Hotărârea nr. 87/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 29.03.2018 privind aprobarea desfăşurării activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfășurării activității “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaționale a romilor

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.l 8/2015 privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă desfășurarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în data de 12.04.2018 a evenimentului cultural-educativ “Prietenul meu de altă etnie”, organizat cu prilejul zilei internaționale a romilor, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cheltuielile ocazionate de desfășurarea activității se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.3. -(1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oliver Leon Păiuși

Nr.: 87

Data: 29.03.2018Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr.87/29.03.2018

PREȘED1 ?șȚEDE:ȘED1NȚĂ;

Oliver LeonTăiuși

/-•./

Activitățile desfășurate in cadrul proiectului “Prietenul meu de altă etnie”

1.    Selectarea școlilor participante-. Se vor selecta un număr de 5 școli de pe raza sectorului 1 prin tragere la sorți. Din 28 de școli de pe raza sectorului 1 s-au extras 5, după cum urmează: Școala Gimnazială nr.l84, Școala Gimnazială Alexandru Costescu, Școala Gimnazială nr. 6, Liceul Greco-Catolic“ Timotei Cipariu”, Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”. Astfel vor participa 30 de copii, câte 5 din fiecare școală.

2.    Informarea Inspectoratului Școlar al Sectorului 1, cu privire la organizarea acestui eveniment.

3.    Contactarea unităților de învățământ în vederea explicării acțiunilor și responsabilităților care revin fiecărei unități școlare, în cadrul evenimentului. Fiecare școală va trimite câte 3 compuneri și 3 desene care vor avea ca temă “Prietenul meu de altă etnie”. Desenele vor fi realizate de către copiii de clasa a 111-a, iar compunerile de către copiii din clasa a IV-a. Fiecare școală va selecționa cele mai bune lucrări și le va trimite instituției noastre până la data de 02.04.2018.

4.    Formarea juriului și alegerea lucrărilor. Juriul va fi compus din 3 persoane, respectiv: Director General - Dănuț loan Fleacă, Director Executiv - Lucian Florin Popa, reprezentant Roma Education Fund România - Amalia Florea. In urma analizării lucrărilor se va stabili modalitatea de repartizare a premiilor. Vor fi premiate lucrările originale care vor ilustra cât mai bine tema propusă de către noi.

5.    Organizarea expoziției și desfășurarea evenimentului. Compunerile și desenele copiilor vor fi expuse în incinta Amfiteatrului unde vor putea fi vizionate de către invitați. în cadrul acestui eveniment cultural-educativ se va discuta despre semnificația acestei zile.

6. Premierea lucrărilor: Fiecare copil va fi premiat și va primi, pe lângă cadouri, și o diplomă de participare la această acțiune. Cadrul didactic desemnat de la fiecare școală va primi, o diplomă de participare și un buchet de flori. Decernarea premiilor va avea loc în data de 12. 04. 2018 în jurul orelor 11.00, la sediul D.G.A.S..P.C. Sector 1, Bd. Mareșal Averescunr. 17.

7. Buget:

2 Premii I X 300 lei = 600 lei 2 Premii II X 250 lei = 500 lei 2 Premii III X 200 lei = 400 lei 24 mențiuni X 150 lei = 3.600 lei 5 buchete de flori X 70 lei = 350 lei Cheltuieli festivitate = 700 lei

SUMA TOTALĂ: 6.150 lei