Proces verbal din 11.06.2018

Proces verbal sedinta extraordinara 11.06.2018


Sectorul 1 ol Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

1 5. IUN. 2018

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Primit răspuns /completare petiție Semnătură de

Nr.ll din 11.06.2018    '

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.06. 2018, ora 15.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1975/07.06.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

3.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării evenimentului cultural artistic Balkan Fest Bucharest, în perioada 5-7 octombrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare dc stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul școlar 2017-2018 Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative - situat în București, sector 1, Aleea Mateloților nr. 1 din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Clubul Sportiv Școlar Triumf - situat în București, sector 1, strada promo Nebiolo nr. 2 din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.    Proiect de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Ștrandul Tineretului -situat în București, sectorl, strada Primo Nebiolo nr. 1, din proprietatea privată a Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și transmiterea în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

9.    Proiect dc hotărâre prin care se aprobă achiziția publică a serviciilor de punere la dispoziție de anjajați temporari pentru Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil necesar desfășurării activității Centrului Cultural al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

11.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei structuri sportive polisportive, respectiv “Clubul Sportiv Sector 1", instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, finanțată din venituri proprii, alocații de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București și din alte surse de venituri -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță” - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari, derulat în opt unități de învățământ preșcolar de stat de pe raza sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 și a directorului general al Administrației Domeniului Public Sector 1 pentru a negocia cu agenții economici condițiile și clauzele asocierii în participațiune având ca obiect descompunerea termică a deșeurilor menajere - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare - Grup consilieri locali

Diverse

1. Plângere prealabilă formulata de Instituția Prefectului Municipiului București cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 388/28.11.2017

Ordinea De Zi Suplimentara 11.06.2018

1. Diverse - Răspunsul doamnei Secretar la interpelarea domnului Cristian Adrian

TUDOSE, în ședința anterioară.

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 07.06.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali. Au lipsit următorii consilieri locali: doamna Ancuța Comănici, doamna Steluța Todea și domnul Liviu Goncea.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară din data de 11 Iunie 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 23 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 04 Iunie 2018. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea procesului verbal? Avem o prezență de 24.

Doamna Munteanu Cristina Simona: Doamna Secretar!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da

Doamna Munteanu Cristina Simona: Referitor la procesul verbal din 4, aș vrea vă rog, rog să se facă o rectificare, o corecție materială la pagina 32 cred că numele domnului care a reprezentat proiectul Balkanic nu este trecut corect.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, o să îndreptăm eroarea. Dacă nu sunt observații, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 4 Iunie 2018. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și descărcat. Domnule președinte vă dau cuvântul.

Domnul Oliver-Leon Păiu.și - Președinte tic ședință: Bună ziua! Supun ordinea de zi, conform Dispoziției nr. 1975/07.06.2018, avem 16 puncte și la diverse un punct. Cine este pentru? încă o dată cine este pentru? Ordinea de zi, 24 pentru. Deci, se retrage de către inițiator proiectul nr. 9 și proiectul nr. 14. Deci, repet se retrage proiectul nr. 9 referitor la angajați temporari și proiectul nr. 14 privind împuternicirea Primarului și a directorului general pentru a negocia cu agenții economici condițiile și clauzele asocierii în participațiune. Deci pe ordinea suplimentară, dl. Tudose o secundă, deci pe ordinea suplimentară este răspunsul doamnei Secretar la interpelările formulate de dumneavoastră în ședința anterioară, în ședința ordinară. Perfect. Trecem la ordinea de zi, avem, Primul Proiect:

1. "Hotărâre prin care se solicită Consiliul General al Municipiului București, împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării proiectului "ASE -105 ani de performanță academică”.

Dacă există interpelări? Sau? Doamna Bănișor, vă rog!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ni se cer 170 de mii de lei pentru două consilii consultative și o gală. Este o sumă foarte mare și considerăm că nu este oportun să, să plătim această sumă, mai ales având în vedere că oricum ASE-ul este o unitate care are, este, care câștigă bani, nu este o școală de copiii handicapați, iar din alt punct de vedere eu personal, și colegii mei cred ne așteptam de la o colaborare cu o unitate academică, cu o unitate de învățământ superior la o colaborare care să cuprindă și analiză, studii, adică te aștepți ca ei să ofere o expertiză administr, expertiză în ceea ce privește domeniile de interes ale administrației publice care pot fi pe buget, pe strategie, pe mediu sau mai știu eu ce. De doi ani de când avem acest protocol de colaborare, nu s-a întâmplat, nu avem niciun fel de colaborare reală sau ce înțelegem noi prin colaborare. Drept care aș recomanda colegilor mei să se gândească mai bine, nu lipsit de interes este și observația de rândul trecut a colegei noastre referitor la modul cum ASE-ul tratează Casa Nanu-Muscel, dar mă rog e un detaliu. Aș recomanda colegilor mei să se gândească la toată suma pe care o cer cei de la ASE care este foarte foarte mare pentru evenimentele pe care se solicită.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Mulțumesc. Mai sunt interpelări? Nu! Supun Consiliului Local proiectul nr.l de pe ordinea de zi. Cine este "pentru”? 16 voturi ”pentru”. Cine este "împotrivă”? 8 voturi "împotrivă”. Cine se abține?

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Trecem la Proiectul nr.2

2. "Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 din 28 noiembrie 2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul "Centenar pentru Toți sesiunea 2017 - 2020” , aici avem articolul nr.l, anexa, iar la articolul nr.24 în vederea soluționării contestațiilor depusă de către solicitanți avem nevoie de o comisie și în comisie trebuie să existe reprezentanți ai Consiliului Local. Pentru asta aș dori, recomand grupurilor să se pronunțe.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnul Președinte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da vă rog.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Proiectul ăsta l-am votat data trecută. Ce s-a întâmplat?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu s-a finalizat.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu s-a finalizat procedura, fiindcă nu aveam comisie de validare. Ați fost întradevăr nominalizat dumneavoastră, însă trebuie reluată procedura.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: OK, mulțumesc

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci, încă o dată vă rog să nominalizați, dacă rămâneți dumneavoastră mai departe, oricum trebuie nominalizată persoana din partea grupului, vă rog.

Doamna Porumb Ramona: Din partea grupului PNL, Adrian Suvac.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci, domnul Suvac. Trecem la următorul punct până când ... trecem la următorul punct.

PROIECTUL NR.2 TREBUIE RELUATĂ PROCEDURA

Proiectul nr.3

3. “Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București, împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Societatea Comercială Rivigintio Production SRL în vederea organizării evenimentului cultural artistic Balkanfest București în perioada 5-7 octombrie 2018.”

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Există interpelări, dorește cineva să ia cuvântul legat de acest proiect?

Doamna Manuela Murcșan: Da eu doresc să iau cuvântul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog

Doamna Manuela Muresan: Aș vrea să știu dacă este organizatorul în sală să pot să îi adresez câteva întrebări.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Dacă este organizatorul, vă rog să vină la pupitru.

Doamna Manuela Murcșan: Organizatorul și dumneavoastră domnule director.

Doamna Manuela Muresan: Bună ziua, numele meu este Manuela Mureșan sunt consilier local, Aș vrea să vă întreb ce v-a determinat să faceți acest festival, este prima ediție, nu?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Să vă prezentați.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog vă prezentați ca apară în procesul verbal numele dumneavoastră.

Domnul Luis Lazarus: Fără utilizarea sistemului de sonorizare.

Domnul Luis Lazarus: în România astăzi, la 28 de ani de la revoluție nu s-a întâmplat un festival de asemenea manieră, de anvergură, practic au fost încercări care au capacitat între cincisute și două, trei mii de persoane, noi avem în vedere să facem un eveniment similar, să zicem cu un alt

eveniment pe care l-am făcut acum câțiva ani în Sectorul 4 care a avut trafic osutăoptzecișidouă de persoane.

