Proces verbal din 04.05.2018

Proces verbal sedinta ordinara 04.05.2018


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Nr.8 din 04.05.2018

PROCES VERBAL


privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04 mai 2018, ora 12.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1570/27.04.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 1-

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

2.    Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lixandru Ionel -

Florian-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

3.    Hotărâre privind validarea mandatului de consilier 1 al doamnei Raluca Gabriela

SUDITU în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului

București;

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general centralizat pe anul 2018—

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

5.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Federația Română dc Design Vestimentar și Accesorii, în vederea organizării evenimentului Kids Fnshion Week, în perioada 01 - 03.06.7018- Centrul Cultural al Sectorului 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

6.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor “România Film”București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București a Cinematografului PATRIA, situat în Bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 - București; Cinematografului EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 - București; Cinematografului COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 - București; Terenului aferent cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 - București; Cinematografului Giulcști, situat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 6- București și a bunurilor mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiul ui București;

7.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului

București;


8. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucuroșii de modificare a Hotărârii nr, 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful

Ciulești” din Cal. Giulești nr. 56A, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției publice Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 -subordonată Consiliului Local Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/31.01.2018 a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administrație” ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

12.    Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

14.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 7/31.01.2018, a salariilor de bază brute pentru angajații Poliției Locale a Sectorului 1 conform Legii nr. 153/2017 (stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1) - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

16.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

17.    Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.505/10.12.2009 și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, cu modificările ulterioare-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

18.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 162/30.06.2017-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

19.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a spațiilor libere din imobilul situat în Piața Amzei nr. 13 către Federația Română de Natație și Pentatlon, pentru o perioada de 3 ani - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului ce cuprinde străzile aparținând

_ R&eetorului -

1 nr.

modificării clauzelor


domeniului    public al Municipiului București aflate în admir

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

21.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului/

165/30.10.2014 privind demararea negocierilor în vedere

TI.


23.

24.

25.


26.

27.


28.


29.

30.


31.


contractului de concesiune a Pieței Herăstrău- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului București în vederea reabilitării și modernizării- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrare de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații libere, situate la parterul imobilul situat în str. Piața Amzei nr.13 către Poliția Locală Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 31 A, sector 1, București, compus din construcții (CI, C2, C3, C4, C5) și teren în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Școlii Gimnaziale "Alexandru Costescu”, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1    - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU

DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL" - Primarul Sectorului 1 al

Municipiului București;

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31.03.2018 - Primarul Sectorului lai Municipiului București-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc în vederea acordării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului sportiv “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“, în perioada iunie-noiembrie 2018-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între' Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația 1001 Arte, în vederea organizării proi'ecțului cultvral artistic „Calea Victoriei 91-93- Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bueuieșf


32.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării evenimentului cultural artistic Balkan Fest Bucharest, în perioada 5-7 octombrie 2018- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

33.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

34.    Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Afluentului nr. 3 A, sector 1, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 103, sector 1, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 11A, sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Echipajului nr. 5, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Miron Costin nr. 4-6,sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nicolae G. Caramfil nr. 74A, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Rareș nr. 15, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vestei nr. 2, sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Diverse

1.    Chemarea în judecată a Primarului Sectorului 1 și a Sectorului 1 București prin Primar formulată de Uniunea Salvați România și de domnul Cristian Laurențiu Bulfon, cu privire la punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local nr. 51 si 52 din 2017.

2.    Comunicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 20/04.04.2018.

3.    Comunicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 23/03.04.2018 pentru prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23 din 12.01.2018

4.    Solicitare Politia Sectorului 1 referitoare la punerea în executare a Sentinței Civile nr 9990/2014

5.    Solicitări ale doamnei Cristina Pascu - transmise e-mail

6.    Solicitare a doamnei Dona Adriana - transmisă e-mail

7.    Solicitarea președintelui și administratorului Asociației de Proprietari bloc 21 CF 15019907 Șos. Nicolae Titulescu nr. 155, sector 1 București

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 27.04.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 04.05.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public a unui imobil, în vederea amenajării ca loc de joacă si parcare - Primarul Sectorului lai Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 și a directorului general al Administrației Domeniului Public Sector 1 pentru a negocia cu societatea EME Internațional și S.C. Ecochim Soluțions condițiile și clauzele asocierii în participațiune având ca obiect implementarea tehnologiei prin piroliză - Primarul Sectorului lai Municipiului București

3.    Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo Bucureștiin anii competiționali 2017-2018 și 2018-2019 - Partidul Alianța Liberărilor și Democraților

Diverse

1.    Adresa Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură cu privire la încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea asigurării unei bune gestionări a formelor de sprijin derulate de APIA și răspunsul Direcției de Cadastru,, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală.

2.    Adresa Administrației Fondului Imobiliar al Municipiului București cu privire la transmiterea imobilelor care au revenit Consiliului Local al Sectorului 1 ca urmare a emiterii HGR nr. 987/2003 și răspunsul compartimentului Fond Imobiliar al Sectorului 1.

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 24 consilieri locali, domnul Florin Ionel Lixandru demisionând în data de 11.04.2018. Au absentat doamna Ancuța Sorina Comănici și doamna Ramona Porumb.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 4 mai 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, considerăm că există cvorum, drept pentru care deschidem lucările ședinței.

înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 aprilie 2018. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestuia? îl supun la vot. Cine este pentru ? Da, șaisprezece voturi “penjwf', . Cine este împotrivă ? Abțineri ? 8 abțineri. Procesul verbal a fost descărcat cu șaisprezece voturi. De asemenea se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului lai Municipiului București, ales în ședința ordinară din data de 29 Martie’?018ț potrivit

hotărârii Consiliului Local nr. 77/2018 drept pentru care în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 coroborate cu prevederile art. 9, din Ordonanța Guvernului 35/2002, solicit formularea propunerilor în vederea alegerii noului președinte de ședință, pentru o perioadă de trei luni.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă îmi permiteți, înainte să intrăm în subiect, pentru că am avut discuția și la ședința trecută și vă spun sincer că am venit cu probe de data aceasta ca să discutăm pe foi concret ceea ce am votat și ceea ce s-a trimis pe mail și ceea ce există conform legii și v-am adus și legea doamna Secretar, ca să vedem exact fiecare cc atribuții are și cine poate vota, cine face propuneri, cine nu poate face, tot. Bun. Să o luăm cu ședința din douzeci și nouă Martie. Dumneavoastră ne-ați transmis după ce domnul Primar, după ce domnul Primar..

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna consilier, până la această ședință aveați obligația,

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna Secretar,

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: vă puteați

Doamna Grigorescu luliana Cristina: dacă îmi permiteți, sunt aleasă de către cetățeni, dumneavoastră sunteți “o secretară” dacă îmi permiteți..

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Da știu, frecvent menționați acest lucru...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Asta este situația. Ce să facem?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în toate procesele verbale. Aveați calea să atacați, să atacați această Hotărâre de Consiliu..

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vă repet, nu țipați la mine.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Menționez că această Hotărâre a fost transmisă la Prefectură..

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vă rog frumos să nu țipați la mine. Eu nu am țipat la dumneavoastră.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Eu nu am ce să vă fac dacă după doi ani de zile dumneavoastră nu înțelegeți legea !

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ba da, să respectați legea. Eu nu înțeleg legea ? Doamna Secretar art. 35 din Legea 2015 spune foarte clar acolo, un președinte de ședință se alege, vă și citesc: “ cu votul majorității consilierilor locali în funcție” domnul președinte în momentul de față este ales conform procesului verbal din douzecișinouă Martie, unde a fost aprobată la pagina nouă și la pagina zece cu paisprezece voturi, da vorbim de paisprezece voturi de mandate în funcție, chiar dacă domnul Lixandru și-a dat demisia, vorbim de mandate în funcție, asta înseamnă douzecișișase, majoritate înseamnă tot paisprezece doamna Secretar, asta înseamnă. Mai mult decât atât, dumneavoastră ne-ați transmis conform convocatorului și am, ca să arăt și la camerele de filmat ne-ați trimis pentru trei luni. în calitatea dumneavoastră de Secretar conform articolului, că vă dau articolele altfel nu se poate, din Legea 215 după care noi toți funcționăm aici, avem la articolul șaptesprezece alineatul f) dumneavoastră doar comunicați ordinea de zi. Am și subliniat, dacă vreți vă pot și arăta, o arăt și camerelor și colegilor și toți o am aici toată Legea 215, vorbim de un vot de paisprezece mandate în funcție care este aprobat. Dumneavoastră nu aveți dreptul nici o secundă să modificați. Mai mult decât atât, domnul Primar a fost prezent în ședință conform procesului verbal îl am și aici, la pagina nouă al doilea paragraf, a fost prezent în ședință. Dacă avea ceva putea supune la vot, prin erată modificarea acestui punct. Dumneavoastră ne-ați transmis în douzecișinouă vă repet pentru trei luni de zile. Aș avea rugămintea, dacă s-a lăctit o greșeală să o remediați. Fiecare greșește și ar fi bine să vă asumați greșelile acestea. Dacă nu. doamna Secretar să știți că am adus și o speță pe contencios administrativ exact așa ceva și vă mai spun că v-am

scos și din Codul Penal și vă citesc articolul 320 un funcționar “falsificarea unui înscris oficial săvârșit, de un funcționar public, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoarea între unu și 5 ani” doamna Secretar și cu “interzicerea exercitării unor drepturi”, dacă dumneavoastră la Prefect ați trimis alte documentații răspundeți pentru așa ceva conform Codului Penal, noi nu ne jucăm aici consilierii absolut deloc cu votul nostru

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: Doamna Secretar

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: aș avea rugămintea să lăsați acest vot

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: Doamna Secretar

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: că nu se poate face nici o propunere, noi avem o Hotărâre de Consiliu conform, deci am

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: Doamna Secretar

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: la pagina zece ultimul paragraf din procesul verbal

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu; vă rog mult să-mi dați și mie cuvântul

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: din Martie a fost aprobat în unanimitate, în unanimitate ordinea de zi fără nici o modificare

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: Doamna Secretar numai, o secundă

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Mulțumesc frumos. Voi mai interveni dacă va fi cazul și vă garantez că am probe de data aceasta.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: o secundă, vă mulțumesc mult doamna, pot vorbi și eu? Doamna Secretar dacă colega noastră de la PNL insistă așa de tare

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Insist să respectăm legea, atâta tot. Mulțumesc frumos.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: insistă așa de tare, hai să îi dăm dreptate, da îi dăm dreptate astăzi, uite îl propun ca domnul președinte de ședință să fie domnul Păiuși pe trei luni începând din momentul asta, da hai să începem să facem ceva doamna, sunteți de acord?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule Goncea

Doamna Steluța Todea: Nu e vorba de propus, e vorba de legalitate e vorba ce am votat acum trei săptămâni

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: aoleu, e vorba cum trecem mai departe colega

Doamna Steluța Todea: asta este, să trecem mai departe

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu zic punctul unu să fie retras de pe ordinea de zi Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: să trecem mai departe nu ne agățăm de pereți Doamna Grigorescu Iuliana Cristina:votăm integralitatea ordinii de zi fără punctul unu Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: nu ați văzut ursulețul ala Koala

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: și atât

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: care se agață așa în sus

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: nu există să acceptăm sau nu Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: hai să trecem mai departe Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: se întâmplă Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: l-am propus pe domnul Păiuși Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: situații în care se mai fac greșeli


Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: președinte de ședință

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: v-am adus legea și v-am adus toate

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: doamnă l-am propus, deci scopul este să fie domnul președinte de ședință domnul Păiuși, vă rog, doamnă, supuneți la vot

Doamna Steluța Totlea: păi propuneți degeaba pentru că e ales pentru trei luni deja, propuneți chiar degeaba

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: supuneți la vot, vă rog eu mult de tot să trecem, să ieșim din această prostie iertați-mă, hai să ieșim.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: v-am înaintat, v-am comunicat de fapt, nota domnului Primar pe care mi-a fost pusă la dispoziție înaintea ședinței de consiliu, astfel încât eu să vă pun spre dezbatere propunerea de alegere a președintelui de ședință pentru o ședință. Convocatorul menționez că este semnat, dispoziția de Primar este semnată de către Primar, inițiatorul poate să revină pentru că este propunerea dânsului și poate să menționeze dacă alegerea președintelui se face pe trei luni, pe două luni sau pe o lună, sau pe o ședință, de altfel din cei douăzecișișapte de consilieri așa cum rezultă din procesul verbal din data de douăzeci și nouă, dacă îl analizați o să puteți să constatați că practic de două ori menționez că alegerea președintelui se face și la început când supun dezbaterii, cât și ulterior puteți să vedeți procesul verbal de la pagina nouă spun “pentru o ședință”. îmi este greu să cred că din douăzeci și șapte de consilieri nimeni nu a auzit și nu a putut să formuleze un amendament, să vină cu alegerea președintelui... Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: domnul Păiuși, sunteți președinte

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: vă rog foarte mult și eu v-am lăsat

să vorbiți. De altfel Hotărârea de Consiliu a fost semnată pentru o ședință

Doninnl Goncea Gheorghiță-Liviu: discuția este sterilă, colegi

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: de către președinte

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: colega, discuția este sterilă

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Secretar, dar vă repet, Legea 215 vă dă dreptul doar să comunicați ordinea de zi

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: doar să o dați în judecată pe doamna Secretar

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu, până la alegerea președintelui, doamna consilier

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: nu v-am întrerupt

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; până la alegerea, lăsați-mă să termin, până la alegerea..

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: Doamne, rămâneți blocat în ce ? domnul Păiuși sunteți președinte de ședință ales, vă rog mult de tot.... (fără utilizarea sistemului de sonorizare)

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: până la alegerea, vă rog foarte mult...

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: dumnealui conduce ședința..... fără utilizarea sistemului de

sonorizare

Doamna Steluța Totlea: Domnul Goncea

Domnul Goncea Gheorehită-Liviu: ...fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: vă rog să îmi permiteți..

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: ...(fără utilizarea sistemului de sonorizare)

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: dacă îmi permiteți, neavând în ședința din douăzeci și nouă..

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: ...(fără utilizarea sistemului de sonorizare)

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De altfel dacă, da. Dacă îmi permiteți în ședința din douzecișinouă nu aveam președinte de ședință, iar în calitatea mea de Secretar, supun dezbaterii dumneavoastră intenția și inițiativa inițiatorului, a domnului Primar. Deci, practic consiliul în acea ședință nu a venit cu altă modificare, mai mult decât atât, de la Hotărârea de Consiliu așa cum a fost semnată de către Secretar și președinte, aveați calea legală să dispuneți măsuri de suspendare pentru că așa cum se știe pe legea contenciosului administrativ ați fi putut până acum să obțineți o solicitare de suspendare a efectelor. Consider că ar trebui să existe o comunicare de către toate grupurile politice, astfel încât să deblocăm pentru că această discuție a fost supusă și Prefecturii, nu s-a încălcat

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: domnul Picu apelez la bunăvoința dumneavoastră

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: nu s-a încălcat absolut deloc legea...

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: spuneți colegilor dumneavoastră să rămânem în ședință. Domnul Picu

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Goncea

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: Domnul Picu

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul Goncea noi nici data trecută nu am plecat, doar am părăsit sala și dumneavoastră ați plecat

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: hai trecem, trecem politic peste chestia asta

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule președinte, sfatul meu este și rugămintea mea este să preluați conducerea acestei ședințe, conform hotărârii pe care noi am votat-o, dumneavoastră sunteți în funcție trei luni de zile. Doamna Secretar, conform Legii 215 / 2001 poate reprezenta pe domnul Primar, doar în relația cu alte instituții, nu în consiliu, mai mult decât atât domnul Primar a fost aici în consiliu conform procesului verbal, iar inițiatorul în momentul.... Domnul Olteanu Virgil-Mădălin: cerem o pauză de cinci minute..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă vă aduceți aminte, stimați colegi, domnul Primar nu a făcut nici un amendament, trebuia votat..

