Hotărârea nr. 82/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 29.03.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRÂRE


privind modificarea Anexei nr. 2 a

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 si art. 16 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 108 și art. 112 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, modificată și completată prin H.C.L. Sector 1 nr. 3/31.01.2013, H.C.L. Sector 1 nr. 49/26.03.2014 și H.C.L. Sector 1 Nr. 136/21.08.2015;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (1) lit.j) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. începând cu data prezentei, Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, modificată și completată prin H.C.L. Sector 1 nr. 3/31.01.2013, H.C.L. Sector 1 nr. 49/26.03.2014 și H.C.L. Sector 1 nr. 136/21.08.2015, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată ăzi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși


CONTRASEMNEAZĂ,


ilan


Nr.: 82


Data: 29.03.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/29.03.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiusi


MODELUL CADRU

al contractului de inchiriere a spatiilor temporar disponibile in incinta unitati invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativa a Sectorului 1 al Mu București

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1. Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu sediul in București, Sector 1, B-dul. Poligrafiei Nr. 4, avand Cod fiscal 26363506, Cont bancar [•] deschis la Trezoreria - Sector 1, reprezentata legal prin Director [•], in calitate de si denumita in continuare „Locatorul”,

2.    [•], cu sediul in [•], Cod de Identificare Fiscala [•], reprezentat prin [•] in calitate de [•], in calitate de si denumita in continuare „Locatarul”,

3.    [0], cu sediul in [•], reprezentat prin Director [•], in calitate de si denumita in cele ce urmeaza „Beneficiarul Chiriei”,

fiecare denumita in continuare, in mod invididual "Partea" si, in mod colectiv, "Părțile",

Avand in vedere


Avand in vedere

Avand in vedere


ca Locatorul are dreptul de administrare si, implicit, de inchiriere a spațiului in suprafața de [•] mp, situat in incinta Unitatii de invatamant [•], cu sediul in [•], denumit in cele ce urmeaza „Spațiul”,

ca Beneficiarul Chiriei, a decis in ședința Consiliului de Administrație din data de [•] inchirierea Spațiului, urmând a avea destinația de [•], ca Locatarul dorește sa închirieze Spațiul in vederea desfășurării de activitati [•] , respectiv [•],

Părțile au convenit încheierea prezentului contract (denumit in continuare „Contractul”), in baza următorilor termeni si condiții:

CAPITOLUL I Definiții

In tot cuprinsul Contractului, următorii termeni vor avea semnificația de mai jos, cu excepția cazului când contextul sau voința Pârtilor o exclude:

Locatorul

Administrația Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, asa cum este identificat si reprezentat in condițiile Contractului

Locatarul

[•JOperatorul economic asa cum este identificat si reprezentat in condițiile Contractului

Beneficiarul Chiriei

[•JUnitatea de invatamant asa cum este identificată si reprezentat in condițiile Contractului

Contractul

Prezenta convenție împreuna cu toate Actele Adiționale si Anexele, releveele si schitele, semnate in mod valabil de către Parti

Chiria

Suma de bani perceputa de către Beneficiarul Chiriei de la Locatar, in termenii si condițiile stipulate in dispozițiile Contractului

Data semnării

Data incheierii Contractului

Garanție

Suma de bani achitata de către Locatar Locatorului, imediat după semnarea Contractului, cu titlu de garanție, in vederea asigurării executării conforme a obligațiilor contractuale

Predarea    si

receptionarea

Spațiului

Predarea si receptionarea Spațiului se face de la Beneficiarul Chiriei la Locatar, prin încheierea Procesului-Verbal de Predare-primire, anexa la Contract

Procesul-Verbal de

Predare - Primire

Procesul-Verbal încheiat intre Beneficiarul Chiriei si Locatar, la data predării si receptionarii Spațiului, in care se vor consemna descrierea Spațiului, starea acestuia, obiectele de inventar predate si suprafața efectiva

Reparații in sarcina Locatarului

Acele reparații locative ce sunt in sarcina Locatarului si care asigura normala întreținere a Spațiului, precum si acele reparații cauzate Spațiului din culpa Locatarului

Reparații in sarcina Locatorului

Acele reparații ce sunt in sarcina Locatorului, astfel cum acestea sunt prevăzute in Contract

Utilitati

Cheltuielile cu gazul, apa, energie electrica, centrala termica, cablu, salubritate, canalizare, servicii telefonice, curățenie, dezinsectie, deratizare si celelalte cheltuieli legate de Spațiu

CAPITOLUL II. Obiectul Contractului

2.1.    Obiectul Contractului il constituie inchirierea de către Locator Locatarului a Spațiului, in vederea desfășurării de activitati [•].