Doamna Manucla Mureșan: Mulțumesc, de Balcanic Festivalul Internațional ați auzit?

Domnul Luis Lazarus: Sigur că da.

Doamna Manucla Mureșan: Care anul acesta va fi la a opta ediție?

Domnul Luis Lazarus: Da sigur am auzit, este un festival care capacitează anual, ... în ultimii șapte ani și acum, da așa este, este a opta ediție, maxim două-treimii de persoane. Are în vedere. Doamna Manuela Mureșan: Maxim două-treimii de persoane?

Domnul Luis Lazarus: Da, are în vedere.

Doamna Manuela Mureșan: Ați făcut dumneavoastră un studiu?

Domnul Luis Lazarus: Poftiți?

Doamna Manuela Mureșan: Ați făcut un studiu?

Domnul Luis Lazarus: Nu, am fost acolo

Doamna Manuela Mureșan: Și ați numărat?

Domnul Luis Lazarus: Sigur că da, dar nu e mare lucru să numeri! Știu că sunt niște neclarități acum cu numărul de persoane care încap în Piața Victoriei?

Doamna Manuela Mureșan: Deci dumneavoastră garantați că veți aduce sute de mii de spectatori la un festival.

Domnul Luis Lazarus: Trafic.

Doamna Manucla Mureșan: La prima ediție.

Domnul Luis Lazarus: Trafic.

Doamna Manucla Mureșan: Trafic, da, deci ei au avut trafic două-trei mii, dumneavoastră aveți o sută de mii trafic, da?

Domnul Luis Lazarus: Exact, pentru că.

Doamna Manucla Mureșan: Perfect.

Domnul Luis Lazarus: Eu o să-l fac în piața, în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulee.

Doamna Manuela Mureșan: Deci ăsta este singurul motiv pentru care dumneavoastră o să aveți acest succes și ei nu au avut.

Domnul Luis Lazarus: Nu.

Doamna Manuela Mureșan: Pentru că au făcut.

Domnul Luis Lazarus: Nu e singurul motiv, este vorba despre maniera în care-1 voi organiza și promova.

Doamna Manuela Mureșan: Și?

Domnul Luis Lazarus: De exemplu, anul trecut, pentru că, exact aici în această sală s-au obținut, o aprobare pentru un festival balcanic, la cel care vă referiți dumneavoastră. Ca și partener media a avut pe Mezzo. Mezzo este o televiziune care are cu totul altă direcție.

Doamna Manuela Mureșan: Care e direcția?

Domnul Luis Lazarus: Mezzo.

Doamna Manuela Mureșan: Pe care o urmăriți dumneavoastră?

Domnul Luis Lazaius: Direcția televiziunii Mezzo?

Doamna Manuela Mureșan: Nu direcția dumneavoastră.

Domnul Luis Lazarus: Este în zona jazz muzică simfonică, nu balcanică.

Doamna Manuela Mureșan: Nu ... direcția pe care o urmăriți dumneavoastră, v-am întrebat. Domnul Luis Lazarus: A, direcția mea?

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Luis Lazarus: Direcția mea este una pur balcanică. Eu, eu nu aduc.

Doamna Manuela Mureșan: Care, televiziunea pur balcanică din România care este?

Domnul Luis Lazarus: Televiziunea pur balcanică?

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Luis Lazarus: Balcani suntem toți, adică.

Doamna Manuela Mureșan: Nu, nu ați spus că televiziunea Mezzo, ați spus că televiziunea.

Domnul Luis Lazarus: Televiziunile au o manieră în România, de a trata balcanic lucrurile, deci nu e asta o problemă. Eu v-am spus doar de stilul muzicii.

Doamna Manuela Mureșan: Deci televiziunea Mezzo, este.

Domnul Luis Lazarus: Eu v-am spus doar de stilul muzicii.

Doamna Manuela Mureșan: Eu v-am întrebat.

Domnul Luis Lazarus: Am remarcat despre stilul muzicii, nu despre stilul televiziunii în esența ei. Eu discut de televiziuni de știri, de televiziuni generaliste, nu de o televiziune de nișă care această televiziune de nișă e axează pe muzică simfonică și jazz.

Doamna Manuela Mureșan: Se axează pe cultură, domnule.

Domnul Luis Lazarus: Despre asta este vorba.

Doamna Manuela Mureșan: Se axează pe cultură, e o mare diferență, da? Pe cultură.

Domnul Luis Lazarus: E de nișă, doamnă.

Doamna Manuela Mureșan: Bun, să trecem la niște lucruri mai concrete.

Domnul Luis Lazarus: Vă rog.

Doamna Manuela Mureșan: Ce sumă ați solicitat dumneavoastră?

Domnul Luis Lazarus: O sută și ceva de mii de EURO

Doamna Manuela Mureșan: Nu, exact ce sumă ați solicitat în hotărârea de consiliu, exact suma? Domnul Luis Lazarus: Osutăoptzecișinouă pentru că balcanicul cu pricina costă.

Doamna Manuela Mureșan: Osutăoptzecișinouă de ce?

Domnul Luis Lazarus: Patrusute de mii.

Doamna Manuela Mureșan: Osutăoptzecișinouă de ce?

Domnul Luis Lazarus: De mii de euro.

Doamna Manuela Mureșan: De mii de euro, deci ați cerut bani în EURO.

Domnul Luis Lazarus: Balcanicul pe care-1 voi organiza eu costă peste patrusute de mii de euro, e doar o parte.

Doamna Manuela Mureșan: Aș vrea să nu.

Domnul Luis Lazarus: Din buget.

Doamna Manuela Mureșan: Aș vrea să ne limităm la festivalul pe care îl propuneți dumneavoastră, da?

Domnul Luis Lazarus: Vă rog.

Doamna Manuela Mureșan: Deci osutăoptzecișinouă de mii de euro, confirmați domnul director? Solicitarea a fost făcută în euro, da? Organizatorul este un SRL, da? Organizatorul..

Domnul Luis Lazarus: Organizatorul ..

Doamna Manuela Mureșan: Festivalului este un SRL.

Domnul Luis Lazarus: Organizatorul festivalului este cel care a cerut, SRL-ul e cel care a cerut avizul Primăriei Municipiului București.

Doamna Manuela Mureșan: Care este contribuția organizatorului, deci ați cerut osutăoptzecișinouă de mii.

Domnul Luis Lazarus: Mai mult de 15%.

Doamna Manuela Mureșan: Mai mult de 15%? Adică cât?

Domnul Luis Lazarus: în acest moment, după toate calculele mele vor fi circa treizeci de mii de euro.

Doamna Manuela Mureșan: Deci dumneavoastră cereți Primăriei Sector 1, osutăoptzeci, osutăoptzecișinouă de mii de euro, dumneavoastră veniți cu treizeci de mii de euro, prima.

Domnul Luis Lazarus: Cel puțin, s-ar putea să fie mai mult.

Doamna Manuela Mureșan: Prima întrebare, prima întrebare e de ce nu îl face Sectorul 1 direct, dacă-1 finanțează 75%?

Domnul Luis Lazarus: Cum face?

Doamna Manuela Mureșan: Asta e una, deci nu puteți veni cu..

A «    t

Domnul Luis Lazarus: îmi cer scuze nu am auzit.

Doamna Manuela Mureșan: Dacă Sectorul 1 finanțează 75% din festival, de ce nu îl face Sectorul 1, domnule director? Cu 85% îl plătim noi, Sectorul 1, locuitorii Sectorului 1, da?

Domnul Luis Lazarus: Păi asta e legea doamnă, trebuie să am și eu o contribuție, nu?

Doamna Manuela Mureșan: Deci dumneavoastră veniți cu treizeci de mii de euro, mai solicitați o sută.