Domnul Oliver-Leon Păiuși: o pauză de cinci minute

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion; și totodată am rugămintea să renumerăm cvorumul și prezența pentru că nu suntem douăzeci și șase Domnul Oliver-Leon Păiuși: evident

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: am spus douăzeci și patru prezenți

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: uităm scopul pentru ce suntem prezenți, domnul Bulfon scopul prezenței noastre aici este să facem ceva, nu este să ne oprim, haideți vă rog

pauza

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: colegii au trecut cinci minute, dat fiind faptul că grupul PNL vrea din nou să blocheze ședința, domnul Păiuși mă auziți noi vom ieși din sală, dacă dumneavoastră nu reluați ședința și nu vă comportați ca un președinte de ședință noi ieșim din sală. Ce dracu' sunteți președinte de ședință, nu e Cristina încă, când o să fie ea ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnu președinte de ședință începeți ședința fără primul punct, sunteți președinte în funcție

Domnul Goncea Ghcorghită-Liviu: deci încă o dată, nu este Cristina președinte de ședință....

Aaa, acum înțeleg avem o ședință amânată data trecută, o amânăm și pe asta de astăzi și la a treia ne desființăm nu? Asta încercați ? Asta încearcă? Băi, băi, deci ultima ședință a fost ordinară, asta e ordinară la a treia ordinară care nu se ține, ne desființăm de drept. Păi asta vreți să faceți voi?

Grupul USR, mă ascultați și pe mine, avem o ședință ordinară care nu am ținut-o, aceasta este a doua pe care nu o s-o ținem, la a treia ne desființăm de drept, vreți să ajungem acolo?

Poftim? Păi hai să ne desființăm de drept și am terminat problema și știm de acuma.

Păi fa orice numai să ieșim. Vrei să-mi iau eu asupra mea ilegalitatea o iau eu...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule președinte,

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna consilier Grigorescu, puteți veni puțin, vă rog.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: înainte de a veni puțin domnule președinte, aș vrea supuneți la vot ordinea de zi, fără primul punct pentru că nu este legal ceea ce se întâmplă, vorbesc foarte serios fiecare răspunde pentru funcția pe care o are, dumneavoastră ca și președinte trebuie să vă intrați în atribuții, punct. Prin urmare vă rugăm frumos să supuneți la vot ordinea de zi care ne-a fost transmisă conform legii cu câteva zile înainte, minim cinci, fără primul punct de pe ordinea de zi. Nu înțelegem ce caută acel punct pe ordinea de zi. Muțumesc frumos, aștept votul și după mă voi prezenta în fața unde ați spus dumneavoastră, să vorbim.

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: Domnul Tudose, vă rog

Domnul Cristian Adrian Tudose: Dragi colegi, o să fiu foarte succint, suntem aicea în urma votului cetățenilor, o lună de zile capitala a stat, Sectorul 1 a stat degeaba două ședințe anulate, este a treia ședință, ne mai batem mult joc de votul cetățenilor? PSD-ul și-a arătat..

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Ne mai batem mult joc de lege domnul Tudose?

Domnul Cristian Adrian Tudose: PSD-ul și-a arătat deschiderea să susțină președintele opoziției al USR-ului, nici așa nu e bine? Ce vreți ? Spuneți-ne clar ce vreți?

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Domnule președinte, vă rog dați citire votului pe ordinea de zi, fără punctul unu

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Porumb, doamna Porumb

Doamna Steluța Todea: Domnule consilier noi ideea e că noi nu am plecat și nu am anulat ședința data trecută, voi ați plecat, noi am rămas, secretara a închis, doamna Secretar a închis ședința și doi la mână nu ține de noi să blocăm proiectele sectorului 1, ci ține de profesionalismul doamnei Secretar și a domnului Primar, așa că vă rog frumos

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: deci domnul Primar ar putea să facă această modificare și să scoatem punctul unu de pe ordinea de zi

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul Președinte haideți să fim foarte serioși, oricine poate greși, nu este nici o problemă, este omenește. Faptul că se recunoaște este foarte bine, putem să trecem peste, de aceea vă rugăm insistent încă o dată să supuneți la vot fără primul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc frumos.

Domnul Goncea Ghcorghită-Liviu: Domnule Primar, domnul Primar, vă rog mult de tot nu supuneți dumneavoastră la vot o supun eu, deci o iau eu, cu toate că știu că fac o ilegalitate. în calitate de consilier. Deci, propun pe ordinea de zi să scoatem punctul unu dc pe ordinea de zi. Cee?


Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnul Bulfon, să înțeleg că nu vă susțineți colegul la președenția consiliului? Nu, asta înțeleg, asta înțeleg, deci nu

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am rugămintea, că nu o să finalizăm lucrurile așa, liderii grupurilor consilierilor haideți să ne strângem două minute aici să lămurim încă o dată problema, toți liderii, da?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnu președinte, nu avem ce să lămurim

Domnul Oliver-Leon Păiuși: să putem demara lucrările.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dumneavoastră sunteți președinte și trebuie să supuneți la vot ordinea de zi așa cum a fost transmisă fără primul punct pentru că a fost votat pe douăzeci și nouă Martie

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna consilier sunt probleme de legalitate pe care...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: vă rog să supuneți la vot, asta e tot ceea ce cerem, să respectați legea

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: De câte ori o să-i dați cuvântul acestei doamne, nu înțeleg? Domnul Oliver-Leon Păiuși; Toți avem dreptul la cuvânt, domnule Goncea Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: suntem în democrație, asta este, ce să facem Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: De câte ori o să-i dați cuvântul, este o voce Domnul Oliver-Leon Păiuși: Toți avem dreptul la cuvânt

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: o voce, îi dați voie să vorbească o dată și apoi

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am rugămintea liderii consilierilor să veniți aici lângă doamna Secretar, să discutăm două minute atât vă rog.

pauză

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Haideți stimați colegi, să reluăm ședința

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: Doamna Secretar explicați-ne și nouă dacă trecem așa cum spun ei, trecem peste punctul unu ce se poate întâmpla, ce se poate întâmpla în contencios, ce se poate întâmpla la Prefectură ? Vă întreb atât nu știu.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Eu nu pot să trec peste acest punct, pentru că am o Hotărâre de Consiliu semnată, care nu a fost suspendată de către Prefect, nu a fost atacată până în acest moment. Este semnată de către președintele de ședință și de către Secretar. în situația în care s-ar fi semnat pe trei luni, Secretarul nu ar fi contrasemnat-o de legalitate, pentru că a fost supus dezbaterii așa cum reiese din procesul verbal..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna Secretar

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doamna secretar..

Doamna Danicla-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: solicit propunerile..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ați greșit foarte mult, dar noi vrem să mergem mai departe, și merge ședința mai departe și deblocăm situația. Noi USR-ul suntem gata să votăm, pentru a debloca situația..

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: da.


Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: blocată din cauza..

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: și îl propun pe domnul Păiuși

Doamna Clotilde-Marie-Brigittc Armând: greșelilor făcute de dumneavoastră

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: rămâne în continuare propunerea mea, cu domnul Păiuși

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ce greșeli făcute de mine, vă rog foarte mult!!

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: pentru domnul Păiuși, m-ați auzit? Doamna secretar, am fost auzit? îl propun pe domnul Păiuși, pentru o perioadă de trei luni ca să nu mai existe dubii, președinte de ședință, s-a auzit?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: păi după alegerea președintelui.. Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: am fost auzit?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: alte propuneri? Mai aveți alte propuneri?

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: mulțumesc mult, dacă am fost auzit

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Supunem la vot

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: mai aveți alte propuneri?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: vă, vă, vă rog numărați câți suntem în sală

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: douăzeci și patru, douăzeci și patru

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: douăzeci și patru

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: douăzeci și patru

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon; douăzeci și patru , nu douăzeci și cinci

Diiiimna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: douăzeci și patru s-a spus, douăzeci și patru

Domnul Oliver-Leon Păiuși: supunem la vot propunerea

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: supun la vot propunerea pentru președinte pe o perioadă de trei luni, președinte de ședință pe domnul Oliver Păiuși. Cine este "pentru”? nouăsprezece voturi. Abțineri? împotrivă? împotrivă? Niciun vot

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Grupul PNL nu va vota absolut deloc, pentru că ceea ce se întâmplă

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: vă abțineți?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: eu personal nu votez absolut deloc, nici nu mă abțin, nici împotrivă, nici nimic, vă spun sincer pentru că nu este normal.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: nu votează, nu?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: îmi pare rău, mulțumesc frumos

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Grupul PNL, nu votează! Da?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: vă rog să supuneți la vot, doamna președinte

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: cu nouăsprezece voturi "pentru”

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: doamna secretar. Supuneți la vot și "abținerile”, yă rog frumos

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: abțineri nu. împotrivă nu există și grupul PNL a refuzat, abțineri, acuma? Abțineri? cinci abțineri. Patru abțineri și doamna Grigorescu nu votează

Doamna Steluța Todea: aș vrea să-i spun și eu ceva domnului Primar, poate pe viitor , o să vă gândiți la profesionalismul aparatului Primăriei, pentru că din cauza asta s-au blocat ședințele până acuma.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamnă, doamnă consilier, mai bine tac. Doamna Stcluta Todea: cum ați tăcut toată ședința, deci e ok..

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: având în vedere numărul consilierilor în funcție și raportat la cvorumul de ședință constat ales președinte de ședință pe domnul Olivcr Păiuși pe o perioadă de trei luni. îi dau cuvântul pentru aprobarea ordinii de zi și a ordinii suplimentare. Domnule președinte, vă rog să preluați conducerea lucrărilor.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: stimați colegi, supun spre aprobare ordinea de zi conform dispoziției nr.1570 din 27.04.2018. Cine este ”pentru”? Constatăm unanimitate. Prezenți douăzeci și patru.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE.

Supun spre aprobare Consiliului Local ordinea de zi suplimentară! Sunt trei puncte și două la diverse. Cine este "pentru”? Constatăm..., doamna Clotilde? Doamna consilier Clotilde? Cine este ”pentru”? Doamna secretar numărați cine este ”pentru” încă o dată. Doamna consilier Armând nu a semnat, nu, nu votează. Douăzeci și trei ”pentru”! Cine se abține? Cine este "împotrivă”?

Un vot "împotrivă" doamna consilier Armând.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 23 DE VOTURI PENTRU, UN VOT ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: vă rog, verificați sonorizarea că nu se aude pe live!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: supun spre aprobare Consiliului Local hotărârea privind încetarea mandatului de consilier al domnului Lixandru Ionel Florian. Cine este "pentru”, vă rog? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÎREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

3.Proiectul numărului trei privind validarea mandatului de consilier al doamnei Raluca Gabriela Suditu în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1. Cine este "pentru", vă rog?

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: o secundă, doamna, unde e comisia de validare? Să se întrunească comisia de validare. Membrii comisiei de validare studiază dosarul supleantului propus.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: sunteți amabilă să vă prezentați la microfon? Vă rog mult de tot.

Doamna Danida-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în temeiul prevederilor articolului 8 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, dau citire jurământului pe care va urma să îl depună doamna Raluca Suditu.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: stați, stați o secundă, că nu am validat-o, stați. Numai o secundă, numai să vă prezentați să vedem și noi, cum, cum vă prezentați.

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: să vă prezentați..

Doamna Raluca Gabriela Suditu: bună ziua,

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: uitați-o aici, nu era prinsă în dosar. Cu trei voturi la unu, lipsind, lipsindu-vă la dosar declarația de sprijin a PSD-ului, totuși ceilalți colegi, ceilalți trei consilieri sunt de acord cu prezentarea dumneavoastră, și din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, eu, eu . v-aș oferi mai mult, dar asta e. Vă rog, puteți să depuneți, jurământul. Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: comisia..

Domnul Goncea Gheorgliiță-Liviu: comisia a primit și deci vă rog să depuneți jurământul. Dacă ne spuneți și două-trei cuvinte despre dumneavoastră după ce depuneți jurământul, după, da?

Raportul Comisie de validare a fost semnat de toți membri prezenți( Comănici Ancuța Sorina — absentă)

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: cu formulă religioasă sau tară? Doamna Raluca Gabriela Suditu: cu

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: da, jur să respect constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 1 al Municipiului București, așa să îmi ajute Dumnezeu.

Doamna Raluca Gabriela Suditu: jur

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: acum prezentați-vă așa cum a spus

Doamna Raluca Gabriela Suditu: bună ziua, numele meu este Raluca Suditu, și sper să avem o colaborare bună în continuare, vă mulțumesc.

Domnul Olivcr-Leon Păiuși - Președinte de ședință: stimați colegi, avem douăzecișicinci de consilieri prezenți. Trecem la proiectul numărul patru, ”Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018”, aș vrea să știu dacă dintre consilieri, sau din aparatul de specialitate al Primarului dorește să ia cineva cuvântul?

Doamna Clotildc-Marie-Brigitte Armând: suntem la punctul patru? Da, am, am depus cinci amendamente

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:rog, doamna consilier

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: citesc? Ok, Primul amendament l-am depus acum zece zile, scrise, semnate, și atunci parcă ce spun acuma este susținut și de ceva, de amendamente scrise, depuse la secretariat. Primul amendament, care privește articolul 1, repartizarea sumelor pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare se prezintă altfel, secțiunea de funcționare unu milion șaptezecișiunul mii osutășaizecișinouă lei, secțiunea de dezvoltare douăsuteoptzecișicinci, optsutedouăzecișicinci, douăsuteoptzecișicinci mii optsutedouăzeci lei. Ce vreau să spun e că secțiunea de dezvoltare rămâne nemodificată, nu sunt de acord să scădem nivelul de investiții din bugetul Sectorului 1..

Domnul Goncca Gheorgliiță-Liviu: ce doamnă, că trebuia să îi trecem la căței

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: rămâne partea de dezvoltare la același nivel, nu o scădem.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: trebuia să îi trecem la căței doamnă

Doamna C’lotildc-Marie-Brigitte Armând: ăsta-i primul amendament

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: aveți amendament în care să luăm de la străzi să trecem la căței, l-am aprobat

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu, eu vorbesc

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: în comisia economică

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu asta, domnul Goncea, nu ați înțeles

Domnul Goncca Gheorghiță-Liviu: nu am fost aici, iertați-mă

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând; eu spun, nu sunt de acord să scădem bugetul de investiții al sectorului 1, bugetul de investiții poate să fie folosit pentru mai multe investiții, .de la construcții de locuințe sociale, de la străzi, de la adăpost Odăi. Bugetul de investiții este un buget, eu nu sunt de acord să scădem acest buget de investiții pentru cheltuieli curente* Deja cheltuielile curente sunt foarte mari, nu scădem partea de investiții nici cu cincisute de mii de lei, cum este propus în această rectificare.

Domnul Gotic ea Gheorghită-Liviu: la, la ultima comisie economică unde cu onoare v-a suplinit doamna Bănișor, cu onoare, vă mulțumesc doamnă că ați venit și am putut să ne trecem proiectele, la ultima ședință economică, am hotărât ca să scoatem de la ADP, de unde ați cerut dumneavoastră să scoatem niște bani, și să-i trecem la căței, nu știu dacă v-a pus la curent cu

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu nu vorbesc de acest amendament, domnul Goncea

e foarte frumos că vă amintiți de toate amendamentele

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: da, dar trebuia să-i spuneți doamnei

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: înseamnă că, chiar lucrați

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: la comisia economică, trebuia să-i spuneți doamnei

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu vorbesc de primul amendament care nu acceptă scăderea bugetului de investiții

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: încă o dată, încă o dată, de ce doamna nu ne-a spus nimic? Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: v-a spus..

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: la comisia economică

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: vă amintiți de căței pentru că îi iubiți, e foarte frumos, dar v-a spus și de partea de investiții Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: nu, nu, nu

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu vă amintiți, era acum zece zile domnul Goncea.. Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: ne-a spus doar..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: memoria nu e, probabil că nu aveți o memorie, nu e nicio problemă...

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: nu a venit avionul, atâta ne-a zis, nu i-a venit avionul, și trebuie să luăm bani de acolo să-i dăm acolo...

Domnul Oliver-Leon Păinsi - Președinte de ședință: doamna Bănișor, vă rog

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: domnul Goncea, ultima ședință de buget în care am înlocuil-o pe Clotilde, am suplinit-o pe Clotilde, nu, nu s-a ținut, am venit doar eu și dumneavoastră dacă , la aceea ședință, vă referiți?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: așa e, este adevărat că nu s-a ținut

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: nu

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: dar la care?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu a fost cvorum.

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: (fără utilizarea instalației de sonorizare)

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: aia din iarnă, pentru bugetul..

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: (fără utilizarea instalației de sonorizare)

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: îmi pare rău, ședința nu s-a ținut

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: domnul Goncea, are dreptate colega mea,(nu s-a ținut Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: atunci când nu a venit avionul doamnei Clotilde, .

