Hotărârea nr. 94/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29.03.2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi in structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi in structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

Luâmd în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. -Se stabilește costul mediul lunar de întreținere/beneficiar și costul întreținere/benefîciar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, astfel:

pentru Complexul Social de Servicii Străulești:

a)    pentru beneficiarii - persoane dependente, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi (situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate): costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.425 lei, din care 2.590 lei cheltuieli de personal și 1.835 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției 1.167 lei;

b)    pentru beneficiarii - persoane semidependente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.420 lei, din care 2.590 lei cheltuieli de personal și 1.830 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției 1.136 lei;

c)    pentru beneficiarii - persoane independente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.155 lei, din care 2.590 lei cheltuieli de personal și 1.565 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției 1.043 lei;

pentru Complexul Social de Servicii Odăi:

a)    pentru beneficiarii - persoane dependente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.041 lei, din care 2.375 lei cheltuieli de personal și 1.666 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției 1.065 lei;

b)    pentru beneficiarii - persoane semiindependente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.994 lei, din care 2.375 lei cheltuieli de personal și 1.619 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției 1.052 lei;

c)    pentru beneficiarii - persoane independente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit Ia suma de 3.902 lei, din care 2.340 lei cheltuieli de personal și 1.562 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției 949 lei;

pentru componenta de protecție în regim de urgență din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi:

a) costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.450 lei, din care 1.590 lei cheltuieli de personal și 1.860 lei cheltuieli materiale.

Art.2. -(1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Oliver Leon PăiușiNr.: 94

Data: 29.03.2018