Hotărârea nr. 86/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 29.03.2018 pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială

și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018 rămân neschimbate.

Art.III. (1) Primarul sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 86

Data: 29.03.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr.86/29.03.2018 A


PREȘEDINTE DE ȘED IN Oliver Leon Păiuși

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTORULUI 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LIT. E) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*1.900 lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*1.900 lei

15200

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR

PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL II

0

1

2

3=2*1.900 lei

4

5=4*1.900 lei

DIRECTOR GENERAL

S

6,90

13110

6,95

13205

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

s

6,25

11875

6,35

12065

ȘEF SERVICIU

s

5,00

9500

5,20

9880

ȘEF BIROU

s

4,83

9177

5,07

9633

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR

CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

DIRECTOR

ADMINISTRATIV

s

5,00

9500

5,50

10450

ȘEF SERVICIU

s

3,90

7410

4,20

7980

ȘEF BIROU

s

3,85

7315

3,89

7391

ȘEF BIROU din cadrul

C.S.S. Odăi; C.S.S. SI.

Nicolae; C.S.S. Strâulești, NAZARCEA GRUP

s

3,60

6S40

3,65

6935

*Salariul de bază corespunzător gradului 1 și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

♦Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

♦Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului București.