Domnul Luis Lazarus: Nu, eu vin, eu vin cu mult mai mult, v-am explicat adineauri că este vorba despre o sumă mult mai mare, festivalul costă peste patrusute de mii de euro.

Doamna Manuela Mureșan: Care este suma cu care dumneavoastră veniți? Veniți cu patrusute de mii de euro?

Domnul Luis Lazarus: Festivalul costă peste patrusute de mii de euro.

Doamna Manuela Mureșan: Și restul finanțării cine o face?

Domnul Luis Lazarus: Eu o fac prin diferite direcții.

Doamna Manuela Mureșan: Prin diferite ce?

Domnul Luis Lazarus; De pildă, vineri am fost la Ministerul de Externe și m-am întâlnit cu domnul ministru Meleșcanu, și am luat legătura cu domnia sa atât pentru a atrage fonduri și de acolo, cât și pentru a mă pune în discuție.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă îmi permiteți, de acolo de unde?

Doamna Manuela Mureșan: Festivalul dumneavoastră costă patrusute de mii de euro.

Domnul Luis Lazarus: Un moment, îmi permiteți să termin, dacă mă întrebați.

Doamna Manuela Mureșan: Plus osutăoptzecișinouă de mii de euro.

Domnul Luis Lazarus: Dacă mă întrebați.

Doamna Manuela Mureșan: Costă minim șasesute de mii de euro, da?

Domnul Luis Lazarus: Permiteți să vă răspund.

Doamna Manuela Mureșan: Deci șasesute de mii de euro, patrusute de mii aduceți dumneavoastră, douăsute de mii dă Primăria Sector 1, rezultă șasesute de mii de euro.

Domnul Luis Lazarus: Nu mă înțelegeți, pentru că nu mă lăsați să răspund.

Doamna Manuela Mureșan: Nu ați spus că participați.

Domnul Luis Lazarus: Deci.

Doamna Manuela Mureșan: Cu patrusute de mii de euro?

Domnul Luis Lazarus: Eu am spus că este vorba de costul integral al festivalului, circa patrusute de mii de euro.

Doamna Manuela Mureșan: A, deci, din care jumătate îi plătește.

Domnul Luis Lazarus: Și că douăsute de mii.

Doamna Manuela Mureșan: Primăria Sector 1

Domnul Luis Lazarus: Deci Primăria Sectorului 1, plus contribuția mea personală, depășesc douăsute de mii de euro, restul fiind atrase din alte surse.

Doamna Manuela Mureșan: Deci primăria dă osutăoptzecișinouă de mii, dumneavoastră personal sau prin SRL dați treizeci de mii, restul atrageți din alte surse.

Domnul Luis Lazarus: Așa este doamnă.

Doamna Manuela Mureșan: Care este profitul acestui SRL prin acest festival? La cât v-ați calculat profitul?

Domnul Luis Lazarus: Nu pot să calculez pentru că asemenea festivaluri pot să iasă și în pierdere. Sunt foarte multe variabile

Doamna Manuela Mureșan: Nu cred că există un SRL care să facă o investiție și să spună unui investitor, nu pot să spun ce profit am pentru că s-ar putea să ies în pierdere, deci va fi un eșec.

Domnul Luis Lazarus: Da, doamnă, am ieșit de foarte multe ori în pierdere, nu contează profitul meu.

Doamna Manuela Mureșan: Deci dumneavoastră vreți susținem pierderile dintr-un SRL! Domnul Luis Lazarus: Profitul meu nu contează!

Doamna Manuela Mureșan: Deci dumneavoastră vreți să, noi să vă susținem pierderile unui SRL? Asta îmi spuneți.

Domnul Luis Lazarus: Dumneavoastră să-mi susțineți mie pierderile?

Doamna Manuela Mureșan: Păi dacă îmi spuneți că s-ar putea să aveți pierdere?

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte <le ședință: Am rugămintea să nu tragem concluzii.

Domnul Luis Lazarus: Dumneavoastră, dumneavoastră înseamnă că nu cunoașteți cum se face un buget.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați domni.

Domnul Luis Lazarus: întrebați-1 pe domnul director al Centrul Cultural care v-a lua la virgulă și la punct fiecare sumă în parte.

Doamna Manuela Mureșan: Domnule v-am întrebat, ce profit intenționați să aveți în business-plan-ul acesta?

Domnul Luis Lazarus: Cum să, cum să îmi reproșați, cum să-mi susțineți mie pierderile?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Noi votăm oportunitate aici, votăm oportunitate aici.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, doamna consilier.

Doamna Manuela Mureșan: Da, pot să aflu dacă e oportun?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Păi oportunitate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog doamna consilier luați cuvântul.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă îmi permiteți, Cristina Grigorescu mă numesc, consilier PNL. Săptămâna trecută noi am avut un proiect exact cu aceeași denumire, în fine poate diferă vreo literă sau ceva. Ideea este următoarea, de ce nu ați ales altă denumire, pentru că sunt două festivale, festivaluri care se bat cap în cap, deci nu au, nu știu ca și denumire în primul rând, ... lăsați-mă să vă adresez întrebările și la urmă vă ascult.

Domnul Luis Lazarus: Cu mare drag, da.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Săptămâna trecută ceilalți ne cereau un buget de nu mai știu exact, de șaptezecișiceva de mii de euro raportat la patrumiicincisute de bilete, însemnând șaizeci de lei biletul, da? Dumneavoastră ne cereți osutăoptzecișinouă de mii de euro, contribuția noastră a cetățenilor Sectorului 1, asta înseamnă la douămii de persoane cât ați estimat dumneavoastră să participe la acest eveniment, 94.

Domnul Luis Lazarus: Douăsutedemii probabil.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Ați spus mai devreme, douămii.

Domnul Luis Lazarus: Nici vorbă.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: întrebarea mea este următoarea.

Domnul Luis Lazarus: Douăsutedemii.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: OK, unde încap în Parcul Herăstrău, la intrarea la Charles de Gaulee, douăsutedemii de oameni, iertați-mă.

Domnul Luis Lazarus: încap maxim douăzecișicinci-treizecidemii pe loc, în picioare, restul sunt trafic.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: OK, bun, în trei zile de festival vă spun sincer că nu am văzut în viața mea să încapă atâția acolo, în trei zile de festival, în fine, nici nu mai contează, ideea este următoarea, dumneavoastră ați spus că ați fost și la Ministerul de Externe, la domnul Meleșcanu și ați solicitat, cred că un pic așa trebuie să ne gândim că există niște programe care, oferă o anumită contribuție pentru un anumit eveniment. Dumneavoastră ați luat în considerare că poate nu vă încadrați ca și timp în astfel de situație?

Domnul Luis Lazarus: Ca și timp?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Da, pentru că, de exemplu poate, nu știu, ei dau drumul la programul respectiv într-o anumită perioadă și festivalul pe care doriți dumneavoastră să-l organizați va fi în altă perioadă, adică mult mai devreme de exemplu, nu veți putea obține finanțarea. Ce se întâmplă în cazul ăsta?

Domnul Luis Lazarus: Tocmai.

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: Noi dăm 85% din buget, iar dumneavoastră dați 15 ați spus mai devreme.

Domnul Luis Lazarus: Da, chiar mai mult.

Doamna Grigorescu Iu liana Cristina: OK, vă rog frumos să-mi răspundeți.

Domnul Luis Lazarus: Eu plătesc inclusiv.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Și dacă voi mai avea întrebări, vi le adresez pe parcurs, oricum mi se pare bugetul enorm, dacă mă întrebați pe mine, sincer.

Domnul Luis Lazarus: Chiar deloc. Anul trecut a fost făcut un festival balcanic de către Sectorul

5. Știți cât a costat? Nouăsutedemii de euro și a fost mai mic decât cel pe care îl preconizăm noi a-1 orgniza.