2.2.    Părțile stabilesc ca destinația Spațiului este exclusiv aceea de desfășurare a activitatilor [•]. Este obligația Locatarului de a asigura Spațiul pentru activitatea specifica pe care dorește sa o desfasoare si sa obțină toate avizele si autorizațiile necesare desfășurării acestor activitati.


CAPITOLUL III. Durata Contractului

3.1.    Contractul se incheie pe o perioada de 1 an, incepand cu data de [•] pana la data de [•].

3.2,    La cererea scrisa a Locatarului formulata cu 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de inchiriere, Locatorul, daca este de acord, poate prelungi Contractul, prin acte adiționale, pe perioade succesive de cate un an, astfel incat durata de valabilitate a Contractului sa nu depaseasca 4 (patru) ani de la Data Semnării Contractului, respectiv data de [•].

CAPITOLUL IV. Valoarea Chiriei si modalitatea de plata. Plata utilităților

4.1.    Părțile stabilesc o Chirie lunara pentru Spațiu de [®] Euro.

4.2.    Chiria va fi achitata in Lei, in contul Beneficiarului Chiriei, respectiv [•] deschis la [•], sau in numerar la casieria acestuia, la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

4.3.    Locatarul are obligația achitării Chiriei pana pe data de 30 a lunii in curs, pentru factura emisa in luna respectiva.

4.4.    Plata Utilităților se va face de către Locatar, pana la finele lunii emiterii facturilor de către furnizori, in contul Beneficiarului Chiriei, in baza notelor de calcul la care se vor atașa copii xerox ale facturilor, prezentate de conducerea unitatii de invatamant, utilizând următoarele formule:

4.4.1    Formula de calcul a consumului de energie electrica (U) este următoarea:

U = AxIxF

4.4.2    Formula de calcul a consumului de apa (V) este următoarea:

V = B x I x F la care se adauga un coeficient reprezentând numărul de persoane

4.4.3    Formula de calcul a consumului de gaze (T) este următoarea:

T = CxIxF

4.4.4    In cazul spatiilor inchiriate ce utilizează agent termic de încălzire, furnizat de RADET, se va aplica aceeași formula similara consumului de gaze (T):

Unde:

A = valoarea facturii la energie electrica;

B = valoarea facturii la apa;

C = valoarea facturii la gaze;

D = suprafața utila unitate de invatamant;

E = suprafața închiriata;

F = raportul dintre suprafața inchiriata si suprafața totala, raport care E

trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal cu unu; F=O < 1

G = timpul acoperit de valoarea facturii;

H = timpul utilizării spațiului inchiriat;

1 = raportul dintre timpul afectat utilizării de către chiriaa a spațiului si perioada de facturare, raport care trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal fi


cu unu; 1 = G < 1

4.4.5 In situațiile in care exista contoare si / sau contracte individuale privind consumul de apa, energie electrica, deșeuri, energie termica, valoarea utilitățile va fi calculata de către Beneficiarul Chiriei, conform consumului

inregistrat de aparatele respective sau se vor achita conform facturilor furnizate in nume propriu, direct la furnizori.

4.5.    Pe parcursul vacantelor școlare, precum si in perioadele in care Beneficiarul Chiriei sau Locatarul nu isi desfasoara activitatea, Locatarul nu datoreaza Chirie si plata Utilităților, sub condiția transmiterii unei notificări scrise Beneficiarului Chiriei cu cel puțin 15 zile anterior perioadei respective. Dispozițiile prezentului articol nu se aplica pentru o perioada mai mare de 90 de zile consecutive.

