Hotărârea nr. 81/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 29.03.2018 privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea,la data de 31 decembrie 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2017

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările ulterioare;

Ținând seama de art.57 alin (V)” Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre: aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție” și alin. (4) “Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2017, cu rectificările ulterioare;

în temeiul art.45 alin (2) lit. a), art. 63 alin. (4) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexelor :

Venituri-buget local, conform anexei nr.l (1.1 ; 1.2);

Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1( 2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4); nr.2.1.3 ; nr.2.1.4(2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2 ; 2.1.5.3); nr.2.1.6(2.1.6.1;    2.1.6.1.1;    2.1.6.1.1.1;    2.1.6.1.1.2;    2.1.6.1.2;    2.1.6.1.2.1 ;

2.1.6.1.2.2 ;2.1.6.1.2.3;2.1.6.1.3 ;    2.1.6.1.4;    2.1.6.2 ;    2.1.6.2.1 ;    2.1.6.2.2;    2.1.6.2.3);

nr.2.1.7;(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6; 2.1.8.7); nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4); nr.2.1.12(2.1.12.1 ); nr.2.1.13(2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3; 2.1.13.4).

Art.2. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2) ;

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ); nr. 4.1.3 (4.1.3.1)

Art.3. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1;).

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului LocaLal Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 81

Data: 29.03.2018