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: da

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: ședința s-a ținut, dar s-a ținut devreme, cu domnul Deaconu aici de față și cu domnul Lixandru..

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: îmi pare rău, mie mi s-a spus

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: domnul Goncea nu cred, pentru că nu am primit eu convocator, nu a fost nicio ședință de comisie

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: dumneavoastră nu v-a venit avionul, doamnă

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: dar chiar în avion puteam să primesc convocator, avionul nu durează, durează decât o oră

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: avionul, avionul, nu a venit...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: supun, doamna consilier

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând; nu a fost nicio ședință de comisie, domnul Goncea

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: dar, dar cu onoare v-a susținut, și v-a susținut toate prostiile

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: stimați colegi, supun spre aprobare, amendamentul doamnei consilier, Clotilde Armând. Cine este "pentru”?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnul președinte, dacă puteți să repetați încă o dată care amendament este supus la vot. Mulțumesc frumos.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: este amendamentul susținut de doamna consilier Clotilde Armând.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă poate să-l citească, cap-coadă, pentru că a vorbit, și, cap-coadă, doar, să înțeleg că se votează fiecare amendament în parte Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doriți să-l recitească?

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: să citească cineva în limba română, vă rog

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: doamna consilier, vă rog recitiți amendamentul

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: cineva să ne spună în limba română ce a citit doamna.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnul președinte, să înțeleg că se votează fiecare amendament în parte, doamna Clotilde, dacă se poate, să citească amendamentul , să-l supunem la vot ca să fie foarte clar, să evităm evenimente neplăcute..

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: se va citi fiecare amendament în parte și va fi supus aprobării Consiliului Local

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: nu înțeleg, nu, stați o secundă, că nu am înțeles ce a vrut să spună, mai spuneți o dată dar cu cuvintele noastre.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: domnul Goncea, l-ați primit în scris atunci

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, doamna Frone dorește să ia cuvântul, vă rog doamna Frone

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: deci doamna Armând, deci, doamnelor , domnilor a fost ședință în data de 26.04, nu a fost comisie de buget, nici înainte cu două zile, a fost ședință cu cvorum exact în data de 26, la care aceste amendamente discutate fiind, s-a căzut de acord, că noi le-am anexat la raportul de ședință, că nu se aprobă, cu excepția amendamentului patru, pentru alocarea unei sume pentru sterilizarea cățeilor. Și acuma să vă spun de ce nu se poate modifica bugetul, bugetul este aprobat în data de 15 februarie, este aprobat, așa l-ați aprobat dumneavoastră cu o sumă la cheltuieli de funcționare, cu o sumă la cheltuieli de dezvoltare. Din ce capitol, din ce surse considerați dumneavoastră că trebuie și ce anume trebuie acoperit pe cheltuieli de investiții doamnă. Nominalizați obiectivele de investiții și sursele din care se pot lua acești bani și suplimenta cheltuielile de dezvoltare ca să se poată aproba un amendament în acest sens. Dacă nu există această mențiune, dacă nu se prevede sursa..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doamna Frone, totul este documentat, eu spun să nu scădem investițiile, nu am spus să..

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: doamna cheltuielile au fost..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: să nu le scădem

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: cheltuielile de investiții..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doamnă nu am primit nicio ..

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: doamna Armând..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nicio convocație..

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: doamna Armând..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nicio convocație pentru, nu am primit nimic pentru ședința de comisie...

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: doamna Armând, cheltuielile de investiții au fost aprobate! Cheltuielile de investiții au fost aprobate de către dumneavoastră, la nivelul la care au fost aprobate, v-am spus foarte clar, că, dacă nu identificați sursa din care se acoperă aceste cheltuieli de investiții nu se poate aproba și nu se poate modifica suma la cheltuielile de dezvoltare. înțelegeți?

Doamna Steluța Todea: doamna Frone, doamna Frone, stați să vă spun ceva ...

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: ca să fie foarte clar

Doamna Steluța Todea: noi toți consilierii de aici, să nu aveți impresia că avem studii pe buget și știm neapărat ce înseamnă un buget. Noi venim cu oportunitatea, facem o propunere, și dumneavoastră fiind director economic trebuie să ne spuneți de unde putem lua banii și dacă putem lua banii.

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: nu am, nu, nu am această obligație, și să vă spun de ce nu am această obligație, pentru că bugetul vă este înaintat până la nivel de alineat pe site-urile dumneavoastră, pe mail. De asta aveți, cum se numesc astea, laptopuri ca să le vizualizați și ca să spuneți exact din ce articol bugetar luați sau diminuați banii și unde anume, pe ce obiective de investiții trebuie să fie puse acestea.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu tot nu înțeleg comentariul dumneavoastră, doamna director. Eu știu că nu vreți să munciți mai mult decât munciți, probabil că munciți deja foarte mult, dar eu am spus să nu scădem, adică banii sunt deja alocați la aceste investiții

Doamna Front Borcea Ortansa - Director Economic: nu

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu ce aș dori, e să nu scădem investițiile, adică vă dau muncă mai puțină, cred că nu ați înțeles despre ce este vorba..

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: ba nu, am înțeles perfect despre ce este vorba, am înțeles foarte, foarte sigur am înțeles despre ce e vorba..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: atunci care e problema?

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: păi este asta care v-am șpuș-o și pe care dumneavoastră nu o înțelegeți...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu vă dau muncă mai puțin, nu scădem, nu schimbăm bugetul de investiții, nu-1 schimbăm. Știți, ce a fost înainte e și acum. Duihrieavoastră prin această rectificare propuneți să scădem cincisute de mii de lei, eu propun să nu scădem. Nu e așa greu de înțeles.

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: nu, nu, nu. Cred că dumneavoastră nu înțelegeți deloc ceea ce vreau să spun. Da? Deci cheltuielile, bugetul înseamnă cheltuieli de funcționare plus cheltuieli de dezvoltare, indiferent cum migrează ele, de la funcționare la dezvoltare, de la dezvoltare la funcționare nu se poate, trebuie să indicați sursa, și trebuie să indicați care sunt acele obiective care pot să fie trecute în lista de investiții, despre asta este vorba.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând; eu am dacă vreți, dacă, pentru banii ăștia deja sunt prevăzute investiții.

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: deci, ca să fie..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am votat acum un an patruzecișipatrumilioane de lei pentru cadastru și până acuma nu a fost alocat la investiții, așa că dacă vă caut la investiții eu am o listă imensă de investiții de făcut, doamna Frone. Eu ce vă propun astăzi este să nu scădem investițiile, repet pentru a zecea oară..

Doamna Frone Borcea Ortansa - Director Economic: deci, dar nu scad investițiile, investițiile sunt la nivelul la care au fost aprobate..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, vă rog

Doamna Steluța Todca: eu propun, ca doamna Clotilde să-și citească amendamentele, inclusiv doamna consilier, și apoi vedem, vedem despre ce este vorba...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: după care voi citi raportul doamnei Frone. Vă rog doamna consilier, recitiți toate amendamentele, unul după altul, după care voi reciti raportul doamnei și hotărâm ce facem. Doamna secretar îmi spune..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: vreți să le citesc unul după altul?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: conform legii, nu, doamna secretar și are dreptate, conform legii, dumneavoastră trebuie să citiți amendamentul, iar noi trebuie să-l supunem aprobării, deci nu putem să citim toate amendamentele doamna consilier, și după aceea să îl votăm, să le votăm în bloc, nu se poate lucrul ăsta, da? Deci pe rând, încă o dată, vă rog, recitiți acest amendament, după care noi, îl vom supune spre aprobare, da? Și revenim cu celelalte, vă rog, încă o dată doamna consilier.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: citesc din nou, ok, atunci acest amendament privește articolul unu din proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Eu ce propun repartizarea sumelor pe secțiunile de funcționare și dezvoltare se prezintă astfel, secțiunea de, secțiunea de funcționare unmilion șaptezecișiunumii osutășaizecișinouă, secțiunea de dezvoltare douăsuteoptzecișicinci de mii optsutedouăzeci. Adică secțiunea de dezvoltare rămâne nemodificată.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Flai ca să vă spun și eu ce cere doamna, am înțeles până la urmă. Noi am votat investițiile acum câteva luni. Dânsa spune astăzi ”bai, nu modificați investițiile ”. Păi nu le modificăm doamnă. Păi, și atunci, pentru ce ne certăm?

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte dc ședință: Doamna consilier Grigorescu, vă rog! Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Și am încheiat subiectul.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă-mi permiteți! Domnul Goncea și doamna Clotilde v-am ascultat, am înțeles. Așa cum am votat astă iarnă, în februarie, bugetul, fiecare amendament propus citit - votat, citit - votat, citit - votat, doamna Clotilde haideți să înaintăm un. pic. Citiți fiecare amendament și după fiecare amendament să-l votam    ’

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Asta am propus. | j    /

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Și după, se votează în integralitate cele care au trecut. Haideți să înaintăm, mulțumesc frumos!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, asta am propus. Supun spre aprobare amendamentul numărul 1 al doamnei Clotilde. Cine este pentru?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Să-l citească, asta spun.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:L-a citit! Cine este pentru? 8 pentru. Cine este împotrivă?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Clotilde, noi ne-am pronunțat odată pe bugetul de investiții în februarie.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 6 împotrivă. Cine se abține, vă rog?

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Dar suntem alături de doamna Clotilde pe facebook. Suntem de acord cu doamna Clotilde.....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Sunteți de acord dar bugetul de investiții al Sectorului 1 este ridicol, este criminal.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Deci, suntem de acord cu doamna Clotilde în tot ceea ce spune.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Grupul PNL, vă rog! Sunteți împotrivă sau ... acum am cerut cine se abține. Vă abțineți? Nu ați ridicat nici pentru, nici împotrivă. Păi, cumva trebuie să votăm. Pentru, împotrivă sau abținere. 6 abțineri. Deci 8 pentru, 6 abțineri, 6 împotrivă, grupul PNL nu votează. Domnul consilier, votați? Domnul Goncea, încercăm să numărăm, să trecem peste acest punct. Deci încă odată, vă rog, cine se abține? Este ultima procedură.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Eu m-am împotrivit. Atenție! M-am împotrivit.

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: 11 abțineri, vă mulțumesc!

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Și eu m-am împotrivit.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trecem la următorul amendament. Doamna Clotilde Armând, vă rog, citiți al doilea amendament.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Al doilea amendament privește articolul 2 din rectificarea bugetară propusă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Scuze, scuze. Nu a trecut. Amendamentul doamnei Clotilde nu a trecut, numărul 1.

1. Amendamentul a fost respins

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Totuși, eu vă spun că avem bugetul pe cap de locuitor cel mai mare din țară, de departe, și nu-i investim absolut nimic și scădem partea de investiții. Nu sunteți demni de a fi consilieri locali. Asta este părerea mea și eu susțin ....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Clotilde, vă rog citiți amendamentul.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: acuma, articolul 2 ... amendamentul 2, articolul 2

......... numărul 61.02.03.04 Poliția Locală. Noi propunem menținerea bugetului propus cu

realocarea spre poliția animalelor a sumei de 3 mii 3 sute noua zeci de mii de lei, pentru reamenajarea depozitului odăi și cheltuieli de funcționare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; în valoare de ?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: 3,390,000 de lei.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Completare, 650,000 hrană și medicamente, să spunem complet așa cum este scris în amendament. Cine este pentru acest proiect. Vă rog!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci vă ... nu, nu, stați o secundă că trebuie să traduc că e cu traducere aici. Deci doamna spune așa, banii care s-au eliberat de la adp, nu știu cum ...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Aici am spus că este intern, un 61.02.03.04 Poliția locală.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci banii care s-au eliberat de la ADP și care trebuiau trecuți la Poliția Locală, dânsa spune, nu! Poliția Locală nu merită. Hai sa trecem la emasculat, la tăiat fuduliile de la căței. Și eu sunt de acord cu dânsa. N-avem nevoie de .. nici cățeii să aibă fudulii în Romania. Da poate si pe noi să ne emasculeze, dacă dorește. Deci, dacă doriți, și eu stau la rând la emasculat, să știți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci, supun spre aprobare acest amendament. Vă rog, cine este pentru?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Să-i trecem la LGBD pe toți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 21 de voturi pentru. Cine este împotrivă? 5 împotrivă. Nu avem abțineri.

Doamna Dorina-Luminița BănișorzDoamna Frone, vă rugăm să veniți, dacă aveți ceva la fiecare amendament și să spuneți ce aveți de spus.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul a trecut. Amendamentul a trecut! Amendamentul a trecut, îmi cer scuze! Doamna consilier!

2.    Amendamentul a fost aprobat. (25 consilieri prezenți, 2 absenți, vezi pagina 21 din prezentul proces- verbal, luare de cuvânt președinte de ședință).

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Vreau să vă spun următorul lucru.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Ok! Amendamentul 3 pentru ....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Numai puțin.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ... programul de dresaj îl abandonez, așa se spune? îl retrag.

3.    Inițiatorul retrage amendamentul nr. 3

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Haideți să vă spun totuși

ceva.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, doamna Frone!

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Deci, vă rog frumos!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Amendamentul a trecut... orice ne-ați spune ...

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Nu, nu , nu! stați numai puțin. în procesul verbal de ședință din data de 26, aceste amendamente au fost respinse parțial, adică singurul amendament care a fost aprobat, dicutat și aprobat, a fost amendamentul 4 formulat de doamna Armând. în anexă sunt formulate toate ... cum să vă spun.... toate argumentele legale care au stat la baza, mă rog, neaprobării, respingerii amendamentelor dumneavoastră pentru că eu ar trebui să aprob, da? Nu sa aprob, să verific și să aprob așa ceva. Nu am aprobat pentru că nu este indicată baza legală. Baza legală, încă odată, înseamnă acte norrmative, înseamnă, articole,

alineate, capitole din buget...... că acele sume pe care dumneavoastră le propuneți a fi

disponibilizate sunt și neangajate de către Poliție.

Doamna Clotilde-Maric-Brigitte Armând: Doamna Frone, avem o viziune complet diferită. Dumneavoastră vreți să vă faceți bugetul, rectificările și noi să aprobăm orbește chiar dacă nu suntem de acord deloc cu strategia dumneavoastră. Eu nu sunt de acord cu strategia propusă de dumneavoastră unde totul trece pe cheltuieli curente și nimic pe investiții

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Strategia nu este a mea.

Doamna Clotildc-Maric-Brigitte Armând: Eu ce vreau să vă spun este faptul că noi votăm pe oportunitate, votăm strategic unde alocăm banii, dumneavoastră veniți ca un contabil la ce preț cumpărăm un caiet și acolo să alocăm un buget la caiete, la pixuri și la .... noi nu ne interesează bugetul la nivel de pixuri. Pur și simplu nu este munca noastră.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Doamna director, vă mulțumesc! Doamna Clotilde, vă mulțumesc! Amendamentul numărul 2 a fost votat cu 20 de voturi pentru și 5 împotrivă.... Deci, amendamentul numărul 3.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Ok, amendamentul 4 privind articolul 2 din proiectul de hotărâre privind ...

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Amendamentul 3.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând:... rectificarea bugetului.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: doamna Clotilde, amendamentul este numărul 3.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Numărul 3, l-am retras.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Numărul 3 este retras, am luat act. Amendamentul numărul 4 atunci.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: 4.    61.02.03.04 Poliția Locală. Textul

amendamentului: menținerea bugetului propus cu .... nu se poate ..... 2 secunde... cu realocarea

spre Poliția Animalelor de 1.400.000 pentru programul de sterilizare cu achiziționarea unei clinici mobile. Motivația este extinderea programului de sterilizare pentru câinii din sector.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Stai să ne înțelegem. Am luat de dincolo 3.300.000. Hai răspundeți-mi și mie. Am luat, pentru ce am luat 3.300.000. Că acum luăm pentru ... tot pentru fudulii luăm.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte ArmantkDomnul Goncea, în rectificarea aceasta vin mai mulți bani spre sector.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Nu, nu, nu! Vă întreb pentru ce-i luăm? Am luat la punctul numărul 2 pentru căței să le tăiem fuduliile.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand:Ați înțeles foarte bine domnule Goncea. Perfect! Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Așa, și acuma luăm la punctul 4 același drac.