4.6.    La data Semnării Contractului, Locatarul este obligat sa depună la casieria Beneficiarului Chiriei, ori sa achite in contul bancar al Beneficiarului Chiriei, o Garanție care reprezintă echivalentul unei chirii lunare, constituită pentru eventuale deteriorări produse spațiului închiriat, plăți aferente neachitate, ori rezilierea contractului înainte de termen. O copie a documentului care atesta constituirea Garanției va fi trimisa Locatorului in termen de 2 zile lucratoare de la data depunerii.

4.7.    La data intrării in vigoare a Contractului, Beneficiarul Chiriei va emite prima factura pentru Chirie, aferenta lunii in curs, platibila de către Locatar pana pe data de 30 a lunii in curs. Pentru fiecare din lunile următoare, Beneficiarul Chiriei va emite facturi pentru Chirie aferenta lunii in curs, in primele 5 zile lucratoare ale fiecărei luni, platibila de către Locatar pana pe data de 30 a lunii in curs.

4.8.    In cazul in care Locatarul nu primește oricare dintre facturile fiscale emise de Beneficiarul Chiriei, indiferent de motiv, acesta ramane obligat la plata Chiriei. In egala măsură, Locatarul ramane obligat la plata Utilităților chiar daca nu a primit, din orice motiv, facturile aferente acestora.

4.9.    O plata va fi considerata efectuata la data ereditarii contului bancar al Beneficiarului Chiriei sau la data achitării Chiriei la casieria Beneficiarului Chiriei.

4.10.    Neplata Chiriei si a Utilităților conform termenelor stabilite prin Contract, obliga Locatarul la plata penalităților in cuantum de 0,5% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere.

CAPITOLUL V Predarea Spațiului

5.1.    Punerea la dispoziția Locatarului a Spațiului se va face prin Proces - Verbal de predare -primire încheiat intre Locatar si Beneficiarul Chiriei.

5.2.    La încetarea Contractului, Locatarul va preda Spațiul pe baza unui proces-verbal.

5.3.    In cazul in care:

•    intervine o intarziere Ia predarea Spațiului rezultata din circumstanțe pentru care Beneficiarul Chiriei nu este responsabil, sau

•    Locatarul nu preia Spațiul din orice motiv, altul in afara de neindeplinirea de către Locator sau de către Beneficiarul Chiriei a unei obligații


îndeplinita, ar permite Locatarului, in conformitate cu prevederile Contractului, sa refuze preluarea Spațiului,

Beneficirul Chiriei va avea dreptul de a considera ca predarea Spațiului către Locatar a avut loc la Data Predării.


CAPITOLUL VI. Destinația Spațiului

6.1    Spațiul va fi folosit de Locatar in vederea desfășurării unor activitati [•], respectiv [•] .

6.2    Programul activitatilor ce se vor desfasura in Spațiu nu vor perturba celelalte activitati ale Beneficiarului Chiriei si nu vor aduce atingere ordinii publice sau bunelor moravuri.

6.3    Orarul de desfășurare al activitatilor locatarului este următorul: [•]

6.4.    Orarul insumeaza [®] ore/saptamana, respectiv un total de [•] ore/luna.

6.5.    Accesul in Spațiu se va face prin intrarea principala a imobilului, cu legitimarea de către organele de paza, fara alte restricții.


CAPITOLUL VII. Obligațiile Pârtilor

7.1 Locatarul are următoarele obligații:

a) Sa utilizeze Spațiul conform destinației prevăzute in Contract, fara desfasurarea altor activitati decât cele stabilite prin prezentul Contract;

Sa plateasca Chiria la termenele stabilite prin Contract;

Daca este cazul, sa suporte toate costurile necesare avizelor si autorizațiilor necesare desfășurării activitatii in Spațiu; Locatarul se obliga sa mențină valabilitatea tuturor autorizațiilor, licențelor si permiselor cerute pentru desfasurarea activitatilor sale pe întreaga durata de valabilitate a Contractului;

Sa asigure respectarea normelor igienico-sanitare, de protecția muncii, protecția mediului si a oricăror alte norme care reglementează activitatea desfasurata in Spațiu;

Locatarul este obligat sa ia toate masurile necesare in vederea respectării Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, inclusiv prin instruirea corespunzătoare a persoanelor care isi desfasoara activitatea in Spațiu, ale Legii nr. 15/2016, privind modificarea și completarea Legii nr. 349 / 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; Locatarul este pe deplin răspunzător pentru pagubele cauzate clădirii prin producerea unor incendii.

