Hotărârea nr. 88/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 29.03.2018 privind stabilirea situaţiei juridice a imobilului, teren + construcţie, aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 și în administrarea Poliţiei Locale Sector


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

privind stabilirea situației juridice a imobilului, teren + construcție, aflat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și în administrarea Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luînd în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/24.09.2009 privind darea în administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a imobilului, teren + construcție, aflat în proprietatea sa, situat în București, sector 1, str. Buziaș nr. 23, către Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1 pentru o perioadă de 5 ani, în scopul desfășurării activității și aprobarea diminuării bugetului aferent fondului de rulment al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu 491.965 lei și majorarea bugetului fondului de rulment al Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1 cu 491.965 lei, cu modificările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/28.08.2014;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -(1) Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/24.09.2009 privind darea în administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a imobilului, teren+construcție, aflat în proprietatea sa, situat în

București, sector 1, str. Buziaș nr. 23, către Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1 pentru o perioadă de 5 ani, în scopul desfășurării activității și aprobarea diminuării bugetului aferent fondului de rulment al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu 491.965 lei și majorarea bugetului fondului de rulment al Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1 cu 491.965 lei, cu modificările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/28.08.2014.

(2) Imobilul, teren + construcție, situat în București, sector 1, str. Buziaș nr. 23 revine în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Art.2.- în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri, Direcția

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Poliția Locală Sector 1 vor realiza demersurile administrative în vederea punerii în executare a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, sens în care se împuternicesc conducătorii celor instituții în vederea semnării procesului-verbal de predare-primire.

Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oliver Leon Păiuși

Nr.: 88

Data: 29.03.2018