Doamna Manuela Mure.șan: Pot să vă mai pun niște întrebări, și vă rog nu comparați cu alte festivaluri.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nouăsutedemii de euro?

Domnul Luis Lazarus: Eu compar cu, eu compar cu ...

Doamna Manuela Mureșan: Vorbim concret, vorbim concret despre ...

Domnul Luis Lazarus: ... singurul eveniment de gen, ...

Doamna Manuela Mureșan: ... despre propunerea dumneavoastră.

Domnul Luis Lazarus: ...care a avut loc în București vreodată.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am o rugăminte, puneți întrebări scurte. Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vă rog să-mi răspundeți la întrebări.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Răspundeți scurt că lungim prea mult această discuție, deci punctual mai aveți vreo întrebare de pus? Dar punctual și răspundeți punctual. Domnul Luis Lazarus: Și este doar...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnul președinte am adresat și eu două întrebări, dacă poate să-mi răspundă, vă rog eu tare mult, că să facem un pic de dialog, să aflăm niște informații care mă gândesc că ne sunt utile tuturora.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Aveți posibilitatea să răspundeți doamnei consilier, vă rog.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Aștept și eu răspunsul, mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Dacă, dar pe scurt, dacă există ceva de răspuns.

Domnul Luis Lazarus: Păi doamna consilier a făcut o confuzie între trafic și persoane care stau efectiv, când sunt concertele, și o confuzie între ...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nu am făcut nicio confuzie, am făcut doar un simplu calcul.

Domnul Luis Lazarus: ... cât am spus eu că vin și cât am spus eu că vin și câți crede domnia sa că vin.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Asta s-a înțeles.

Domnul Luis Lazarus: Deci, puneți-mi concret, concludent, precis și concis o întrebare, două sau nouă, câte doriți dumneavoastră.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu nu cred că...

Domnul Luis Lazarus: Și eu vă răspund instant.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: ... la o primă ediție se vor prezenta douăsutedemii de persoane, eu nu cred așa ceva, îmi pare rău.

Domnul Luis Lazarus: Se vor prezenta doamnă.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Asta e părerea mea personală.

Domnul Luis Lazarus: Pentru că îl fac eu, și pentru că eu știu cum să promovez lucrurile

Doamna Grigorescu luliana Cristina: îmi pare rău. Eu cu dumneavoastră, este prima dată când port un dialog. Nu vă cunosc, nu mă cunoașteți, fiecare poate să aibă părere diferită

Domnul Luis Lazarus: îmi pare rău că nu mă cunoașteți, eu sunt în media de 25 ani și am fost și lider al studenților.

Domnul Olivcr-Leon Păiuși - Președinte tic ședință: Vă rog dacă aveți întrebări scurt, vă rog. Doamna Manuela Muresan: Eu am întrebări, da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cât mai scurt, vă rog.

Domnul Luis Lazarus: Și oricum este vorba de o solicitare pentru ca Primăria generală să dea un aviz.

Doamna Manuela Muresan: Da, da, vă rog.

Domnul Luis Lazarus: Acest proiect se va discuta încă o dată în acest consiliu.

Doamna Manuela Mureșan: Vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări, domnule.

Domnul Luis Lazarus: ... după avizul Primăriei Generale.

Doamna Manuela Mureșan: Deci dumneavoastră garantați...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Mă bucur să văd că sunteți pregătit din punctul ăsta de vedere.

Doamna Manuela Mureșan: ... un trafic de douăsute de mii de persoane, dar puteți să-mi spuneți, profitul firmei care va fi? în procente, cât ați estimat?

Domnul Luis Lazarus: Profitul firmei?

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Luis Lazarus: Profitul firmei nu poate fi mai mare de 10%.

Doamna Manuela Muresan: 10% perfect, din patruzeci de mii, da?

Domnul Luis Lazarus: Dacă va fi acest profit.

Doamna Manuela Mureșan: Bun, mulțumesc, mulțumesc, mi-ați răspuns. Această firmă unde este, unde are sediul social?

Domnul Luis Lazarus: în București, Ilfov.

Doamna Manuela Mureșan: în București Ilfov, în Sectorul 1.

Domnul Luis Lazarus: Este firma mea Doamna Manuela Muresan: Este în Sectorul 1 ?

Domnul Luis Lazarus: Nu, este, putea fi în orice sector, nu are nicio relevanță.

Doamna Manuela Mureșan: Este în Sectorul 1, plătiți impozitele în Sectorul 1?

Domnul Luis Lazarus: Dacă doriți, pot să fac și cinci firme în Sectorul 1 și să vă plătesc dumneavoastră impozite.

Doamna Manuela Mureșan: Nu, eu nu doresc să vă faceți nicio firmă pentru mine.

Domnul Luis Lazarus: Cu mare drag fac cinci firme în Sectorul 1 și plătesc impozit.

Doamna Manuela Mureșan: Deci dumneavoastră luați bani de la Sectorul 1 și plătiți impozite la Ilfov, înțeleg, da?

Domnul Luis Lazarus: Am alte firme cu care colaborez ...

Doamna Manuela Mureșan: De ce nu faceți evenimentul la Ilfov?

Domnul Luis Lazarus: ...pentru acest festival. Și vor plăti (ele, firmele), în Sectorul 1.

Doamna Manuela Mureșan: Dumneavoastră.

Domnul Luis Lazarus: Inclusiv artiștii.

Doamna Manuela Mureșan: Faceți profitul pentru Ilfov și cereți bani de la Sectorul 1, de ce nu ați cerut bani de la Ilfov? De ce nu faceți evenimentul la Ilfov?

Domnul Luis Lazarus: Ilfovul nu are capacitatea să organizeze așa ceva.

Doamna Manuela Mureșan: Și atunci veniți aici și-l faceți. De ce nu v-ați dus în alt sector? Domnul Luis Lazarus: Propriuzis Bucureștiul e singurul oraș din România.

Doamna Manuela Mureșan: Acesta este un sector.

Domnul Luis Lazarus: Poate și Clujul care ar avea capacitatea să organizerze un festival de anvergură de acest gen, și pe care noi dorim să-l facem pentru locuitorii Sectorului 1.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, mai aveți întrebări? Domnul Luis Lazarus: Și o să-l facem!

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Pentru că vreau să supun la vot proiectul. Vă mulțumesc. Supun proiectul votului Consiliului Local. Cine este "pentru” acest proiect? 10 "pentru”. împotrivă? 8 "împotrivă”. Abțineri? 5 abțineri.

PROIECTUL NU A TRECUT

Suntem la Proiectul nr,4:

4. "Proiectul de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului tehnic Dinicu Golescu, care au obținut premii la concursul de robotică, RoboTech Junior ediția întâi din 12 mai 2018”

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cine este. dacă sunt interpelări înainte? Nu sunt. Cine este "pentru”? Avem unanimitate. 24 de prezenți.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul nr.5

5. "Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.83 din 4 aprilie 2017, pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 a! Municipiului București pentru anul 2017-2018 , cu modificările și completările ulterioare”.

Avem întrebări, interpelări? Nu. Supun la vot Consiliului Local proiectul. Cine este "pentru”? Unanimitate. Proiectul a trecut, mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul nr. 6

6. ” Proiect de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative, situat în București, sector 1, aleea Mateloților nr.l din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniu! public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București. ”

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Sunt interpelări? Nu? Cine este ”pentru”? unanimitate. Proiectul a trecut, mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul nr. 7

Domnul Oliver-Leon Pâiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 7

7. ” Proiect de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Muncipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului Clubul Sportiv Școlar Triumf situat în București, sector 1, strada Primo Nebiolo nr.2, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București”.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Sunt interpelări? Nu? Cine este ”pentru”? unanimitate. Proiectul a trecut, vă mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul nr. 8.