Doamna llinca Macarie:Pot sa va explic?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Ia spuneți-mi dumneavoastră doamnă

Doamna llinca Maearie:Aceste propuneri au fost făcute și data trecută la bugetul, la începutul anului. Atuncea, din diferite motive nu s-au putut lua în considerare, dumneavoastră ne-ați spus că sunteți de acord cu aceste propuneri. Vă mai explic odată care este argumentația. Banii pentru acest adăpost, este făcut foarte prost și trebuie făcute niște reparații pentru că nu îndeplinesc.... Al doilea, a doua sumă este o sumă care se investește într-o clinică mobilă și pentru că noi dăm foarte mulți bani pe an pentru acest câini. Noi trebuie să reducem numărul câinilor abandonați din sector. Cu o astfel de clinică mobilă, am făcut socoteala că în 5 ani noi practic nu mai avem câini de adunat de pe stradă. Deci investiția merită pentru că putem să sterilizăm cu o astfel de clinică Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ați identificat o clinica mobilă?    I

Doamna Ilinca Macarie:6000 animale

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Ați identificat-o? Știți sigur că atâta costă?

Doamna Ilinca Macarie: Da, da dar

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:O aveți identificată

Doamna Ilinca Macarie: Se acoperă inclusiv ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goneeaieste si ONG-ul respectiv?

Doamna Ilinca Macarie: ... cel care

Domnul Gheorghiță-Liviu Goneeaieste si ONG-ul respectiv prins în respect?

Doamna Ilinca Macarie: Este o investiție ....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: întreb ...

Doamna Ilinca Macarie: .... care se va acopri în 5 ani

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea;... este prins în respect ONG-ul respectiv, sau nu? Știți ONG-ul care vinde, nu?

Doamna Ilinca Macarie: Nu cunosc, nu știu despre ce vorbiți.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi și de unde știți prețul?

Doamna Ilinca Macarie: Pentru că m-am uitat pe piața liberă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: A, v-ați uitat în piața liberă, am înțeles.

Doamna Ilinca Macarie: ... și în stăinătate, deci nu știu ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci, am înțeles! Deci luăm de acolo 3.300.000, mai adăugăm încă 1.600.000, jefuim Poliția Locală și le tăiem fuduliile la câini. Eu propun ca să le acordăm tot respectul nostru colegilor de la USR.

Doamna Ilinca Macarie: Domnu..... știu că e amuzant dar dumneavoastră știți câte animale se

abandonează?

Domnul Ghcorghită-Liviu Goncea: Pentru mine nu este amuzant doamnă, pentru mine este criminal. Este criminal!

Doamna Ilinca Macarie: Nu este, 5 ani nu mai avem nevoie de adăpost, daca facem chestia asta. Domnul Ghcorghită-Liviu Goncea:îmi scoateți Poliția care păzește copilul care se duce de la școală până acasă, nu-mi dați bani să-l plătesc pe el și cumpăr o clinică care-i aparține unui ONG cu 1.600.000 de lei.

Doamna Ilinca Macarie: Nici un ....

Domnul Ghcorghită-Liviu Goncea: Bă, ce ...(..), mie-mi spuneți cui aparține? Nu-i aparține, o

aduce el cu.....Și 3.000.000 îi mai dau ca să facă un adăpost. Dă-i dracu dă bani, păi treceți la vot.

Dar gândiți-vă la ce propuneți.

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare ... Domnul Goncea

Doamna Ilinca Macarie: vreți să dați an de an, an de an milioane ca să avem sute de câini în adăpost. Asta vreți să spuneți?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... câinii acasă.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Domnul Goncea, am înțeles! Supun spre aprobare amendamentul numărul 4. Cine este pentru, vă rog? 10 pentru. Cine este împotrivă? 2 împotrivă. Abțineri? Abțineri încă odată, vă rog? 13 abțineri. Proiectul nu a trecut! Doamna Clotilde Armând.

4. Amendamentul a fost respins.

Doamna Clotilcic-Maric-Brigittc Armând: Amendamentul 5. Este un amendament extrem de important pentru că privește un proiect al Primarului și al Consiliului care este proiectul spitalului

Sfântul Vasile cel Mare. Acest proiect nu este finanțat de noi. Eu vreau, prima, să mă ocup de ahitectura finanțării acestui proiect. Trebuie în fiecare an să economisim niște bani pentru a putea finanța acst proiect. Acest proiect care este doar marketing și declarație în presă fără finanțare solidă în spate, nu este un proiect viabil. Noi ținem la acest proeict și pentru asta am propus la începutul anului să punem bani deoparte pentu investiția respectivă, și o să revin la fiecare rectificare bugetară cu o tentativă de a pune bani deoparte pentru acest proiect. Astăzi vă propun ca banii respectivi să fie alocați la rambursare pentru că la rambursare o sa avem o rezenvă de bani pentru investiția respectivă. Este foarte frumos să promitem un spital de 700 de paturi și 300 milioane de euro, dacă nu am prevăzut nicio finanțare. Așa că vă rog mult, dragi colegi, să fim responsabili și să votăm acest amendament. Vi-1 citesc, este articolul 2 la proiectul de rectificare a bugetului centralizat. Articolul 67.02.05.03 întreținere grădini publice eu propun diminuarea sumei alocate din bugetul aprobat cu 30 milioane de lei și transferarea sumei spre capitolul 70.02, locuințe servicii și dezvoltare publică în scopul rambursării împrumuturilor. Și motivația este în primul rând renegocierea contractelor cadru din întreținere grădini publice, suprabugetarea costurilor și prevederea finanțării spitalului. Vă mulțumesc mult și am mari așteptări de la dumneavoastră pentru acest spital.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul director!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:, Nu, lăsați-mă pe mine! Ceea ce propune doamna Armând este perfect, este superb. Dar se poate face doamnă? Doamnă, după noiembrie. După noiembrie putem să o facem. După luna lui noiembrie se poate face ceea ce cereți dumneavoastră.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Goncea știu ca e foarte interesant ceea ce spuneți, așa cum e de obicei, dar eu nu aud, pur și simplu nu aud.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci, după luna lui noiembrie.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Ce aspune? A! noi putem să economisim numai după luna lui noiembrie când nu vor mai fi bani, nu?

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - Director Investiții: Doamna consilier! în ceea ce privește spitalul putem prinde sume pentru spitalul acesta doar în momentul în care vom avea studiu de fezabilitate terminat. Pentru că a prinde o sumă pe investiție fără să avem indicatori tehnico-economici este imposibil.

Doamna Clotikle-Marie-Brigitte Armând: Domnul Fodoroiu, pentru a economisi bani nu este nevoie de studiu de fezabilitate. Putem noi să-l facem acum. Este o veste bună pentru dumneavoastră...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând:... studiul de fezabilitate de știu de câte ori o să-l faceți, nu știu .... da, aș dori chiar să știu care este situația studiului de fezabilitate. Dar vă spun, dacă așteptăm atunci ca să ne economisim nu o să putem pentru că o să avem o ....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: domnul Fodoroiu, domnul Fodoroiu! îți spun eu ce propune doamna.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ... nu o să putem pentru că o să avem, după ce am făcut studiul de fezabilitate o să trecem direct la proiectare.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamnă! doamna propune ...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Cum o să facem să economisim într-o singură lună?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... un fond de rezervă la dispoziția primarului. Asta propuneți dumneavoastră. Un fond de rezervă la dispoziția primarului. Doamna Frone, este posibil așa ceva? Tehnic întreb, nu știu. Fond de rezervă la dispoziția primarului.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Fond de rezervă dar ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Așteptăm să ne răspundă.

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Fondul de rezervă se constituie potrivit legii în cuantum de 5% din buget. Sec, este constituit deja. Nu se poate face niciun fel de rambursare anticipată până când nu am o execuție bugetară, asta înseamnă 30 noiembrie. Am rambursat anul trecut în luna noiembrie creditul din 2005, în valoare de 44 milioane. Nu pot să iau în momentul de față o astfel de decizie. Deci, rambursarea anticipată nu se poate face decât după ce ai o execuție bugetară mare pe o perioadă mare de timp și când sunt identificate economiile, adică sumele care nu mai pot fi cheltuite până la 31 decembrie.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Doamna Frone, am prevăzut unde se duc banii și într-adevăr, când va fi posibil, spre sfârșitul anului sau 30 noiembrie sau când vreți, o să fie o sumă mare care vom putea să rambursăm pentru a constitui rezerva de bani. Eu astăzi ce vreau să fac este să dimi... să scad partea de întreținere spații publice, spații verzi, pentru a crește partea asta. Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Doamna Armând! Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: M-ați înțeles foarte bine!

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Am înțeles foarte bine. Gândiți-vă cum s-a procedat anul trecut. Anul trecut deja era prevăzută o sumă în momentul în care bugetul a intrat în aprobare, bugetul pe an. în momentul de față bugetul este aprobat pe toate capitolele. Deci, acum nu se poate face această ...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Doamnă, dacă nu se poate mă atacați în justiție. Eu vă spun că se poate foarte bine și atacați-mă și ne vedem la tribunal și vedem cine are dreptate.

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Deci doamnă, verificați întâi dacă sumele respective sau cei care au aceste sume prevăzute în buget trebuie să declare să renunțe ei la la ele, să spună care sunt sumele care se disponibilizează.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Doamna, dar de ce ne cereți să votăm o rectificare dacă, de fapt, nu avem voie să votăm nimic.

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Doamnă, dumneavostră nu vă puteți pronunța...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Putem să fim numai de acord?

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: dumneavoastră nu vă puteți pronunța...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Eu nu sunt de acord cu strategia bugetară pe care o duceți. Nu sunt de acord cu această strategie.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Frone, doamna Armând are dreptate. Doamna Armând are dreptate. Mă iertați!

Doamna Ortansa Frone Borcea - Director Management Economic: Eu nu am strategie, eu am lege, domnule!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Mă iertați! Are dreptate în sensul că dânsa a lucrat la firme anglo-saxone dar, niște băieți deștepți din România anilor 90 în loc să ia contabilitatea anglo-saxonă, care este foarte simplă, ai cheltuit, n-ai cheltuit, am luat contabilitatea franțuzeasca care este așa cum este. Nu poți ieși din legea contabilității, ietați-ma! Legea bugetului este unică. Nu poți ieși din ea.

Domnul Oliver-Leon Păiu.și - Președinte de ședință: Domnul consilier! ...Vă mulțumesc! Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ne [...] legea și atunci ieșim.

11' ■

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Domnul Goncea, vă mulțumesc! Supun ... doamna consilieră, vă rog!


Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci să înțeleg că noi transferăm de la Poliția Locală către bugetul ce ține de spital 10 milioane de lei, da doamna Armând, zic corect? Așa, dar îi ținem ca să nu-i cheltuim, ca să rambursăm la sfârșitul anului. Asta am înțeles? Este ok? De la ADP, pardon.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Noi consituim o rezervă de bani pentru a putea finanța spitalul la care visăm toți...ți visează toți cetățenii, nu..?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Nu, eu v-am adresat o întrebare, deci dumneavoastră propuneți să mutăm de la ADP 10 milioane...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: de la ADP să luăm .30 milioane, dar vreau să precizez asta, chiar dacă luăm 30 milioane tot bugetul este mai mare decât era în 2017 Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Ok, pot să-mi adresez și eu întrebarea? Ok, bun. Deci nu 10 milioane, 30 de milioane ne propuneți ca să mutăm de la ADP către spital, să ținem banii acolo până la sfârșitul anului să achităm creditul pe care-1 avem sau creditele, din câte știu avem două. Mă auziți? Deci dumneavoastră doriți să mutăm 30 de milioane de lei de la ADP către spital, către bugetul care ține de .. unde se fac... unde se investește în spital, da? Și să nu-i cheltuim, să-i ținem și să achităm o parte din creditele pe care le avem, la sfârșitul anului. Ok, atuncea nu mai spuneți că pentru spital. Mulțumesc mult!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare amendamentul numărul 5. Cine este pentru, vă rog?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Cristi, Cristi ....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog să ridicați mâna, cine este pentru amendamentul numărul 5 al doamnei consilier Clotilde Armând. Da? Domnul Goncea, sunteți pentru?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Să înțeleg că la sfârșitul anului veniți cu o propunere de rambursare ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 8 voturi pentru.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: ... pentru cele 30 de milioane

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog! Cine este împotrivă?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Armând știe că la banii ăștia plătim dobândă? Poate nu i-a spus nimeni. I-a spus cineva?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cine este împotrivă, amendamentului numărul 5.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Ii spun și eu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Cine se abține, vă rog? 17 abțineri. Amendamentul nu a trecut.

5. Amendamentul a fost respins

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Voi supune spre aprobarea consiliului local proiectul numărul 4 în integralitatea lui, cu amendamentele votate și respinse. Cine este pentru proiectul numărul 4, hotărâre privind rectificarea bugetului genera! centralizat pe anul 2018 împreună cu amendamentele votate. Cine este pentru? 16 pentru. Abțineri, vă rog! 7 abțineri. Cine este împotrivă? Doamna Clotilde Armând împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 voturi pentru, 7 abțineri și / vot împotrivă

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de .ședință: Trecem la următorul proiect. Stimați colegi, un pic de liniște, vă rog! Trecem Ia următorul proiect,

5. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al ... stimați colegii Doamna consilier! Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii, în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week. Cine este pentru acest proiect? Vă rog!

Doamna Steluta Todea: Este cineva? Un reprezentant al ...

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Doamna consilier, ați vrut să spuneți ceva! Suntem în procedură de vot sau doriți să spuneți ceva?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Colega mea vrea să spună ceva. înainte de a vota, colega mea vrea să spună ceva.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci, voturi pentru! încă o dată.

Doamna Steluța Todea: Eu vroiam să-l rog...

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Stimați consilieri!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: E cu copii nu e cu căței.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Stimați consilieri, bună ziua! Sunt

unul dintre cei care v-au votat. Și unul dintre cei care v-au propus această.......îmi cer scuze, vă

cer.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trebuia să ne cereți.....

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week:... am văzut că discutați....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimate domn, numai o secundă! Suntem într-o procedură de vot. Dacă domnii consilieri sunt de acord ...

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu; Domnul Președinte este ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:... să-i dăm cuvântul dânsului...

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: ... cel care desfaș...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:... eu dau cuvântul domnului prezent. Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnul Președinte!

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință:Domnii consilieri sunt de acord să dăm cuvântul domnului, inițiator al proiectului? Da? Da! Ați depus proiectul înțeleg, da?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Bună ziua și bine v-am găsit! Am și eu o întrebare pentru grupul de la USR, doamna Clotilde Armând.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Doamna Armando!

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week:Doamna Armând! Aici, aici! Am o întrebare directă către dumneavoastră că am văzut... dacă nu mă auziți pot vorbi și așa că am voce. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, nu, va rog vorbiți la microfon.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Trebuie să vorbiți la microfon ca să rămână....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am rugămintea, stimate domn....

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: îmi cer mii de scuze dar, dânsa ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimate domn, sunteți în consiliul local al sectorului 1. Prima dată vă prezentați...

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Numele meu este Stelian Milu. suni unul dintre reprezentanții Federației Române de Design Vestimentar și Ațeesdriî; cei care au propus proiectul Kids Fashion Week. Am observat că, am o întrebare pentru doamna Clotilde, îmi cer mii de scuze, sunt emoționat.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Prezentați-vă proiectul nu întrebați....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Goncea, vă rog lăsați-1 să vorbească. Vă ascult!

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Membrii comisiei USR, am o întrebare pentru dumneavoastră, Ați votat pentru câini și pentru protecția lor. Pentru copiii din Sectorul 1, votați?

Domnul Glieorgliiță-Liviu Goncea: Nu dați în politică!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu puneți problema bine. Câinii abandonați sunt periculoși pentru copii. Așa că iubim și câinii și copii. Si faptul că nu vor mai fi câini pe străzi este bine pentru copiii noștri, domnule.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Ok, noi vă prezentăm pentru votare

Domnul Manuel Augustin Vierii:Spuneti-ne și nouă exact.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: ... un proiect care este destinat copiilor din sectorul 1, Kids Fashion Week, care va avea loc timp de 3 zile.

Doamna llinca Macarie: Dumneavoastră ne atacați pe noi pentru ce propunem și ce votăm și pe urma ne rugați să vă votăm proiectul?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Nu doamna, nu vă atac.

Doamna llinca Macarie: Daca asta-i o strategie să știți că nu e strategia bună.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Nu vă atac, vă trag la răspundere pentru că eu v-am votat.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnul, vă așteptăm să discutăm cu noi.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: proeictul este, mă scuzați, proiectul este în fața dumneavoastră...

