Hotărârea nr. 89/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 29.03.2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial, complex social de servicii de tip creşă şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, complex social de servicii de tip creșă și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate, precum și Referatul de aprobare întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vizat de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Luând ăn considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se stabilește costul mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, centrele de zi (tip creșă) și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, după cum urmează:

a)    pentru componenta tip centru de plasament, inclusiv centru maternal: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 5.326 Iei, din care 3.191 lei cheltuieli de personal și 2.135 lei cheltuieli materiale;

b)    pentru componenta complex social de servicii tip creșă: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 1.769 lei, din care 1.253 lei cheltuieli de personal și 516 lei cheltuieli materiale;

c)    pentru componenta modulele de recuperare și reabilitare neuropshihiatrică și casele de tip familial: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 7.458 lei, din care 5.030 lei cheltuieli de personal și 2.428 lei cheltuieli materiale;

d)    pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 2.435 lei.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Oliver Leon Păiusi

Nr.: 89

Data: 29.03.2018