Hotărârea nr. 8/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,

începând cu data de 1 ianuarie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei de sănătate și protecție socială și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Cu respectarea prevederilor art. 111 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Luând în considerare Procesul verbal încheiat în data de 11.12.2017 între directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și salariații din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Administraței”, reprezentați de Sindicatul ROUĂ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Federația PUBL1S1ND;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice (funcționarii publici de conducere și de execuție) și funcțiile de natură contractuală (salariații în funcțiile de natură contractuală de conducere și de execuție) din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare.

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.Nr.: 8

Data: 31.01.2018

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local


/ £>! e>l.2&/

SALARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTORULUI 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LIT. E) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată: 9*1.900 lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată: 8*1.900 lei

15200

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI Șl IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADUL I

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL 1

COEFICIENT

GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*1.900 lei

4

4=3*1.900 lei

DIRECTOR GENERAL

S

6,90

13110

6,95

13205

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

s

6,25

11875

6,35

12065

DIRECTOR

s

6,00

11400

6,15

11685

ȘEF SERVICIU

s

5,00

9500

5,20

9880

ȘEF BIROU

s

4,83

9177

5,07

9633

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

DIRECTOR

s

5,00

9500

5,50

10450

ȘEF SERVICIU

s

3,90

7410

4,20

7980

ȘEF BIROU

s

3,85

7315

3,89

7391

ȘEF BIROU din cadrul

C.S.S. Odăi; C.S.S. Sf.

Nicolae; C.S.S. Străulești, NAZARCEA GRUP

S

3,60

6840

3,65

6935

*SalariuI de bază corespunzător gradului 1 și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Salariile de bază prevăzute Ia gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

*Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului București.

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local X MC tnr. $ / 2>h0},2&&

'PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, dru-Ștefan Deaconu


SALARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILUL ITSEGTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LIT. E) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*1.900 lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*1.900 lei

15200

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

AUDITOR

SUPERIOR

S

3,70

7030

7558

7936

8333

8542

8756

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3,60

6840

7353

7721

8108

8311

8519

AUDITOR

ASISTENT

S

3,50

6650

7149

7507

7883

8081

8284

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

SUPERIOR

S

3,40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

PRINCIPAL

S

3,10

5890

6332

6649

6982

7157

7336

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

ASISTENT

s

2,90

5510

5924

6221

6533

6697

6865

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

DEBUTANT

S

2,80

5320

5719

6005

6306

6464

6626

REFERENT DE

SPECIALITATE

SUPERIOR

SSD

2,70

5130

5515

5791

6081

6234

6390

REFERENT

SUPERIOR

M

2,30

4370

4698

4933

5180

5310

5443

REFERENT

PRINCIPAL

M

2,20

4180

4494

4719

4955

5079

5206

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGH NR. 153/2017

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

IA

S

2,50

4750

5107

5363

5632

5773

5918

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

I

S

2,45

4655

5005

5256

5519

5657

5799

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

II

S

2,40

4560

4902

5148

5406

5542

5681

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

DEBUTANT

s

2,35

4465

4800

5040

5292

5425

5561

REFERENT DE

SPECIALITATE

IA

SSD

2,40

4560

4902

5148

5406

5542

5681

REFERENT

IA

M

1,62

3078

3309

3475

3649

3741

3835

REFERENT

I

M

1,60

3040

3268

3432

3604

3695

3788

REFERENT

II

M

1,58

3002

3228

3390

3560

3649

3741

REFERENT

DEBUTANT

M

1,56

2964

3187

3347

3515

3603

3694

ADMINISTRATOR

I

M

1,60

3040

3268

3432

3604

3695

3788

MAGAZINER

M;G

1,54

2926

3146

3304

3470

3557

3646

PAZNIC, PORTAR

M;G

1,48

2812

3023

3175

3334

3418

3504

POMPIER

M;G

1,60

3040

3268

3432

3604

3695

3788

ÎNGRIJITOR

M;G

1,25

2375

2554

2682

2817

2888

2961

ȘOFER

I

M;G

1,76

3344

3595

3775

3964

4064

4166

ȘOFER

II

M;G

1,71

3249

3493

3668

3852

3949

4048

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1,54

2926

3146

3304

3470

3557

3646

MUNCITOR

CALIFICAT

II

M;G

1,52

2888

3105

3261

3425

3511

3599

MUNCITOR

CALIFICAT

III

M;G

1,50

2850

3064

3218

3379

3464

3551

MUNCITOR

CALIFICAT

IV

M;G

1,49

2831

3044

3197

3357

3441

3528

MUNCITOR

NECALIFICAT

I

M;G

1,25

2375

2554

2682

2817

2888

2961

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

a)    gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b)    gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c)    gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d)    gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e)    gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

3