Doamna Manuela Mureșan: Vreau și eu să vă întreb ceva.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Vă rog!

Doamna Manuela Mureșan: Spuneți că e un proiect pentru copii, da?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Da!

Doamna Manuela Mureșan: Care este beneficiul direct pentru copii din sectorul 1. Donați ceva? Este un ONG pentru copii fără părinți, ceva? Exact, ce beneficiu au copii din sectorul 1 prin acest proiect.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: O parte din acest, din acest proiect, este susținut de către asociația noastră și de către federație. Financiar.

Doamna Manuela Mureșan: Care asociație?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii

Doamna Manuela Mureșan:Deci, ce beneficiu au copii din sectorul 1 prin acest ... această manifestare

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: doamna vă întreabă cât la sută din ....

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: culturalizare

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goneea: hainele prezentate se duc la casele de copii.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week:Mulțumim mult, aștept votarea dumneavoastră.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goneea: 10%, 20%? 20%? Câte?

Doamna Manuela Mureșan: Deci copii n-au niciun beneficiu, da?

Domnul Stelian Milu — reprezentant Kids Fashion Week: Copii au, ba da. Copii au un beneficiu.

Doamna Manuela Mureșan : Care?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: în primul rând culturalizare.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goneea: 20%

Doamna Manuela Mureșan: Hai domne, hai lasă-mă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier Grigorescu, vă rog!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Dacă se poate, domnul președinte, ați dat cuvântul domnului care este de față, să se prezinte. Haideți să lăsăm să ne prezinte și dacă avem întrebări să i le adresăm la sfârșitul intervenției.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog să vă prezentați proiectul.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Și dacă putem să facem liniște pentru că toată lumea are o voce mai ridicată astăzi.

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Domnule Director, dacă intrați într-o altă polemică, nu vă mai dau cuvântul. Deci aveți 2 minute să ne expuneți rapid acest proiect.

Doamna Cristina Munteanu: Domnule președinte, am citit proiectul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: După care noi vom pune întrebări dacă este cazul. Vă ascult!

Doamna Cristina Munteanu: Știm foarte bine proiectul.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: în primul rănd 10% din fondurile destinate acestui eveniment se vor duce către casele de copii din sectorul 1. Copii din sectorul 1 vor fi implicați în toate activitățile culturale care se vor întâmpla pe scena respectivă sau în zona respectivă, de la spectacole de teatru la spectacole de cântec, inclusiv corurile de copii din sectorul 1 vor veni să evolueze pe aceste, pe această scenă. El va avea loc pe 1, 2, 3 dacă-1 aprobați, 1, 2, 3 iunie, exact de ziua copilului când alte manifestări nu știu dacă sunt. Vă mulțumesc!

Doamna Manuela Mureșan: Mai am o întrebare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilieră, vă rog!

Doamna Steluța Todea: Eu am o singură întrebare. Dacă v-ați gândit la un număr. Câți copii o să participe sau câți beneficiari o să fie, nu știu dacă v-ați gândit la un număr.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week:Știu doar că în cadrul festivalului pentru prezentările de modă care se vor organiza la finalul zilei vor fi 160 de copii în fiecare zi, strict pe scenă. în afară de aceștia mai sunt trupe de teatru pentru copii, coruri pentru copii, în total cred ca sunt 4-500 de copii care sunt acolo zilnic, pe scenă.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vreau să vă fac numai un comentariu.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Poftiți? Din sectorul 1 sunt toți copii.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goneea: E prea complicat, domnu’ președinte. Domnii*, e prea complicat. E prea complicat. Cum să scoatem noi 400 de copii când avem atâția căței?

Domnul Olivcr-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Domnul Goncea, vorbiți la microfon. Domnul Gheorgliită-Liviu Goncea :Nu, nu, e prea complicat, gata!

Doamna Manuela Mureșan: Spuneți-mi și mie de unde sunt copii ăștia că spuneți că este un festival de modă. E de modă sau e cor

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Gata! Păi și i-a făcut dânsul? I-a făcut dânsul?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Din școlile și grădinițele sectorului 1. Doamna Manuela Mureșan: Concret, aveți deja proiectul făcut, da?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week:Da, avem deja proiectul făcut. Doamna Manuela Mureșan: Fiecare grădiniță ...

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week.Dacă-l citiți și-l aveți în fața dumneavostră veți vedea....

Doamna Manuela Mureșan: ... eu nu am văzut exact ce fac acești copii.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: E problema dumneavoastră, nu este a mea. Veți vedea exact școlile și grădinițele de unde vor fi luați acești copii. Ce fac copii ăștia? Doamna Manuela Mureșan: Și ce legătură ... exact, concret, ce fac acești copii pe scenă.

Domnul Stelian Milu — reprezentant Kids Fashion Week: Vor veni să facă teatru, să cînte și să facă manifestări artistice.

Doamna Manuela Mureșan: Deci nu este un festival de modă.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Și la finalul ...

Doamna Manuela Mureșan: De ce e [...] un festival de modă?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Pentru că în festivalul de modă vor fi toți copii din sectorul 1 care vor fi manechini, modele.

Doamna Manuela Mureșan: Este festival de modă sau festival pentru copii?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Eu v-aș propune să [...].

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Nu, este un festival pentru copii care se închide ca și eveniment zilnic cu un festi... mini festival de modă. Tot pentru copii.

Doamna Manuela Mureșan: Este mini festival de modă...

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: De ce doriți să aducem ...

Doamna Manuela Mureșan:... pentru care cereți 50.000 Euro, da?

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Noi ne-am gândit să aducem ...

Doamna Manuela Mureșan : faceți un festival pentru copii de 50.000 de Euro, cu teatru, cu cor, cu ce vreți dumneavoastră și-l votăm. Dar nu îmi spuneți că facem un mini festival de modă care se termină la sfârșitul zilei și cu 4 designeri și noi dăm 50.000 de Euro și dumneavoastră dați 5000 de euro.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: în cadrul acestui eveniment sunt toate activitățile care sunt prevăzute culturale, respectiv: muzică, teatru, modă.

Doamna Manuela Mureșan : Și se numește festival de modă!

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Și se numește Kids Fashion Week.

Nu!    ’    (!• ($ W r

Doamna Manuela Mureșan: Si, da exact, unde sunt toate astea. Aș vrea să văd și eu programul.

Domnul Stclinn Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Există în proiectul care este depus la ...pe mesele dumneavoastră sau la primărie.

Doamna Steluța Todea: E la Centrul de Cultură.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domna Consilier, vă rog!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți! Stimați colegi, noi avem acum o formă prin care trebuie să solicităm Consiliului General. Deci avem timp până la următoarea ședință, când se întoarce proiectul, să-l studiem. Deci, prin urmare, noi în momentul de față dăm acordul... Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Bravo Cristina!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu:...dacă suntem de acord ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Bravo Cristina!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu:... să cerem...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Bravo Cristina!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu:... să solicităm acordul Primăriei Capitalei.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca:Bravo Cristina!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Deci haideți să ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Deci haideți să trecem mai departe.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: ... înaintăm.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Clotilde și așa vorbește mult.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Așa scrie pe convocator, facem doar ce scrie pe convocator, eu v-am citit ce scrie pe convocator..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Clotilde, dar pe scurt, vă rog!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Și avem timp până la următoarea ședință să solicităm.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: O sugestie. Sugestia mea este următoarea. Noi susținem educația copiilor, fashion la copii nu este un lucru pentru care ne-am angajat..

Domnul Stclian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Moda face parte din educație doamnă.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Adică noi nu ne-am angajat în consiliu faptul ca copii să fie fashionable. Nu este un lucru care îl urmărim.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Moda face parte....Mă scuzați că vă

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Eu v-aș propune ceva, acolo ce faceți? Susțineți de fapt economia sectorului 1 ? Sunt niște fashion designeri din sectorul 1 ? Pe partea asta ar putea să fie ceva foarte interesant.

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week: Dacă dumneavoastră știți vreun fashion designer .... da, știu unul care locuiește chiar în sectorul 1.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu vorbesc de unde locuiți că nu dăm la fiecare locuitor....

Domnul Stelian Milu - reprezentant Kids Fashion Week:

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: .. vorbim de faptul că încurajați economia sectorului

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Intrăm într-o polemică fără sfârșit. Doamna consilier, este ultimul cuvânt, vă rog!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ... show pentru kids nu e.....

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea:... cînd ați vorbit de câini am vorbit 3 minute. De copii vorbim de juma’ de oră. La ce vă opuneți?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:Domnule Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Dar la ce se opun? Să-mi spună și mie cineva.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:Domnule Goncea, domna consilieră Grigorescu mai dorește să spună ceva și...

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea:Multumesc mult!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:...supunem spre aprobare proiectul. Vă rog, doamna consilier Grigorescu!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Aș dori să-i răspund doamnei Clotilde. Doamna Clotilde! Doamna Clotilde! Doamna Clotilde! Aș dori să vă răspund. Da, se sprijină, pentru că sunt întreprinderi, sunt magazine mici pe lângă, nu știu, vor fi copii, mă gândesc că vin cu părinți, vor cheltui niște bani, vor susține și economia celor din sectorul 1. Ideea este următoarea. Noi acum doar dăm un vot pentru acord și până data viitoare vedem dacă suntem de acord sau nu. Atât!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci supun ... domnul Goncea, vă rog luați loc în sală. Mulțumesc! Deci supun spre aprobare proiectul numărul 5

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: [...]

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Clotilde!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: [...]

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare proiectul numărul 5

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând:... acest show nu consiliul local.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Hotărâre prin care se prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii, în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week. Cine este pentru acest proiect, vă rog? 17 pentru. Cine este împotrivă, vă rog? Cine se abține? 8 abțineri. 25 prezenți. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 voturi pentru și 8 abțineri.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 6. Domnilor consilieri, domnilor consilieri, trecem la proiectul numărul 6. Domnul Goncea! Domnul Vieru, vă rog frumos! Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Statului ... am înțeles. Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor “România Film”București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a! municipiului București a Cinematografului PATRIA, situat în Bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 - București; Cinematografului EXCELS1OR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 - București; Cinematografului COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 9, sector 6 - București; Terenului aferent cinematografului GRADINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 - București; Cinematografului Giulești, situat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 6 - București și a bunurilor mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. Domnul consilier,

vă rog!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Cred că sunt cel mai fericit că se întâmplă acest lucru, cu un proiect pe care-1 urmăresc de mult timp. Am o întrebare către doamna secretar. Am văzut că s-au făcut comisiile de inventariere și de preluare a ... și de preluare a inventarului fiecărui cinematograf, Corect? S-a preluat activul și pasivul?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : S-a preluat activul fără pasiv, de aceea am dispus executarea silită. Nu am preluat pasivul, având în vedere că noi ne-am judecat și avem un titlu executoriu. Pasivul se prelua în condițiile în care RADEF-ul ar fi respectat prevederile legale și ne-ar fi predat din anul 2008.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci înțeleg că ați reușit să...

Doamna Danicla-Nicolcta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Dau cuvântul și doamnei Ulmeanu, dacă vreți să aveți mai multe informații..

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dați-mi voie, dați-mi voie ...înțeleg că ați reușit să vă puneți de acord cu cei de la RADEF, referitor...?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Nu, după cum ați văzut, v-am pus la dispoziție și v-am comunicat toate documentele, i-am executat silit,

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu, nu, întrebarea mea se referea doar la pasiv, pentru că știm foarte bine că este extrem de mare, era în jur de trei miliarde, dacă nu mă înșel,

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Nu am preluat pasivul, pasivul a fost generat de ....în momentul în care noi eram în litigiu și nu aveam cum să preluăm pasivul. Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun, mulțumesc. Mulțumesc pentru răspuns.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Am pus în executare hotărârile judecătorești. Și doamna Ulmeanu să continue..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Ulmeanu, vă rog, vă ascultăm.

Doamna Alexandra Ulmeanu : Așa cum știți, s-a încercat și cum domnul consilier a remarcat, timp de doi ani s-a încercat preluarea prin proces verbal, printr-un protocol. Nu s-a putut acest lucru, ca urmare, în temeiul articolului, am să vorbesc foarte clar, 803 și 896 din Codul de Procedură Civilă, am considerat necesar să trecem la executarea silită. Executarea silită a fost săvârșită în data de 12 aprilie, cu respectarea tuturor procedurilor legale, am preluat aceste bunuri imobile în proprietatea, în administrarea Consiliului Local, bunurile mobile trec în proprietatea primăriei. Din nefericire, bunuri mobile nu s-au mai regăsit decât la cinematograful... mă ascultați... Patria, care a fost oarecum intact, la data când am preluat-o, însă, după cum bine știți, pasivul nu se preia, pentru că pasivul acesta nu suntem datori cu acest pasiv, noi preluăm datoria începând cu data de 12 aprilie 2018. Acum cred că sunteți de acord că am preluat niște imobile de interes nu numai local, ci și dacă vreți chiar național, ne gândim și la cinematograful Patria, care este un reper zero al culturii cinematografice, ar trebui să vă mândriți dumneavoastră în calitate de consilieri locali cu această realizare, însă, însă, din nefericire, în toată această perioadă RADEF-ul a făcut diverse lucruri pe care noi va trebui în temeiul dispozițiilor legale să ni le însușim, respectiv va trebui să menținem pentru o perioadă determinată de timp așa cum spune articolul 1819 din Codul Civil, contractele de închiriere, care sunt valabile. Acestea urmează a fi menținute așa cum spune legea, nu putem să încălcăm legea pentru că altfel riscăm să fim dați în judecată. Până la această oră vă pot spune că nu există niciun fel de contestare la executarea silită, executarea silită este făcută conform legii, toate actele sunt la dispoziția dumneavoastră, când doriți. Sper, ca în acest legislativ, ca în acest an să votăm niște sume ca să putem să reabilităm acele imobile. Ar Ii dorința mea personală, este un proiect la care m-am implicat foarte mult. împreună cu conducerea primăriei și chiar al dumneavoastră, domnule consilier, și pentru care vă mulțumesc că v-ați implicat.    \

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Cred că partea cu mândria pe care ați invocat-o mai devreme, că noi consilierii ar trebui să fim extrem de mândri, mie mi s-ar putea aplica cel mai mult, fără falsă modestie pentru că știți foarte bine, ați aflat de când ați venit în această primărie că sunt printre cei care s-au ocupat îndeaproape încă de la început de când această problemă a fost... Doamna Alexandra Ulmeanu : Așa este.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: a fost adusă în atenția primăriei sectorului 1. Bun, mulțumesc pentru precizări.

Doamna Alexandra Ulmeanu : Așa este.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna director, vă mulțumesc. Supun spre aprobare proiectul citat. Cine este pentru? Constat unanimitate. Vă mulțumesc, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Suntem la proiectul nr. 7 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. Da, domnul consilier, vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da, este problema pe care o știm cu toții referitoare la starea clădirii de la cinematograful Patria, clădire cu risc seismic. Cum am putea să rezolvăm problema astfel încât să putem folosi această sală?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da, prin acest proiect noi solicităm Consiliului General să ne împuternicească să-l înscriem și după aceeea să ne împuternicească să-l intabulăm. Cu privire la riscul seismic eu zic că..părerea mea este că se va realiza probabil un proiect împreună cu capitala, noi sectorul 1, împreună cu capitala, ca să facem consolidarea pentru că numai împreună vom putea demara lucrările de consolidare, de reabilitare și de asemenea proiectul efectiv pentru a-i da destinația corespunzătoare acestui cinematograf. Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da, pentru că din păcate clădirea ...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Dar înainte de toate trebuie....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Știm în ce stare se află și cred că este singurul cinematograf pe care îl preluăm și care are inventarul complet, gata de fi folosit, atât doar că suntem împiedicați de starea tehnică a clădirii, în momentul de față ca să putem folosi sala.....

Do 3ÎTSR A Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Noi vom demara, dacă observați în prima hotărâre pe care ați votat-o avem un articol prin care am obligat, chiar am ...direcția de investiții, direcțiile, compartimentele de specialitate să demareze de îndată procedurile pentru reabilitare, consolidare, drept pentru care ne vom apuca cu studiu de fezabilitate, cu întâlnirile la capitală, ca să procedăm la consolidarea blocului și.....

