Hotărârea nr. 96/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 29.03.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 dea hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Ținând seama de Certificatul de acreditare seria AF nr.000424, eliberat la data de 14.04.2014;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81, alin.(2), lit.n) și art.115, alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România”.

Art.2.-Drepturile și obligațiile părților, precum și modul de derulare a parteneriatului vor face obiectul unui protocol încheiat între părțile interesate.

Art.3.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile pentru a duce la ăndeplinire prevederile prevăzute la art. 1 și art.2.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Oliver Leon PăiușiNr.: 96

Data: 29.03.2018