Sa plateasca toate costurile aferente Utilităților furnizate pentru Spațiu;

Sa prezinte in orice moment, la cererea Locatorului sau a Beneficiarului Chiriei toate documentele fiscale din care sa rezulte achitarea de către Locatar a costurilor aferente Utilităților;

Sa depună toate diligentele pentru prevenirea deteriorării Spațiului prin activitatea desfasuarata; Locatarul este obligat sa efectueze pe cheltuiala sa toate reparațiile si reconditionarile datorate deteriorărilor si distrugerilor Spațiului, precum si lucrările de intretinere care includ si instalațiile aferente Spațiului, in termen de 10 zile de la data apariției unor astfel de situații, sau in alt termen convenit cu Beneficiarul Chiriei:


b)

c)


d)


e)


f)

g)


h)i)    Sa efectueze pe cheltuiala sa toate reparațiile si reconditionarile urgente ce nu sunt cauzate de folosirea defectuoasa a Spațiului, dar care prin natura lor duc la imposibilitatea desfășurării activitatii in condiții normale;

j)    Sa protejeze Spațiul împotriva oricărei atingeri provenite de la un tert asupra proprietății sau posesiei Spațiului si sa înștiințeze pe Beneficiarul Chiriei ori pe Locator in termen de 24 de ore despre aceste atingeri, sub sancțiunea plătii de daune-interese;

k)    Sa permită Locatorului executarea, intr-o perioada stabilita de comun acord, a lucrărilor de reparații si intretinere, in cazul unor defecțiuni sau avarii la instalațiile comune si care sunt in sarcina Locatorului;

l)    Sa nu modifice structura interioara sau exterioara a Spațiului fara acordul prealabil scris al Locatorului si/sau al Beneficiarului Chiriei;

m)    Cheltuielile efectuate cu îmbunătățirile aduse Spațiului pe perioada derulării Contractului nu atrag obligația Locatorului/Beneficiarului Chiriei in ceea ce privește decontarea acestora si nici scutirea de la plata integrala a Chiriei;

n)    Sa permită Locatorului sau Beneficiarului Chiriei sa inspecteze Spațiul, in orice moment, la solicitarea acestora;

o)    Sa nu subinchirieze sau sa cesioneze in tot sau in parte Spațiul, fiind interzisa încheierea unor contracte in participatiune sau orice alta forma de utilizare a Spațiului de către alta persoana fizica sau juridica decât Locatarul;

p)    Sa restituie Spațiul la încetarea Contractului in starea in care l-a primit de la Beneficiarul Chiriei, toate îmbunătățirile aduse profitând Locatorului;

q)    Locatarul garanteaza ca este o entitate înregistrata si organizata legal in baza legilor de constituire, ca a luat toate masurile necesare pentru incheierea Contractului, ca încheierea si executarea Contractului nu incalca actele sale constitutive, precum si ca persoanele care semnează Contractul in numele sau sunt autorizate valabil sa acționeze in acest sens;

r)    Sa poarte întreaga răspundere pentru toate incidentele ce au loc in Spațiu, fara a se întoarce impotriva Locatorului/Beneficiarului chiriei.

s)    sa declare Contractul la Direcția de Impozite si Taxe Locale, in cel mult 15 zile de la Data Semnării Contractului, Locatarul fiind răspunzător pentru plata taxei pe clădiri, in conformitate cu prevederile fiscale aplicabile.

t)    Sa achite Garanția, reprezentând echivalentul unei chirii lunare, la casieria sau in contul Beneficiarului Chiriei, la Data Semnării Contractului.

7.2 Locatorul/Beneficiarul chiriei are următoarele obligații:

a)    Sa pună la dispoziția Locatarului Spațiul împreuna cu toate accesoriile sale, pe baza de proces verbal de predare primire;

b)    Sa asigure Locatarului liniștita si pașnica folosința a Spațiului pe toata durata Contractului;

c) Beneficiarul Chiriei va face venit la bugetul local un procent de 50% din contravaloarea Chiriei incasate. Cota de 50% cuvenita bugetului local va fi virata la momentul încasării de către Beneficiarul Chiriei (Unitatea de invatamant).