Domnul Olivcr-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc. Supun spre aprobarea Consiliului Local. Cine este pentru? Avem unanimitate. Proiectul a trecut, vă mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Proiectul nr. 8 privind hotărâre privind solicitarea către Consiliul General a! Municipiului București de modificare a Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giulești” din Cat. Giulești nr. 56A, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.    '    >

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Acest .....,    da, este o hotărâre

pentru că are un regim juridic diferit, având în vedere după cum știți că acest cinematograf a fost preluat de RADEF, .mă rog, a fost preluat de către sectorul 6 de la RADEF în timp ce noi eram în litigiu, drept pentru care și aicea am procedat la executarea silită și el este în domeniul public printr-o hotărâre care solicităm să fie modificată. De aceea sunt două hotărâri pentru că au regim juridic diferit.

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Mulțumesc, supun spre aprobarea Consiliului Local

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Ele există numai că solicităm să ni se ...să treacă în administrarea ...da..?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Cinema Giulești a fost ..a fost preluat în 2015 prin HCGMB 213 împreună cu cinema Favorit, la sectorul 6. în luna septembrie 2017, am înaintat un proiect de hotărâre care a și fost aprobat, referitor la solicitarea către Consiliul General de modificare a acestei hotărâri și trecerea în ...la sectorul 1.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da, dar după cum știți da, am încercat pe cale amiabilă....după cum știți am înaintat toată documentația

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Să înțeleg că hotărârea pe care am avut-o din septembrie nu a fost....

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : A fost înaintată însă nu a existat ..adoptată o hotărâre generală în acest sens. Drept pentru care, acum în urma executării, întrucât acel proces verbal nu ar fi trebuit de predare preluare niciodată încheiat, cât timp era în litigiu, cel mult ar fi putut să solicite introducerea în cauză ca să-i fie opozabilă...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Și considerați că în acest moment proiectul de hotărâre pe care îl avem acum la vot va avea sorți de izbândă la Consiliul General?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 :Da, da, pentru că toată documentația a fost înaintată către Municipiul București, avem titlu executoriu, cinematografele au fost executate toate așa cum..

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Pentru că..

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Rezultă din actele și documentația pusă la dispoziție

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Așa cum este situația la cinematograful Giulești, practic în momentul de față e vorba doar de o carcasă, din ce-a mai rămas din acea construcție, va fi investiția cea mai serioasă de făcut. Știu că sectorul 6 a făcut deja un studiu de fezabilitate

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, au făcut un studiu de fezabilitate, o să avem o întâlnire pe săptămâna viitoare cu cei de la sectorul 6, o să găsim o modalitate, vom discuta și cu cei de la Curtea de Conturi de preluare a acestui studiu de fezabilitate, aceste investiții realizate de către ei, că nu pot., sau vom realiza pentru că așa cum știți ele sunt în proprietatea publică a capitalei, poate vom avea în discuție și un proiect în comun pe care să-l facem proiect public noi cu sectorul 6, că practic el este la limită. Vom avea în viitor, nu știu cum va demara....o parte investiții va fi suportată de .., investiția lor trebuie achitată de sectorul 1.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință; Vă mulțumesc. Mulțumesc. Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul nr. 8, cine este pentru? Constatăm unanimitate, proiectul a trecut, vă mulțumesc.


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Trecem la proiectul nr. 9 hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției publice Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local al Sectorului 1, cine este pentru ? 17 pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? 8 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE

Doamna Dorina-Luminița Bănișor : Domnule președinte am putea să-l întrebăm pe domnul Clinciu care este...de ce are nevoie de acest post și ar mai fi câteva întrebări...Dacă îi dați cuvântul

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Asta dacă suntem de acord să fim informați cu privire la ...dar atât timp cât proiectul a trecut nu cred că mai are rost să mai vorbească. Vă mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trecem la proiectul nr. 10 hotărâre privind modificarea și completarea la HCL nr. 3 din 31.01.2018 a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administrație” ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1- subordonată Consiliului Local Sector 1. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Suntem la proiectul nr. 10. Constatăm unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11 hotărâre privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman. Suntem la proiectul nr. 11. Cine este pentru, vă rog? Constatăm unanimitate. Proiectul a trecut. Mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12 hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1. Cine este pentru? Avem unanimitate, proiectul a trecut.

//C/D/CÎ/Vî.l A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 13 hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, cine este pentru? Constatăm unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte tic ședință: Proiectul nr. 14 hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2018, a salariilor de bază brute pentru angajații Poliției Locale a Sectorului 1 conform Legii nr. 153/2017 (stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1), ...perfect. Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul nr. 14, cine este pentru? Avem unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cine este pentru? Constatăm unanimitate, proiectul a trecut, mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16 hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73 din 21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cine este pentru? Unanimitate, proiectul a trecut, mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 17 hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340 din 17.08.2009, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.505 din 10.12.2009 și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366 din 24.09.2009, cu modificările ulterioare, doamna consilier, vă rog.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă ni se pot oferi mai multe detalii pentru acest proiect, mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Fleacă? Vă rog.

Domnul Dănuț Fleacă : Bună ziua. în 2009, o parte din imobilul din str. Pajurei nr. 15, fosta creșă preluate în anul 2000 de la Ministerul Sănătății, respectiv etajul 1 și 2 a fost cedat către Poliția Locală și către ISU. Poliția Locală și-a relocat activitatea din acel sediu, noi așteptăm acolo doar avizul de la pompieri, urmând să depunem pe urmă pentru autorizație de construire și să refacem creșa. După cum știți creșa funcționează în Pajurei nr. 2-4, este un imobil care nu a avut această destinație și ne revine acest etaj 1-2 și corpul central revine la direcție în perspectiva consolidării. Vă mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, doriți să mai puneți întrebări? Nu. Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul nr. 17, cine este pentru? Avem unanimitate, proiectul a trecut. Mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 18 hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 99 din 28.04.2017 privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, cine este pentru? Avem unanimitate, proiectul a trecut. Vă mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Suntem la proiectul nr. 19, hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a spațiilor libere dîn imobilă! situat în Piața Amzei nr. 13 către Federația Română de Natație și Pentatlon modern, pentru o perioadă de 3 ani. Sunt întrebări?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnul președinte, dacă îmi permiteți,

Domnul Olivcr-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Aș dori mai multe detalii și la acest punct. Mulțumim mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Haidemak, cred că ne poate oferi informații.

Doamna Mădălina-Vcronica Haidemak: Buna ziua, îmi cer scuze că nu am înțeles întrebarea dumneavoastră?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă ne puteți oferi mai multe detalii? Concrete.

Doamna Mădălina-Veronica Haidemak: Mai multe detalii decât în raportul de specialitate nu am, pentru că acolo le aveți pe toate, inclusiv adresele, solicitările din partea Natației, inclusiv adresa din partea Centrului Cultural, unde cum sunt spațiile care sunt nefolosite. ...Nu, am făcut solicitare și ne-ați confirmat că le putem da altcuiva, avem adresă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am rugămintea ca după ce ne spune doamna director Haidemak, după ce ne răspunde o să vă rog să interveniți dacă este cazul.

Doamna Mădălina-Veronica Haidemak: Da, să revenim. Da, exact. Să revenim. Natația a făcut solicitări pentru ..multiple, vreo 3 minim 2, a făcut solicitări începând de anul trecut, pentru un sediu social, ei intră în reparații pe unde sunt acum și au nevoie de un loc unde să-și desfășoare activitatea. Inclusiv, cu promisiunea din partea dumnealor, că ajută Consiliul Local și copiii din Sectorul 1 în ceea ce privește fel și fel de selecționări pentru sportul specific........

(nu se aude ce a întrebat Steluța Todea....)

Doamna Mădălina-Veronica Haidemak: Prin subordonate, mă gândeam. Prin urmare, au făcut solicitări, deci altceva nu știu...Spațiile avem confirmarea că se pot folosi, se pot da natației...nu știu la ce v-ați referit! Ok.

Domnul Oliver-Leon Păiuși ■ - Președinte de ședință: Supun spre aprobare proiectul nr. 19. Cine este pentru? Câți sunt? Cine este împotrivă, vă rog? Cine se abține? 5 abțineri. 20 pentru, 5 abțineri, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 21, ....20? ...Proiectul nr. 20, hotărâre privind aprobarea inventarului ce cuprinde străzile aparținând domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Sectorului 1, dorește cineva să primească mai multe lămuriri? Nu. Supun spre aprobare Consiliului Local acest proiect, cine este pentru? Avem unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: La următorul, trecem la proiectul nr. 21, unde am să rog colegii să facă propuneri pentru numirea membrilor comisiei, deci proiectul nr. 21, hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.165 din 30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieței Herăstrău, deci rog colegii să facă propunerile, vă rog.

Doamna Ecntcrina-Raluca Condurachi: Grupul PSD propune pe domnul Adrian Tudose. M-ați auzit? Da, grupul PSD propune pe domnul consilier Adrian Tudose, ....Cristi Adrian Tudose. Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: îl propun pe domnul consilier Zamfir Victor.

Domnul Oliver-Lcon Păiusi - Președinte de ședință : Domnul?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: îl propun pe domnul consilier Zamfir Victor.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință : Grupul PNL?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Grupul PNL îl propune pe domnul Adrian Suvac.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință : GrupuI USR?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dorina, mă, Dorina.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Din partea grupului USR o propun pe doamna Bănișor Dorina.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință : Mulțumesc.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Grupul UNPR îl propune pe Liviu Gheorghiță.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Mă scuzați. Am și eu o propunere.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință : Da. doamna......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință : Deci, de la grupul ...avem următoarele propuneri : PSD - domnul Cristian Tudose, Victor Zamfir - ALDE, Suvac Virgil - PNL, domnul Liviu Goncea - grupul UNPR, Dorina Bănișor - grupul USR. Propun să trecem la următorul proiect, da pentru a câștiga timp, mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 22,.....trebuie să-și

facă datoria aici, este evident......deci, proiectul nr. 22, hotărâre privind solicitarea către

Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului București în vederea reabilitării și modernizării, domnul consilier.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna secretar, doamna secretar, se aude? Doamna secretar, am o întrebare, referitor la punctul 22 cu 1, solicitarea preluării străzilor în administrarea temporară a Sectorului 1. Cum putem completa lista cu încă o stradă care necesită preluarea de către sectorul nostru?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Formulați amendament. Formulați amendament în scris.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: In ordine, deci amendamentul o să sune propun...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Inițiatorul proiectului de la ADP, cine este din partea ADP-ului? Da. Formulați un amendament. Un amendament la anexa nr. 1, prin introducerea unui punct 8, probabil, cu strada pe care o menționați. Dar asta....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da, este vorba de preluarea străzii Constantin Godeanu care este în sectorul 1.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da. formulați amendamentul, o să vi se aducă un formular, clar, în scris și trebuie avizat și de către cine a avizat ...de la ...compartimentul...direcția investiții. Directorul de la investiții, domnul director mergeți la domnul Bulfon ca să analizați amendamentul formulat prin introducerea unei noi străzi, la punctul 8: Păi da, da, da asta, să poată include și o altă stradă.    '    < > ■

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Doamna secretar, în urma unei cereri depuse de către domnul Bulfon către Direcția de investiții, Serviciul de Urmărire Servicii va face solicitarea către Administrația Străzilor, pentru această stradă. Da, nu cred că e necesar amendament. Că având în vedere că acum hotărârea face referire la niște străzi pe care deja Administrația Străzilor a fost de acord să ni le dea în administrare, nu cred că un amendament face sens, practic trebuie să facem o cerere către Administrația Străzilor și în urma acelei cereri Administrația Străzilor să facă o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București de transmitere în administrare către Consiliul Local al Sectorului 1 a străzii respective. în urma hotărârii Consiliului General, exact cum este și în hotărârea de față, Consiliul Local al Sectorului 1 își va asuma intrarea în administrare a acestei străzi.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Mie nu îmi este greu, nici să fac amendament și nicio cerere, așadar, voi formula o cerere către Direcția de Investiții, în care voi solicita luarea în administrarea Sectorului 1 a acestei străzi, Constantin Godeanu, iar Direcția de Investiții mai departe, va transmite solicitarea către PMB, da..către Consiliul General

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu: Atât către Consiliul General, cât și către Administrația Străzilor

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Consiliul General și Administrația Străzilor. Eu atâta, doar către dumneavoastră trebuie să fac această adresă. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință : Sunteti de acord să trecem la votul proiectului așa cum este trimis către Consiliul Local, da? Perfect! Supunem la vot, dar lipsesc câțiva consilieri. Câți consilieri avem? Așteptăm puțin să vină în sală, câțiva colegi consilieri. Domnilor consilieri, vă rog să luați loc în sală.

Constatăm prezența a 22 de consilieri în sală, supun votului Consiliului Local proiectul nr. 22, cine este pentru? Este....avem unanimitate, 23, 23 de voturi...da, era și domnul Olteanu. Mulțumesc. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem Ia proiectul nr. 23, hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București, domnul consilier vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Am câteva întrebări, nu știu cine ar putea să-mi răspundă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință : Doamna Liliana Senteș, vă rog dacă puteți veni să răspundeți întrebărilor domnului consilier, domnul consilier vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da. proiectul este o reluare a celui care a fost pus pe ordinea de zi în data de 27 februarie anul acesta și a fost retras la acel moment. Atunci aveam o listă de 10 autoturisme, acum avem o listă de 11 autoturisme, din care se mai regăsesc doar 9 din lista inițială. întrebarea este de ce această modificare și totodată de ce numărul de 11 când în O.G 80 este reglementat un număr de 4?

Doamna Liliana Senteș : Da. pentru că 4 autoturisme sunt ale noastre, ale Primăriei, cele 4 autoturisme de care vorbiți dumneavoastră sunt ale noastre, în proprietatea Primăriei, celelalte, diferența până la 11, cele 7 sunt în comodat, de la Poliția Locală. Tocmai de aceasta numărul fluctuează, le mai dăm înapoi pentru că sunt stricate ca să nu investim în ele și atunci ne dau altele, în loc sau dacă noi mai avem nevoie față de cele 10 câte au fost la prima hotărâre, mai solicităm Poliției Locale suplimentarea acestora.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Deci înțeleg..

Doamna Liliana Senteș : Ele sunt în comodat

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci înțeleg..conform legii noi avem 4, așa

Doamna Liliana Senteș : Exact

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Iar restul sunt luate în comodat. Așa..

Doamna Liliana Senteș : Da. Exact. Da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Și următoarea întrebare, autoturismele sunt echipate cu GPS?

Doamna Liliana Senteș : Nu. Nu

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: As dori să propun un amendament prin care să putem instala GPS pe ele.

Doamna Liliana Senteș : Da, asta presupune o investiție, dacă veți fi de acord să le și cumpărăm, ulterior..

Doamna Clntilde-Maric-Brigitte Armând : Investiția aceasta, în orice firmă și orice organizație s-a dovedit după trei luni rentabilă și este neprofesionist pentru o primărie cu o flotă de mașini să nu aibă GPS. Vă rog mult să procedăm la un lucru de bază la ora actuală. Aveți telefoane? Da! Nu aveți GPS? E o problemă

Doamna Liliana Senteș : Vă rog, este dreptul dumneavoastră

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: GPS pentru monitorizare, nu GPS pentru navigație, pentru turism. Da

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: Deci este un sistem ....

Doamna Liliana Senteș : Deci vom vedea ce implică și montarea acestor GPS-uri, o să vorbim cu colegii

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Asta presupune achiziționarea aparatelor, montarea lor și un abonament la o firmă de monitorizare

Doamna Liliana Senteș : Vom vorbi și cu colegii noștri de la investiții să vedem în ce măsură se poate face această achiziție. Da, sigur. Bine

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Da, dacă e domnul director Fodoroiu

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință : Vă mulțumesc. Trecem spre aprobare la proiectului nr. 23, cine este pentru?

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: Păi suntem...nu am făcut amendament...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință : Păi îl facem acum

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci, voi depune amendament pentru ceea ce am spus, pentru monitorizarea prin GPS și vă rog să procedați în consecință, să supunem la vot.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință : Bine, supun spre aprobare amendamentul colegului nostru, vă rog să-l recitiți, trebuie recitit

Domnul Liviu-Gheorghiță Goncca: Mie mi se pare lipsă de seriozitate, să depuneți un amendament pe care nu l-ați scris.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Bun, îl pot spune și îl scriu

Domnul Liviu-Ghcorghită Goncea: Scrieți-1. Intre timp, uite ...vă dau timp, vă dau timp, trei minute, scrieți-1 acum

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: îmi dați timp trei minute, mulțumesc.