8. "Proiect de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului Ștrandul Tineretului situat în București, sector 1, strada Primo Nebiolo nr.l, din proprietatea privată a Complexului Sportiv Național Lia Manoliu în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și transmiterea în domeniu! public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București”.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Interpelări? Nu? Supun la vot. Cine este "pentru”? unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Așa cum am spus proiectul nr.9 este retras de pe ordinea de zi.

PROIECTUL NR.9 ESTE RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr.10.

Proiectul nr. 10

10. ”Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil necesar desfășurării activității Centrului Cultural al Sectorului 1”

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Sunt interpelări la acest proiect? Domnul consilier, vă rog! Imediat și doamna consilier! Vă rog, vă ascultăm.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Domnule director, în momentul de față ...

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Mai tare că nu vă aud, vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: In momentul de față ce suprafață aveți în folosință în clădirea din Piața Amzei?

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Deci este o cameră la circa 100 metri pătrați tot așa foarte înaltă, la cinci metri înălțime cu o rezonanță unde dacă vorbesc două-trei persoane nu se mai înțelege absolut nimeni.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: La etaj, da?

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: La etajul trei, da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Și mai aveți spațiile de la parter?

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Sunt spațiile de la parter, da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Care nu sunt amenajate nici acum la câteva luni bune de la preluare.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural; Care nu sunt amenajate nici acum, care nu sunt...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Așa.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Stați să vă răspund la întrebare, ca să fie, ca să știe toată lumea despre ce discutăm. Că nu sunt amenajate nici acum, pentru că actele nu sunt în regulă pe acele spații.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Pentru că ...

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Pentru că dacă ar fi fost, clădirea în care noi funcționăm în Piața Amzei nr. 13 este monument istoric și ca să putem să demarăm o procedură simplă de renovare trebuie să avem toate documentele corecte.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Păi de-a lungul timpului spațiile de la parter, și de o parte și de alta au fost...

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Păi, de-a lungul timpului, de-a lungul timpului, țin să vă reamintesc că acele spații au fost închiriate.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Păi tocmai de aceea spun, au fost închiriate și au fost renovate fără niciun fel de probleme documentele au fost obținute de fiecare firmă care le-a ocupat, acuma pentru Centrul Cultural sunt probleme văd.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Nu cred că, cunoașteți situația legală a documentelor, domnul consilier.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun. Ideea este alta, dumneavoastră spuneți în expunerea de motive că, din cauza faptului că ați cedat trei încăperi, 15,16 și 17 Federației de Natație prin solicitarea pe care aceștia au făcut-o în luna mai, acuma se impune să vă măriți capacitatea în care să vă organizați activitatea și ...

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Nu, nu

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: ... solicitați închirierea unui spațiu de 500 de metri.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Nu se impune mărirea capacității, se impune acordarea de către Consiliul Local în subordinea căruia suntem a unui spațiu decent în care să ne desfășurăm, desfășurăm activitatea. Atât și nimic mai mult.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: în momentul în care s-a înființat Centrul Cultural, anul trecut în luna septembrie, dacă îmi aduc bine aminte, nu ați avut o estimare asupra activității ce va urma a se desfășura și asupra necesităților de spațiu pe care le veți avea?

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Când s-a înființat Centrul Cultural, anul trecut în luna octombrie ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: ... octombrie ...

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: ... funcționam într-un birou în Piața Amzei, de 20 metri pătrați, patru oameni.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Și pe măsură ce timpul a trecut ați solicitat și ați obținut și ați obținut spații.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Am făcut solicitarea și ne-ați aprobat-o în decembrie sau ianuarie, da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Acum, acum vreți 500 de metri motivând că ați dat trei încăperi Federației de Natație, lucru cu care ați fost de acord de altfel, în luna mai. Există chiar în expunerea de motive acordul dumneavoastră.

Domnul Bogdan Mihăilescu —Director Centrul Cultural; Nu, nu, nu, nu, cred că nu ați citit-o cum trebuie, eu nu am fost de acord. Eu doar am spus că sunt spații și dumneavoastră ...

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Păi, și atunci a scris altcineva în locul dumnevoastră, înțeleg?

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Domnul consilier, lăsați-mă să vă răspund la întrebare. Eu am spus în raportul respectiv că există spațiile și că, Consiliul Local are capacitatea de a le reloca, ăsta-i termenul pe care l-am folosit. Putem să citim aceea.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: în HCL 135 din luna mai 2018, Centrul Cultural este de acord să de-a acele spații...

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Nu, nu, nu este.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: ... Federației de Natație pentru trei ani.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Nu este raportul Centrului Cultural, domnul consilier! Nu e raportul Centrului Cultural! Vă rog frumos să vă uitați cine o semnează!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Și în momentul acela nu știați că aveți nevoie de spații mult mai mari decât aveați în acel moment?

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Nu, noi ne desfășurăm acum activitatea în patru încăperi opt oameni. în momentul în care o să ne mărim numărul de oameni o să avem nevoie de mai mult.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Fără, fără a mai pune la socoteală spațiul de la parter.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Păi spațiul de la parter nu este pentru birouri domnul consilier.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: A și dumneavoastră, dumneavoastră vă trebuie 500 de metri pentru birouri, înțeleg.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Da, da, la 25 de oameni, da.

Domnul Cristian-bau ren tiu Bulion: Pentru opt oameni, 500 de metri pentru birouri.

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Ce spuneți?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: OK, OK, vă mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, ați dorit să luați cuvântul! Mai sunt interpelări? Vă rog.

Doamna Porumb Ramona: Vroiam doar să vă întreb, deci dumneavoastră practic solicitați cei 500 de metri în ideea în care doriți să măriți personalul, dar în momentul, vorbim astăzi, vă sunt suficienți, vă este suficient ce aveți acum ca și spațiu, pentru personalul pe care-1 aveți astăzi?

Domnul Bogdan Mihăilescu Director Centrul Cultural: Deci, la cum suntem acum, conturați cu 7 angajați, spațiul din Piața Amzei ne este suficient, dar în condițiile în care rămânem acolo, în condițiile, în care vom fi nevoiți să-l eliberăm, ne trebuie alt spațiu, bineînțeles, că nu avem unde să funcționăm.

Doamna Porumb Ramona: în situația, în care, practic se pune în aplicare hotărârea..

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Exact, da

Doamna Porumb Ramona: Centrului de Natație, ok. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Alte interpelări? Bun. Vă.., scuzați-mă, vă rog domnul consilier.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Ținând cont că am ascultat ceea ce a spus colegul meu Bulfon și ținând cont că, cunoaștem această situație a Centrului Cultural, ținând cont că în hotărârea de Consiliul se solicită douăzecișicinci de mii de lei pentru partea de închiriere pe lună, ceea ce este o sumă destul de mare și ținând cont de faptul că ne aflăm într-un moment fericit în sensul că vom inaugura piața nou înființată pe Grivița, piața Mureș, în care există o secțiune destul de amplă pentru spații de birouri, poate ne gândim și -1 rog și pe colegul meu să se gândească la o relocare a servicilor și a necesităților de spațiu în acea zonă, scutind astfel Consiliul Local de a da bani suplimentar pe o chirie publică. Mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc. Vă informez avem 6 articole și conform procedurii, noi acuma ar trebui să numim membrii comisiilor de identificare a spațiului și membrii comisiei de negociere. Deci noi acum trebuie să facem propuneri pentru membrii acestor două comisii, nu putem supune la vot până nu avem membrii, deci trebuie să respectăm această procedură.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Fără utilizarea instalației de sonorizare.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu ar fi logic ca întâi să supuneți la vot demararea proiectului și după aceea în funcție de rezultat să se ceară constituirea sau nu a comisiilor?