CAPITOLUL VIII. Răspunderea

8.1.    Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor contractuale, da dreptul

Pârtii lezate sa ceara daune-interese sau rezilierea Contractului, precum si reținerea Garanției in contul prejudiciilor suferite.

8.2.    Orice suma de bani datorata in baza Contractului devine exigibila de la data scadentei.

8.3.    Locatarul se obliga sa elibereze Spațiul ce face obiectul Contractului in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile, de la notificarea din partea Locatorului de încetare a Contractului.

8.4.    Plățile datorate in virtutea Contractului pana la data eliberării Spațiului raman in sarcina Locatarului.

8.5.    In cazul in care Contractul inceteaza inainte de expirarea de drept a termenului de închiriere, din vina Locatarului, acesta pierde Garanția de buna execuție a contractului precum si dreptul de participare la licitațiile viitoare organizate de Locator timp de doi ani.

CAPITOLUL IX. încetarea Contractului

9.1.    Contractul inceteaza in următoarele cazuri:

a)    In caz de reziliere din partea Locatorului, datorita neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligațiilor contractuale ce ii revin Locatarului in baza Contractului. Rezilierea operează de plin drept, fara intervenția instanțelor de judecata sau vreo alta formalitate prealabila, Locatorul avand obligația de a notifica Locatarului executarea obligațiilor asumate prin Contract, acordând un termen de remediere de cel mult 30 de zile. Rezilierea Contractului conform prezentului punct va opera la data expirării termenului de remediere acordat.

b)    La expirarea duratei de valabilitate prevăzute in Contract, daca Părțile nu convin expres prelungirea acesteia, prin acte adiționale. In orice situație, Contractul inceteaza de drept la împlinirea a 4 (patru) ani de la data intrării in vigoare a Contractului, neputand fi prelungita durata de valabilitate a Contractului după aceasta data, prin înțelegerea Pârtilor.

c)    Prin denunțarea unilaterala de către Parti;

d)    Prin acordul de voința al Pârtilor;

e)    In cazul intervenției forței majore, astfel cum este stabilita prin Contract;

f)    Datorita unor modificări legislative ori interne referitoare la activitatea Locatorului/Beneficiarului chiriei, prin transmiterea unei notificări de incetare din partea Locatorului/Beneficiarului chiriei către Locatar.

9.2.    încetarea Contractului, indiferent de cauza, nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente intre Parti.


9.3. Prevederile prezentului capitol nu inlatura răspunderea Locatarului care in mod culpabil a cauzat încetarea Contractului.

CAPITOLUL X. Forța Majora

10.1.    Forța majora exonerează de răspundere Părțile, in cazul neexecutarii parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin Contract. Prin forța majora se intelege un eveniment independent de voința Pârtilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut după încheierea Contractului si care împiedica Părțile sa execute total sau parțial obligațiile asumate.

10.2.    Partea care invoca evenimentul mai sus menționat are obligația sa aduca la cunoștința celeilalte Parti producerea respectivului eveniment in maximum 5 zile de la data producerii lui, in scris si in mod complet, precum si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3.    Partea care invoca forța majora are obligația sa aduca la cunoștința celeilalte Parti încetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la încetare.

10.4.    Daca aceste împrejurări si consecințele lor dureaza mai mult de 20 zile, oricare dintre Parti poate renunța la executarea Contractului.

10.5.    In acest caz, nici una din Parti nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealalta parte. Toate obligațiile asumate pana la aceasta data vor ramane valabile.

CAPITOLUL XI. Notificări

11.1 Orice notificare adresata de către una dintre Parti celeilalte Parti este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresele menționate in Contract. In cazul in care intervine o modificare referitoare la datele prevăzute in Contract, Părțile sunt obligate sa-si notifice una alteia modificarea/modificarile intervenita/e. Schimbarea adresei de către una din Parti si neinformarea celeilalte Parti, are drept consecința deplina valabilitate a notificărilor transmise de Partea neinformata la adresa Pârtii care si-a schimbat sediul si nu a anuntat lucrul acesta in scris.

Pentru Locator,

Adresa :.......................................

Telefon:..........................................

E-mail:..........................................

Pentru Locatar.

Adresa:..........................................

Telefon:..........................................

E-mail:..........................................


Pentru Beneficiarul Chiriei

Adresa:..........................................