Domnul Liviu-Gheorghițâ Goncca: Cu privire la punctul 21 de pe ordinea de zi, referindu-mă la comisia de cinci persoane care va negocia contractul cu Piața Herăstrău, am fericirea să vă anunț că domnul Suvac și doamna Dorina Bănișor au un nr. de 25 de voturi iar un prieten l-a tăiat pe Liviu Goncea. Deci, care are numai 24....lasă...deci cu mulțumiri, prietenului respectiv....da l-a tăiat și pe Tudose și pe Zamfir același prieten....Așa că noi trei avem 24, doamna Bănișor 25 și domnul Suvac, aici de față, fericitul posesor a 25 de voturi ...aplaudați....Deci până la urmă a trecut proiectul cu 25-25-24. Mulțumesc. Domnul.....a scris sau vă scriu eu..? A scris?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescn: Domnul președinte eram în procedură de vot!

Domnul Oliver-Lcon Păiusi - Președinte tle ședință : Nu merge aici.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorcscu: Păi da, dacă....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință : Doamna consilier, domnul coleg Cristian Bulfon are un amendament la proiectul nr. 23. Vă rog să-i acordăm un minut să-l scrie, atât. Vă rog. Revenim asupra proiectului 21, o secundă domnul consilier. Deci proiectul 21, vi-1 recitesc hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165 din 30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieței Herăstrău. Doamna secretar vă rugăm să ne spuneți nominalizările, să le comunicați. Vă rog.

Domnul Cristian Tudose 24 de voturi, Victor Zamfir 24, Liviu Goncea 24, Suvac 25, doamna Bănișor 25. Sunt validați domnul Suvac și doamna Dorina Bănișor. Mulțumesc. Proiectul 21 a trecut.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul 23, așteptăm amendamentul domnului Cristian Bulfon.....Am discutat cu doamna secretar, cu domnul Goncea...

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Am discutat cu doamna Secretar, cu domnul Goncea și avem 5 propuneri, 5 validări, 5 membri. Toți cei 5 sunt validați.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Nicio problemă, perfect.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Supun proiectul numărul 21 votului Consiliului Local în integralitatea lui. Cine este pentru? Avem unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea; Stați că m-am lămurit, stați o secundă că trebuie să știți și dumneavoastră despre ce e vorba, stați că avem o problemă. Am nevoie de atenția dumneavoastră numai un minut. Acest proiect 21 care vom negocia, renegocia, noi vorbim de o clădire care s-a făcut în 2004, o clădire unde astăzi este sediul Băncii UniCredit, unde este Angst-ul, unde

este...........clădirea are 4 etaje, care a fost făcută ca Piață Agroalimentară în 2004, ulterior s-a

schimbat în totalitate, în totalitate gândirea despre clădirea respectivă, noi primim acolo 240 de mii de lei pe an, am senzația? vă aduc la cunoștință, pentru că nu știți despre ce e vorba, nu știți despre

ce e vorba, acum am aflat și eu, deci vorbim de clădirea de pe Ceasornicului cred, domnul

Păiuși este o clădire mare cu Banca UniCredit la parter, care numai piață nu e.......da, tocmai de

aceea, este foarte bine că suntem 5, pentru că acolo.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Este perfect, am validat lucrul ăsta, suntem și informați.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Eu a vrut să vă aduc la cunoștință despre ce vorbim.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Și la ce trebuie să ne așteptăm?

v ' . Jljt .»

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu vorbim despre o piață goală cum am crezut noi, unde a fost sediul BMW-ului, nu, vorbim despre o clădire uriașă.    ■'    ’

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Corect.

Domnul Gheorgliiță-Liviu Goncea: Uriașă....

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Care nici nu mă gândesc câți bani ia el de la Angst și de la UniCredit, acolo.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog domnul consilier, vă ascult.

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Domnule Președinte, întrucât proiectul 23 se referă strict la cota de combustibil utilizată de către flota auto a Primăriei, nu am cum să depun un amendament în cadrul acestui proiect, și atunci voi face o solicitare către Direcția de Utilități Publice, prin care le voi aduce la cunoștință acest lucru pentru a face achizițiile respective.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci necesitatea achiziționării sistemelor de GPS și a sistemului care urmărește GPS-ul, ok.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vom trece spre aprobare a hotărârii de consiliu numărul 23, așa cum v-am prezentat-o. Doamna Secretar...........numai puțin.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci revenim asupra proiectului numărului 23.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 23. Proiect de hotărâre pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare.......domnul

consilier....

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Am totuși nevoie de o lămurire din partea doamnei Secretar, ținând cont de faptul că instalarea acestor aparate GPS vor duce și la eficientizarea rutelor folosite prin monitorizarea lor și totodată se va putea urmări și consumul de combustibil, totuși, nu s-ar putea încadra ca amendament în cadrul acestui proiect?

Doamna Danicla-Nicolcta Ccfalan - Secreta iul Sectorului 1: Da, dumneavoastră aveți domnul Bulfon......domnul Bulfon......nu este atent.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Bulfon.....

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Bulfon, dumneavoastră aveți dreptul de a formula astăzi amendament pe marginea proiectului de hotărâre, însă, ideea era că prin acest proiect se stabilesc normativele proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesari autovehiculelor. Dumneavoastră vorbiți de o achiziție........

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Voi formula totuși acest amendament în cadrul proiectului.....

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dumneavoastră vorbiți de o achiziție și asta este important, pentru că dacă nu sunt prinse în planul de achiziții, Direcția de Utilități stabilește normativul, este un proiect care trebuie realizat în comun cu cei de la Investiții și-și schimbă conținutul.....obligă practic la achiziționarea și acestor......

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna Secretar.......

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da......

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Mai bine măsurăm de 10 ori și tăiem odată. Voi formula acest amendament în cadrul proiectului, și ca să avem și o măsură de asigurare voi trimite o adresă și către Direcția de Utilități.

Voi da citire amendamentului „Propun echiparea cu aparate GPS pentru monitorizarea flotei auto, utilizate de către Primăria Sectorului 1, atât autoturismele în proprietate cât și cele în contract de comodat

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: După articolul 1 sau după articolul 2, introduceți articolul 2 indice 1 (2 ’)?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: 1 mediat.......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Are cineva ceva în comodat?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: După articolul 1, vom introduce articolul 2 cu acest amendament, iar articolul............succesiv se vor modifica.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului LDupă articolul 1, eventual introduceți articolul 1 indice 1? ca să se mențină renumărătoarea? da......1 indice 1.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vreau propun și eu un amendament, articolul 1 indice 2.

Propun să angajăm o persoană care să urmărească traseul acestor........

Domnul Cristian Adrian Tudose: Asta vroiam să întreb și eu, cine va face monitorizarea?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Asta se face prin Serviciul de Monitorizare, domnul Goncea. Nu stă nimeni cu degetul pe hartă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, de ce? angajăm noi o persoană să urmăreasscă traseul acestor GPS-uri.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Ar trebui să fie la Poliția Locală, unde au un sistem integrat.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Sau să cumpărăm, atenție mai inteligent.........să cumpărăm

noi o aplicație, care să n-o punem pe net și să-i urmărim noi pe ei, ce fac cu mașinile. Nu, domnul Bulfon?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnul Președinte putem să votăm......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:Domnul Bulfon, domnul Bulfon.......ai o aplicație, cumpărăm

o aplicație......să luăm o aplicație, să n-o punem noi pe net, să vedem ce face Primarul cu mașina.

Unde dracu se duce Primarul cu mașina?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Este vorba de profesionalism de bază să punem GPS la o flotă de mașini.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Unde dracu se duce Primarul cu mașina? Nu ar fi bine să vedem și noi ce face Primarul cu mașina Primăriei. Ce curios ești!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Goncea, orice shaormărie care are mașini, are GPS pe mașinile alea și noi ditamai Primăria nu ne permitem, sau cum? nu ar fi cazul?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare amendamentul domnului consilier Cristian Bulfon. Cine este pentru? 8 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? 18 abțineri. Amendamentul nu a trecut.

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Nu este vorba de curiozitate, este o reducere de costuri foarte importantă, o monitorizare de activitate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 8 pentru, 17 abțineri. Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul numărul 23. Cine este pentru?

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Cum sunteți de acord să le dați 200 de litri fără să aveți niciun raport de activitate, niciun.....nimic......niște repere........

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Suntem în procedură de vot, doamna consilier.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 12 pentru, cine este împotriva acestui proiect? 13 împotrivă, proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul numărul 24.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Mulțifuncțional Caraiman.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnul Președinte, îmi cer scuze, dacă puteți să-mi spuneți la punctual 23, câte au fost pentru? câte voturi ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Pentru, au fost 12, împotrivă.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: 12 sau 13?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 12 pentru.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Deci 12, da ? Mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Și 13 împotrivă. Suntem 25 prezenți. Suntem 25 de consilieri prezenți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul numărul 24, îl recitesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Mulțifuncțional Caraiman.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Supun spre aprobare acest proiect, numărul 24, cine este pentru ? Avem unanimitate ? Proiectul a trecut, mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul numărul 25.

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Domnul Președinte.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Citesc și vă dau cuvântul imediat.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 25. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrare de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații libere, situate la parterul imobilul situat în str. Piața Amzei nr.J3 către Poliția Locală Sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilieră, vă rog.

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: După cum știți întotdeauna ne-am opus alocării spațiilor de la parter, din Piața Amzei nr.13, pentru că destinația lor stabilită prin ultimul proiect de consolidare, este o destinație comercială, n-am auzit, să se fi făcut o schimbare de destinație până acum, și cele 2 doamne director doamna Senteș și doamna Haidemak pot să confirme acest lucru. Numai că nu s-a făcut o schimbare de destinație, deci, odată că ne opunem oricărei schimbări de destinație și 2 că nu se pot aloca spații pentru, gen, activități administrative, doar pentru activități comerciale.    < c

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Bănișor.......

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Ca atare vă recomand și vă rog să înțelegeți situația și din punct de vedere legal că practic nu poți să aloci spații comerciale înainte de a schimba destinația. Și de asemenea, vă rog să ne opunem toți înțelegând cum arată ansamblul Piața Amzei, înțelegând ce vrem să facem acolo, să vă opuneți acestor alocări ilegale, până una alta.

Domnul Gheor&hiță-Liviu Goncea: Doamna Bănișor, eu atâta vreau să vă spun, cei cu care v-ați bătut în Piață erau jandarmii, nu era Poliția Locală, nu le luăm și banii de la Poliția Locală, nu le luăm și spațiile de la Poliția Locală, că dumneavoastră aveți impresia că au fost în Piață, n-au fost, erau jandarmi ăia, ăia solizi așa mari, erau jandarmi, ăștia-s Poliția Locală. Ăsta e ăla care stă la colțul străzii dumneavoastră și vă păzește.

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Domnul Goncea.......vă rog, eu sper că ceilalți colegi înțeleg

ce-am spus eu și rugămintea pe care o am.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Eu spun că ăia erau jandarmi, nu erau Poliția Locală.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Goncea, nu intrăm în polemică.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Hai să-i omorâm, avem posibilitatea să le luăm toți banii din buget.

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: încă odată, sper ca restul colegilor să înțeleagă ce am spus.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul numărul 25. Cine este pentru? 12 voturi pentru. Cine este împotrivă? 13 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul numărul 26.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier.......

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna Secretar, uitându-mă în listă constat că este o eroare materială la punctul 62, respectiv Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, prin Hotărârea Consiliului Local numărul 424 din 2017, denumirea Colegiului Grivița a fost schimbată în Ștefan cel Mare. Vă rog să procedați la corectare. Deci Hotărârea Consiliului Local nr. 424/2017, este cel de modificare al denumirii.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, doamna Moja este în sală? ..........nu este..........da, o să verific și îndrept eroarea materială, da mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare proiectul, cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul numărul 27.Proiect de hotărâre

pentru modificarea, și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 439/18.12.2017privind transmiterea în administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Mineryei nr. 3IA, sector 1, București, compus din construcții (CI, C2, C3, C4, C5) și teren în suprafață de 2,863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr.

210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Școlii Gimnaziale "Alexandru Costescu”, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, București

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Fleacă, domnul Clinciu, dacă doresc să ne spună câteva lucruri despre acest proiect.

Domnul Dănuț-Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului: După cum știți, în decembrie, pe 18 decembrie, a fost trecut imobilul în integralitate la școală, eu cred că nu a fost o înțelegere suficientă a situației pentru că din cele 5 corpuri de clădire doar CI era în mod expres solicitată de școală, adică corpul internatului. Clădirea C2, C3, C4 și C5, C2 reprezintă 139 de m2 Centrul Sfânta Mina cu 12 beneficiari și cu personalul aferent care îngrijește de acești tineri cu handicap grav, cu agresivitate, C3 reprezintă un punct trafo care ține de Enel, C4 este o magazine și C5 este ghena de gunoi care deservește ansamblul de casă de tip familial. în plus e vorba de încă 6 camere în Sf. Maria unde se află frigiderele, magaziile și tot ce au nevoie cei de la Sf. Mina. Și solicităm în consecință ca cele 4 corpuri mici de clădire să rămână în continuare în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, urmând ca în momentul în care vom găsi o soluție de relocare a centrului să treacă la școală și să facă școala ce va dori cu ele, și să ni se permită folosirea celor 6 camere din școală, ele pot fi separate de corpul clădirii.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier........

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Rândul trecut, domnul Fleacă la solicitarea doamnei Comănici rămăsese să vă înțelegeți să aveți o discuție cu domnul Clinciu, cu domnul Director Clinciu și să cădeți de acord asupra acestei proceduri, să spunem, îl întreb acum pe domnul Clinciu dacă este în regulă cu ceea ce propuneți dumneavoastră, deci aici rămăsese discuția.

Domnul Dănuț-Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului: Cu privire la spațiu n-am avut o discuție diferită, școlile sugerau să le predăm tot ansamblul și să încheiem pe urmă un contract de comodat pentru spațiile pe care noi le decidem.

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Am înțeles.......am înțeles, dar rămăsese să vă înțelegeți,

drept care aș vrea să aud și.........

Domnul Romeo Clinciu - Director Administrația Unităților de învățămât Preuniversitare și

Unităților Sanitar Publice Sector 1: Bună ziua, întradevăr am avut o discuție cu domnul Fleacă, am înțeles faptul că dânsul are nevoie de câteva spații, în principiu nu suntem împotriva acestui lucru.......

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Mulțumim.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul director Fleacă, o mică precizare, vă rog. înțeleg din ceea ce mi-ați spus și ce am văzut și în teren, nu le știam denumite cu litere CI, C2 până la C5, înțeleg că este vorba de clădirea principală, denumită CI, iar celelalte 4 sunt clădiri distincte și separate de clădirea principală, da?

Domnul Dănuț-Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului: (....tară microfon)... și 2 etaje C2, C3, C4 sunt altă structură și școala ne permite în continuare să avem 6 camere pentru ce avem noi nevoie încă, frigidere, magazine de alimente și așa mai departe până când reușim să relocăm.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Mulțumesc.

Domnul Dănuț-Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului: Precizez că există o hotărâre de consiliu care ne-a dat mandatat să facem demersuri să achiziționăm un alt imobil mai mare și care să permită relocarea, am făcut de două ori procedura, din păcate încă nu am identificat clădirea. Și vom tot repeta până când vom reuși, să sperăm că nu dureză mai mult de încă un an de zile, un an și jumătate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Director, mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Avem 24 de consilieri prezenți. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru ? Unanimitate. Proiectul a trecut. Mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul numărul 28.

28. Proiect de. hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector I, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ” Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Clinciu, aveți ceva să ne spuneți referitor la acest proiect?

,_A

Domnul Romeo Clinciu - Director Administrația Unităților de Invățămât Preuniversitare și

Unităților Sanitar Publice Sector 1: Este vorba de un proiect pe care dorim să-l facem în colaborare cu Casa Corpului Didactic, el constă în vizite de lucru și schimb dc experiențe între factorii de decizie din unitățile de învățământ, directori sau membri ai consiliului de administrație, unități de învățământ din Marea Britanie, Finlanda, Suedia și Danemarca, dacă nu mă înșel. Considerăm oportun acest lucru pentru a implementa diverse metode de management din aceste state în managementul unităților de învățământ. 2.38.38, în această fază noi solicităm avizul consiliului Municipiului București pentru acest proiect.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Perfect, mulțumesc. Doamna consilier.....