Doamna Porumb Ramona: Doamna secretar, dacă se poate pe un aspect de legalitate , vă rog!

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul, proiectul așa cum a fost formulat, avem articolul 1, articolul 2, articolul 3, 6 deci nu putem să supunem la vot un articol dintr-un proiect de hotărâre, deci vom proceda la nominalizarea membrilor în cele două comisii. Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog,

Doamna Porumb Ramona: Dacă îmi permiteți, eu consider că acest proiect ar trebui luat în considerare, în momentul în care hotărârea de Consiliul Local 135 pe 2018, am pune-o în aplicare. Noi momentan, pentru Centrul de Natație, doar am cerut o aprobare de la Consiliul General.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, asta este ce puteți să faceți, este să solicitați...

Doamna Porumb Ramona: Pentru că dumnealor momentan, le e bine așa.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Decât să solicitați inițiatorului să retragă acest proiect, ca ulterior, când va veni acordul de la Consiliul General să se ia o decizie în acest sens și eventual să se vină și cu acest proiect pentru identificare. Deci, nu avem altceva ca procedură, așa cum a fost întocmit proiectul, așa trebuie să-l supuneți la vot.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule director, vă rog,

Doamna Porumb Ramona: Ideea este, noi încă nu am, noi încă nu am aprobat în Consiliu dacă suntem de acord ca acel, ca acele birouri să treacă către Centrul de Natație, momentan doar am cerut la Capitală un acord.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: împuternicirea, da..

Doamna Porumb Ramona: Exact, deci mi se pare că sărim undeva un pas, întâi să aprobăm, dacă aprobăm, vedem ce facem centrului și de abia, ulterior domnii, să începem o procedură prin care să-și caute vreo chirie

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Domnul director, vă rog..

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Păi da, dar dânsul, ar fi trebuit să propună proiectul așa..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul director!

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Cu tot respectul, eu nu pot să-l retrag pentru că, dacă o să intre la Primăria Capitalei luna aceasta, se va vota, și o să vină la finalul lunii iunie în Consiliul Local și se va vota, ne gândim că se va vota în Consiliul Local, o procedură de chirie, de închiriere mai ales cu comisiile de identificare și de negociere a prețurilor, o să dureze o perioadă destul de lungă, o lună, două, timp în care noi o să fim în incapacitatea de a ne desfășura activitatea din lipsă de spațiu.

Doamna Porumb Ramona: Bănuiesc că putem face o clauză în care, practic dumneavoastră să nu trebuiască să eliberați acel spațiu până când nu ați găsit alt spațiu, dacă va trece de Consiliul General...

Domnul Bogdan Mihăilescu -Director Centrul Cultural: Nu știu, dumneavoastră hotărâți, dacă votați sau nu votați..

Doamna Porumb Ramona: Dar, domnule primar am și eu o întrebare, cum dăm afară niște oameni care lucrează pentru primărie, ca să băgăm un Centru de Natație, adică, nu, ceva îmi scapă? Proiectul, că bănuiesc că a fost proiectul dumneavoastră?

Domnul Daniel Tudorache-Primarul Sectorului 1: Da, cererea de la natație a venit înainte să ne propună un număr mai mare de personal la Centrul Cultutral, deci pentru opt persoane era suficient spațiu, între timp, după ce am luat acea hotărâre cu natația, domnul director a venit și a spus că îi mai trebuie spațiu. Deci, ăsta a fost motivul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul, vă rog!

Domnul Cristian Adrian Tutlose: Am, am o, mă rog, o propunere, ținând cont că tocmai s-a retras proiectul 9 cu alocarea de personal suplimentar, haideți să vedem când vine inițiatorul cu personalul suplimentar, cu avizele și de la juridic și de la resurse umane valabile și atunci luăm în calcul și o variantă de extindere de spațiu, dacă este necesară, neapărat.

Doamna Grigorescu luliana C riști na: Iertați-mă că vă zic, dar să ne dăm afară proprii angajați și să închiriem spațiu pentru douăzecișicinci de mii de lei, mi se pare noaptea minții, iertați-mă. Doamna Dorina-Luminița Bănișor; Da, ceva nu este în regulă, clar.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci nu este în regulă, ceea ce se întâmplă, vorbesc foarte serios, ar trebui gândită un pic asta mai în detaliu.

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Deci v-am și spus, discuția cu Federația de Natație a fost mult mai înainte.

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: Dar Federația de Natație dacă ar trebui să-i ajutăm ca să, să obțină un spațiu cu chirie, nu cred că ar vrea un spațiu de 500 de metri cu douăzecișicinci de mii de lei pe lună, deci totuși trebuie să ne mai gândim la aceste, nu e, nu e absolut în regulă.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Iar spațiile pentru Federația de Natație..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Bănișor mutăm opt angajați de la 100 de metri la 500 de metri pătrați? Mutăm opt angajați de la 100 de metri la 500 de metri?

Domnul Daniel Tudorache-Primarul Sectorului 1: Nu, 25, 25 Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Nu, e absurd, asta spun și eu, nu

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Iar spațiile pentru Federația de Natație sunt 3 încăperi în suprafață de 81 de metri pătrați.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Acuma are 100 de metri

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Da, eu propun să retrag acest punct de pe ordinea de zi și o să mai discutăm și venim cu el într-o altă ședință ordinară.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, am luat act. Trecem la următorul proiect.

PROIECTUL NR.10 ESTE RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI ÎN TIMPUL ȘEDINȚEI.

Proiectul nr.l 1

11. ”Proiect de hotărâre privind potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei structuri sportive polisportive, respectiv "Clubul Sportiv Sector I” instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local a! Sectorului 1 a! Municipiului București, finanțată din venituri proprii, alocații de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București și din alte surse de venituri”.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Sunt interpelări? Vă rog, domnul consilier

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: In Sectorul 1 deja avem un Club Sportiv Școlar care este în administrarea Ministerului învățământului, este vorba de Clubul Sportiv Școlar nr.l de pe bulevardul Mihalache care are și ca extensie Baza Sportivă Biruința de pe strada Izbiceni din Dămăroaia. De ce nu procedăm la preluarea acestor două unități tot în baza documentației prin care s-a propus preluarea Clubului Triumf și a Ștrandului Tineretului, cu atât mai mult cu cât avem și legislația care ne permite acest lucru și vorbesc de două prevederi legale, una este cea din legea învățământului care spune la articolul 12 "terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de Ministerul Educației Naționale prin Inspectoratele Școlare Județene și prin consiliile de administrație ale acestor unități. Acestea pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale , la cererea Consiliului Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local , după caz, prin hotărâre de Guvern”. Mai mult decât atât în ședința de Guvern din 13 aprilie 2017, a fost adoptată "Strategia generală privind descentralizarea” care la capitolul educație, spune "prin educație ne referim la descentralizarea activităților extrașcolare care se desfășoară în palatele copiilor sau cluburile copiilor, tineret și sport, activități care se, activitățile care se desfășoară în domeniile sportului și tineretului, respectiv în taberele școlare, în cluburile școlare, în cluburile sportive”. După cum bine v-am explicat, autoritățile locale vor primi competențe exclusive de implementare, acesta este un citat din discursul ministrului de la acea vreme, doamna Shaideh. In acel moment exista speranța că această strategie va, va permite ca toate cluburile și palatele copiilor, inclusiv cele de natură sportivă, să fie preluate de administrarea, în administrarea autorităților locale care ar avea ocazia și posibilitatea să le finanțeze activitatea și dezvoltarea. Atunci bineînțeles că ne-am bucurat cu toții când am văzut această lege și am sperat că va beneficia de această reglementare și Clubul Cireșarii, pe care toți îl știm că este un subiect sensibil pentru, pentru sectorul nostru. Din păcate, până acum nu s-a întâmplat absolut nimic, cu atât mai mult văd că noi vrem să înființăm o structură paralelă a unui club sportiv când de fapt am putea să folosim ceea ce avem în sector.