Telefon:..........................................

E-mail:..........................................

11.2    In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata si se considera primita de destinatar la data menționata pe confirmare de către oficiul postai primitor.

11.3    Daca comunicarea/notificarea va fi expediata prin curier se considera primita de destinatar la data menționata in recipisa de confirmare de primire.

11.4    In cazul comunicarii/notificarii trimise prin telex sau telefax pana la ora 17:00, ea se considera primita in aceeași zi in care a fost expediata. In cazul in care comunicarea/notificarea a fost trimisa după ora 17:00, se considera ca a fost primita in următoarea zi lucratoare. Notificarea/comunicarea poate fi făcută si prin e-mail. In aceste cazuri, comunicarea/notificarea trebuie făcută cu confirmare de primite intr-o zi lucratoare si se considera primita in prima zi lucratoare următoare.

11.5    Părțile sunt de acord ca in ceea ce privește notificările si/sau înștiințările si/sau comunicările si/sau documentele, pentru care se prevede de către Parti posibilitatea sa fie trimise prin e-mail, acestea - in cazul in care au fost trimise numai in aceasta forma si nu au fost inmanate si/sau comunicate in original - (inclusiv confirmările de primire) constituie, pana la data inmanarii si/sau comunicării originalelor in conformitate cu articolele de mai sus, dovada deplina si concludenta a relațiilor dintre Parti in aceasta privința, acestea constituind si putând fi utilizate de către Parti ca si mijloace de proba.

11.6    Comunicarile/notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre Parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAPITOLUL XII. Litigii

12.1    Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea Contractului sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanții lor.

12.2    In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, Părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XIII. Dispoziții Finale

13.1    Contractul este guverntat de legislația romana si orice modificare a acestuia se poate face in limitele legislației romane, cu acordul Pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din Contract.

13.2    Contractul, impreuna cu anexele, actele adiționale, schitele si releveele Spațiului care fac parte integranta din cuprinsul Contractului, reprezintă voința Pârtilor si inlocuieste orice alta înțelegere verbala dintre aceștia, anterioara încheierii lui.

13.3    In cazul in care una din prevederile Contractului devine nula sau neaplicabila, prin efectul legii, o astfel de nulitate sau inaplicabilitate nu afecteaza restul prevederilor din Contract, Părțile fiind de acord sa renegocieze, de buna-credinta, înlocuirea respectivelor prevederi

nule sau inaplicabile, cu alte prevederi care sa reflecte cat mai real intențiile celor doua parti, conform legii.

13.4    Locatarul va răspunde pentru orice penalitati, amenzi, dobânzi si orice alte cheltuieli pe care Locatorul va fi nevoit sa le suporte ca urmare a declarării Locatarului ca inactiv fiscal in cadrul perioadei contractuale, Locatarul angajandu-se sa răspundă pentru plata tuturor taxelor si impozitelor aferente Contractului, daca acestea vor fi impuse de legislația in vigoare oricând pe parcursul Contractului, si facturilor emise in baza acestuia, dar si pentru pastrarea si înregistrarea contabila la autoritatile competente si in propriile evidente contabile a acestora.

13.5    In cel mult 15 zile de la Data Semnării Contractului, Locatarul se obliga sa declare Contractul la Direcția de Impozite si Taxe Locale, fiind răspunzător pentru plata taxei pe clădiri, in conformitate cu prevederile fiscale aplicabile.

13.6    Prevederile Contractului sunt confidențiale, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

13.7    In cazul in care Părțile isi incalca obligațiile lor, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu inseamna ca ea a renunțat la acest drept al sau.

Contractul a fost încheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte, identice ca forma, conținut, forța si valoare juridica, astazi, [•].

LOCATOR,

Administrația Unităților de

Invatamant Preuniversitar si

Unităților Sanitare Publice Sector 1

Director,

[•]

Compartiment

Juridic,

[•]

Compartiment

Patrimoniu - Administrată [•]


LOCATAR,

[•]

Reprezentant legal, [•]


BENEFICIARUL CHIRIEI,

[•]

Director,

[•]

Contabil,

[•]


Notă: Contractul de închiriere se va adapta în funcție de natura și caracteristicile Spațiului

care urmează a face obiectul închirierii.