Doamna Steluța Todea: Vroiam și eu să spun că știu despre acest proiect, adică știu despre ce este vorba și întradevăr ideea e să plece directorii și directorii adjuncți în țările pe care le-a precizat domnul director și să preia modelul de acolo și să-l aducă în școlile din Sectorul 1.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc, supun spre aprobare.......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Hai să tăiem membrii, hai să tăiem membrii consiliului de administrație

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier.......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Hai să scoatem membrii consiliului........

Domnul Oliver-Lcon Păiuși — Președinte dc ședință: Domnul Goncea, vă rog, vă rog frumos....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, nu, vă rog, o secundă, amendament. Hai să scoatem membrii consiliului de administrație, directorii trebuie să învețe câte ceva, eu ce să învăț de acolo. Deci directorii și.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Avem deocamdată o cerere de acord. Domnul Tudose, domnul Tudose.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Aș dori să menționăm ca cei care fac aceste deplasări "să prezinte în fața consiliului un raport de activitate și cu ce au venit de acolo nou.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cred că este obligatoriu raportul de activitate, cred că este obligatoriu. Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul.

Doamna Steluța Todea: Putem să propunem un amendament, domnul Tudose, dacă chiar...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu este cazul acum, pentru că e vorba doar de un acord, ulterior probabil că vom face amendamentele necesare. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru ? Avem unanimitate. Prezenți 25.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul numărul 29.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizai al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31.03.2018

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte tle ședință: Proiectul numărul 30.

30.Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc în vederea acordării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului sportiv “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitori", în perioada iunie-noiembrie 2018

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Dacă nu sunt întrebări, supun Consiliului Local spre aprobare proiectul numărul 30. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Domnul Președinte, noi nu am votat, cum adică unanimitate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mă scuzați, mă scuzați...încă odată. Cine este pentru acest proiect? 20 pentru. Cine este împotrivă? 5 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul numărul 31.

31.Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația 1001 Arte, în vederea organizării proiectului cultural artistic „Calea Victoriei 91-93 Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, domnul Tudose.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Ținând cont că acest proiect are și o componentă financiară, aș vrea să vină și cineva de la Centrul Cultural să ne explice un pic care sunt implicațiile noastre.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Mihăilescu Ion Bogdan, este prezent?

Doamna luliana-Cristina Grigorcscu: Domnul Președinte, dacă inițiatorul nu este aici, înseamnă că nu are niciun interes, acuma pe bune......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cred că da. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru, aprobarea acestui proiect? Să numărați voturile. Cine este^pentru? Văjog ridicați puțin mâna mai sus, ca să ne dăm seama. 7 pentru, cine este împotrivă? 13 împotrivă, cine se abține? Proiectul nu a trecut.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Puteți să anunțați rezultatul final la acest proiect dacă vă rog frumos? Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da.Voturi pentru, 7. 13 împotrivă. 5 abțineri, 25 de consilieri prezenți.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul numărul 32.

32.Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării evenimentului cultural artistic Balkan Fest Bucharest, în perioada 5-7 octombrie 2018

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consiler, vă rog.

Doamna Mureșan Manuela: Domnul Președinte, aș vrea să pun câteva întrebări organizatorului, deci reprezentantul societății comerciale.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Este reprezentantul societății?

Doamna Mureșan Manuela: Pentru că a cerut 150 de mii de EUR.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Este reprezentantul societății comerciale aici? Nu.

Doamna Mureșan Manuela: Atunci, poate domnul director de la Centrul Cultural? Am mai multe întrebări.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu este prezent.

Doamna Mureșan Manuela: Deci.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Ne spuneți nouă.

Doamna Mureșan Manuela: Să spun întrebările? Păi..........

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: în acest caz trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Cine este împotriva aprobării acestui proiect? 12 împotrivă, cine se abține? 13 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul numărul 33

33.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de cooperare între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Evenimentul s-a ținut, s-a și terminat, a fost med.iatizat. Ce să mai finanțăm, ce să mai.........a ținut de pe 12 aprilie până pe 21 aprilie.

Domnul Oliver-Leon Păiu.și Președinte de ședință: Domnul consilier trebuie să supunem spre aprobare, proiectul trebuia să fie scos de pe ordinea de zi, să-l retragă inițiatorul, inițiatorul nu l-a retras, avem obligația de a-1 respinge sau de a-1 aproba. Supun spre aprobare Consiliului Local acest proiect.

Doamna Steluța Todea: Eu n-o să votez.

Domnul Oliver-Leon Păiu.și — Președinte de ședință: Doamna Todea știu, dumneavoastră vă recuzați, vă recuzați, da...da....luăm act de lucrul acesta.

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare proiectul numărul 33. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Cine este împotriva aprobării acestui proiect? 10 împotrivă, abțineri, vă rog. Colegii care au vot împotrivă trebuie să se hotărască dacă rămân împotrivă sau votează abținere. Deci încă odată, cine este pentru abținere, la acest proiect? vă rog frumos. 10 abțineri. Din păcate trebuie să reluăm votul, trebuie să ne hotărâm cum votăm, da? încă

odată, cine este............domnul Goncea a ieșit, suntem 24 prezenți, doamna Steluța Todea se

recuză? da, 23. Acum, cine este pentru? nimeni. Cine este împotrivă? 13 împotrivă. Cine se abține? 10 se abțin. Proiectul nu a trecut.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorcscu: Puteți să anunțați rezultatul, dacă vă rog, final, rezultatul final să-l anunțați.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Rezultatul final? Proiectul nu a trecut.

Doriți să........avem 13 împotrivă, 10 abțineri, se recuză doamna Todea Steluța, domnul Goncea

era ieșit din sală...

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Suntem la proiectul numărul 34.

34.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnul Președinte, avem un amendament, pot spune? Luăm act de demisiile colegilor noștri, dar am dori vot nominal pentru punerea lor în noile comisii, pentru validarea lor, să fie vot nominal. Noi așa am fost aleși la început și să se mențină această regulă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: De acord.

Domnul Cristian-Laurcntiu Bulion: Și totodată ar trebui făcute noi propuneri, domnule Președinte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun amendamentul colegului nostru, spre aprobare Consiliului Local. Cine este pentru aprobarea acestui amendament?

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Domnule Președinte înainte de a trece la procedura de vot, vă rog. Vacantarea acestor posturi permite ocuparea lor de către alți consilieri care pot fi votați.

Deci despre asta.......deci trebuie făcute propuneri, pentru ocuparea acestor posturi. Pentru că sunt

2 etape diferite aici, luăm act de demisia colegilor noștri din aceste comisii, vacantarea posturilor respective și nominalizarea altora în locul lor.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în regulament avem expres prevăzut în situația în care se impune nominalizarea, aici este o retragere din comisie, practic sunt înlocuiri.

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Nu, nu, aici există o frază care spune ,,ținând cont de cererile mai sus enumerate, rezultă că se propune”, de unde rezultă?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: O propun pe doamna...........

Doamna Daniela-Nicolcta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Potrivit prevederilor art. 17 alin.(2) din OG 35, nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar consilieri independendenți..mă rog,., de către Consiliul Local, avându-se în vedere de regulă opțiunea acestora. Aici este vorba, nominalizările au existat, între cele 2 grupuri a existat această..înțelegere.., în urma renunțării, domnul Tudose este înlocuit din comisia de urbanism, trece...da.....plus că a fost și în comisii proiectul....

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: O secundă, doamna Secretar, când s-au făcut aceste schimburi, s-au făcut în cadrul aceluiași partid, acuma se schimbă o persoană de la ALDE cu o persoană de PSD? sau n-am înțeles eu bine?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: O persoană de la.........da.........

Doamna Dorina-Lumința Bănișor: Păi tocmai, e altceva.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este înțelegerea celor 2 partide, deci practic se înlocuiesc. Numirea membrilor fiecărei comisii se face de către fiecare partid. Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți.

Domnul Liviu Gheorghiță Goncea: Domnule Păiuși hai să ieșim din problemă, hai să faceți procedura. Să faceți procedura și să vedem dacă grupul USR își va vota omul în locul doamnei. Doamna luliana Cristina Grigorescu: Domnule Președinte, dacă îmi permiteți, Domnule Președinte.

Domnul Liviu Gheorghiță Goncea: Dacă își va vota omul, eu spun că ...

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Noi toți consilierii la începutul mandatului am fost propuși pentru anumite comisii și votați fiecare în consiliu. Eu așa îmi amintesc și putem să ne uităm și pe înregistrare acum și pe procesul verbal. Dar toată lumea a fost supusă la vot ceea ce asta trebuie să facem și acum. Mulțumesc frumos.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu a fost vot nominal.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: A fost pe comisie. Parcă așa ... Situația care este acuma, deci noi avem și luăm act de demisia domnului Tudose Cristian din comisia de urbanism. Este demisia dânsului aici în proiect. Există cererea domnului Zamfir Victor în care solicită retragerea dânsului din comisia de comerț. Avem două lucruri foarte clare, o demisie și o cerere de retragere. Și pe partea cealaltă avem înlocuirea dânșilor în comisiile celelate.

Domnul Alexandru Ștefan Deaconu: Au existat propuneri din partea grupurilor politice, s-au făcut aceste propuneri, practic o permutare...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Potrivit numărului de locuri care revine fiecărui grup de consilieri..

Domnul Liviu Gheorghiță Goncea: Și vă lăsăm și fără PUD-uri .. Aloo.. Macarie. Macarie, vă lăsăm și fără PUD-uri.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Domnule Președinte trebuie să votăm. Haideți să votăm, ce tot, că nu înțeleg de ce tot amânam votul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule consilier Chirvasă, susțineți mai departe amendamentul propus? Pentru că trebuie să îl supun votului consiliului local. Domnul consilier Chirvasă, a supus un amendament, îl susține?

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: Da. Luăm act de demisia colegilor noștrii și vrem vot nominal pentru numirea noilor colegi în comisii.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare amendamentul Domnului consilier Chirvasă.

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: Da. Și să nominalizeze fiecare partid, repezentanții care și-i doresc.    --z

Z ' .    i '

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Sunt nominalizați, sunt nominalizați.

Domnul Alexandru Ștefan Deaconu: Am și eu o întrebare, stimați colegi, am și eu o întrebare, asta înseamnă că există consilieri care ar putea să rămână în afara comisiilor?? ... păi atunci ... Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Domana consilier, vă rog..

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Deci, în momentul în care se vacantează un loc, că există consilieri care sunt în două sau trei, în cinci comisii, nu mai contează, în secunda în care se vacantează un loc fiecare grup poate să propună și va fi supus la vot, domnu Președinte, asta trebuie făcut. Conform legii noi așa am fost votați, deci nu există altă modalitate nu înțeleg, de ce tot amânăm. A fost votat pentru o anumită comisie. Punct. Ba da, există vot.

Domnul Alexandru Ștefan Deaconu: Cristina nu a fost votat, nu a fost votat, să știi că nu a fost votat.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu A fost votat, credeți-mă că a fost votat. Haideți să luăm cinci minute de pauză, ne uităm în lege și e mai simplu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doriți să luăm o pauză de trei minute ca să lămurim situația. Luăm o pauză de trei minute ca să lămurim situația pe procedură, vă rog frumos. Mulțumesc.

PAUZĂ

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați colegi, vă rog să luăm loc să continuăm ședința. Rog colegii care sunt afară pe hol să intre în sala de ședință, trebuie să număram cîți suntem. Câte persoane suntem, facem prezența imediat. Suntem 22 prezenți. 23, 23 cu domnul Florea. Avem cvorum. Domnule Chirvasă vă mențineți amendamentul.

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: Da.

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: Domnule Președinte, nu mai facem nici un amendament. Vă rog frumos să supuneți la vot proiectul în integralitatea lui.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc, acum vin doi colegi și o să fim 25. Avem o prezență de 24 de consilieri. 24, a plecat domnul Damian. Reiau proiectul, hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1,    nr.89 din

29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 11 pentru . Cine se abține? 13 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnule Președinte, rog anunțați rezultatul votului, domnule Președinte anunțați rezultatul votului.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nu a trecut.

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: Domnule Președinte, suntem în procedură de vot, vă rugăm frumos să anunțați rezultatul votului.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Câte voturi pentru sunt? 11 voturi pentru, 13 abțineri, deci 11 voturi pentru, 13 abțineri. 24 persoane prezente. Proiectul nu a trecut.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Deci domnul... Nu a trecut proiectul, mulțumim frumos. Doamna Clotilde-Marie-Brigittc Armând: Sunt PUD-urile de votat, domnul..

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnul Goncea? Cum o să motivați cetățenilor că nu votați PUD-urile, domnul Goncea?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Sunt oameni care vor să își renoveze casa. De ce ați plecat domnule Goncea? Domnule Goncea cum o să motivați că nu votați PUD-urile. Este super nepofesionist ceea ce faceți. După ce ați blocat o ședință, ați blocat și aceasta.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Continuăm domnul Președinte?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Numai puțin să vedem dacă avem cvorum. Suntem 13, nu avem cvorum. Suntem 14, avem cvorum.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Haideți să continuăm că avem cvorum, suntem 14. Domnule Președinte, vă rugăm să continuați, avem cvorum.

Domnul Oliver-Leon Pâiuși - Președinte dc ședință: Nu avem cvorum.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Ba da, avem cvorum îl avem pe domnul Goncea și noi suntem 13. Sunteți aici în sală, domnule Goncea.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Numai puțin, vreau doar să vă citesc ceea ce am mai aprobat, am avut un punct 12 prin care s-a modificat Anexa 1 a Consiliului Local al Sectorului 1, exact cum s-a întâmplat acum, nr.89/2016, în sensul înlocuirii domnului Cristian Gabriel Seidler cu doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând în Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale - domeniul buget-finanțe, respectiv a doamnei Clotilde-Marie-Brigitte Armând cu domnul Manuel Augustin Vieru. Deci asemenea înlocuiri s-au făcut în...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Da, dar hotărârile au fost făcute în acest sens, nu cu sintagma că “rezultă”.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Sunt obligat să vă spun noi am mai aprobat...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Deci acele hotărâri au fost făcute expres pentru acele înlocuiri și nu s-a folosit sintagma “ ținând cont de cele mai sus enumerate, rezultă că se propune”...

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnul Președinte, s-a votat. Ați anunțat rezultatul votului. Haideți să trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Mulțumim frumos.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Nu avem cvorum.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Atunci închideți ședința dacă nu avem cvorum. Dar s-a votat aia.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Proiectul nu a trecut.

...........fără microfon...........Deci, repet proiectul nu a trecut. Și am terminat.

Vă rog să luăm o pauză de 5 minute să aducem colegii în sală.

Domnul Goncea, proiectul nu a trecut, proiectul nu a trecut.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule Președinte continuați ședința, vă rog, în a constata că avem sau nu avem cvorum.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați colegi vă rog, intrăm în sală să hotărâm ce facem mai departe, dacă continuam ședința sau o declarăm închisă. Revenim în ședință într-un minut, într-un minut să hotărască colegii consilieri să intre în sală.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Deci putem da, comunica pe Facebook-ul Primăriei, cum s-a dat săptămână trecută că am plecat noi din sală, deși noi am rămas în sală, că au plecat alții de data asta.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnul Președinte, dacă colegii noștrii consideră că nu este necesar să intre în sală să continuam ceea ce mai avem de lucrat de pe ordinea de zi, atunci automat vă rugăm să constatați că nu mai este cvorum.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: în acest moment nu avem cvorum, deci ... mai stăm cateva minute și luăm hotărârea dacă închidem sau nu ședința în momentul acesta,

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Deci să înțeleg că nu mai doriți să lucrați, ați obosit? OK. Noi mai rămânem.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Colegii de la ALDE rămân în sală? încă o dată fac apel la colegii care sunt pe hol... să intre în sală. Stimați colegi, vă rog să intrați în sală.

............(Nu mai are rost. Faceți prezența)

în acest moment facem prezența consilierilor prezenți. Suntem 13 consilieri prezenți. Mai fac încă o dată apel la colegii de pe hol să vină în sala de ședință.

Constatăm prezența a 13 consilieri în mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oliver Leon Păiușisala de ședință, declar lucrările închise. Vă54