Domnul Olivcr-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, doamna consilier,

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Pot să răspund? Da, bănuiesc cum și dumneavoastră vă doriți și noi ne dorim să preluăm acel club sportiv, nu s-a întâmplat și după știința mea nu cred că se va întâmpla și din cauza asta noi ne dorim, păi știți cum e, noi vrem dar trebuie să vrea și ei să ni-1 dea.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule Primar

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Asta este.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: De ce Ministerul Tineretului și Sportului ar fi de acord?

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Am făcut demersurile pentru Cireșarii, poftim?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Zic de ce Ministerul Tineretului și Sportului ar fi de acord să ne dea în administrare Triumful și Ștradul Tineretului, iar Ministerul Educației Naționale nu vrea să ne dea Cireșarii și cu Clubul Sportiv Școlar 1?

Domnul Daniel Tudoraelie-Primarul Sectorului 1: Uite, v-aș întreba, v-aș întreba..

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Păi, nu e același Guvern, nu e aceeași...

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Acuma o luați pe politică..

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Prăvălie, până la urmă?

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Am zis că facem administrație nu politică, eu vreau, înseamnă că ei nu vor.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Păi de administrație vorbim până la urmă, că demersurile pe care le-ați..

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Da, la Cireșarii mai bine de un an jumătate, domnul Tudose? Cristi Tudose? Cu Cireșarii de când, că dumneavoastră v-ați implicat cu Cireșarii...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, deci, chiar vroiam să, îmi cer scuze, o secundă Cristina, două secunde, nu mă întind. Vroiam să vă răspund. Aici, e o problemă Ministerul Educației nu are decât administrarea, transferul înseamnă mutarea administrării de la Ministerul Educației prin Clubul Sportiv către Primăria Sectorului 1, asta înseamnă că Ministerul pierde practic prin acest transfer orice fel de intervenție asupra bazei Cireșarii și ținând cont că acolo au fost foarte multe interese imobiliare dealungul timpului, ăsta este unul din motivele la care toate demersurile făcute împreună cu domnul Primar și în fața domnului Ministru, la vremea respectivă, domnul Liviu Pop... Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului I: Au eșuat!

Domnul Cristian Adrian Tudose: S-au lovit de refuzurile aparatului Ministerului Educației

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule Tudose, vreți să vă spun cu nume și prenume investitorul din momentul de față, care a propus și a adus în discuție să preia terenul de la Cireșarii? Domnul Cristian Adrian Tudose: Vă rog, o dată ce faceți o afirmație, faceți-o!

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon; Păi, păi, păi..

Domnul Cristian Adrian Tudose: Păi nu, faceți-o până la capăt pentru că suntem..

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Păi fac o afirmație pe care trebuie să o dovedesc documentat. Eu vă spun vorbele care au fost pentru a se transforma într-un loc de parcare pentru un ansamblu imobiliar. Deci, dacă este vorba de interese..

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Păi acest lucru noi nu vrem, vrem să rămână bază sportivă.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Ele au fost și vor fi în continuare și tocmai de aceea preluarea în administrarea Sectorului 1 a Clubului Cireșarii, că asta-i o paranteză la proiect dar este foarte importantă, ar fi de fapt, asigurarea faptului că, acolo nu se va construi nimic.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier vă rog, luați cuvântul..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Până la Cireșarii, eu zic să revenim un pic la proiect, în fine. Ideea este următoarea, dumneavoastră ați scris aici funcționarea unei structuri, organizarea și funcționarea unei structuri sportive, mie îmi sună a asimilare de societate comercială, dacă există cineva din Primărie care poate să ne dea mai multe detalii pentru că...

Domnul Daniel Tudorache -Primarul Sectorului 1: Nu, e strict sportivă.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Care va fi forma în care se va organiza asta? Vreau să știu pentru că în proiectul care l-am primit pe mail...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Scrie la articolul 1 "instituție publică de interes local cu personalitate juridică”

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Aia am văzut, vreau mai multe detalii, dacă se poate

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Instituție publică spune, se solicită...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Mulțumesc mult.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Pentru înființarea instituției publice, în mod clar, în mod expres se prevede la primul articol

Domnul Olivcr-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun, mai sunt alte interpelări, doamna director doriți să luați cuvântul? Supun proiectul spre aprobare Consiliului Local. Cine este "pentru”? 16 voturi "pentru”. Cine este "împotrivă”? 8 împotrivă, abțineri nu sunt. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Proiectul nr. 12

Suntem la proiectul numărul 12, îi dau citire: "hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social "grădinița de vacanță” - pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari, în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de stat de pe raza Sectorului I al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018. Sunt interpelări? Nu. Cine este "pentru”? Avem unanimitate. Proiectul a trecut. Mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Proiectul nr. 13

Proiectul numărul 13 ” hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului local - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 ”. Nu avem interpelări. Cine este ”pentru”? Unanimitate. Mulțumesc. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Proiectul nr. 14

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul numărul 14 este retras. Mulțumesc.

Proiectul nr. 15

Proiectul numărul 15 ”hotărâre pentru modificarea anexei nr.l Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89 din 29 iunie 2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența consiliilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare”. Dacă doriți, dau citire articolului 1, anexa nr.l, la punctul 1, în componența comisiei de studii, prognoză economico-socială, buget, impozite și taxe locale , domeniul buget finanțe se înlocuiește domnul Lixandru Ionel Florian cu doamna Suditu Raluca Gabriela, iar la punctul numărul... la punctul 2, avem modificarea punctului 5 în componența comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, domeniul cultură, învățământ și sport se înlocuiește domnul Lixandru Ionel Florian cu domnul Tudose Cristian Adrian. Dacă sunt interpelări aici?

Doamna Grigoresc» Iulian a Cristina: Am și eu o întrebare!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Am primit la mapă acum această hotărâre privind modificarea anexei numărul 1, în care domnul Tudose este înlocuit cu domnul Zamfir și domnul Zamfir e înlocuit cu doamna Suditu...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este următorul proiect..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ok, că asta vroiam să întreb, care cum, mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da, supun Consiliului Local spre aprobare acest proiect. Cine este "pentru”? 18 voturi "pentru”. Cine este "împotrivă”? Abțineri? 5 abțineri, proiectul a trecut.

Proiectul nr. 16

Dau citire ultimului proiect numărul 16 "hotărâre privind modificarea anexei nr.l Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89 din 29 iunie 2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare” . Articolul 1 care modifică anexa 1 a Hotărârii de Consiliul Local al Sectorului 1 nr.89 din 29 iunie, avem punctul 1 ”în componența comisiei de administrare a domeniului public de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, domeniul urbanism și amenajarea teritoriului se înlocuiește domnul Cristian Adrian Tudose cu domnul Victor Zamfir”. Iar la punctul numărul 2 se modifică punctul 3 "în componența comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private, domeniul comerț, se înlocuiește domnul Victor Zamfir cu doamna Suditu Raluca Gabriela. Acestea sunt modificările supuse prin proiect. Sunt interpelări? Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Supun spre aprobare Consiliului Local acest proiect. Cine este ”pentru”? 11 voturi ”pentru”. Cine este "împotrivă”? Nu avem. Abțineri?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Și aș avea și eu o întrebare după dacă se poate pentru doamna Suditu, că n-o prindem, că se eliberează sala mereu...

