiectul de hotărâre anterior, cu referire la grădiniță 252. Avem doar două voturi anulate, doamna Cristina Munteanu de două ori tăiată. Cine a tăiat-o pe Cristina, fraților? Președinte Virgil Adrian Suvac : Bun !

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Deci... deci, se declară..

Secretar Sector 1 Daniela - Nicoleta Cefalan : 25, domnule Goncea.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : 25 pentru doamna Cristina...

Președinte Virgil Adrian Suvac : Mulțumesc frumos ! O să rog colegii consilieri să între în sala. Liderii de grup să își cheme colegii în sala, va rog, dacă se poate.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnule președinte, eu cred că este cvorum, dacă mă uit bine. Ideea este să ne așezăm pe scaune...

Președinte Virgil Adrian Suvac : Bine! Dacă considerați că nu mai intră... bun, trecem la vot. Doamna secretar, va rog să numărați consilierii din sala.

Secretar Sector 1 Daniela - Nicoleta Cefalan : Va rog să vă așezați numărăm.

Sectorul 1 al Municipiului București registratură generală

17. SEP. 2018 mimând 8 7 Va Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire.....................


Președinte Virgil Adrian Suvac : Bun. Cine este pentru proiectu

rog mâna sus. Avem unanimitate! Mulțumesc frumos.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 25 de consilieri prezenți

Președinte Virgil Adrian Suvac :Vom trece la ordinea suplimentară.

Domnul Oliver - Leon Păiuși: Grupul USR părăsește sala. Va mulțumim ! Președinte Virgil Adrian Suvac : Bine ! Așteptăm să se retragă grupul USR, după care vom face o renumărare.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Să își ia și plăcuțele, că eu le-aș da... să își ia alea cu ei.

Președinte Virgil Adrian Suvac : Bun. In momentul de față suntem 17 consilieri în sală. Avem cvorum, mergem mai departe. Trecem la ordinea suplimentară de zi. Și câți suntem? Suntem 18 din acest moment.

9

Proiectul numărul 1 de pe ordinea suplimentară de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la

Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) - Primarul Sectorului 1 al

A

Municipiului București. Cine este pentru ? 17 voturi pentru. împotriva ? Abțineri ? Doamna Grigorescu, va rog să vă exprimați votul.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Ca și colegii mei.

Președinte Virgil Adrian Suvac : Adică pentru și avem unanimitate. Suntem 19 în acest moment.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiectul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfanțul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, în perioada 13.09.2018-14.09.2018. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în vederea organizării proiectului educațional "Educație

în perioada octombrie - decembrie 2018. Cine este pentru? Unanimita^^^OA^ \ HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE

^CTC^

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiectul nr.


încheierea unui acord care să permită accesul rutier pe tronsonul de drum forestier FE004 în lungime totală de 1,417 km aflat pe raza Ocolului Silvic UP II Băneasa, în schimbul plății unei taxe. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiectul nr. 5. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație Teofor, în vederea desfășurării Proiectului „Destinul European al României”, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiectul nr. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 si Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării si

3    3    7    3    3

derulării în comun a Proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiect nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării activității Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 în sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr.17. Cine este pentru? Doamna Todea? Avem unanaimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiectul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor Ioan-Tiberiu Mușat și Ștefan Constantin-Bulig, ambii elevi ai Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, ca urmare a obținerii medaliilor de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale 2018 (CEOI 2018), desfășurată la Varșovia (Polonia), în perioada 12-18 august 2018. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATi 19 consilieri în momentul votului    !

acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și Profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obșinute la concursuri în anul școlar 2017-2018. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doar o mențiune. Băiatul doamnei Armând are 3 medalii obținute, ca să știți că dânsa nu e aici.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință :Mulțumim frumos pentru informație domnule Goncea.

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiectul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Grădinița nr.252 și proprietarii imobilului din str.Venezuela nr.7-9, Sector 1, București. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Președinte Virgil Adrian Suvac : Proiectul nr. 11 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice

5    9    9    9    9

Sector 1.....