Domnul Olivcr-Lcon Păi uși - Președinte de ședință: 13 abțineri, imediat, doamna consilier, sunt 13 abțineri, proiectul nu a trecut. Doamna consilier, vă rog.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Doamna Grigorescu luliana Cristina: De fiecare dată când s-au propus aceste modificări pe comisii, colegii noștri s-au ridicat și-au plecat, au părăsit sala. In momentul în care doamna Suditu a depus jurământul ne-a făcut o... s-a prezentat, în fine. Acuma văd că de la educație și la buget, acuma o văd la comerț propusă, dacă ne poate totuși face o prezentare despre dumneaei, că noi o susținem, dar ideea e să știm unde își dorește până la urmă, că... Vrem și noi să știm. Mulțumesc mult!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, este o întrebare pertinentă și dacă se poate, vă rog spuneți-ne.

Doamna Suditu Raluca Gabriela: Bună ziua, nu am înțeles exact ce anume doriți? Să mă prezint? Să spun..

Doamna Grigorescu luliana Cristina: deci dumneavoastră, ați fost propusă la trei comisii până acum, noi am stat în sală ca să vă susținem prin vot, colegii dumneavoastră s-au ridicat și au plecat. Și vroiam să știm..

Doamna Suditu Raluca Gabriela: Vreau să vă spun că...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: In ce domeniu activați sau în ce domeniu aveți expertiză ca să vă susținem în domeniul în care doriți dumneavoastră pentru că de multe ori colegii dumneavoastră vă părăsesc atunci când au nevoie, când aveți nevoie pardon.

Doamna Suditu Raluca Gabriela: Nu cred că m-au părăsit la acest punct, dacă vă aduceți aminte ultima ședință. Nu ne-am ridicat și am plecat la acest, nu, vă spun sincer și vă rog să vă uitați pe...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu aș sugera așa un pic ............ procesul verbal și mai

discutăm...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun, vă mulțumesc, trebuie să dau citire și punctului diverse.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nici nu mi-ați răspuns, în ce sunteți expertă ca să știm să vă sprijinim?

Doamna Suditu Raluca Gabriela: Lucrez în cadrul Ministerului Turismului, lucrez în cadrul Ministerului Turismului.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Ok, mulțumim. La diverse avem plângerea prealabilă formulată de Instituția Prefectului Municipiului București cu privire la hotărârea de Consiliu Local 388 din 28.11.2017.

Doamna Daniela-Nicoleta Cel’alan - Secretarul Sectorului 1: Am să fac o precizare...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog,

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Structura Arhitectului Șef a formulat un punct, a solicitat de fapt, un punct de vedere la Ministerul Dezvoltării, drept pentru care se va analiza această plângere prealabilă după răspunsul primit de la Ministerul Dezvoltării, am înștiințat și Prefectura în acest sens.

Doamna Munteanu Cristina Simona: Domnul președinte, Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog.

PROIECTUL NR.2 - reluare procedura

Doamna Munteanu Cristina Simona: Aș vrea să dau citire raportului comisiei de validare pentru punctul 2 al ordinii de zi.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog să nu plecați!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Că trebuie să validăm pentru hotărârea cu Centenarul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mai avem un proiect de supus spre aprobare. Doamna consilier? Mai avem un proiect și trebuie să dăm citire comisiei de validare, vă rog.

Doamna Munteanu Cristina Simona: Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru “Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 numărul 409 din 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "Centenar pentru Toți sesiunea 2017-2020”. au fost prezenți 24 de consilieri locali, s-au exprimat 24 de voturi valabile, comisia este formată din Suvac Virgil cu 24 de voturi exprimate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, 24 de consilieri prezenți, dau citire proiectului numărul 2 pe care îl supunem votului Consiliul Local în integralitatea lui: "proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 din 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "Centenar pentru Toți sesiunea 2017-2020”. Supun spre aprobare Consiliului Local. Cine este "pentru”? Avem unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

înainte de a închide ședința trebuie să dau, să vă informez de răspunsul la interpelarea înregistrată sub numărul douămiidoi, douăzecidemii douăsuteșaptezecișipatru din 2018, înregistrată sub numărul 21472 din 2018 a doamnei secretar către domnul consilier Cristian Tudose. Vă mulțumesc. Aveți o interpelare? Vă rog domnul consilier, vă ascult.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Stimați colegi, am să am rugămintea să citiți dosarul pus la dispoziție de doamna secretar, cu foarte multă atenție, și pentru că eu am reușit și am parcurs foarte succint ceea ce a scris doamna secretar, îmi rezerv dreptul de a face demersurile legale pentru afectarea imaginii mele prin afirmații defăimătoare referitoare la faptul că m-am aflat în mandat în

2008 -2012 ceea ce este real, și că aveam cunoștință de ilegalitățile comise de........prin deschiderea

noului depozit de deșeuri menajere IR1DEX în cadrul Primăriei Sectorului 1. Din păcate, comisia de urbanism din care, întradevăr făceam parte nu analizează la fel ca și în prezent, decât PUD-urile. Acest dosar nu a ajuns la comisia de urbanism din care făceam parte. în 2016, odată cu dezvăluirea ca să spunem așa primelor date despre această situație, am căutat să intrăm în legalitate. Am rugămintea ca acest subiect să-l aprofundăm, după ce parcurgeți materialul, vă atrag atenția că lipsește ceea ce eu am precizat în interpelare, invocarea 349 în argumentele legale de la pagina 9, în schimb apare în mod, mă rog, la și altele, la pagina 22. Eu consider și îmi mențin părerea că această acțiune este o acțiune pierzătoare pentru Primăria Sectorului 1 și vă atrag atenția că acel articol la care fac referire, dă în sarcina Consiliului Local responsabilitatea punerii la dispoziție de terenuri pentru depozitele municipale de deșeuri. Vă mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Pâiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, domnule consilier.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, nu au fost afirmații defăimătoare la adresa dumneavoastră, am spus și așa cum știți și dumneavoastră, autorizația de construire este publicată pe site-ul Primăriei, drept pentru care orice cetățean vătămat într-un drept legitim se putea adresa de atunci instanței de judecată. Nu că ați fi luat la cunoștință, spuneam că erați membru în comisie și acel act administrativ a fost publicat, deci practic îmi solicitați în 2018 să vă.... îmi cereți să spun ce măsuri am luat noi pe un act administrativ care avea termen de atacare 6 luni de zile.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Greșit, actul administrativ își are aplicare și în acest moment, în care se depozitează în continuare deșeuri pe teritoriul Sectorului 1, iar ceea ce dumneavoastră spuneți, ca să atrag atenția foarte clar, spuneți că în aceea perioadă aveam calitatea de membru în Comisia Tehnică de Urbanism, drept pentru care aveam la îndemână toate instrumentele legale. Unul, autorizația n-a fost publicată pe site-ul Primăriei așa cum ar fi trebuit legal, asta este unul din motivele pentru care nimeni n-a știut de ea...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am făcut adresă astăzi la Serviciul de Imagine ca să facă demersuri pentru aceea perioadă din 2010, eu merg pe prezumția de legalitate și veridicitate a actului că aceea autorizație ar fi fost publicată pe site, dacă sunt vicii de procedură

le putem......le puteți constata și dumneavoastră și putem să demarăm procedurile legale pentru a le

invoca în această acțiune...

Domnul Cristian Adrian Tudose: De doi ani de zile...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Această acțiune trebuie să fie făcută și dumneavoastră să veniți în sprijinul nostru , al executivului, nu de fiecare dată, în mod tendențios, să ne înaintați interpelări care să aducă numai afirmații eronate.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Țin să vă precizez, țin să vă precizez că în mandatul 2008 -2012, ocupați o poziție în cadrul aparatului Primăriei, la fel cu aceea poziție pe care o ocupam și eu. Dumneavoastră erați în aparatul administrativ, eu eram în calitate de consilier, aș că ne aflam amândoi în aceeași postură. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați colegi, vă mulțumesc, luăm act, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. Bună ziua.

PREȘEDINTE DE Oliver-Leon Păiti


întocmit,

Raportam Georgeta

Mirea Marin

25