A

Doamna Ramona Porumb: Domnule președinte. îmi amintesc că la proiectul nr 10 am avut un amendament pe care l-am citit greșit. Mai rămâne în vigoare sau nu? Domnul CristianTudose: Amendamentul rămâne, l-am formulat. Faptul că era pe

A

punctul anterior nu e nici un fel de problemă. II menținem.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dar, atunci haideți să supunem la vot amendamentul...

Domnul CristianTudose: Ok, ok.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cu această condiție., pe un an de zile....Supunem la vot amendamentul...

Domnul CristianTudose: Amendamentul consta în majorarea perioadei de închiriere de la 4 luni la 12 luni.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Bun, vă amendamentul domnului Tudose. Cine este pentru? Unanimitate.

19 consilieri în momentul votului

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2018-2019. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI, 19 consilieri în momentul votului

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Proiectele nr. 13, 14, 15, 16 au fost retrase de pe ordinea de zi. Vom trece la proiectul nr. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării prevederilor Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/28.02.2013 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administrația Piețelor Sectorul 1 în piețele aflate în administrarea acesteia. Sunt interpelări? Bun. Dacă nu sunt interpelări, cine este pentru?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Purcărea? Neagu?...aaa....l...2...3...4....5...6...7....8....10....

Domnul Virgil Suvac — Președinte de ședință: 10 voturi pentru! Voturi împotrivă? 0 împotrivă. Abțineri?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 8....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: 8 abțineri. O să întreb de procedură.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu a trecut... Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare si funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1 - Prim^

1 al Municipiului București.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Aicft:

sectorul i ai Municipiului oucureșu REGISTRATURĂ GENERALĂ

17. SEP. 2018

^SlrânunVâ°T^larWVție

Semnătură de primire.


Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Dacă sunt in are calitate dacă....vă rog frumos....nu are calitate dacă e cine să.....

/a din consilieri vrea


Domnul Paul Olteanu: Am depus, doamna director, am depus un material către Consiliul Local către primar și către secretarul primăriei....

Domnul Virgil Suvac — Președinte de ședință: Paul, stai numai puțin să îți dea cineva cuvântul...vă rog frumos. Doamna director, vă rog să lăsați să deliberăm. Dacă este vreun consilier care vrea să propună ...

Doamna Steluța Todea: Doamna director nu suntem la piață... vă rog frumos.. .da nu mai urlați doamnă.

Domnul Virgil Suvac — Președinte de ședință: Bun, dacă nu propune nimeni dintre consilieri...vă rog doamnă, frumos, să vorbim...dacă nu propune nimeni să dam cuvântul domnului Paul Olteanu, va veni la diverse....Bun. Atunci vom trece la vot. Cine este pentru?

Doamna Ramona Porumb: Domnule președinte, începând de la acest punct grupul PNL părăsește sala. Mulțumesc.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Bine....

Domnul Paul Olteanu: Domnule președinte aș vrea să vă informez, este foarte important. Am depus și acte către dumneavoastră, și către domnul primar și doamna secretar, dar....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Domnule Olteanu, la final vă dau cuvântul...vă promit...mulțumesc frumos.

Domnul Paul Olteanu: Bine.

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Doamna secretar vă rog să numărați consilierii după retragerea grupului PNL .

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 13...dar nu mai

/>

avem cvorum domnule președinte. In acest moment nu mai avem cvorum de continuare...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 10....

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: în acest moment nu mai avem...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Câți consilieri rămân în sală? Câți rămân în sala că la un momendat am,    s^e


1,2,3,4,5,67,8...8....8....9....

| Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

Domnul Virgil Suvac - Președinte de ședință: Bun. In acest tjiqment nu avem cvorum. Declar ședința închisă

17. SEP. 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil Adrh
Rl-imit răspuns / completare petiție Semnătură de primire......................


întocmit,

Marin MIREA


Alina MĂRUNȚELU Octavian POPA Cristina DIMA
Georgeta R (vPORT ARUJISÎ'.


Iulia ARUNCUTEAN


36